Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfe8b3374-fe58-4dd5-9de7-5f4c4d85f5a6 833745

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

15 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδιακασία αφορά την καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

1.) Η Πυροσβεστική Αρχή με σκοπό την τακτή συντήρηση και καλή λειτουργία των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, των πάσης φύσης επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων, επιβάλλει σε αυτές, εφόσον έχουν ήδη εφοδιασθεί ή πρόκειται να εφοδιασθούν με πιστοποιητικό πυροπροστασίας, την υποχρεωτική τήρηση «Βιβλίου Ελέγχου Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας».

2.) Την ευθύνη για την τακτή και επαρκή συντήρηση, καθώς και την καλή λειτουργία των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας έχει ο ιδιοκτήτης - εκμεταλλευτής, εργοδότης ή άλλος κατά νόμο υπεύθυνος της επιχείρησης - εγκατάστασης. Για το σκοπό αυτό, επιβάλλεται τουλάχιστον μία (1) φορά κατ’ έτος και σε κάθε περίπτωση κατά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και της ισχύουσας νομοθεσίας, ο προδιαγραφόμενος έλεγχος και συντήρηση των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας από άτομο που έχει τα απαραίτητα από το νόμο προσόντα και ενημερώνει ενυπόγραφα το τηρούμενο από την επιχείρηση - εγκατάσταση, «Βιβλίο Ελέγχου Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας». 3.) Το «Βιβλίο Ελέγχου Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας», το οποίο είναι σύμφωνο με το συνημμένο Παράρτημα της υπ΄ αριθμ. 12/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης (1794 B΄) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, ανήκει αποκλειστικά στην επιχείρηση - εγκατάσταση, φυλάσσεται σε ασφαλή χώρο και πρέπει να βρίσκεται ανά πάσα στιγμή στη διάθεση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και να επιδειχθεί, εφόσον ζητηθεί. 4.) Κάθε Πυροσβεστική Υπηρεσία διατηρεί Αρχείο Καταχώρισης «Βιβλίων Ελέγχου Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας» σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα ΙΙ της υπ΄ αριθμ. 12/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης (1794 Β΄). Κάθε βιβλίο έχει «Γενικό Αύξοντα Αριθμό» (Γ.Α.Α.) που ταυτίζεται με αυτόν του Αρχείου Καταχώρισης. 5.) Το «Βιβλίο Ελέγχου Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας» συνοδεύει τη μελέτη πυροπροστασίας της επιχείρησης - εγκατάστασης ή τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα σχέδια κατόψεων - έγγραφα, εφόσον δεν απαιτείται η υποβολή μελέτης. 6.) Το «Βιβλίο Ελέγχου Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας», σελιδομετρείται και θεωρείται στην πρώτη σελίδα του από την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Το εν λόγω βιβλίο, υπογράφεται επίσης και συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης - εγκατάστασης στην πρώτη σελίδα του. 7.) Η πρώτη σελίδα του ανωτέρω Βιβλίου εκτυπώνεται αμέσως μετά τη σελίδα του συνημμένου Υποδείγματος Ι της υπ΄ αριθμ. 12/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης (1794 B΄), όπου παρέχονται οδηγίες χρήσης φορητών πυροσβεστήρων και ενδεικτικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας. 8.) Σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας ή μεταβίβασης της επιχείρησης - εγκατάστασης, δεν είναι υποχρεωτική η εκ νέου έκδοση του «Βιβλίου Ελέγχου Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας», αλλά δύναται να προσαρτάται φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας, το όποιο θεωρείται, συμπληρώνεται και υπογράφεται. 9.) Το «Βιβλίο Ελέγχου Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας» διατίθεται, όχι αποκλειστικά, από τις κατά τόπο αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες με την καταβολή ευλόγου τιμήματος. Με Απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος καθορίζεται το τίμημα ως έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού Πόρων Λεσχών του Πυροσβεστικού Σώματος. 10.) Με την υπ΄ αριθμ. 55251 οικ. Φ.700.12/21.09.2022 Απόφαση Α.Π.Σ.: α.) Καταργείται η υπ’ αριθμ. 19693/09.04.2008 Απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.

