Θεωρήσεις εγγραφών σπουδαστών Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8decfa88-a658-45c1-a712-dd7ae35477c2 392070

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις θεωρήσεις εγγραφών σπουδαστών Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και απευθύνεται στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠΠΟΑ) κάθε σχολικό έτος, εγκρίνει τις εγγραφές των σπουδαστών/ σπουδαστριών των Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης στα αντίστοιχα έτη σπουδών (Α΄, Β΄ και Γ΄ έτος)

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Παρατηρήσεις

Αετείς : έλεγχος επιτυχίας στις εισαγωγικές εξετάσεις, έλεγχος κατοχής σχετικού απολυτηρίου τίτλου, αίτησης εγγραφής προς την Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης. Βετείς και Γετείς: έλεγχος προαγωγικής βαθμολογίας προηγούμενου έτους και έλεγχος αίτησης εγγραφής προς την Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αιτήσεις εγγραφής των σπουδαστών /σπουδαστριών στην Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης (ΑΣΔΤ) της επιλογής τους

Σημειώσεις

Οι αιτήσεις των σπουδαστών επισυνάπτονται στο αίτημα-διαβιβαστικό έγγραφο της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Διαβιβάζονται για έλεγχο τα φωτοαντίγραφα ταυτότητας/διαβατηρίου των σπουδαστών

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999.
    
    Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση εγγραφών σπουδαστών/σπουδαστριών Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης

      Επίσημος τίτλος

      Θεώρηση μαθητολογίων Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης (Α.Σ.Δ.Τ.)
      Μητρώο Σπουδαστών-στριών Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Εκπαιδευτικές Για τους Α' ετείς σπουδαστές/σπουδάστριες: Επιτυχής συμμετοχή στις Εισαγωγικές Εξετάσεις που διενεργούνται από τις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης για τους απόφοιτους Λυκείου και από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για την κατηγορία των "Εξαιρετικών Ταλέντων".Για τους Β' ετείς & Γ΄ετείς σπουδαστές/σπουδάστριες: Επιτυχής ολοκλήρωση του προηγούμενου έτους σπουδών.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Οι εγγραφές των σπουδαστών στις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης πρέπει να πραγματοποιηθούν εμπρόθεσμα σύμφωνα με τις εκάστοτε οριζόμενες προθεσμίες εγγραφών. Οι αιτήσεις των εγγραφών των σπουδαστών/σπουδαστριών των Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης, υποβάλλονται από τις Σχολές προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠΠΟΑ) για θεώρηση, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφών.

       Όχι Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο ταυτότητας/ διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο ταυτότητας/ διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μαζί με την αίτηση, οι Α΄ετείς σπουδαστές/σπουδάστριες καλούνται να υποβάλλουν φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου. Το εν λόγω δικαιολογητικό αποσκοπεί στην εξακρίβωση των στοιχείων των σπουδαστών/σπουδαστριών καθώς και στην τυπική και ορθή καταχώρηση τους στο μητρώο σπουδαστών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Προεδρικό Διάταγμα 7, 17 370 1983 130 Α

       Περιγραφή Άρθρο 7 "Εγγραφές - Προθεσμίες Εγγραφών" - Άρθρο 17 "Υποχρεώσεις των σπουδαστών - Εμπρόθεσμη εγγραφή"

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100130

      • Νόμος 12, 15 παρ.7 1158 1981 127 Α

       Περιγραφή Άρθρο 12, «Φοίτηση - Προσόντα εγγραφής» - Άρθρο 15 παρ.7 «Υποχρέωση Δ/νσης Σπουδών Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης για υποβολή μαθητολογίου (εγγραφών) προς θεώρηση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ)»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100127

      • 1 Παραλαβή αιτήματος και χορήγηση αριθμού πρωτοκόλλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση στο αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση σε υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Α'ετείς : έλεγχος επιτυχίας στις εισαγωγικές εξετάσεις, έλεγχος κατοχής σχετικού απολυτηρίου τίτλου, αίτησης εγγραφής προς την Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης. Β'ετείς και Γ'ετείς: έλεγχος προαγωγικής βαθμολογίας προηγούμενου έτους και έλεγχος αίτησης εγγραφής προς την Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης.

       Όχι Όχι


      • 5 Παραγωγή και αποστολή εγγράφου έγκρισης/θεώρησης των εγγραφών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη, υπογραφή και αποστολή εγγράφου έγκρισης των εγγραφών (μαθητολογίου) προς τις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης.

       Σημειώσεις Με την αποστολή του εγγράφου επιστρέφονται στις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης τα σχετικά δικαιολογητικά εγγραφής (αιτήσεις εγγραφής και απολυτήριοι τίτλοι) των σπουδαστών/ σπουδαστριών. Τα φωτοαντίγραφα των ταυτοτήτων/διαβατηρίων των Α΄ετών σπουδαστών/σπουδαστριών διατηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.