Θεώρηση πιστοποιητικού προϋπηρεσίας εργαζομένων από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση



82dad140-3aec-4c68-8008-132e587e8081 821434

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη θεώρηση των πιστοποιητικών, όπως αυτά εκδίδονται από τους εργοδότες, για τον χρόνο υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας και για την ειδικότητα των εργαζομένων των επιχειρήσεων τους. Απευθύνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες ή ειδικότητες εργαζομένων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Αφορά σε προβλεπόμενες περιπτώσεις ειδικοτήτων για την απόκτηση άδειας επαγγέλματος (πχ ηλεκτρολόγους, πρακτικούς μηχανικούς/μηχανοδηγούς κλπ).

Αίτηση




Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά




    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Βεβαίωση προϋπηρεσίας, Θεώρηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας, Πιστοποιητικό εργασίας/υπηρεσίας, Θεώρηση της βεβαίωσης για την απόκτηση άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος

      Επίσημος τίτλος

      Αίτηση για θεώρηση πιστοποιητικού προϋπηρεσίας εργαζόμενου στις προβλεπόμενες περιπτώσεις


      Μητρώα που τηρούνται

      Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣ – ΣΕΠΕ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Προϋπηρεσίας Αφορά πρακτικούς μηχανικούς ή μηχανοδηγούς, θερμαστές ή αρχιθερμαστές, ηλεκτρολόγους, μηχανοδηγούς-χειριστές μηχανήματος εκτέλεσης τεχνικών έργων και κατόπιν γνωμάτευσης και θεώρησης της βεβαίωσης από τις οικείες επαγγελματικές οργανώσεις/επαγγελματικά σωματεία.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋπηρεσίας Αφορά υπομηχανικούς μηχανολόγους, σχεδιαστές μηχανουργούς, εγκαταστάτες οξυγονοκολλητές ηλεκτροσυγκολλητές Α' και Β' τάξης, μηχανοτεχνίτες, βοηθούς και μαθητευόμενους μηχανοτεχνίτες ανελκυστήρων, πρακτικούς μηχανικούς-συντηρητές Α', Β' και Γ' τάξης, προσωπικό μηχανής ή πρακτικούς ατμομηχανής, πρακτικούς μηχανικούς εμπορικού ναυτικού, χειριστές μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών και βοηθούς χειριστές μηχανημάτων προβολής, επισκευαστές αυτικινήτων.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋπηρεσίας Όπου προβλέπεται σε εν ισχύ ΣΣΕ ή ΔΑ κηρυχθείσες ως υποχρεωτικές.

       Όχι Όχι

      • 1 Γνωμάτευση του οικείου επαγγελματικού σωματείου για τις περιπτώσεις των: πρακτικών μηχανικών ή μηχανοδηγών, των θερμαστών ή αρχιθερμαστών, των ηλεκτρολόγων. Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση του οικείου επαγγελματικού σωματείου για τις περιπτώσεις των: πρακτικών μηχανικών ή μηχανοδηγών, των θερμαστών ή αρχιθερμαστών, των ηλεκτρολόγων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 2 Έγγραφο του εργοδότη τιτλοφορούμενο ως Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Υπηρεσίας ή Προϋπηρεσίας (τουλάχιστον εις διπλούν) όπου αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η ειδικότητα και το χρονικό διάστημα απασχόλησης του εργαζόμενου στην επιχείρηση του πιστοποιούντος εργοδότη. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Έγγραφο του εργοδότη τιτλοφορούμενο ως Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Υπηρεσίας ή Προϋπηρεσίας (τουλάχιστον εις διπλούν) όπου αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η ειδικότητα και το χρονικό διάστημα απασχόλησης του εργαζόμενου στην επιχείρηση του πιστοποιούντος εργοδότη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1244

      • 3 Φωτοαντίγραφο του πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας ή της ατομικής σύμβασης εργασίας ή αναγγελίας πρόσληψης/οικειοθελούς αποχώρησης/καταγγελίας σύμβασης από τα οποία προκύπτει η ειδικότητα του εργαζομένου. Σε περίπτωση έλλειψης των ανωτέρω ένορκη βεβαίωση μαρτύρων στο Ειρηνοδικείο. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Φωτοαντίγραφο του πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας ή της ατομικής σύμβασης εργασίας ή αναγγελίας πρόσληψης/οικειοθελούς αποχώρησης/καταγγελίας σύμβασης από τα οποία προκύπτει η ειδικότητα του εργαζομένου. Σε περίπτωση έλλειψης των ανωτέρω ένορκη βεβαίωση μαρτύρων στο Ειρηνοδικείο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • 4 Βεβαίωση ασφάλισης για την αναγραφόμενη στο πιστοποιητικό χρονική περίοδο εργασίας. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Βεβαίωση ασφάλισης για την αναγραφόμενη στο πιστοποιητικό χρονική περίοδο εργασίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • Υπουργική Απόφαση 2,4,7 34331/Δ9.8920 2016 2458 Β

       Περιγραφή Υποβολή εκ μέρους του εργαζόμενου στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ αίτησης για θεώρηση πιστοποιητικού προϋπηρεσίας στις προβλεπόμενες περιπτώσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160202458

      • Προεδρικό Διάταγμα 27 1156 1977 379 Α

       Περιγραφή Θεώρηση από τους Επιθεωρητές Εργασίας των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας εκδιδόμενων από τις επιχειρήσεις .

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100379

      • 1 Προσέλευση του ενδιαφερόμενου στην αρμόδια υπηρεσία και υποβολή του πιστοποιητικού υπηρεσίας/προϋπηρεσίας για θεώρηση.


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εργαζόμενος προσέρχεται στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων ανάλογα με τον τόπο εργασίας του.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος και Εξέταση των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος όλων των στοιχείων και δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Θεώρηση ως προς την ακρίβεια του περιεχομένου της βεβαίωσης ή μόνον ως προς τα στοιχεία τα οποία διαπιστώθηκαν κατά το στάδιο της έρευνας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθεί η πλήρης ακρίβεια του περιεχομένου του πιστοποιητικού, θεωρείται και αναγράφεται στο κάτω μέρος αυτού και με τρόπο τέτοιο που να αποκλείεται προσθήκη, το κείμενο: "Βεβαιώνεται η ακρίβεια του περιεχομένου του ως άνω πιστοποιητικού". Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η εξακρίβωση του συνόλου του αληθές του περιεχομένου, τότε η βεβαίωση θεωρείται μόνο ως προς τα στοιχεία τα οποία διαπιστώθηκαν κατά την έρευνα.

       Όχι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση του θεωρημένου πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος επιθέτει ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα και επιδίδει το θεωρημένο πιστοποιητικό στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Ναι



      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.