Θεωρήσεις μετεγγραφών σπουδαστών Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση96a8fcbb-a874-44b0-b85e-aa02a3397929 337919

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις θεωρήσεις μετεγγραφών σπουδαστών Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και απευθύνεται στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού εγκρίνει τις αιτούμενες μετεγγραφές των σπουδαστών/σπουδαστριών των Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΑίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση μετεγγραφής σπουδαστών /σπουδαστριών Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999.
    
    Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση μετεγγραφών σπουδαστών Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης (Α.Σ.Δ.Τ.)
      Μητρώο Σπουδαστών-στριών Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Εκπαιδευτικές Εγκεκριμένη εγγραφή σπουδαστή/σπουδάστριας σε Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Για την διαδικασία μετεγγραφής σπουδαστή/σπουδάστριας, πρέπει να υπάρχει αποδοχή της Σχολής στην οποία επιθυμεί ο σπουδαστής/σπουδάστρια να μετεγγραφεί.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Οι μετεγγραφές σπουδαστών/σπουδαστριών σε Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης πρέπει να πραγματοποιηθούν εμπρόθεσμα σύμφωνα με τις οριζόμενες προθεσμίες μετεγγραφών κατά περίπτωση. Οι προθεσμίες διαφοροποιούνται όταν η αίτηση μετεγγραφής γίνεται πριν την έναρξη του διδακτικού έτους, εντός της νόμιμης προθεσμίας εγγραφών και όταν γίνονται μετά την έναρξη του διδακτικού έτους για άλλους λόγους (π.χ μετοίκηση, διακοπή λειτουργίας σχολής)

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό φοίτησης (Βεβαίωση Σπουδών) του σπουδαστή/σπουδάστριας από την προηγούμενη Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης, από όπου προκύπτει η σπουδαστική του κατάσταση πριν την αίτηση μετεγγραφής. Αποδεικτικό σπουδών

       Πιστοποιητικό φοίτησης (Βεβαίωση Σπουδών) του σπουδαστή/σπουδάστριας από την προηγούμενη Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης, από όπου προκύπτει η σπουδαστική του κατάσταση πριν την αίτηση μετεγγραφής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Αποδεικτικό έγγραφο από όπου να προκύπτει η νέα διεύθυνση κατοικίας. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Αποδεικτικό έγγραφο από όπου να προκύπτει η νέα διεύθυνση κατοικίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το παραπάνω δικαιολογητικό υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση αίτησης μετεγγραφής λόγω μετοίκησης σε διαφορετική πόλη ή σε διαφορετικό δήμο της ίδιας πόλης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9347

      • Προεδρικό Διάταγμα 14 370 1983 130 Α

       Περιγραφή Μετεγγραφές - Περιπτώσεις μετεγγραφών και προϋποθέσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100130

      • 1 Παραλαβή αιτήματος και χορήγηση αριθμού πρωτοκόλλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση στο αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση σε υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος αιτήσεων μετεγγραφών και συνοδευτικών δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 5 Παραγωγή και αποστολή εγγράφου έγκρισης των μετεγγραφών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη υπογραφή και αποστολή εγγράφου έγκρισης των μετεγγραφών προς τις αντίστοιχες Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης.

       Σημειώσεις Η αίτηση και τα υπόλοιπα τυχόν δικαιολογητικά επιστρέφονται στην Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης όπου μετεγγράφεται ο σπουδαστής/σπουδάστρια.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.