Κήρυξη ερευνητέων και εξαιρετέων από το Δημόσιο μεταλλευτικών περιοχών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση48085757-b535-40e7-b95b-46f379ee2dad 942520

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 έτη

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην κήρυξη ερευνητέων και εξαιρετέων από το Δημόσιο μεταλλευτικών περιοχών. Σκοπός της διαδικασίας είναι ο καθορισμός από το Δημόσιο περιοχών για τη διενέργεια έρευνας, με έργο την αναζήτηση και τον εντοπισμό εκμεταλλεύσιμων μεταλλευτικών ορυκτών εντός της επικράτειας και περαιτέρω η δυνάμενη των ερευνητικών αποτελεσμάτων εξαίρεση της ερευνημένης περιοχής υπέρ του Δημοσίου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία στοχεύει στην έκδοση Υπουργικής απόφασης, ισχύος τριών (3) ετών +ενός;(1) έτους παράτασης, κήρυξης μιας περιοχής ως ερευνητέας. Δυνάμει των θετικών ερευνητικών αποτελεσμάτων και της σχετικής εισήγησης του ερευνητικού φορέα ακολουθεί η έκδοση Υπουργικής Απόφασης περί εξαίρεσης της περιοχής ως Δημόσιας Μεταλλευτικής Περιοχής. Οι εν λόγω Υπουργικές Αποφάσεις δημοσιεύονται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Τίτλος

Αίτηση περί της εξαίρεσης της ερευνημένης περιοχής

Σημειώσεις

Η αίτηση κατατίθεται μετά το πέρας της έρευνας και συνοδεύεται με έκθεση των ερευνητικών αποτελεσμάτων

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πραγματοποίηση δημόσιας μεταλλευτικής έρευνας, Χαρακτηρισμός της ερευνημένης περιοχής ως εξαιρετέας υπέρ του Δημοσίου, Απόκτηση μεταλλευτικών δικαιωμάτων υπέρ του Δημοσίου

      Επίσημος τίτλος

      Κήρυξη ερευνητέων και εξαιρετέων από το Δημόσιο περιοχών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Έλεγχος ύπαρξης μεταλλευτικών δικαιωμάτων τρίτων εντός της αιτούμενης προς έρευνα περιοχής Υπηρεσιακό έγγραφο

       Έλεγχος ύπαρξης μεταλλευτικών δικαιωμάτων τρίτων εντός της αιτούμενης προς έρευνα περιοχής

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης της έρευνας Απόφαση

       Απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης της έρευνας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Νομοθετικό Διάταγμα 4433 1964 219 Α
      • Νομοθετικό Διάταγμα 210 1973 277 Α
      • Νόμος 274 1976 50 Α

       Περιγραφή Περί ίδρυσης Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19760100050

      • 1 Παραλαβή αίτησης και στοιχείων φακέλου του ενδιαφερόμενου φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Η αίτηση υποβάλλεται από τον ερευνητικό φορέα και διαβιβάζεται στο αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης, έλεγχος πληρότητας και αξιολόγηση στοιχείων φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ελέγχονται τα δικαιολογητικά της αίτησης και συμπληρώνονται τυχόν ελλείψεις σε αυτά.

       Σημειώσεις Ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης τίθεται κατ εκτίμηση

       Όχι Όχι


      • 3 Απόρριψη αίτησης κήρυξης ερευνητέας περιοχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Ναι Ναι


      • 4 Εισήγηση έκδοσης Υπουργικής Απόφασης περί κήρυξης ερευνητέας περιοχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση Υπουργικής Απόφασης Κήρυξης Ερευνητέας Περιοχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Σημειώσεις Ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης τίθεται κατ εκτίμηση

       Όχι Όχι


      • 6 Μέριμνα για τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης περί κήρυξης ερευνητέας περιοχής στην ΕτΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Σημειώσεις Η Απόφαση Κήρυξης Ερευνητέας Περιοχής ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην ΕτΚ και ισχύει για τρία (3) έτη με δυνατότητα παράτασης ενός επιπλέον (1) έτους

       Όχι Όχι


      • 7 Παραλαβή εισήγησης του ενδιαφερόμενου φορέα με το πέρας της έρευνας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Η εισήγηση συνοδευόμενη από την έκθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας υποβάλλεται από τον ερευνητικό φορέα και διαβιβάζεται στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Πολιτικής καθώς και στην Διεύθυνση Μεταλλευτικών Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΝ, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Όχι Όχι


      • 8 Παραλαβή εισήγησης και αξιολόγηση αποτελεσμάτων έρευνας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης τίθεται κατ εκτίμηση

       Όχι Όχι


      • 9 Εισήγηση έκδοσης Υπουργικής Απόφασης περί άρσης της αναστολής των διατάξεων του Μεταλλευτικού Κώδικα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Με την ολοκλήρωση του προγράμματος έρευνας σε χρόνο μικρότερο του προβλεπόμενου, και για την επιτάχυνση των διαδικασιών, προβλέπεται ή άρση της αναστολής των διατάξεων του Μεταλλευτικού Κώδικα για την ερευνηθείσα περιοχή

       Ναι Όχι


      • 10 Έκδοση Υπουργικής Απόφασης περί άρσης της αναστολής των διατάξεων του Μεταλλευτικού Κώδικα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός


       Περιγραφή Ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης τίθεται κατ εκτίμηση

       Ναι Όχι


      • 11 Μέριμνα για τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στην ΕτΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Ναι Ναι


      • 12 Εισήγηση για την Έκδοση Υπουργικής Απόφασης περί εξαίρεσης της ερευνηθείσας περιοχής υπέρ του Δημοσίου ερευνητέας περιοχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Ναι Όχι


      • 13 Έκδοση Υπουργικής Απόφασης εξαίρεσης ερευνηθείσας περιοχής υπέρ του Δημοσίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Σημειώσεις Ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης τίθεται κατ εκτίμηση

       Ναι Όχι


      • 14 Μέριμνα για τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης εξαίρεσης ερευνηθείσας περιοχής υπέρ του Δημοσίουστην ΕτΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.