Καθοδήγηση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe4dc42c0-0683-4fdd-be77-1fff5f5bb1af 442683

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Οργάνωσης και Νομικής υποστήριξης, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας που σχετίζονται με την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ανήκει, μεταξύ άλλων, η χορήγηση απαντήσεων επί νομικού χαρακτήρα ερωτημάτων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και η επεξεργασία ερωτημάτων προς τις εισαγγελικές αρχές και το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Απευθύνεται στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Οργάνωσης και Νομικής υποστήριξης

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ερωτήματα των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας επί νομικών ζητημάτων

      Επίσημος τίτλος

      Καθοδήγηση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • Προεδρικό Διάταγμα 15 178 2014 281 Α

       Περιγραφή [[process_rule_description::Η παρ. 4 του άρθρου 15 του π.δ.178/2014 (Α΄ 281) εμπεριέχει τις αρμοδιότητες του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης. Στη συγκεκριμένη παράγραφο έχουν επέλθει τροποποιήσεις με το άρθρο 1 του π.δ.21/2017 (Α΄ 35) και το άρθρο 20 του π.δ.62/2019 (Α΄ 101) [πρβλ. σχετ. και το άρθρο 172 του ν.4635/2019 (Α΄ 167)].]]

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100281

      • Εγκύκλιος 7016/1/12-θ 2003

       Περιγραφή Η υπ΄ αριθ. 7016/1/12-θ από 20-04-2003 εγκύκλιος διαταγή του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας περιλαμβάνει οδηγίες για το τρόπο υποβολής ερωτημάτων επί νομικών ζητημάτων προς τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και τις εισαγγελικές αρχές.


      • 1 Υποβολή ερωτήματος επί νομικών ζητημάτων από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας προς τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι διοικητές και οι προϊστάμενοι αξιωματικοί και πολιτικοί υπάλληλοι των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον αντιμετωπίζουν νομικής φύσεως προβλήματα, οφείλουν με τη βοήθεια των συνεργατών τους, όπως αναζητούν οι ίδιοι την ορθή λύση, στις κείμενες διατάξεις, τις ερμηνευτικές διαταγές και οδηγίες, τις γνωμοδοτήσεις και τη δικαστηριακή νομολογία, που υπάρχουν στα αρχεία και τις βιβλιοθήκες των Υπηρεσιών. Στην περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η επίλυση του προβλήματος δύνανται να διατυπώσουν ερώτημα προς την προϊσταμένη τους Υπηρεσία. Νομικά ερωτήματα προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας υποβάλλονται μόνο από τις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις, τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Νομών και τις Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον Αρχηγό ή σε άλλα όργανα του Αρχηγείου και πρέπει να απευθύνονται στις καθ' ύλη αρμόδιες Διευθύνσεις των Κλάδων, οι οποίες αν δεν μπορέσουν να δώσουν λύση στο θέμα δύνανται να απευθύνονται στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης. Τα νομικά ερωτήματα υποβάλλονται προς τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης, εφόσον άπτονται ζητημάτων αρμοδιότητας της σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 15 του π.δ.178/2014, όπως ισχύει.

       Σημειώσεις Υποβολή προφορικών ερωτημάτων πρέπει να αποφεύγεται, διότι εγκυμονούν τον κίνδυνο εσφαλμένων απαντήσεων ή παρανόησης των απαντήσεων. Προφορικά ερωτήματα υποβάλλονται μόνο σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, τα οποία όμως στη συνέχεια πρέπει να διατυπώνονται και εγγράφως. Σε κάθε περίπτωση τα ερωτήματα των Υπηρεσιών πρέπει να διαλαμβάνουν πλήρη εξιστόρηση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης (με παράθεση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), προσδιορισμό των προβληματισμών για την έννοια και το περιεχόμενο συγκεκριμένων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, των οποίων ζητείται η ερμηνεία, καθώς και τις εμπεριστατωμένες και αιτιολογημένες απόψεις και προτάσεις τους για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η διερεύνηση του ζητήματος διενεργείται σε συνεργασία με τις λοιπές συναρμόδιες ή προεχόντως αρμόδιες υπηρεσίες του ίδιου ή άλλου Υπουργείου.

