Καθολικός Έλεγχος Εργοδότη από το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd9c3c282-e9f9-4c7c-9c78-0218a3410497 932829

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Ταμεία Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.)- Ν.Π.Ι.Δ.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον καθολικό έλεγχο των εργοδοτών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοδοτών του Ταμείου και προκύπτει είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος του εργοδότη (π.χ. έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, ενημέρωση περί οφειλών του, αίτηση συμψηφισμού πληρωμών, αίτηση ρύθμισης κλπ) είτε ως ενδιάμεσο βήμα διαδικασίας κατόπιν υποβολής αίτησης ασφαλισμένου για καταβολή παροχής είτε κατόπιν σχετικής απόφασης από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Ταμείου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.)- Ν.Π.Ι.Δ.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Παρατηρήσεις

Ο καθολικός έλεγχος των εργοδοτών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο εργοδοτών του Ταμείου αφορά το χρονικό διάστημα των τελευταίων είκοσι (20) ετών, εκτός κι αν ο εργοδότης επιθυμεί να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προκειμένου να αποδώσει ασφαλιστικές εισφορές και για παλαιότερα έτη. Αφορά στον έλεγχο που διενεργείται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο εργοδότης έχει καταβάλει στο Ταμείο ασφαλιστικές εισφορές για το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούσε ή απασχολεί και οι οποίοι πρέπει να ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Ταμείο.

Τελευταία ενημέρωση

17/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Έλεγχος του εργοδότη που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εργοδοτών του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.

Σημειώσεις

Αίτηση εργοδότη ή ασφαλισμένου προς το Τμήμα Ασφάλισης (Γραφείο Ελέγχου και Ασφαλιστικών Εισφορών).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή, Άλλο

                  Ένσταση
    
    Ο εργοδότης υποβάλλει ένσταση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου κατά της πράξης που εκδόθηκε από το Γραφείο Ελέγχου Ασφαλιστικών Εισφορών. Η ένσταση υποβάλλεται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ταμείου εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της. Η ένσταση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το βάσιμο της ένστασης. Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να ασκήσει επίσης δικαστική προσφυγή εντός εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή της Ατομικής Ειδοποίησης - Όχλησης που περιλαμβάνει απόσπασμα πρακτικού με τα ποσά των οφειλόμενων εισφορών. Η αποστολή γίνεται με συστημένη επιστολή ή με δικαστικό επιμελητή.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Καθολικός έλεγχος εργοδότη από το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Ο έλεγχος γίνεται κατόπιν αίτησης εργοδότη για έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, ενημέρωση περί οφειλών, συμψηφισμό πληρωμών κλπ. είτε κατόπιν αίτησης ασφαλισμένου για καταβολή παροχής είτε κατόπιν σχετικής απόφασης από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Ταμείου.

       Όχι Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ. 51020/5352/121 2013 412 Β

       Περιγραφή Έγκριση Καταστατικού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.- Ν.Π.Ι.Δ.), σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του Ν. 4052/2012.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200412

      • Κανονισμός 6 2015
      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Αυτεπάγγελτος έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αυτεπάγγελτος έλεγχος εργοδότη διενεργείται είτε κατόπιν αιτήματος ασφαλισμένου για καταβολή παροχής είτε κατόπιν απόφασης της αρμόδιας Διεύθυνσης.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αιτήματος εργοδότη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Πρωτόκολλο του Ταμείου παραλαμβάνει σε έγχαρτη μορφή την αίτηση και αποδίδει αριθμό πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί κατευθείαν στο Τμήμα Ασφάλισης (Γραφείο Ελέγχου και Ασφαλιστικών Εισφορών), ο υπάλληλος του Τμήματος προωθεί τον φυσικό φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Ταμείου, προκειμένου να αποδοθεί αριθμός πρωτοκόλλου στην υποβληθείσα αίτηση και στη συνέχεια ο φάκελος επιστρέφει στο Τμήμα Ασφάλισης- Γραφείο Ελέγχου Ασφαλιστικών Εισφορών για τη διενέργεια του ελέγχου.

       Σημειώσεις Ο εργοδότης που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εργοδοτών του Ταμείου υποβάλλει αίτηση είτε για παροχή βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ταμείο είτε για διενέργεια ελέγχου προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με πιθανές οφειλές που μπορεί να έχει προς το Ταμείο είτε για ρύθμιση των οφειλών του προς το Ταμείο είτε για συμψηφισμό ή επιστροφή πληρωμών που έχει κάνει προς το Ταμείο. Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εργοδοτών του Ταμείου, θα πρέπει να προηγηθεί η εγγραφή του σε αυτό (βλ. σχετική διαδικασία Εγγραφής Εργοδότη στο Μητρώο Εργοδοτών του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.).

