Θεωρήσεις εγγραφών σπουδαστών Ανωτέρων Σχολών Χορού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση09c56c18-6a89-407e-927c-badbc0c9262f 956186

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις θεωρήσεις εγγραφών των σπουδαστών/σπουδαστριών Ανωτέρων Σχολών Χορού. Κάθε σχολικό έτος, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) εγκρίνει τις εγγραφές των σπουδαστών/ σπουδαστριών των Ανώτερων Σχολών Χορού στα αντίστοιχα έτη σπουδών (Α΄, Β΄ και Γ΄ έτος). Απευθύνεται σε επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα, που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΑίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αιτήσεις εγγραφής των σπουδαστών /σπουδαστριών στην Ανώτερη Σχολή Χορού της επιλογής τους


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση εγγραφών σπουδαστών/σπουδαστριών Ανωτέρων Σχολών Χορού

      Επίσημος τίτλος

      Θεώρηση Μαθητολογίων Ανωτέρων Σχολών Χορού


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ανώτερων Σχολών Χορού (Α.Σ.Χ.)
      Μητρώο Σπουδαστών-στριών Ανώτερων Σχολών Χορού

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Εκπαιδευτικές Για τους πρωτοετείς σπουδαστές/σπουδάστριες: Επιτυχής συμμετοχή στις Εισαγωγικές Εξετάσεις που διενεργούνται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Για τους δευτεροετείς & τριτοετείς σπουδαστές/σπουδάστριες: Επιτυχής ολοκλήρωση του προηγούμενου έτους σπουδών.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Οι εγγραφές των σπουδαστών στις Ανώτερες Σχολές Χορού πρέπει να πραγματοποιηθούν εμπρόθεσμα σύμφωνα με τις εκάστοτε οριζόμενες προθεσμίες εγγραφών. Οι αιτήσεις των εγγραφών των σπουδαστών/σπουδαστριών των Ανώτερων Σχολών Χορού, υποβάλλονται από τις Σχολές προς την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ για θεώρηση, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφών.

       Όχι Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μαζί με την αίτηση, οι πρωτοετείς σπουδαστές/σπουδάστριες καλούνται να υποβάλλουν φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου. Το εν λόγω δικαιολογητικό αποσκοπεί στην εξακρίβωση των στοιχείων των σπουδαστών/σπουδαστριών καθώς και στην τυπική και ορθή καταχώρηση τους στο μητρώο σπουδαστών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Προεδρικό Διάταγμα 7 372 1983 131 Α

       Περιγραφή Εγγραφές - Προθεσμίες Εγγραφών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100131

      • Προεδρικό Διάταγμα 17 372 1983 131 Α

       Περιγραφή Υποχρεώσεις των σπουδαστών - Εμπρόθεσμη εγγραφή

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100131

      • Νόμος 15, παρ. 7 1158 1981 127 Α

       Περιγραφή Υποχρέωση Δ/νσης Σπουδών Ανωτέρων Σχολών Χορού για υποβολή μαθητολογίου (εγγραφών) προς θεώρηση στο ΥΠΠΟΑ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100127

      • 1 Παραλαβή αιτήματος και χορήγηση αριθμού πρωτοκόλλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση στο αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση σε υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Πρωτοετείς : έλεγχος επιτυχίας στις εισαγωγικές εξετάσεις, έλεγχος αίτησης εγγραφής προς την Ανώτερη Σχολή Χορού Δευτεροετείς και Τριτοετείς: έλεγχος προαγωγικής βαθμολογίας προηγούμενου έτους και έλεγχος αίτησης εγγραφής προς την Ανώτερη Σχολή Χορού

       Όχι Όχι


      • 5 Παραγωγή και αποστολή εγγράφου έγκρισης/θεώρησης των εγγραφών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη, υπογραφή και αποστολή εγγράφου έγκρισης των εγγραφών (μαθητολογίου) προς τις Ανώτερες Σχολές Χορού.

       Σημειώσεις Με την αποστολή του εγγράφου επιστρέφονται στις Ανώτερες Σχολές Χορού τα σχετικά δικαιολογητικά εγγραφής (αιτήσεις εγγραφής) των σπουδαστών/ σπουδαστριών. Τα φωτοαντίγραφα των ταυτοτήτων/διαβατηρίων των Α΄ετών σπουδαστών/σπουδαστριών διατηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.