Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση38c55946-9a25-4703-ae6d-64455ad2303a 227120 European Health Insurance Card

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

(
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

21 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ), μια δωρεάν κάρτα, η οποία παρέχεται σε όσους έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα στον e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία, κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή τους σε μια από τις 27 χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες, δωρεάν) με τους ασφαλισμένους της εν λόγω χώρας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης δεν υποκαθιστά την ταξιδιωτική ασφάλιση. Δεν καλύπτει την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη, ούτε δαπάνες όπως το αεροπορικό εισιτήριο επιστροφής στη χώρα προέλευσης ή την απώλεια/κλοπή περιουσιακών στοιχείων. Επίσης δεν καλύπτει τις δαπάνες, αν ο ασφαλισμένος ταξιδεύει ειδικά για να λάβει ιατρική περίθαλψη. Δεν εγγυάται τέλος, τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών, δεδομένου ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης κάθε χώρας διαφέρουν, υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν στη χώρα προέλευσης μπορεί να μην παρέχονται δωρεάν σε μια άλλη. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση μεταφοράς της συνήθους κατοικίας σε μια άλλη χώρα, απαιτείται εγγραφή εκεί μέσω του εντύπου S1 αντί της χρήσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας, προκειμένου ο ασφαλισμένος να λάβει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη χώρα αυτή.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για αρχική έκδοση/επανέκδοση λόγω απώλειας, ανανέωση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας.

Σημειώσεις

Για τη χορήγηση ΕΚΑΑ, απαιτείται η υποβολή αίτησης του ασφαλισμένου, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1. με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e- ΕΦΚΑ, ή 2. με βιντεοκλήση (myEFKAlive, myKEPlive), ή

3. με αυτοπρόσωπη παρουσία σε κατάστημα e- ΕΦΚΑ ή ΚΕΠ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), Βιντεοκλήση

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       F3, U3

       ,,,,,,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Για τη χορήγηση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας, απαιτείται η ενεργή ασφαλιστική ικανότητα του ενδιαφερόμενου ή/και των προστατευόμενων μελών του.

       Όχι Όχι

      • 2 Πιστοποίησης Για την χρήση των ψηφιακών καναλιών εξυπηρέτησης της διαδικασίας (gov.gr, myEKFAlive, myKEPlive), απαιτείται η κατοχή διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (κωδικοί TAXISnet).

       Όχι Όχι

      • 1 Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης. Βεβαίωση

       Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Επίδειξη από τον αιτούντα


       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος θα χρειαστεί να γνωρίζει τον ΑΜΚΑ του. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης δια ζώσης ή με βιντεοκλήση, ο ΑΜΚΑ μπορεί να αναζητηθεί υπηρεσιακά από τον υπάλληλο του e-ΕΦΚΑ ή του ΚΕΠ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 37 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • Υπουργική Απόφαση 13637 ΕΞ 2020 2160 Β

       Περιγραφή Ένταξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) - Καθορισμός εντύπου διοικητικής διαδικασίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200202160

      • Νόμος 20 4578 2020 200 Α

       Περιγραφή Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100200

      • Νόμος 37 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις. Αντικατάσταση του άρθρου 41 του ν. 4387/2016.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • Νόμος 22, 23 4529 2018 56 Α

       Περιγραφή Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών - μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100056

      • Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/24/ΕΕ 2011

       Περιγραφή Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011 , περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1431961837669&uri=CELEX:32011L0024

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 987 2009

       Περιγραφή Κανονισμός της ΕΕ για τον καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1478533221777&uri=CELEX:32009R0987

      • Απόφαση ευρωπαϊκών οργάνων S3 2009

       Περιγραφή Απόφαση με αριθ. S3 της 12ης Ιουνίου 2009, για τον καθορισμό των παροχών που καλύπτονται από τα άρθρα 19 παράγραφος 1 και 27 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το άρθρο 25 μέρος Α παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009.


      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 883 2004

       Περιγραφή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 883/2004 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02004R0883-20140101

      • Προεδρικό Διάταγμα 7 8 2019 8 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100008

      • 1 Ταυτοποίηση του πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Κατά την προσέλευση του πολίτη σε κατάστημα e- ΕΦΚΑ ή ΚΕΠ, ο υπάλληλος προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας του πολίτη, με την επίδειξη ταυτοποιητικού εγγράφου. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και κατά την είσοδο του πολίτη στο χώρο της τηλεδιάσκεψης, αν η αίτηση υποβάλλεται μέσω myEFKAlive ή myKEPlive.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας των ασφαλιστικών προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο πιστοποιημένος υπάλληλος εισάγει τον ΑΜΚΑ του πολίτη στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Το ασφαλιστικό του ιστορικό αντλείται μέσω διαλειτουργικότητας με το μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση των στοιχείων και υποβολή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος κάνει είσοδο στην ειδική πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης για ΕΚΑΑ, συμπληρώνει τη φόρμα με τα απαιτούμενα πεδία και υποβάλλει οριστικά την αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 4 Εκτύπωση Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης και παράδοση στον ασφαλισμένο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος εκτυπώνει το Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης και το παραδίδει στον Ασφαλισμένο. Τον ενημερώνει ότι η Ε.Κ.Α.Α. θα αποσταλεί ταχυδρομικά από τον e-ΕΦΚΑ, μέσα σε διάστημα 10 ημερών περίπου, στη δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας

       Όχι Ναι


      • 1 Εύρεση της υπηρεσίας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/elektronikos-ethnikos-phoreas-koinonikes-asphalises-e-ephka/europaike-karta-asphalises-astheneias

       Περιγραφή Ο χρήστης κάνει είσοδο αρχικά στη σελίδα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και αναζητά τη διαδικασία ακολουθώντας τη διαδρομή: Αρχική -->Όλοι oι φορείς--> Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) --> Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας

       Όχι Όχι


      • 2 Αυθεντικοποίηση χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Ο χρήστης εισάγει τους κωδικούς - διαπιστευτήρια της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικούς TAXISnet).

       Σημειώσεις Αυθεντικοποίηση του χρήστη είναι επίσης δυνατή, με κωδικούς Ε.Φ.Κ.Α./Κ.Ε.Α.Ο., εφόσον ο ασφαλισμένος διαθέτει.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας ασφαλιστικών προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Ο χρήστης εισάγει τον ΑΜΚΑ του στο σχετικό πεδίο. Ο έλεγχος πληρότητας των ασφαλιστικών προϋποθέσεων πραγματοποιείται μέσω διαλειτουργικότητας με το μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ.

       Όχι Όχι


      • 4 Καταχώριση και υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων στην ηλεκτρονική εφαρμογή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης κάνει είσοδο στην ειδική πλατφόρμα για την υποβολή της αίτησης για ΕΚΑΑ. Επιλέγει τον δικαιοδόχο της κάρτας (για τον ίδιο ή/και για προστατευόμενα μέλη) και καταχωρίζει επιπλέον:

       • -Τα ονοματεπωνυμικά του στοιχεία, με λατινικούς χαρακτήρες (αν η αυτόματη αποτύπωσή τους δεν είναι σύμφωνη με τα λατινικά στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του)
       • -Την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης ισχύος της κάρτας
       • -Τα στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας
       • -Τα στοιχεία επικοινωνίας ( εφόσον απαιτείται, επικαιροποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τον αριθμό τηλεφώνου του).

       Όχι Όχι


      • 5 Εκτύπωση του Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ) της ΕΚΑΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Περιγραφή Ο ασφαλισμένος εκτυπώνει το Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ) και μέσα σε διάστημα 10 ημερών περίπου θα παραλάβει την κάρτα, στη δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.