Θέσπιση καθεστώτος εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου υπερ ιδιωτικών επιχειρήσεων, επαγγελματιών και συναιταιριστικών οργανώσεων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση720d6a46-7070-46dc-9586-562d99db521e 261983

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη θέσπιση καθεστώτος κρατικής εγγύησης, στο πλαίσιο του οποίου παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για δάνεια ιδιωτικών επιχειρήσεων, επαγγελματιών και συνεταιριστικών οργανώσεων και στο οποίο μπορούν να υπαχθούν οι εν λόγω οικονομικές οντότητες εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του καθεστώτος. Απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ


Παρατηρήσεις

Η θέσπιση καθεστώτος κρατικής εγγύησης εντάσσεται στη γενικότερη ασκούμενη οικονομική πολιτική, μπορεί δε να θεσπιστεί και με πρωτοβουλία της ίδιας της Διοίκησης και όχι κατ' ανάγκη κατόπιν αίτησης μιας ομάδας ενδιαφερομένων (π.χ. Επαγγελματικά Επιμελητήρια). Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης των τριών μηνών είναι ενδεικτικός. Πέρα από τα δύο δικαιολογητικά που αναφέρονται, (προβλέπονται στο άρθρο 100 παρ. 2 του Ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α 105/14-6-2018), μπορεί να προσκομιστεί και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που ο φορέας/αιτών την παροχή της εγγύησης θεωρεί σκόπιμο και από το οποίο να προκύπτει η ανάγκη θέσπισης καθεστώτος κρατικής εγγύησης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτηση για τη θέσπιση καθεστώτος κρατικής εγγύησης.

Σημειώσεις

Το εν λόγω δικαιολογητικό (αίτηση) αφορά τη θέσπιση καθεστώτος κρατικής εγγύησης και μπορεί, ενδεικτικά και συνοπτικά, να κατατεθεί από μια ομάδα ομοειδών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένο παραγωγικό κλάδο ή γεωγραφική περιοχή ή που τελούν υπό έκτακτες συνθήκες, από Επαγγελματικά Επιμελητήρια, από φορείς του δημοσίου τομέα (π.χ. Υπουργείο) κλπ. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά ο σκοπός χρηματοδότησης των επιχειρήσεων που πρόκειται να ενταχθούν στο καθεστώς, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους χρήζει θέσπισης το καθεστώς. Η θέσπιση ενός καθεστώτος κρατικής εγγύησης μπορεί να υλοποιηθεί και με πρωτοβουλία του ίδιου του Υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο της γενικότερης οικονομικής πολιτικής, χωρίς να υποβληθεί κάποια αίτηση.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ ιδιωτικών επιχειρήσεων, επαγγελματιών και συνεταιριστικών οργανώσεων-Θέσπιση καθεστώτος κρατικής εγγύησης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Οικονομικές Προϋπόθεση για τη θέσπιση καθεστώτος κρατικής εγγύησης είναι το θεσπιζόμενο καθεστώς να αφορά, κατά κανόνα, οικονομικές οντότητες: α) που ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές στις οποίες το βιοτικό επίπεδο είναι ασυνήθιστα χαμηλό ή επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση, με σκοπό την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης των περιοχών αυτών και λαμβάνοντας υπόψη τη διαρθρωτική, οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση, β) που ασκούν ορισμένη οικονομική δραστηριότητα ή δραστηριοποιούνται σε ορισμένο κλάδο, με σκοπό την προώθησή του, εφόσον δεν νοθεύεται ή απειλείται να νοθευθεί ο ανταγωνισμός, γ) που έχουν πληγεί από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα ή σοβαρές οικονομικές διαταραχές.

       Όχι Όχι

      • 1 Οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες Πιστοποιητικό οικονομικών στοιχείων

       Οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Με το εν λόγω δικαιολογητικό παρέχονται διάφορα οικονομικά στοιχεία και γενικότερες πληροφορίες για τις επιχειρήσεις που πρόκειται να επωφεληθούν και να ενταχθούν στο καθεστώς, όπως ο αριθμός των επιχειρήσεων και των εργαζομένων ενός συγκεκριμένου παραγωγικού κλάδου, η συνεισφορά μιας συγκεκριμένη γεωγραφικής περιοχής ή ενός παραγωγικού κλάδου στο ΑΕΠ, η καταγραφή ζημιών από φυσικές καταστροφές, η δυναμική και οι προοπτικές ενός παραγωγικού κλάδου κλπ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8936

      • Νόμος 91, 96, 97, 100 4549 2018 105 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 91 αφορά γενικά τους δικαιούχους της εγγύησης, μεταξύ των οποίων και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις (περ. β), ενώ τα άρθρα 96, 97 και ιδίως 100 αφορούν τη διαδικασία για τη θέσπιση του καθεστώτος και την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100105

      • 1 Εισήγηση της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων προς την Επιτροπή του άρθρου 97 του Ν.4549/2018.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το συγκεκριμένο βήμα (1ο) αφορά την εξέταση της αίτησης, για τη θέσπιση καθεστώτος κρατικής εγγύησης, από το Τμήμα Α-Παροχής Εγγυήσεων της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων, καθώς και τη σχετική εισήγηση της εν λόγω Διεύθυνσης προς την Επιτροπή του άρθρου 97 του Ν.4549/2018 για την παροχή (ή μη) της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου .

       Όχι Όχι


      • 2 Εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 97 του Ν.4549/2018 προς τη Διυπουργική Επιτροπή του άρθρου 96 του ίδιου νόμου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το συγκεκριμένο βήμα (2ο) αφορά την εξέταση της αίτησης, για τη θέσπιση καθεστώτος κρατικής εγγύησης, από την Επιτροπή του άρθρου 97 του Ν.4549/2018, καθώς και τη σχετική εισήγηση (σύμφωνη γνώμη) της εν λόγω Επιτροπής προς τη Διυπουργική Επιτροπή του άρθρου 96 του ίδιου νόμου.

       Όχι Όχι


      • 3 Παροχή σύμφωνης γνώμης της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 96 του Ν.4549/2018 στον Υπουργό Οικονομικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στο συγκεκριμένο βήμα (3ο), η Διυπουργική Επιτροπή του άρθρου 96 του Ν.4549/2018, αποφασίζοντας ομόφωνα, παρέχει τη σύμφωνη γνώμη της στον Υπουργό Οικονομικών για τη θέσπιση καθεστώτος κρατικής εγγύησης και την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου.

       Όχι Όχι


      • 4 Υπογραφή από τον Υπουργό Οικονομικών της απόφασης για τη θέσπιση καθεστώτος κρατικής εγγύησης και την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στο συγκεκριμένο 4ο και τελευταίο βήμα, ο Υπουργός Οικονομικών, (ή ο αρμόδιος Υφυπουργός ή Αναπληρωτής Υπουργός, στον οποίο έχει μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής), θεσπίζει το καθεστώς κρατικής εγγύησης και παρέχει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, υπογράφοντας τη σχετική υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύεται σε ΦΕΚ.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.