Ηθικές Αμοιβές ένστολου προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4b7d15f6-4531-4342-b58d-d5c7be3b6eb6 611369

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απονομή ηθικών αμοιβών στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο Αστυνομικός Σταυρός μπορεί να απονέμεται, κατά περίπτωση, σε στρατιωτικούς, σε πολιτικούς υπαλλήλους και ιδιώτες, ημεδαπούς και αλλοδαπούς, που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες για την εμπέδωση της δημόσιας ασφάλειας ή της έννομης τάξης, καθώς και σε Αστυνομικές Υπηρεσίες για τις αυτές πράξεις. Επίσης μπορεί να απονέμεται και σε πόλεις για τη συμβολή των κατοίκων στους στο έργο της Αστυνομίας, καθώς και σε συλλόγους, σωματεία και λοιπές αναγνωρισμένες οργανώσεις για την ίδια αιτία. Ο Αστυνομικός Σταυρός απονέμεται σ` αυτόν που κρίνεται άξιος να τιμηθεί και μετά το θάνατό του. Σε περίπτωση θανάτου αυτού που τιμήθηκε ή που δικαιούται του μεταλλίου τούτου, αυτό περιέχεται, ως κειμήλιο, σ` αυτόν που ορίζει η διαθήκη του θανόντος. Αν δεν άφησε διαθήκη, το μετάλλιο περιέχεται στους εξ αδιαθέτου κληρονόμους του, κατά την ακόλουθη σειρά: α) Πρωτότοκο τέκνο, β) Σύζυγο, γ) Πατέρα ή μητέρα, δ) Μεγαλύτερο αδελφό ή αδελφή.Στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, απονέμονται οι ακόλουθες ηθικές αμοιβές:

α. Τα Παράσημα των Ταγμάτων Αριστείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

β. Τα Αστυνομικά Μετάλλια ήτοι: 1. Το Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας, 2. Ο Αστυνομικός Σταυρός, 3. Το Μετάλλιο Αστυνομικής Αξίας, 4. Το Μετάλλιο Ευδόκιμης Αστυνομικής Υπηρεσίας.

γ. Η εύφημη μνεία.

δ. Η ευαρέσκεια και

ε. Ο έπαινος.

Στους αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας από το βαθμό του Αστυνόμου Β’ και άνω απονέμονται, ως ηθική αμοιβή λόγω ευδοκίμου υπηρεσίας σε ορισμένες θέσεις, οι εξής διαμνημονεύσεις:

α. Αρχηγίας.

β. Αξίας και τιμής.

γ. Ευδοκίμου Διοικήσεως.

δ. Ευδοκίμου Επιτελικής Υπηρεσίας και. Ευδοκίμου Υπηρεσίας αξιωματικού Ειδικών Καθηκόντων.

Η απονομή των μεταλλίων συνοδεύεται και από αντίστοιχο δίπλωμα όπως ορίζεται για κάθε ένα από αυτά. Για τα Μετάλλια ξένων κρατών, που απονέμονται στο αστυνομικό προσωπικό, φέρονται απ` αυτό ύστερα από έγκριση, που περιέχεται με Π.Δ., το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Για το σκοπό αυτό ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, ιεραρχικά, στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, αίτηση, με επίσημο αντίγραφο του διπλώματος ή της πράξης απονομής του μεταλλίου, εις διπλούν.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ενδικοφανής προσφυγή ή Αίτηση θεραπείας
    
    Για την Ανδραγαθία προβλέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής (αρ. 1 παρ. 5 του Π.Δ. 144/1991). Ειδικότερα κατά των αποφάσεων του εκάστοτε αρμοδίου συμβουλίου κρίσης αξιωματικών, με εξαίρεση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Κρίσης Αντιστρατήγων, επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής στο αμέσως ανώτερο συμβούλιο κρίσης αξιωματικών, το οποίο εξετάζει τόσο τη νομιμότητα της πράξης, όσο και την ουσία της υπόθεσης. Δικαίωμα άσκησης προσφυγής έχουν τόσο ο Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος δύναται να την ασκήσει εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία που περιήλθε σε αυτόν η απόφαση, όσο και ο υπό κρίση αστυνομικός, ο οποίος δύναται να την ασκήσει εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε σε αυτόν η απόφαση. Το συμβούλιο οφείλει να αποφανθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της προσφυγής σε αυτό. Οι αποφάσεις του συμβουλίου κατά των οποίων δεν ασκήθηκε προσφυγή, καθώς και οι αποφάσεις του συμβουλίου μετά την εξέταση της άσκησης της προσφυγής, είναι υποχρεωτικές για τον Υπουργό, ο οποίος εντός μηνός από την ημερομηνία που περιήλθε σε αυτόν η απόφαση προτείνει την έκδοση προεδρικού διατάγματος για την απονομή του Αστυνομικού Αριστείου Ανδραγαθίας». Για τις υπόλοιπες ηθικές αμοιβές προβλέπεται αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ηθικές Αμοιβές που απονέμονται στο αστυνομικό προσωπικό Μετάλλια, Διαμνημονεύσεις, Αστυνομικός Σταυρός, Ανδραγαθία, Επιβράβευση

      Επίσημος τίτλος

      Ηθικές Αμοιβές ένστολου προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Πρόταση απονομής ηθικής αμοιβής

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ειδικά για την απονομή της Ανδραγαθίας και του Αστυνομικού Σταυρού, απαιτείται η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για τη βεβαίωση της συνδρομής των προϋποθέσεων απονομής τους.