β.) Τροποποιείται αναλόγως ως προς το τίμημα τα υπ’ αριθμ. (4) της Περίπτωσης 1ης και υπ’ αριθμ. (1) από τα «Λοιπά δικαιολογητικά (απαιτούμενα κατά περίπτωση)» της Περίπτωσης 2ης δικαιολογητικά του Παραρτήματος Γ της υπ’ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄) αντίστοιχα.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Χορήγηση «Βιβλίου Ελέγχου Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας»

Σημειώσεις

1.) Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να προμηθευτεί το «Βιβλίο Ελέγχου Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας» θα πρέπει:

α.) Να καταθέσει μέσω φυσικής παρουσίας ή ηλεκτρονικής συναλλαγής (e-banking) το αντίτιμο των δεκαπέντε (15) ευρώ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, στον Ειδικό Λογαριασμό Πόρων Λεσχών Πυροσβεστικού Σώματος 040/54613247 (IBAN GR5401100400000004054613247), στο όνομα της επωνυμίας της επιχείρησης ή του εκμεταλλευτή αυτής, με τον κωδικό ΒΕ και την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία που δραστηριοποιείται η επιχείρηση. β.) Να το παραλάβει με φυσική παρουσία ή να αποσταλεί αντίγραφο της σχετικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με κάθε πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομείο, κλπ.) η απόδειξη της Εθνικής Τράπεζας στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, όπου και παραλαμβάνει το «Βιβλίο Ελέγχου Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας». Εναλλακτικά το «Βιβλίο Ελέγχου Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας» δύναται να αποστέλλεται με έξοδα του παραλήπτη, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς του, από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση - εγκατάσταση μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορές (courier). γ) Η διαδικασία των παραγράφων 1α.) και 1β.) ακολουθείται επίσης: ● Στις περιπτώσεις όπου από την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας προβλέπεται η «Αρχειοθέτηση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας» (όπως μεταποιητικές ή συναφείς δραστηριότητες κατηγορίας Ο και Α1), στις οποίες προβλέπεται η τήρηση «Βιβλίου Ελέγχου Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας». ● Στις περιπτώσεις έκδοσης άδειας, έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων που απαλλάσσονται από τη χορήγηση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, (όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας χαμηλού βαθμού κινδύνου (κατηγορίας Α), φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών που διαθέτουν συνολικό αριθμό εκπαιδευόμενων που δεν υπερβαίνει τους τριάντα (30) ανά ώρα), στις οποίες προβλέπεται η τήρηση «Βιβλίου Ελέγχου Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας».

2.) Στις περιπτώσεις «Έκδοση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας» ή «Ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας» στις οποίες προβλέπεται η υποβολή του αποδεικτικού κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας ως υποχρεωτικό ή απαιτούμενο κατά περίπτωση δικαιολογητικό αντίστοιχα, ακολουθείται η διαδικασία υποβολής του μέσω του πληροφοριακού συστήματος «E-Άδειες».

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Για την ανάκληση, τροποποίηση ή ακύρωση της εκδοθείσας διοικητικής πράξης, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει αίτηση θεραπείας - ιεραρχική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 2690/1999 (45 Α΄), όπως ισχύει.
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Η αίτηση για χορήγηση «Βιβλίου Ελέγχου Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας» διέπεται από το ν. 2690/1999 (45 Α΄) - «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.Άλλο


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Κατάθεση ποσού, Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Βιβλίο Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας, Βιβλίο Πυροσβεστικής, Βιβλίο Ελέγχου Συντήρησης Μέσων, Βιβλίο Πυροπροστασίας Επιχειρήσεων - Εγκαταστάσεων

      Επίσημος τίτλος

      Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων


      Νομοθεσία

       ,,,,,,,,,


      • 1 Επαγγελματικές Ο ενδιαφερόμενος στον οποίο θα χορηγηθεί το «Βιβλίο Ελέγχου Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας» θα πρέπει να είναι ιδιοκτήτης - εκμεταλλευτής ή νόμιμος εκπρόσωπος επιχείρησης - εγκατάστασης.


       Όχι Όχι

      • 2 Χρήσης Το «Βιβλίο Ελέγχου Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας» διατίθεται στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που υποχρεούνται στον εφοδιασμό με αυτό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ήτοι στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις εφόσον: α.) Υποχρεούνται στην έκδοση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (5519 Β΄) β.) Απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας (όπως μεταποιητικές ή συναφείς δραστηριότητες κατηγορίας Ο και Α1) ή γ.) Απαιτείται κατά τη διαδικασία έκδοσης άδειας, έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας και απαλλάσσονται από τη χορήγηση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας (όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας χαμηλού βαθμού κινδύνου (κατηγορίας Α), φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών που διαθέτουν συνολικό αριθμό εκπαιδευόμενων που δεν υπερβαίνει τους τριάντα (30) ανά ώρα).