       Ναι Όχι


      • 4 Διενέργεια Καθολικού Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο καθολικός έλεγχος διενεργείται για το χρονικό διάστημα των τελευταίων είκοσι (20) ετών. Το Γραφείο Ελέγχου Ασφαλιστικών Εισφορών του Ταμείου έχει πρόσβαση στον Ατομικό Λογαριασμό των Ασφαλισμένων του Ταμείου και τις εισφορές που έχει καταβάλει ο εργοδότης για το χρονικό διάστημα της απασχολησής τους σε αυτόν.

       Σημειώσεις Για την εξακρίβωση των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και για τον εντοπισμό περιπτώσεων που ο εργοδότης δεν έχει δηλώσει ή έχει δηλώσει μερικώς εργαζόμενο που ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο Ταμείο, το Γραφείο Ελέγχου Ασφαλιστικών Εισφορών του Ταμείου δύναται να απευθυνθεί εγγράφως σε άλλους φορείς ασφάλισης ή δημόσιους οργανισμούς, κατά την κρίση της Διεύθυνσης, προκειμένου να εξακριβώσει την τήρηση των υποχρεώσεων των εργοδοτών. Συγκεκριμένα, δύναται να ζητήσει να της αποσταλούν στοιχεία που σχετίζονται με την ασφάλιση του εργαζομένου ώστε να είναι εφικτή η διασταύρωση των στοιχείων του ασφαλιστικού βίου του ασφαλισμένου και των δηλωθέντων στοιχείων από τον υπό έλεγχο εργοδότη.

       Όχι Όχι


      • 5 Ολοκλήρωση Καθολικού Ελέγχου χωρίς ευρήματα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Γραφείο Ελέγχου Ασφαλιστικών Εισφορών ολοκληρώνει τον καθολικό έλεγχο του εργοδότη χωρίς να εντοπίσει οφειλές ή άλλες παραλείψεις του εργοδότη.

       Σημειώσεις Ανάλογα με τον αρχικό λόγο διενέργειας του ελέγχου, ενημερώνεται σχετικά ο εργοδότης ή το σχετικό Τμήμα του Ταμείου.

       Ναι Ναι


      • 6 Εντοπισμός οφειλών ή παραλείψεων του εργοδότη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Γραφείο Ελέγχου Ασφαλιστικών Εισφορών εντοπίζει μη τήρηση των υποχρεώσεων του εργοδότη προς το Ταμείο.

       Ναι Όχι


      • 7 Πρόσκληση του εργοδότη σε ακρόαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Γραφείο Ελέγχου Ασφαλιστικών Εισφορών του Ταμείου καλεί τον εργοδότη σε ακρόαση, προκειμένου ο τελευταίος να ενημερωθεί για την οφειλή ή για την επικείμενη πράξη του Ταμείου εις βάρος του , να προσκομίσει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (π.χ. Α.Π.Δ.) και σε κάθε περίπτωση να εκθέσει τις απόψεις του σχετικά με την οφειλή. Η πρόσκληση σε ακρόαση γίνεται με συστημένη επιστολή και ο εργοδότης έχει προθεσμία τριάντα (30) ημερών προκειμένου να ανταποκριθεί.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν ανταποκριθεί στο αίτημα του Ταμείου ή σε περίπτωση που ανταποκριθεί μερικώς, το Ταμείο δύναται να απευθυνθεί εγγράφως σε άλλους φορείς ασφάλισης (π.χ. e-ΕΦΚΑ) ή δημόσιους οργανισμούς, κατά την κρίση της Διεύθυνσης, προκειμένου να ζητήσει στοιχεία για τον εργοδότη και να εξακριβώσει την τήρηση ή μη των υποχρεώσεων των εργοδοτών. Η αποστολή του αιτήματος στους οργανισμούς γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

       Ναι Όχι


      • 8 Παραλαβή επιπλέον δικαιολογητικών που έχουν ζητηθεί να προσκομίσει ο εργοδότης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Γραφείο Ελέγχου Ασφαλιστικών Εισφορών παραλαμβάνει τα επιπλέον δικαιολογητικά που έχει ζητήσει από τον εργοδότη σε συνέχεια της πρόσκλησης σε ακρόαση ή από τους άλλους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή δημόσιους οργανισμούς. Τα επιπλέον δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

       Σημειώσεις Ενδεικτικά τα δικαιολογητικά που μπορεί να ζητηθούν είναι οι Πίνακες Προσωπικού, οι προσλήψεις και οι αποχωρήσεις που μπορεί να έχουν γίνει, υπεύθυνη δήλωση αν δεν απασχολούσε προσωπικό κατά τα τελευταία είκοσι (20) για τα οποία γίνεται ο καθολικός έλεγχος. Στο στάδιο αυτό μπορεί να ζητηθούν και δικαιολογητικά τα οποία λείπουν εξαρχής από το φάκελο του εργοδότη ή δεν είναι επικαιροποιημένα.

