Ισοτιμίες απολυτηρίων τίτλων σπουδών εκκλησιαστικών σχολείων της αλλοδαπής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση40c8c213-bb49-4b3a-8d9e-c6f786063531 403660

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην παροχή ισοτιμίας απολυτηρίου τίτλου σπουδών από εκκλησιαστικά σχολεία του εξωτερικού. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ή αποστέλλει με συστημένη επιστολή αίτηση συνοδευόμενη από σχετικά δικαιολογητικά (πρωτότυπος τίτλος απολυτηρίου, επίσημη μετάφρασή του, βεβαίωση δικαιώματος εγγραφής σε ΑΕΙ). Το αίτημά του εξετάζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και σε περίπτωση που εγκριθεί, υπογράφεται σχετική απόφαση από τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση ισοτιμίας απολυτηρίου τίτλου σπουδών Εκκλησιαστικού Σχολείου της αλλοδαπής.

Σημειώσεις

Η αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/-μενης θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικά δικαιολογητικά (πρωτότυπος τίτλος απολυτηρίου, επίσημη μετάφρασή του, βεβαίωση εισαγωγής σε όλες τις Σχολές της χώρας που έχει εκδώσει τον τίτλο, θεωρημένη από ελληνική πρεσβεία στη χώρα και μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο που έχει την αρμοδιότητα. )

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άρθρο 4, παρ. 5 (Ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45 Α’). Η υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η αίτηση χορηγεί στον ενδιαφερόμενο απόδειξη παραλαβής όπου περιλαμβάνονται ο οικείος αριθμός πρωτοκόλλου, η προθεσμία εντός της οποίας υφίσταται υποχρέωση προς διεκπεραίωση της υπόθεσης, καθώς και η επισήμανση ότι, σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, παρέχεται δυνατότητα αποζημίωσης κατά τις ρυθμίσεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α΄), όπως ισχύειΆλλο

    «Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή) .Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.».

    Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 5 (Ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45 Α’):

    "Η υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η αίτηση χορηγεί στον ενδιαφερόμενο απόδειξη παραλαβής όπου περιλαμβάνονται ο οικείος αριθμός πρωτοκόλλου, η προθεσμία εντός της οποίας υφίσταται υποχρέωση προς διεκπεραίωση της υπόθεσης, καθώς και η επισήμανση ότι, σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, παρέχεται δυνατότητα αποζημίωσης κατά τις ρυθμίσεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α΄), όπως ισχύει."

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Παροχή ισοτιμίας απολυτηρίου τίτλου σπουδών από εκκλησιαστικά σχολεία του εξωτερικού

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Εκπαιδευτικές Απαιτείται η ολοκλήρωση σπουδών δεύτερου κύκλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η κατοχή απολυτήριου τίτλου ο οποιος δίνει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα από την οποία κατέχει τον τίτλο αυτό.

       Όχι Όχι

      • 1 Ταυτοποιητικό έγγραφο της χώρας προέλευσης (ταυτότητα-διαβατήριο σε ισχύ).

       Ταυτοποιητικό έγγραφο της χώρας προέλευσης (ταυτότητα-διαβατήριο σε ισχύ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι

      • 2 Απολυτήριο Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου. Αποδεικτικό σπουδών

       Απολυτήριο Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 3 Βεβαίωση του μορφωτικού ακολούθου της Πρεσβείας της χώρας, στο σχολείο στο οποίο φοίτησε ο μαθητής ότι το απολυτήριο του εκκλησιαστικού σχολείου που κατέχει ο ενδιαφερόμενος του παρέχει το δικαίωμα εγγραφής η εισαγωγής στα ΑΕΙ (Πανεπιστήμια) της χώρας αυτής. Βεβαίωση

       Βεβαίωση του μορφωτικού ακολούθου της Πρεσβείας της χώρας, στο σχολείο στο οποίο φοίτησε ο μαθητής ότι το απολυτήριο του εκκλησιαστικού σχολείου που κατέχει ο ενδιαφερόμενος του παρέχει το δικαίωμα εγγραφής η εισαγωγής στα ΑΕΙ (Πανεπιστήμια) της χώρας αυτής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που η βεβαίωση δεν δίνεται στα ελληνικά χρειαζεται η προσκόμιση επίσημης μετάφρασής της από το ΥΠΕΞ η από δικηγόρο που έχει την αρμοδιότητα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Επίσημη μετάφραση του απολυτήριου τίτλου από Ελληνκή αρχή (ΥΠΕΞ) ή από δικηγόρο που έχει την αρμοδιότητα. Μετάφραση

