Εφάπαξ επιστροφή ατομικών κρατήσεων ΜΤΠΥ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9ff126e1-1b65-4ca7-a220-7603172113a7 105926

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση περιουσίας., ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

1 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Σε περίπτωση που μέτοχος του ΜΤΠΥ, μετά τη συνταξιοδότησή του, δεν πληροί τις προϋποθέσεις για απονομή μερίσματος, μπορεί να αιτηθεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις την επιστροφή των ατομικών του κρατήσεων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση περιουσίας.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση εφάπαξ επιστροφής ατομικών κρατήσεων

Σημειώσεις

Η αίτηση συμπεριλαμβάνεται στα λοιπά δικαιολογητικά για απονομή μερίσματος, τα οποία αποστέλλονται από την εκκαθαρίζουσα υπηρεσία του υπό συνταξιοδότηση υπαλλήλου, μετόχου του ΜΤΠΥ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επιστροφή ατομικών κρατήσεων ΜΤΠΥ, Επιστροφή ατομικών εισφορών ΜΤΠΥ Εφάπαξ επιστροφή ατομικών κρατήσεων του άρθρου 48 παρ. 2 Ν.4387/2016 (Μ.Τ.Π.Υ.)

      Επίσημος τίτλος

      Εφάπαξ επιστροφή ατομικών κρατήσεων του άρθρου 48 παρ. 2 Ν.4387/2016 (Μ.Τ.Π.Υ.)


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Μετόχων
      Μητρώο Μερισματούχων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Ασφαλιστικές Πράξη συνταξιοδότησης

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Ελάχιστο όριο συμμετοχής στο ΜΤΠΥ τρία (3) έτη

       Όχι Όχι

      • 3 Ασφαλιστικές Μη ύπαρξη δικαιώματος αναγνώρισης ή εξαγοράς του υπολοίπου χρονικού διαστήματος μέχρι συμπλήρωσης του ελάχιστου ορίου συμμετοχής στο ΜΤΠΥ

       Όχι Όχι

      • 4 μη ύπαρξη δικαιώματος απαίτησης απονομής σύνταξης ή μερίσματος με την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης με το ΜΤΠΥ είτε ως απονέμοντα, είτε ως συμμετέχοντα οργανισμό.

       Όχι Όχι

      • 1 Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) Αποδεικτικό συνταξιοδότησης

       Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ)

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Το δελτίο ατομικής και υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου, συντάσσεται από τη Δ/νση Διοικητικού του υπαλλήλου που συνταξιοδοτείται

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2435

      • 2 Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου της Τράπεζας με πρώτο όνομα του δικαιούχου όπου να αναγράφεται ευκρινώς το ΙΒΑΝ. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου της Τράπεζας με πρώτο όνομα του δικαιούχου όπου να αναγράφεται ευκρινώς το ΙΒΑΝ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: (εκτός: Τράπεζας της Ελλάδος, Λαϊκής Τράπεζας, American Express, Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • Νόμος 48 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή 2. α) Ως βασικός μισθός (ΒΜ) για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοείται το τμήμα εκείνο των συντά− ξιμων αποδοχών για κύρια σύνταξη σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, το οποίο αφορά το βασικό μισθό και το τυχόν επίδομα χρόνου υπηρεσίας βάσει των οποί− ων κανονίσθηκε το πρώτον νομίμως η σύνταξη κύριας ασφάλισης του μετόχου, σύμφωνα με τις οικείες δια− τάξεις. β) Ως λοιπές αποδοχές (ΛΑ) για την εφαρμογή του πα− ρόντος άρθρου νοείται το τμήμα εκείνο των συντάξιμων αποδοχών για κύρια σύνταξη σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, το οποίο αφορά τις επιπλέον του βασικού μισθού (ΒΜ), λοιπές αποδοχές (επιδόματα, αποζημιώσεις κ.λπ.) βάσει των οποίων κανονίσθηκε το πρώτον νομίμως η σύνταξη κύριας ασφάλισης του μετόχου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και με την προϋπόθεση ότι επί των αποδοχών αυτών διενεργήθηκε και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη κράτηση, σύμφωνα με την πε− ρίπτωση Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του Π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και για όσο χρόνο διενεργήθηκε και αποδόθηκε