       Όχι Όχι

      • 3 Οικονομικές O ενδιαφερόμενος θα πρέπει καταθέσει μέσω φυσικής παρουσίας ή ηλεκτρονικής συναλλαγής (e-banking) το αντίτιμο των δεκαπέντε (15) ευρώ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, στον Ειδικό Λογαριασμό Πόρων Λεσχών Πυροσβεστικού Σώματος 040/54613247 (IBAN GR5401100400000004054613247), στο όνομα της επωνυμίας της επιχείρησης ή του εκμεταλλευτή αυτής, με τον κωδικό ΒΕ και την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία που δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Στη συνέχεια παραδίδεται με φυσική παρουσία ή αποστέλλεται αντίγραφο της σχετικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με κάθε πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομείο, κλπ.) η απόδειξη της Εθνικής Τράπεζας στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, όπου και παραλαμβάνει το «Βιβλίο Ελέγχου Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας». Εναλλακτικά το «Βιβλίο Ελέγχου Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας» δύναται να αποστέλλεται με έξοδα του παραλήπτη, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς του, από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση - εγκατάσταση μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορές (courier).


       Όχι Όχι

      • 1 Απόδειξη κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας για τη χορήγηση του «Βιβλίου Ελέγχου Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (1794 Β΄), όπως κάθε φορά ισχύει. (Κατάθεση του ποσού των δεκαπέντε (15) ευρώ στον «Ειδικό Λογαριασμό Πόρων Λεσχών Πυροσβεστικού Σώματος» (040/54613247 – ΙΒΑΝ: GR5401100400000004054613247) στο όνομα της επωνυμίας της επιχείρησης ή του εκμεταλλευτή αυτής, με τον κωδικό ΒΕ και την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία που δραστηριοποιείται η επιχείρηση. 15 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Απόδειξη κατάθεσης Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Απόδειξη κατάθεσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: O ενδιαφερόμενος καταθέτει, μέσω φυσικής παρουσίας ή ηλεκτρονικής συναλλαγής (e-banking) το αντίτιμο των δεκαπέντε (15) ευρώ στην «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας», στον Ειδικό Λογαριασμό Πόρων Λεσχών Πυροσβεστικού Σώματος 040/54613247 (IBAN GR5401100400000004054613247), στο όνομα της επωνυμίας της επιχείρησης ή του εκμεταλλευτή αυτής, με τον κωδικό ΒΕ και την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία που δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Στη συνέχεια παραδίδεται με φυσική παρουσία ή αποστέλλεται αντίγραφο της σχετικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με κάθε πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομείο, κλπ.) η απόδειξη της «Εθνικής Τράπεζας» στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, όπου και παραλαμβάνει το «Βιβλίο Ελέγχου Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας». Εναλλακτικά το «Βιβλίο Ελέγχου Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας» δύναται να αποστέλλεται με έξοδα του παραλήπτη, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς του, από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση - εγκατάσταση μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορές (courier).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • Υπουργική Απόφαση 12/2012 2012 1794 Β

       Περιγραφή «Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120201794

      • Υπουργική Απόφαση 69019 οικ. Φ.700.13 2021 5519 Β

       Περιγραφή Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (27 Α΄)»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205519

      • Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/93311/3679 2021 4874 Β

       Περιγραφή Προσθήκη στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4495/2017» (3136 Β’).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204874

      • 1 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή O αρμόδιος υπάλληλος, αφού ελέγξει τα στοιχεία της αίτησης και τα λοιπά υποβαλλόμενα στοιχεία (αποδεικτικό κατάθεσης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας), τα διαβιβάζει στον Προϊστάμενο του αρμόδιου Γραφείου ή Τοπικού Παραρτήματος Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Γραφείου ή Τοπικού Παραρτήματος Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας χορηγεί το «Βιβλίο Ελέγχου Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας» το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται στην πρώτη σελίδα του από την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 3 Παράδοση του Βιβλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Το «Βιβλίο Ελέγχου Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας» παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο όπου υπογράφεται και συμπληρώνεται, από τον υπεύθυνο της επιχείρησης - εγκατάστασης στην πρώτη σελίδα του.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.