       Επίσημη μετάφραση του απολυτήριου τίτλου από Ελληνκή αρχή (ΥΠΕΞ) ή από δικηγόρο που έχει την αρμοδιότητα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1994

      • Νόμος 111,135 4823 2021 136 Α

       Περιγραφή Σύσταση Εποπτκού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, αρμοδιότητες. Εφαρμογή της νομοθεσίας για τη δημόσια γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100136

      • Υπουργική Απόφαση 3 1614 2020 8 Β

       Περιγραφή Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων ΥΠΑΙΘ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200008

      • Προεδρικό Διάταγμα 83 2019 121 Α

       Περιγραφή Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100121

      • Προεδρικό Διάταγμα 18 2018 31 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100031

      • 1 Εκκινηση διαδικασίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών στο πρωτόκολλο ΥΠΑΙΘ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει την αότηση με τα απιτούμενα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του ΥΠΑΙΘ και παίρνει αποδεικτικό πρωτοκόλλησης και αριθμό πρωτοκόλλου.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει την αίτηση και τα δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή στο αρμόδιο τμήμα του ΥΠΑΙΘ και παραλαμβάνει ηλεκτρονικά αριθμό πρωτοκόλλου.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος φακέλου του ενδιαφερόμενου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει την πληρότητα του φακέλου ως προς την ορθότητα του συνόλου των υποβληθέντων δικαιολογητικών σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση απουσίας διακιολογητικού ή άλλης έλλειψης ή λάθους, η υπηρεσία ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο προκειμένου για συμπηρωματική αποστολή ή εκ νέου αποστολή αίτησης και δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 5 Προώθηση της αίτησης στο Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης προς έγκριση.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υπηρεσία εισάγει το θέμα της χορήγησης ισοτιμίας του ενδιαφερόμενου στο ΕΣΕΕ (Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης) προκειμένου για την έγκρισή του.

       Όχι Όχι


      • 6 Έγκριση αίτησης χορήγησης ισοτιμίας απολυτηρίου τίτλου εκκλησιαστικού σχολείου αλλοδαπής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το ΕΣΕΕ συνέρχεται και αφού εξετάσει τον φάκελο του ενδιαφερόμενου αποφασίζει να εγκρίνει τη χορήγηση ισοτιμίας απολυτηρίου τίτλου εκκλησιαστικού σχολείου της αλλοδαπής με απολυτήριο τίτλο γενικού εκκλησιαστικού λυκείου της Ελλάδας.

       Ναι Όχι


      • 7 Υποβολή σχεδίου απόφασης χορήγησης ισοτιμίας προς υπογραφή στον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος υποβάλλει προς υπογραφή στον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων σχέδιο απόφασης χορήγησης ισοτιμίας του απολυτηρίου τίτλου του ενδιαφερόμενου.

       Ναι Όχι


      • 8 Αποστολή απόφασης χορήγησης ισοτιμίας απολυτηρίου τίτλου .

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος αποστέλλει με συστημένη επιστολή την απόφαση μαζί με όλο το φάκελο που έχει υποβάλει ο υποψήφιος στον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Ναι


      • 9 Απόρριψη της αίτησης χορήγησης ισοτιμίας απολυτηρίου τίτλου εκκλησιαστικού σχολείου της αλλοδαπής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το ΕΣΕΕ συνέρχεται και αφού εξετάσει τον φάκελο του ενδιαφερόμενου αποφασίζει να απορρίψει τη χορήγηση ισοτιμίας απολυτηρίου τίτλου εκκλησιαστικού σχολείου της αλλοδαπής με απολυτήριο τίτλο γενικού εκκλησιαστικού λυκείου της Ελλάδας.

       Σημειώσεις Το ΕΣΕΕ αιτιολογεί την απόφασή του.

       Ναι Όχι


      • 10 Αποστολή απάντησης στον ενδιαφερόμενο αναφορικά με την αίτηση που έχει υποβάλει.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο απάντηση όπου κοινοποιείται η απόφαση απόρριψης του αιτήματός του και του επεξηγείται ο λόγος.

       Σημειώσεις Μαζί με την απάντηση επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο με συστημένη επιστολή το σύνολο του φακέλου που έχει κατατεθεί.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.