       Ναι Όχι


      • 9 Απόδοση Αριθμού Πρωτοκόλλου στα συμπληρωματικά στοιχεία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα δικαιολογητικά που υπεβλήθησαν από τον εργοδότη κατόπιν της πρόσκλησης σε ακρόαση λαμβάνουν Αριθμό Πρωτοκόλλου από το Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ταμείου.

       Ναι Όχι


      • 10 Καταχώρηση εισφορών όπως προκύπτουν από τον έλεγχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε συνέχεια της υποβολής των επιπλέον δικαιολογητικών, το Γραφείο Ελέγχου Ασφαλιστικών Εισφορών καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα "Μικρά Ταμεία" τις εισφορές που θα έπρεπε να πληρωθούν για κάθε μήνα και κάθε έτος για κάθε υπάλληλο που απασχολούσε ο εργοδότης κατά τα τελευταία είκοσι (20) χρόνια, εφόσον προκύπτουν οι σχετικές ελλείψεις/ παραλείψεις.

       Σημειώσεις Στο στάδιο αυτό γίνεται έλεγχος από τον Προϊστάμενο του Τμήματος αναφορικά με την ορθή καταχώρηση των σχετικών εγγραφών στο σύστημα, αλλά δεν απαιτείται ηλεκτρονική έγκριση στο σύστημα για την οριστικοποίησή τους.

       Ναι Όχι


      • 11 Έκδοση Πράξεων Π.Ε.Ε., Π.Ε.Τ.Υ. και Π.Ε.Π.Τ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε συνέχεια της καταχώρησης των εισφορών που οφείλονται από τον εργοδότη, το σύστημα εκδίδει αυτόματα Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.), Πράξη Επιβολής Τόκων Υπερημερίας (Π.Ε.Τ.Υ.) ή και Πράξη Επιβολής Πρόσθετων Τελών (Π.Ε.Π.Τ.) . Οι πράξεις (Π.Ε.Ε., Π.Ε.Τ.Υ. ή/και Π.Ε.Π.Τ.) υπογράφονται σε φυσική μορφή από τον Διευθυντή του Ταμείου προκειμένου να αποσταλούν στον εργοδότη.

       Ναι Όχι


      • 12 Απόδοση Αριθμού Πρωτοκόλλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ταμείου αποδίδει Αριθμό Πρωτοκόλλου στην Πράξη που εκδόθηκε.

       Ναι Όχι


      • 13 Αποστολή της Πράξης στον εργοδότη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η πράξη Π.Ε.Ε., Π.Ε.Τ.Υ. ή και Π.Ε.Π.Τ. που εκδόθηκε αποστέλλεται στον εργοδότη με συστημένη επιστολή από το Γραφείο Ελέγχου Ασφαλιστικών Εισφορών. Σε περίπτωση που δεν παραληφθεί με συστημένη επιστολή, αποστέλλεται εκ νέου με δικαστικό επιμελητή.

       Σημειώσεις Από την παραλαβή της επιστολής, ο εργοδότης έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά της πράξης εντός τριάντα (30) ημερών. Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν υποβάλλει ένσταση ή δεν κάνει αίτηση για ρύθμιση οφειλών (βλ. σχετική διαδικασία ρύθμισης οφειλών προς το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.), το Τμήμα Ελέγχου Ασφαλιστικών Εισφορών προχωρά στη βεβαίωση οφειλής.

       Ναι Όχι


      • 14 Μη υποβολή ένστασης ή αίτησης για ρύθμιση οφειλών από τον εργοδότη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εργοδότης δεν υποβάλλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών ή δεν υποβάλλει αίτηση για ρύθμιση οφειλών (βλ. σχετική διαδικασία ρύθμισης οφειλών προς το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.).

       Ναι Ναι


      • 15 Παραλαβή και Πρωτοκόλληση της ένστασης που υποβλήθηκε από τον εργοδότη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Το Πρωτόκολλο του Ταμείου παραλαμβάνει σε έγχαρτη μορφή την ένσταση και αποδίδει αριθμό πρωτοκόλλου. Η ένσταση υποβάλλεται με συνημμένα τα δικαιολογητικά για το βάσιμο του λόγου της ένστασης.

