Θέση Δοκίμων Αστυφυλάκων στην κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου και απονομή βαθμού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb0f3b2d5-9270-460b-953a-8f119499a283 135966

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ονομασία σε Αστυφύλακα και στη μετάταξη στην κατάσταση της Υπηρεσίας Γραφείου, Δόκιμου εκπαιδευόμενου, της Σχολής Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας και απευθύνεται στους Δόκιμους Αστυφύλακες που η φοίτησή τους, διακόπηκε ύστερα από γνωμάτευση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής, με την οποία κρίθηκαν ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία, ικανοί όμως για την υπηρεσία γραφείου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης αρχίζει από τη διαβίβαση του κυρωμένου, από τον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, πίνακα τελικής σειράς εξόδου από τη Σχολή Αστυφυλάκων, του Δόκιμου Αστυφύλακα που διακόπηκε η φοίτηση ύστερα απο γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας, διότι κρίθηκε ανίκανος για την ενεργό υπηρεσία, ικανός όμως για την υπηρεσία γραφείου, από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων, στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Θέση Δοκίμων Αστυφυλάκων στην κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου και απονομή βαθμού.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Υπηρεσία Γραφείου Δόκιμου Αστυφύλακα, Ονομασία Δόκιμου Αστυφύλακα που διακόπηκε η εκπαιδευσή του κατόπιν γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής σε Αστυφύλακα και διατήρησή του στην ενέργεια για εκτέλεση υπηρεσίας γραφείου.

      Επίσημος τίτλος

      Θέση Δοκίμων Αστυφυλάκων στην κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου και απονομή βαθμού


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Εργασιακές Δόκιμοι Αστυφύλακες των οποίων διακόπτεται η φοίτηση ύστερα από γνωμάτευση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής, λόγω σωματικής ανικανότητας, που προήλθε από νόσο, πάθηση ή βλάβη που δεν οφείλεται στην Υπηρεσία, εφόσον κριθούν ικανοί για υπηρεσία γραφείου με βάση το γενικό πίνακα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών, διατηρούν την ιδιότητα του δοκίμου και ονομάζονται Αστυφύλακες, κατά το χρόνο που αποκτούν το βαθμό αυτό οι δόκιμοι της ίδιας εκπαιδευτικής σειράς, μετατασσόμενοι στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου (άρθρο 44 παρ. 6 ν. 3731/2008), χωρίς να δικαιούνται να επανέλθουν για κανένα λόγο στην ενεργό υπηρεσία. Οι ανωτέρω, με την ευδόκιμη αποφοίτησή τους από τη Σχολή, εντάσσονται τελευταίοι στην αρχαιότητα, δεν ασκούν ανακριτικά καθήκοντα και εξελίσσονται περαιτέρω σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 3686/2008.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Δόκιμοι Αστυφύλακες των οποίων διακόπτεται η φοίτηση ύστερα από γνωμάτευση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής, λόγω νοσήματος, πάθησης ή βλάβης που προήλθε αποδεδειγμένα, ύστερα από διενεργηθείσα ένορκη διοικητική εξέταση (Ε.Δ.Ε.), πρόδηλα και αναμφισβήτητα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, εφόσον κριθούν ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία, ικανοί όμως για την υπηρεσία γραφείου, με βάση τον ειδικό πίνακα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών, διατηρούν την ιδιότητα του δοκίμου, και ονομάζονται Αστυφύλακες, κατά το χρόνο που αποκτούν το βαθμό αυτό οι δόκιμοι της ίδιας εκπαιδευτικής σειράς, μετατασσόμενοι στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου (άρθρο 44 παρ. 6 ν. 3731/2008) χωρίς να δικαιούνται να επανέλθουν για κανένα λόγο στην ενεργό υπηρεσία. Οι ανωτέρω με την ευδόκιμη αποφοίτησή τους από τη Σχολή εντάσσονται στην επετηρίδα της εκπαιδευτικής σειράς με την οποία κατατάχθηκαν, δεν ασκούν ανακριτικά καθήκοντα και εξελίσσονται περαιτέρω σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 3686/2008.

       Ναι Ναι

      • Νόμος 44 παρ. 6 3731 2008 263 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη διατήρηση στην ενέργεια του κατώτερου αστυνομικού προσωπικού, ειδικών φρουρών και οι συνοριακών φυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι κρίνονται ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία για λόγους υγείας, ικανοί όμως για υπηρεσία γραφείου. (Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 69/2019)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100263

      • Προεδρικό Διάταγμα 44 παρ. 1 περ. β και 3, 50 παρ. 8 περ. α 352 1995 187 Α

       Περιγραφή Διακοπή φοίτησης Δοκίμων Αστυφυλάκων λόγω σωματικής ανικανότητας (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Π.Δ. 80/2011 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 123/2013)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100187

