Θεσμοθέτηση νέων συνοριακών σημείων διέλευσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb889598c-e2f1-4d4f-b4cc-6471021da343 554165

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ/Α.Ε.Α., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Εξέταση σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, των αιτημάτων θεσμοθέτησης νέων διαβάσεων ως σημείων εισόδου – εξόδου στην ελληνική επικράτεια και υποβολή προτάσεων κατάργησης ή αναστολής της λειτουργίας τους

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ/Α.Ε.Α.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Σχετικά αιτήματα υποβάλλονται από το διαχειριστικό φορέα του λιμένα, είτε από τον οικείο Δήμο που βρίσκεται ο προς θεσμοθέτηση λιμένας, είτε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εάν αφορά αερολιμένα, είτε από την οικεία Περιφέρεια, εάν αφορά σε χερσαίο σημείο

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτημα για θεσμοθέτηση νέου συνοριακού σημείου διέλευσης


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Θεσμοθέτηση νέων συνοριακών σημείων διέλευσης, προσωρινών ή μόνιμων

      Επίσημος τίτλος

      Θεσμοθέτηση νέων συνοριακών σημείων διέλευσης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Τεχνικές Ύπαρξη υποδομών διενέργειας διαβατηριακού ελέγχου στο υπό εξέταση σημείο, προκειμένου εξασφαλίζεται η εσωτερική ασφάλεια, η δημόσια τάξη και δημόσια υγεία των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν

       Όχι Όχι

      • Νόμος 3 4251 2014 80 Α

       Περιγραφή Άρθρο 3 Σημεία εισόδου - εξόδου - Ασκηση ελέγχου εισόδου - εξόδου 1. Σε κάθε πρόσωπο επιτρέπεται να εισέρχεται στο ελληνικό έδαφος και να εξέρχεται από αυτό μόνον από τις ελεγχόμενες μεθοριακές διαβάσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εθνικής Αμυνας, Εξωτερικών, Οικονομικών, και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού καθορίζονται οι αερολιμένες, οι λιμένες και τα χερσαία σημεία στα σύνορα της χώρας, μέσω των οποίων επιτρέπεται η είσοδος προσώπων στο ελληνικό έδαφος και η έξοδος από αυτό, καθώς και το περιεχόμενο του κάθε μορφής ελέγχου, τα όργανα ελέγχου και η διαδικασία εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων και των διοικητικών πράξεων, που έχουν σχέση με την είσοδο και την έξοδο προσώπων από τη χώρα. Η επιτήρηση των χερσαίων και θαλασσίων συνόρων ενεργείται από τις αρμόδιες για το σκοπό αυτόν αστυνομικές και λιμενικές αρχές. Η είσοδος και η έξοδος εκτός των μεθοριακών διαβάσεων μπορεί να επιτραπεί κατά περίπτωση, για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που καθορίζει και τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου. Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 8 ΝΟΜΟΣ 4332/2015 με ισχύ την 9/7/2015 Δες την εξέλιξη της παραγράφου 2. Ο έλεγχος των προσώπων που εισέρχονται στο ελληνικό έδαφος ή εξέρχονται από αυτό ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ενεργείται από τις κατά τόπους αρμόδιες, για το σκοπό αυτόν, αστυνομικές αρχές. Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 8 ΝΟΜΟΣ 4332/2015 με ισχύ την 9/7/2015 Δες την εξέλιξη της παραγράφου 3. Για την εφαρμογή του Κώδικα αυτού δεν συνιστά είσοδο στο ελληνικό έδαφος η παραμονή πολίτη τρίτης χώρας, εν διελεύσει, στη ζώνη διερχομένων αερολιμένος ή λιμένος της χώρας με σκοπό να συνεχίσει το ταξίδι του στην αλλοδαπή, με το ίδιο ή άλλο αεροσκάφος ή πλοίο. Για την παραμονή στη ζώνη διερχομένων απαιτείται θεώρηση διέλευσης αεροδρομίου (VISA Α) σε όσες περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπεται από το ενωσιακό κεκτημένο (Κοινοτικός Κώδικας Θεωρήσεων). Ο πολίτης τρίτης χώρας, που παραμένει στη ζώνη διερχομένων,υποχρεούται να συνεχίσει το ταξίδι του. Αν δεν αναχωρήσει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος,επιβιβάζεται σε αεροσκάφος ή πλοίο, με φροντίδα της αστυνομικής αρχής. Οι αερολιμενικές ή λιμενικές αρχές είναι υποχρεωμένες να συνδράμουν, εφόσον τους ζητηθεί. 4. Οι αρμόδιες αστυνομικές, τελωνειακές, λιμενικές και υγειονομικές αρχές διατηρούν το δικαίωμα να ελέγχουν τα πρόσωπα που παραμένουν στη ζώνη διερχομένων, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο. 5. Οι ελληνικές αρχές ελέγχου μπορεί να υποχρεώσουν σε άμεση αναχώρηση διερχόμενο πολίτη τρίτης χώρας αν διαπιστώσουν ότι δεν έχει θεώρηση εισόδου, όταν αυτή απαιτείται, και εισιτήριο για τη συνέχιση του ταξιδιού του, τόσο για τη χώρα προορισμού όσο και τις ενδιάμεσες χώρες, από το έδαφος των οποίων κατ` ανάγκη θα διέλθει. 6. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου, είναι δυνατόν να καθορίζονται στα σύνορα της Χώρας προσωρινά σημεία διέλευσης προσώπων, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση ελέγχου της κυκλοφορίας των διερχόμενων προσώπων. Οι ώρες και ο συνολικός χρόνος λειτουργίας αυτών των σημείων καθορίζονται με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες που επιβάλλουν την ανάγκη λειτουργίας τους και σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους οκτώ μήνες, εκτός και αν εξαιρετικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος επιβάλλουν τη λειτουργία τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100080

      • Προεδρικό Διάταγμα 10 178 2014 281 Α

       Περιγραφή Εξέταση σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, των αιτημάτων θεσμοθέτησης νέων διαβάσεων ως σημείων εισόδου – εξόδου στην ελληνική επικράτεια και η υποβολή προτάσεων κατάργησης ή αναστολής της λειτουργίας τους

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100281

      • 1 Παραλαβή Αιτήματος για θεσμοθέτηση νέου συνοριακού σημείου διέλευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Αίτημα υποβάλλεται είτε από το διαχειριστικό φορέα του λιμένα, είτε από τον οικείο Δήμο που βρίσκεται ο προς θεσμοθέτηση λιμένας, είτε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εάν αφορά αερολιμένα, είτε από την οικεία Περιφέρεια, εάν αφορά σε χερσαίο σημείο

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση Αιτήματος σε συναρμόδιους φορείς για την παροχή απόψεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαβάζεται το Αίτημα στους συναρμόδιους φορείς για την παροχή απόψεων. Οι συναρμόδιοι φορείς μεταβάλλονται αναλόγως με το εάν πρόκειται για Αίτημα προσωρινής ή μόνιμης θεσμοθέτησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Συλλογή απόψεων και κατάρτιση Εισήγησης προς τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Καταρτίζεται Εισήγηση προς τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, στην οποία αποτυπώνονται οι απόψεις των συναρμόδιων φορέων καθώς και σχετική πρόταση για έγκριση ή απόρριψη του Αιτήματος

       Όχι Όχι


      • 4 Λήψη Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Απόρριψη Αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • 6 Κατάρτιση Σχεδίου Νόμου σε περίπτωση έγκρισης Αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 7 Υποβολή Σχεδίου Νόμου για υπογραφή και Δημοσίευση σε ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.