Θέση Δοκίμων Υπαστυνόμων στην κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου και απονομή βαθμού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1fe89a03-21dc-43f0-b941-c24a2caf3b69 264785

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά, στη μετάταξη στην κατάσταση της Υπηρεσίας Γραφείου και στην ονομασία σε Υπαρχιφύλακα, Αρχιφύλακα ή Ανθυπαστυνόμο, Δόκιμου εκπαιδευόμενου στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, που διακόπηκε η φοίτησή του, κατόπιν γνωμάτευσης της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής με την οποία κρίθηκε ακατάλληλος για τη συνέχιση της εκπαίδευσης του στη Σχολή, ικανός όμως για την υπηρεσία γραφείου και απευθύνεται στους Δόκιμους Υπαστυνόμους της Σχολής Αξιωματικών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης, αρχίζει από την διαβίβαση της απόφασης με την οποία διακόπτεται η φοίτηση Δόκιμου Υπαστυνόμου στη Σχολή Αξιωματικών, κατόπιν γνωμάτευσης της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής με την οποία κρίθηκε ακατάλληλος για τη συνέχιση της εκπαίδευσης του στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, ικανός όμως για την υπηρεσία γραφείου, απο την Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων στην Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Δοκίμων Υπαστυνόμων στην κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου και απονομή βαθμού.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας.
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μετάταξη Δόκιμου Υπαστυνόμου στην κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου και ονομασία του σε Υπαρχιφύλακα, Αρχιφύλακα ή Ανθυπαστυνόμο, Διακοπή φοίτησης με γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπης Δόκιμου Υπαστυνόμου και ονομασία του σε Υπαρχιφύλακα Αρχιφύλακα ή Ανθυπαστυνόμο, Ονομασία Δόκιμου Υπαστυνόμου που μετατάχθηκε στην κατάσταση της Υπηρεσίας Γραφείου (άρθρο 44 παρ. 6 ν. 3731/2008).

      Επίσημος τίτλος

      Θέση Δοκίμων Υπαστυνόμων στην κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου και απονομή βαθμού


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Εργασιακές Δόκιμος Υπαστυνόμος του οποίου διακόπτεται η φοίτηση, στη Σχολή Αξιωματικών, ύστερα από γνωμάτευση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής, λόγω σωματικής ανικανότητας από νόσημα, πάθηση ή βλάβη, που προήλθε αποδεδειγμένα, ύστερα από διενεργηθείσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.), πρόδηλα και αναμφισβήτητα, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, μπορεί να μεταταχθεί στην κατάσταση της Υπηρεσίας Γραφείου (άρθρο 44 παρ. 6 ν. 3731/2008, Α` 263), κρινόμενος με βάση τον ειδικό πίνακα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών χωρίς να δικαιούται να επανέλθει για κανένα λόγο στην ενεργό υπηρεσία. Ο ανωτέρω εντάσσεται στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β` στο τέλος της αντίστοιχης επετηρίδας του βαθμού του, τοποθετείται σε υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια, δεν ασκεί ανακριτικά καθήκοντα, με εξαίρεση τους Υπαστυνόμους Β` που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον το πρώτο έτος σπουδών.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Δόκιμος Υπαστυνόμος του οποίου διακόπτεται η φοίτηση ύστερα από γνωμάτευση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής, λόγω σωματικής ανικανότητας που προήλθε από νόσημα, πάθηση ή βλάβη που δεν οφείλεται στην Υπηρεσία, μπορεί να μεταταχθεί στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου (άρθρο 44 παρ. 6 ν. 3731/2008, Α` 263), κρινόμενος με βάση τον ειδικό πίνακα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών, εάν προέρχεται εκ του Σώματος και τον γενικό πίνακα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών, εάν προέρχεται εξ ιδιωτών, χωρίς να δικαιούται να επανέλθει για κανένα λόγο στην ενεργό υπηρεσία και ονομάζεται: α) Υπαρχιφύλακας αν φοιτά στο Α` έτος σπουδών, β) Αρχιφύλακας αν φοιτά στο Β` έτος σπουδών, γ) Ανθυπαστυνόμος αν φοιτά στο Γ` έτος σπουδών και δ) Υπαστυνόμος Β` αν φοιτά στο Δ` έτος σπουδών. Οι παραπάνω ασκούν ανακριτικά καθήκοντα με εξαίρεση τους Υπαρχιφύλακες και εντάσσονται οι μεν Υπαρχιφύλακες, Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμοι τελευταίοι στους πίνακες αρχαιότητας των αντίστοιχων βαθμών κατά τη χρονική στιγμή διακοπής της φοίτησης τους και εξελίσσονται περαιτέρω σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 3686/2008 (Α` 158), οι δε Υπαστυνόμοι Β` στο τέλος της αντίστοιχης επετηρίδας του βαθμού τους του έτους ονομασίας της εκπαιδευτικής τους σειράς και εξελίσσονται περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις των τελούντων σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου αξιωματικών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του π.δ. 24/1997 (Α` 29). Οι εκ του Σώματος προερχόμενοι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι, των οποίων η φοίτηση διακόπτεται για τους παραπάνω λόγους, επανέρχονται στο βαθμό που κατείχαν προ της εισόδου τους στη Σχολή αν αυτός είναι ανώτερος από τους προαναφερόμενους διατηρώντας την αρχαιότητα τους στους αντίστοιχους πίνακες.