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • Νόμος 40 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Στην παράγραφο 2 του άρθρου 48 του ν. 4387/2016, στην οποία εμπεριέχεται το άρθρο 40 του π.δ. 422/1981 (Α’ 114), τροποποιείται η παράγραφος 4Α. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 48 του ν. 4387/2016, στην οποία εμπεριέχεται το άρθρο 44 του π.δ. 422/1981, τροποποιείται η παράγραφος 4. Τροποποιείται η παράγραφος 14 του άρθρου 48 του ν. 4387/2016.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αίτησης και χρέωση στο αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση και ψηφιοποίηση της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών από το Τμήμα Πρωτοκόλλου και προώθηση τους στο Τμήμα Επιστροφής Κρατήσεων.

       Σημειώσεις η αίτηση γίνεται είτε με φυσικό τρόπο είτε ψηφιακά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και portal http://portal.mtpy.gr/mtpy-portal/

       Όχι Όχι


      • 2 Επεξεργασία αίτησης, έλεγχος δικαιολογητικών και έγκριση ελεγκτή Τμήματος Κανονισμού Μερίσματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενέργεια Ελέγχου της αίτησης και των δικαιολογητικών της από το Τμήμα Κανονισμού Μερισμάτων, σύμφωνα με τις βάσεις δεδομένων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ) και προώθηση προς το Τμήμα Επιστροφής Κρατήσεων για περεταίρω έλεγχο και επεξεργασία.

       Όχι Όχι


      • 3 Επεξεργασία αίτησης, έλεγχος δικαιολογητικών και έγκριση ελεγκτή Τμήματος Επιστροφής Κρατήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενέργεια Ελέγχου της αίτησης και των δικαιολογητικών της από το Τμήμα Επιστροφής Κρατήσεων, σύμφωνα με τις βάσεις δεδομένων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ).

       Όχι Όχι


      • 4 Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Εισήγηση για την επιστροφή του τελικού ποσού προετοιμάζεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστροφής Κρατήσεων και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιουσίας. Κατόπιν αποστέλλεται στην γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου για να προετοιμαστεί ως θέμα και να συζητηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.

       Όχι Όχι


      • 5 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Κατά τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων συζητείται το θέμα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εγκρίνεται το αίτημα. Η Απόφαση αποστέλλεται στο Αρμόδιο Τμήμα για περεταίρω ενέργειες.

       Όχι Όχι


      • 6 Ανάρτηση της Απόφασης ΔΣ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ , δημιουργία κατάστασης πληρωμής και αποστολή στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης για έλεγχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά από την εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , η απόφαση αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Κατόπιν, συγκεντρώνονται όλα τα δικαιολογητικά και δημιουργείται κατάσταση πληρωμής με διαβιβαστικό τα οποία αποστέλλονται στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.

       Όχι Όχι


      • 7 Έλεγχος δικαιολογητικών, έκδοση εντάλματος και αποστολή στο Τμήμα Λογιστηρίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στο τμήμα Οικονομικής διαχείρισης γίνεται έλεγχος δικαιολογητικών και δημιουργείται το Ένταλμα Πληρωμής το οποίο αποστέλλεται στο Τμήμα Λογιστηρίου και ταμειακών συναλλαγών.

       Όχι Όχι


      • 8 Πληρωμή Ποσού Απόφασης σε ισόποσες δόσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Τμήμα Λογιστηρίου, μετά από έλεγχο, προβαίνει στην πληρωμή (πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό) του ποσού που εγκρίθηκε υπέρ του αιτούντος ως επιστροφή ατομικών κρατήσεων. Η πληρωμή πραγματοποιείται σε 4 ισόποσες δόσεις.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση αίτησης επιστροφής ποσού μεγαλύτερου των 1500 ευρώ, κατά τη διαδικασία πληρωμής του ποσού θα απαιτηθεί να προσκομιστεί από τον αιτούντα, πρόσφατη φορολογική ενημερότητα με αιτιολογία «για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα (πλην Κεντρικής Διοίκησης)».

       Όχι Όχι


      • 9 Ενημέρωση αιτούντος για την εφάπαξ επιστροφή κρατήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή στον ενδιαφερόμενο, ενημερωτικoύ εγγράφου του Τμήματος Επιστροφής Κρατήσεων, σχετικά με την έκβαση του αιτήματος.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.