       Ναι Όχι


      • 16 Έκδοση εισήγησης επί της ένστασης του εργοδότη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Γραφείο Ελέγχου Ασφαλιστικών Εισφορών προετοιμάζει εισήγηση προς το ΔΣ του Ταμείου αναφορικά με την υποβληθείσα ένσταση.

       Σημειώσεις Ανάλογα των λόγων που επικαλείται ο εργοδότης στην ένσταση που υπέβαλλε, το Γραφείο Ελέγχου Ασφαλιστικών Εισφορών δύναται να ζητήσει γνωμοδότηση από τη Νομική Υπηρεσία του Ταμείου.

       Ναι Όχι


      • 17 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και εξέταση της ένστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διοικητικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου συνεδριάζει προκειμένου να αποφανθεί επί της υποβληθείσας ένστασης. Η Εισήγηση του θέματος γίνεται από το Διευθυντή του Ταμείου.

       Ναι Όχι


      • 18 Έκδοση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διοικητικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Γραφείου Ελέγχου Ασφαλιστικών Εισφορών και τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας που τη συνοδεύει (εφόσον υπάρχει σχετική γνωμοδότηση), εκδίδει απόφαση επί της υποβληθείσας ένστασης.

       Ναι Όχι


      • 19 Αποστολή αποσπάσματος απόφασης του Δ.Σ. στον εργοδότη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Γραμματεία Συλλογικού Οργάνου

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία του Δ.Σ. αποστέλλει στον εργοδότη απόσπασμα της απόφασης του Δ.Σ. επί της ένστασης που υπέβαλε. Η απόφαση αποστέλλεται με συστημένη επιστολή. Σε περίπτωση που, με βάση την απόφαση του Δ.Σ. ο εργοδότης έχει οφειλές προς το Ταμείο, στο απόσπασμα αναγράφεται ότι ο εργοδότης έχει το δικαίωμα ρύθμισης των οφειλών αυτών.

       Ναι Όχι


      • 20 Εισήγηση Γραφείου Ελέγχου Ασφαλιστικών Εισφορών για τη βεβαίωση οφειλής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Γραφείο Ελέγχου Ασφαλιστικών Εισφορών προετοιμάζει εισήγηση προς το Δ.Σ. του Ταμείου προκειμένου να λάβει πρόσθετες ενέργειες σε συνέχεια των εκδόσεων Π.Ε.Ε, Π.Ε.Τ.Υ. ή και Π.Ε.Π.Τ. (αποστολή οφειλών προς Κ.Ε.Α.Ο., υλοποίηση ΚΕΔΕ, αναγκαστική είσπραξη, κλπ.).

       Ναι Όχι


      • 21 Έκδοση Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου για τη βεβαίωση οφειλής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διοικητικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Δ.Σ. του Ταμείου λαμβάνει απόφαση επί της εισήγησης για τη βεβαίωση οφειλών. Στη βεβαίωση οφειλών καθορίζεται επακριβώς το εισπρακτέο ποσό από καθυστερούμενες εισφορές, πρόσθετα τέλη, κλπ. έως και τη χρονική στιγμή, στην οποία αναφέρονται, βάσει πράξεων των αρμοδίων οργάνων του Ταμείου ή καταστάσεων οφειλετών.

       Ναι Όχι


      • 22 Αποστολή Ατομικής Ειδοποίησης - Όχλησης στον Εργοδότη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε συνέχεια της απόφασης του Δ.Σ. η Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου αποστέλλει Ατομική Ειδοποίηση - Όχληση που περιλαμβάνει απόσπασμα πρακτικού με τα ποσά των οφειλόμενων εισφορών. Η αποστολή γίνεται με συστημένη επιστολή ή με δικαστικό επιμελητή. Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να ασκήσει δικαστική προσφυγή εντός εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή της Ατομικής Ειδοποίησης.

       Σημειώσεις Με την πάροδο των εξήντα (60) ημερών και εφόσον ο εργοδότης δεν έχει ασκήσει δικαστική προσφυγή, το Γραφείο Ελέγχου Ασφαλιστικών Εισφορών σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία του Ταμείου αποφασίζουν αν η οφειλή θα αποσταλεί στο ΚΕΑΟ ή αν η Νομική Υπηρεσία θα προβεί σε άλλες νομικές ενέργειες.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.