Ετήσιος Κοστολογικός Έλεγχος Παρόχου με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (ΕΚΟΣ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa86eedb4-9d1b-4414-ad5a-d57256e653f1 864914

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 έως 8 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τον έλεγχο συμμόρφωσης παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με σημαντική ισχύ στην αγορά με τις υποχρεώσεις κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού. Ο έλεγχος διενεργείται από ειδικευμένο ανεξάρτητο φορέα υπό την επίβλεψη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Υποβολή ετήσιων στοιχείων κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού

Σημειώσεις

Η υποβολή των στοιχείων γίνεται στο εμπιστευτικό πρωτόκολλο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (confidential@eett.gr).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ψηφιακή υπογραφή, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας, Δικαστική Προσφυγή


    NACE

    • 61 Τηλεπικοινωνίες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κοστολογικός Έλεγχος, Έλεγχος Λογιστικού Διαχωρισμού

      Επίσημος τίτλος

      Ετήσιος Έλεγχος Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού Παρόχου με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Υπαγωγής Ο πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει να έχει οριστεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ως κατέχων σημαντική ισχύ στην αγορά στην οποία ανήκουν οι κοστολογούμενες υπηρεσίες.

       Όχι Όχι

      • 1 Συνοδευτικά στοιχεία για τον ετήσιο κοστολογικό έλεγχο Άλλο

       Συνοδευτικά στοιχεία για τον ετήσιο κοστολογικό έλεγχο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Περιλαμβάνονται στοιχεία κίνησης κλήσεων, χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης, μισθωμένων γραμμών, οικονομικές καταστάσεις, απασχόληση προσωπικού, κ.α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • Νόμος 182, 191 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Νόμος που ενσωματώνει στο Ελληνικό δίκαιο την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 44, 52, 53 4070 2012 82 Α

       Περιγραφή Νόμος που περιγράφει το γενικό πλαίσιο λειτουργίας του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100082

      • Απόφαση 728 2014 2201 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση και κωδικοποίηση της απόφασης ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/2008 «Μεθοδολογίες/Αρχές Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού για την υλοποίηση των επιβληθέντων στον πάροχο με ΣΙΑ ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις επιμέρους ορισθείσες αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140202201

      • 1 Παραλαβή ετήσιων κοστολογικών στοιχείων και στοιχείων λογιστικού διαχωρισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή των στοιχείων από το εμπιστευτικό πρωτόκολλο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και προώθησή τους στην Ομάδα Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου της ΕΕΤΤ.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος και προώθηση των στοιχείων στον Ελεγκτή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Γίνεται αρχικός έλεγχος και προώθηση των στοιχείων στον Ελεγκτή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Ο Ελέγκτης είναι ειδικευμένος ανεξάρτητος φορέας που επιλέγεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μετά από διεθνή διαγωνισμό.

       Όχι Όχι


      • 3 Υλοποίηση ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Υλοποίση του ελέγχου από τον Ελεγκτή της ΕΕΤΤ. Περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός του ελέγχου και ο έλεγχος των κοστολογικών στοιχείων με τις μεθόδους FDC (Fully Distributed Cost), LRIC (Long Run Incremental Cost), και ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής του λογιστικού διαχωρισμού.

       Όχι Όχι


      • 4 Καταγραφή και αποστολή ευρημάτων ελέγχου στον Πάροχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Καταγραφή των ευρημάτων του ελέγχου από τον ελεγκτή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και αποστολή στον Πάροχο για τυχόν απαιτούμενες διορθώσεις.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος τελικών αποτελεσμάτων Παρόχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος των τελικών αποτελεσμάτων των μεθόδων FDC και LRIC και των καταστάσεων λογιστικού διαχωρισμού από τον Ελεγκτή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για την ορθή υλοποίηση των ζητούμενων διορθώσεων.

       Όχι Όχι


      • 6 Απόφαση Ολομέλειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Απόφαση Ολομέλειας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ για τα αποτελέσματα του ελέγχου κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού.

       Όχι Όχι


      • 7 Κοινοποίηση Απόφασης στον Πάροχο/Δημοσίευση σε ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κοινοποίηση της Απόφασης στον Πάροχο για τις ενέργειές του (ανάρτηση στοιχείων στην ιστοσελίδα του) και Δημοσίευση της Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.