       Όχι Όχι


      • 2 Αναζήτηση ορθής λύσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης, αφού μελετήσει όλες τις πτυχές του ζητήματος που ανέκυψε, επιδιώκει την εξεύρεση της ορθής λύσης, ιδίως ύστερα από αναζήτηση στις κείμενες διατάξεις και τις ερμηνευτικές διαταγές, οδηγίες, γνωμοδοτήσεις και νομολογιακές λύσεις που υπάρχουν και τηρούνται στα αρχεία και τις βιβλιοθήκες της Υπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • 3 Χορήγηση απαντήσης επί του ερωτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Χορηγείται απάντηση, με σκοπό την επίλυση ουσιαστικών νομικών προβληματισμών των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Ναι Όχι


      • 4 Επεξεργασία ερωτημάτων προς το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον ανακύψει ανάγκη υποβολής νομικού ερωτήματος προς το Γραφείο Νομικού Συμβούλου, η διατύπωση και προώθηση του τελικού ερωτήματος γίνεται από το Τμήμα Νομικών Υποθέσεων της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης.

       Σημειώσεις Στο στάδιο αυτό καταρτίζεται εισηγητικό σημειώμα, το οποίο στη συνέχεια διακινείται προς την ηγεσία του Σώματος.

       Ναι Όχι


      • 5 Διακίνηση εισηγητικού σημειώματος και προώθηση του ερωτήματος προς το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Γίνεται η προώθηση του εισηγητικού σημειώματος προς την ηγεσία του Σώματος. Αφού διατυπωθούν οι απόψεις από τα αρμόδια κλιμάκια, το εισηγητικό σημείωμα υποβάλλεται στο πρόσωπο που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα. Μετά τη λήψη απόφασης επί του εισηγητικού σημειώματος από το αρμόδιο προς τούτο όργανο της ηγεσίας, εκδίδεται διαταγή για την υλοποίησή της. Εφόσον ο νομικός προβληματισμός υιοθετηθεί από το αρμόδιο να αποφασίσει όργανο, υποβάλλεται το νομικό ερώτημα προς το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με μέριμνα της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Ναι Όχι


      • 6 Παραλαβή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και μέριμνα για την αποδοχή της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης παραλαμβάνοντας τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους υποχρεούται να ενεργήσει για την αποδοχή ή μη αυτής από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο, καταρτίζοντας προς το σκοπό αυτό εισηγητικό σημείωμα, στο οποίο διατυπώνονται οι σχετικές προτάσεις της.

       Ναι Όχι


      • 7 Κοινοποίηση της γνωμοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κοινοποιείται προς την ερωτώσα Υπηρεσία η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

       Ναι Όχι


      • 8 Επεξεργασία ερωτημάτων προς τις εισαγγελικές αρχές

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον ανακύψει ανάγκη υποβολής νομικού ερωτήματος προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η διατύπωση και προώθηση του τελικού ερωτήματος γίνεται από το Τμήμα Νομικών Υποθέσεων της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης.

       Σημειώσεις Σε καμία περίπτωση δεν υποβάλλονται προς τις εισαγγελικές αρχές ερωτήματα που δεν άπτονται της ερμηνείας και εφαρμογής των ποινικών διατάξεων, αλλά αναφέρονται σε θέματα εφαρμογής διοικητικών διατάξεων ή ακόμη για υποθέσεις που εκκρεμούν στα δικαστήρια.

       Ναι Όχι


      • 9 Διακίνηση εισηγητικού σημειώματος και προώθηση του ερωτήματος προς τις εισαγγελικές αρχές

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Γίνεται η προώθηση του εισηγητικού σημειώματος προς την ηγεσία του Σώματος. Αφού διατυπωθούν οι απόψεις από τα αρμόδια κλιμάκια, το εισηγητικό σημείωμα υποβάλλεται στο πρόσωπο που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα. Μετά τη λήψη απόφασης επί του εισηγητικού σημειώματος από το αρμόδιο προς τούτο όργανο της ηγεσίας, εκδίδεται διαταγή για την υλοποίησή της. Εφόσον ο νομικός προβληματισμός υιοθετηθεί από το αρμόδιο να αποφασίσει όργανο, υποβάλλεται το νομικό ερώτημα προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με μέριμνα της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Ναι Όχι


      • 10 Παραλαβή της γνωμοδότησης των εισαγγελικών αρχών και κοινοποίηση αυτής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης παραλαμβάνει τη γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και την κοινοποιεί προς την ερωτώσα Υπηρεσία.

       Ναι Όχι


      • 11 Θέση της υπόθεσης στο αρχείο της Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τίθεται η υπόθεση στο αρχείο της Υπηρεσίας και τηρούνται τα σχετικά βιβλία που προβλέπονται από ειδικότερες διατάξεις.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.