       Όχι Όχι

      • 1 Υποβολή σχετικής πρότασης για την απονομή ηθικής αμοιβής Υπηρεσιακό έγγραφο

       Υποβολή σχετικής πρότασης για την απονομή ηθικής αμοιβής

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Η Υπηρεσία όπου υπηρετεί ο/η προτεινόμενος/η υποβάλει ιεραρχικά προς την αρμόδια, για την απονομή της ηθικής αμοιβής Υπηρεσία, αιτιολογημένη πρόταση. Μαζί με αυτήν επισυνάπτονται τυχόν σχετικά έγγραφα που πιστοποιούν και αποδεικνύουν το περιεχόμενο αυτής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης Υπηρεσιακό έγγραφο

       Πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Η βεβαίωση των πράξεων της αυτοθυσίας και της ιδιαίτερα διακεκριμένης και εξαίρετης πράξης, που απαιτούνται για την απονομή Αστυνομικού Σταυρού, γίνεται με `Ένορκη Διοικητική Εξέταση, η οποία διατάσσεται, κατόπιν προτάσεως της Υπηρεσίας του προτεινομένου, από τον Διευθυντή του Νομού και Διευθυντή Προϊστάμενο Διεύθυνσης, για οποιονδήποτε από τους υφισταμένους τους, καθώς και με διαταγή των Επιθεωρητών και Γενικών Επιθεωρητών Αστυνομίας για το αστυνομικό προσωπικό των Υπηρεσιών της δικαιοδοσίας τους. Η ανωτέρω διοικητική εξέταση υποβάλλεται ιεραρχικώς στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης με τη διατύπωση της γνώμης των προϊσταμένων του ενεργήσαντος την εξέταση . Η βεβαίωση της πράξης ανδραγαθίας γίνεται με ένορκη διοικητική εξέταση, η οποία ενεργείται από αξιωματικό που φέρει βαθμό τουλάχιστον Αστυνόμου Α` και ο οποίος ορίζεται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Σε κάθε περίπτωση ο ενεργών την εξέταση πρέπει να είναι ανώτερος του ανδραγαθήσαντος. Το πόρισμα των διοικητικών εξετάσεων που διενεργήθηκαν για τη χρήση πυροβόλου όπλου σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 120/2008 (Α` 182), αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Ε.Δ.Ε. και το συμπέρασμά του συνεκτιμάται κατά την κρίση περί απονομής αστυνομικού αριστείου ανδραγαθίας ή άλλης ηθικής αμοιβής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Προεδρικό Διάταγμα 1, 2, 5, 16, 622 1985 231 Α

       Περιγραφή Προεδρικό Διάταγμα υπ` αριθ. 622 της 12/31 Δεκ. 1985 (ΦΕΚ Α` 231). Ηθικές αμοιβές προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850100231

      • Προεδρικό Διάταγμα 1 141 1993 58 Α

       Περιγραφή Προεδρικό Διάταγμα 141/1993 (ΦΕΚ Α' 58/15.04.1993) Ηθικές αμοιβές διαμνημονεύσεων αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100058

      • Προεδρικό Διάταγμα 1 144 1991 59 Α

       Περιγραφή Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 144/1991 της 12/30.4.91. (ΦΕΚ Α 59)-Προϋποθέσεις και διαδικασία απονομής του Αστυνομικού Αριστείου Ανδραγαθίας – Επ’ ανδραγαθία προαγωγές αστυνομικού προσωπικού (όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα, 31 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 6/2018 και 2 του Π.Δ. 111/2019).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100059

      • Προεδρικό Διάταγμα 1 239 1999 200 Α

       Περιγραφή Με την διάταξη του αρ. 1 του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθ. 239/1999 της 29.09.1999 (ΦΕΚ Ά 200)-"Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 622/1985 Ηθικές αμοιβές προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ Α` - 231)", τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 622/1985 (Α`- 231), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.6 του άρθρου 1 του π.δ. 144/1991 (Α` - 59) αναφορικά με το Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100200

      • 1 Υποβολή σχετικής πρότασης για την απονομή ηθικής αμοιβής από τον/την Διοικητή της Υπηρεσίας του προτεινόμενου/νης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Υπηρεσία όπου υπηρετεί ο/η προτεινόμενος/η υποβάλει ιεραρχικά προς την αρμόδια, για την απονομή της ηθικής αμοιβής Υπηρεσία, αιτιολογημένη πρόταση. Μαζί με αυτήν επισυνάπτονται τυχόν σχετικά έγγραφα που πιστοποιούν και αποδεικνύουν το περιεχόμενο αυτής.

       Όχι Όχι


      • 2 Διατύπωση Γνώμης από τους Ιεραρχικά Προϊστάμενους και σε περίπτωση δικαιώματος απονομής ηθικής αμοιβής, λήψη απόφασης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Επί των προτάσεων που υποβάλλουν οι Υπηρεσίες , οι Ιεραρχικά Προϊστάμενοι, διατυπώνουν γνώμη και σε περίπτωση δικαιώματος απονομής ηθικής αμοιβής, λαμβάνουν σχετική απόφαση.

       Όχι Όχι


      • 3 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση λήψης απόφασης απονομής ηθικής αμοιβής, εκδίδεται σχετική απόφαση από το αρμόδιο διοικητικό όργανο, εκτός των περιπτώσεων απονομής της ηθικής αμοιβής του Αστυνομικού Σταυρού και της Ανδραγαθίας στις οποίες εκδίδεται σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.

       Όχι Όχι


      • 4 Ενημέρωση προτεινόμενου/νης για την ληφθείσα απόφαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η ενημέρωση του/της προτεινόμενου/νης, γίνεται μέσω της Υπηρεσίας του/της.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.