      • Προεδρικό Διάταγμα 46, 47 παρ. 1 και 3, 55 περ. β, γ και δ 584 1985 204 Α

       Περιγραφή Σύσταση υγειονομικών επιτροπών, Γνωματεύσεις υγειονομικών επιτροπών, Αρμοδιότητες Α.Υ.Ε. (όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα, 3 του Π.Δ. 66/2021 και 4 του Π.Δ. 108/2012)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850100204

      • Προεδρικό Διάταγμα 3, 8, 15 και 16 11 2014 17 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στους πίνακες (Γενικό και Ειδικό) νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών με βάση τους οποίους κρίνεται για τη σωματική ικανότητα το στρατιωτικό προσωπικό και οι οποίες (διατάξεις) εφαρμόζονται και στο κατώτερο αστυνομικό προσωπικό, Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριακούς Φύλακες. Κατάργηση του Π.Δ. 133/2002 (Α΄ 109) το οποίο με το άρθρο 16 είχε καταργήσει το Π.Δ. 426/1984 (Α΄ 150), τα οποία προεδρικά διατάγματα αφορούσαν τους πίνακες (Γενικό και Ειδικό) νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100017

      • Προεδρικό Διάταγμα 12 παρ. 2 περ. α΄ και β΄, 3 και 4 80 2016 145 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην ακυρότητα διοικητικής πράξης που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού φορέα της Γενικής Κυβέρνησης και δεν βεβαιώνεται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα η δέσμευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100145

      • Προεδρικό Διάταγμα 5 παρ. 1 περ. ιε΄ 62 2019 101 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην χορήγηση βεβαίωσης από την Διεύθυνση Ελέγχου Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για τη δέσμευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης που αφορά διοικητική πράξη που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ίδιου φορέα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100101

      • 1 Διαβίβαση της απόφασης κύρωσης των πινάκων τελικής εξόδου Δοκίμων Αστυφυλάκων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας διαβιβάζει στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού, την απόφαση κύρωσης των πινάκων τελικής σειράς εξόδου των Δοκίμων Αστυφυλάκων που διακόπηκε η φοίτησή τους στη Σχολή, ύστερα από ιατρική γνωμάτευση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Υ.Ε.), με την οποία κρίθηκαν ανίκανοι για την ενεργό Υπηρεσία ικανοί όμως για την υπηρεσία γραφείου.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση απόφασης ονομασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης ονομασίας Δόκιμου Αστυφύλακα σε Αστυφύλακα (μη ανακριτικό υπάλληλο), από τον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.Η απόφαση ονομασίας, κοινοποιείται αμέσως μετά την υπογραφή της απο το αρμόδιο όργανο, στην Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), για να βεβαιώσει την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Σημειώσεις 1. Οι Δόκιμοι Αστυφύλακες των οποίων διακόπτεται η φοίτηση ύστερα από γνωμάτευση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής, λόγω σωματικής ανικανότητας, που προήλθε από νόσο, πάθηση ή βλάβη που δεν οφείλεται στην Υπηρεσία, ονομάζονται Αστυφύλακες, κατά το χρόνο που αποκτούν το βαθμό αυτό οι δόκιμοι της ίδιας εκπαιδευτικής σειράς, και εντάσσονται τελευταίοι στην αρχαιότητα. 2. Οι Δόκιμοι Αστυφύλακες των οποίων διακόπτεται η φοίτηση ύστερα από γνωμάτευση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής, λόγω νοσήματος, πάθησης ή βλάβης που προήλθε αποδεδειγμένα, ύστερα από διενεργηθείσα ένορκη διοικητική εξέταση (Ε.Δ.Ε.), πρόδηλα και αναμφισβήτητα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, ονομάζονται Αστυφύλακες, κατά το χρόνο που αποκτούν το βαθμό αυτό οι δόκιμοι της ίδιας εκπαιδευτικής σειράς και εντάσσονται στην επετηρίδα της εκπαιδευτικής σειράς με την οποία κατατάχθηκαν.

       Όχι Όχι


      • 3 Χορήγηση βεβαίωσης πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Χορήγηση από την Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), βεβαίωσης πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 4 Κοινοποίηση απόφασης ονομασίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Kοινοποίηση της απόφασης ονομασίας, αφού δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης και αναρτηθεί στον ιστότοπο Διαύγεια, στις υπηρεσίες των ενδιαφερόμενων για ενημέρωσή τους

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης για διατήρηση στην ενέργεια και σύσταση θέσης για εκτέλεση υπηρεσίας γραφείου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης για διατήρηση στην ενέργεια και σύσταση θέσης για εκτέλεση υπηρεσίας γραφείου, από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 6 Κοινοποίηση απόφασης διατήρησης στην ενέργεια και σύστασης θέσης για εκτέλεση υπηρεσίας γραφείου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κοινοποίηση της απόφασης διατήρησης και σύστασης θέσης για εκτέλεση υπηρεσίας γραφείου, στην Υπηρεσία του/της ενδιαφερόμενου/ης για ενημέρωσή του/της, η οποία δεν δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.