       Ναι Ναι

      • Νόμος 44 παρ. 6 3731 2008 263 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη διατήρηση στην ενέργεια του κατώτερου αστυνομικού προσωπικού, ειδικών φρουρών και οι συνοριακών φυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι κρίνονται ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία για λόγους υγείας, ικανοί όμως για υπηρεσία γραφείου. (Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 69/2019)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100263

      • Προεδρικό Διάταγμα 25 παρ. 1 περ. β και 3 319 1995 174 Α

       Περιγραφή Διακοπή φοίτησης Δοκίμων Υπαστυνόμων λόγω σωματικής ανικανότητας (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 1 του Π.Δ. 80/2011 και αντικαστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 108/2012)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100174

      • Προεδρικό Διάταγμα 46, 47 παρ. 1 και 3, 55 περ. β, γ και δ 584 1985 204 Α

       Περιγραφή Σύσταση υγειονομικών επιτροπών, Γνωματεύσεις υγειονομικών επιτροπών, Αρμοδιότητες Α.Υ.Ε. (όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα, 3 του Π.Δ. 66/2021 και 4 του Π.Δ. 108/2012)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850100204

      • Προεδρικό Διάταγμα 3, 8, 15 και 16 11 2014 17 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στους πίνακες (Γενικό και Ειδικό) νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών με βάση τους οποίους κρίνεται για τη σωματική ικανότητα το στρατιωτικό προσωπικό και οι οποίες (διατάξεις) εφαρμόζονται και στο κατώτερο αστυνομικό προσωπικό, Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριακούς Φύλακες - Κατάργηση του Π.Δ. 133/2002 (Α΄ 109) το οποίο με το άρθρο 16 είχε καταργήσει το Π.Δ. 426/1984 (Α΄ 150), τα οποία προεδρικά διατάγματα αφορούσαν τους πίνακες (Γενικό και Ειδικό) νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100017

      • Προεδρικό Διάταγμα 12 παρ. 2 περ. α΄ και β΄, 3 και 4 80 2016 145 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην ακυρότητα διοικητικής πράξης που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού φορέα της Γενικής Κυβέρνησης και δεν βεβαιώνεται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα η δέσμευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100145

      • Προεδρικό Διάταγμα 5 παρ. 1 περ. ιε΄ 62 2019 101 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην χορήγηση βεβαίωσης από την Διεύθυνση Ελέγχου Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για τη δέσμευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης που αφορά διοικητική πράξη που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ίδιου φορέα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100101

      • 1 Διαβίβαση της απόφασης διακοπής φοίτησης Δόκιμου Υπαστυνόμου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Διαβίβαση από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, της απόφασης όπου διακόπτεται η φοίτηση Δόκιμου Υπαστυνόμου απο την Σχολή Αξιωματικών, κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Υ.Ε.) με την οποία κρίθηκε ακατάλληλος για την συνέχιση της εκπαίδευσης, ικανός όμως για την εκτέλεση υπηρεσίας γραφείου .

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση απόφασης για διατήρηση στην ενέργεια και σύσταση θέσης για εκτέλεση υπηρεσίας γραφείου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης για διατήρηση στην ενέργεια και σύσταση θέσης για εκτέλεση υπηρεσίας γραφείου, από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 3 Κοινοποίηση της απόφασης διατήρησης στην ενέργεια και σύστασης θέσης για εκτέλεση Υπηρεσίας γραφείου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κοινοποίηση της απόφασης διατήρησης και σύστασης θέσης για εκτέλεση υπηρεσίας γραφείου στην Υπηρεσία του/της ενδιαφερόμενου/ης για ενημέρωση του/της, η οποία δεν δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης ονομασίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης ονομασίας Δόκιμου Υπαστυνόμου σε Υπαρχιφύλακα ή Αρχιφύλακα ή Ανθυπαστυνόμο, κατά περίπτωση, από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Η απόφαση ονομασίας κοινοποιείται αμέσως μετά την υπογραφή της από το αρμόδιο όργανο, στην Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), για να βεβαιώσει την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος ονομασίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος ονομασίας Δόκιμου Υπαστυνόμου, σε Υπαστυνόμο Β΄.

       Ναι Όχι


      • 6 Έγκριση πίστωσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστολή του Προεδρικού Διατάγματος, στην Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), για να βεβαιώσει την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Ναι Όχι


      • 7 Χορήγηση βεβαίωσης πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Χορήγηση από την Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), βεβαίωσης πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 8 Κοινοποίηση Προεδρικού Διατάγματος και απόφασης ονομασίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Kοινοποίηση του Προεδρικού Διατάγματος και της απόφασης ονομασίας, στην Υπηρεσία του/της ενδιαφερόμενου/ης για ενημέρωση του/της, αφού δημοσιευθούν στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης και αναρτηθούν στον ιστότοπο Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.