Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμο Σήμα σε Ειδικό Τουριστικό Λεωφορείο Δημόσιας Χρήσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3a0d577b-aaa3-419a-b0a1-b8561e092628 939577

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Επαγγελματικοί σύλλογοι/σωματεία

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Από 40 έως 60 €

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην προμήθεια Αυτοκόλλητης Ηλεκτρονικής Ετικέτας, η οποία επικολλάται στον εμπρόσθιο ανεμοθώρακα λεωφορείου, φέρει μοναδικό και αναλλοίωτο κωδικό αριθμό ταυτότητας και αναγιγνώσκεται μέσω κατάλληλης ηλεκτρονικής διάταξης από απόσταση μερικών εκατοστών του μέτρου.

Βασικές πληροφορίες

Αρμόδιος ιδιωτικός φορέας

Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΓΕΠΟΕΤ)

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ32)


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Εκτός του αναφερόμενου φορέα για τη διαδικασία είναι θεσμικός φορέας και η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας Οδικών Εμπορευματικών και Επιβατικών Μεταφορών (ΟΦΑΕ). Τα τηρούμενα στο Πληροφοριακό Σύστημα των Ιδιωτικών Φορέων Χορήγησης μητρώα είναι:

α. Αρχείο "Αποδιδόμενες Ηλεκτρονικές Ετικέτες", β. Αρχείο "Ανενεργές Ηλεκτρονικές Ετικέτες",

γ. Αρχείο "Εξουσιοδοτημένοι χρήστες".

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Αίτηση έκδοσης Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αυτοκόλλητη Ηλεκτρονική Ετικέτα σε Λεωφορείο Δημόσιας Χρήσης

      Επίσημος τίτλος

      Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμο Σήμα σε Ειδικό Τουριστικό Λεωφορείο Δημόσιας Χρήσης


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Ο αιτών να κατέχει άδεια κυκλοφορίας τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίτιμο για την έκδοση του Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος από τον εκάστοτε φορέα χορήγησης το οποίο επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του Τουριστικού Λεωφορείο Δημόσιας Χρήσης. 40 € - 60 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Βεβαίωση από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της έδρας του λεωφορείου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της έδρας του λεωφορείου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Η βεβαίωση αναγράφει: • Ότι το συγκεκριμένο Τ.Λ.Δ.Χ. (αριθμός κυκλοφορίας και αριθμός πλαισίου οχήματος) στο οποίο πρόκειται να χορηγηθεί το ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα έχει τεθεί σε κυκλοφορία νόμιμα ή κυκλοφορεί νόμιμα σε αντικατάσταση άλλου (αριθμός κυκλοφορίας και αριθμός πλαισίου αποχαρακτηρισθέντος οχήματος). • εάν έχει ή δεν έχει χορηγηθεί αντίγραφο αδείας κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων λόγω κλοπής, απώλειας, καταστροφής ή φθοράς αυτών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 13 711 1977 284 Α

       Περιγραφή Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100284

      • Υπουργική Απόφαση Γ456/ΟΙΚ.8061/487/2017 2017 476 Β

       Περιγραφή Υποχρέωση εφοδιασμού των Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης και των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων Δημοσίας Χρήσης με Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμο Σήμα (ΗΑΣ) καθώς και καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, της διαδικασίας, των όρων, των προϋποθέσεων και των φορέων χορήγησής του.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170200476

      • 1 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται μέσω email στην Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας Οδικών Εμπορευματικών και Επιβατικών Μεταφορών (ΟΦΑΕ) ή στην Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΓΕΠΟΕΤ).

       Σημειώσεις Η αίτηση υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης στα κάτωθι email επικοινωνίας: ΟΦΑΕ: info@ofae.gr και salonica@ofae.gr, ΓΕΠΟΕΤ: info@poet.gr.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση Βεβαίωσης Υποβολής Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Η Βεβαίωση εκδίδεται κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση έγκυρου ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος, εάν αυτό δεν χορηγηθεί αυθημερόν. Η Βεβαίωση έχει ισχύ έως τη χορήγηση του σήματος που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα, και χορηγείται χωρίς χρέωση.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος ηλεκτρονικής ετικέτας (κωδικός αριθμός ταυτότητας)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ελέγχεται το εάν η ηλεκτρονική ετικέτα φέρει μοναδικό και αναλλοίωτο κωδικό αριθμό.

       Όχι Όχι


      • 4 Ταυτοποίηση οχήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Διαπιστώνεται η συνέπεια των αναγραφόμενων στην άδεια κυκλοφορίας στοιχείων, με αυτά του Μητρώου Αδειών Κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και με τα αναγραφόμενα επί του οχήματος.

       Όχι Όχι


      • 5 Απόδοση Ηλεκτρονικής Ετικέτας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Δημιουργείται νέα εγγραφή στο αρχείο "Αποδιδόμενες Ηλεκτρονικές Ετικέτες" στο Πληροφοριακό Σύστημα του ιδιωτικού φορέα χορήγησης.

       Όχι Όχι


      • 6 Τοποθέτηση Ηλεκτρονικού Αναγνώσιμου Σήματος (ΗΑΣ) επί του οχήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Ηλεκτρονική Ετικέτα επικολλάται εντός του οχήματος και επί του εμπρόσθιου ανεμοθώρακα (παρμπριζ).

       Σημειώσεις Σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής της ετικέτας ή αλλαγής βασικών δεδομένων του οχήματος, το Ηλεκτρονικό Αναγνώσιμο Σήμα καθίσταται ανενεργό και ο ενδιαφερόμενος οφείλει να εκκινήσει εκ νέου τη διαδικασία.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.