Καθορισμός Αντιτίμου - Προϋποθέσεων Ελεύθερης Επίσκεψης Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση82061c31-0f47-49cf-baa0-c96ad306630b 611926

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0 +
  (1)

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  5
  Μήνες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Από 0 έως

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στον καθορισμό του ύψους του αντιτίμου των μεμονωμένων και των ενιαίων εισιτηρίων που καταβάλλεται από το κοινό για την επίσκεψη στους οργανωμένους Αρχαιολογικούς Χώρους, τους Ιστορικούς Τόπους, τα Μνημεία και τα Μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αφορά επίσης στον καθορισμό προϋποθέσεων ελεύθερης πρόσβασης σε αυτά, καθώς και στον καθορισμό καταβολής μειωμένου αντιτίμου.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται το ύψος του αντιτίμου που καταβάλλεται από το κοινό για την επίσκεψη των παραπάνω μουσείων, μνημείων, οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων, το μειωμένο αντίτιμο και οι περιπτώσεις και προϋποθέσεις απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

     Xρήσεις

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Καθορισμός Εισιτηρίου και Προϋποθέσεων Ελεύθερης Εσόδου σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μουσεία και Μνημεία του Κράτους

       Επίσημος τίτλος

       Καθορισμός Αντιτίμου - Προϋποθέσεων Ελεύθερης Επίσκεψης Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αυτεπάγγελτη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Τύπος

        Αμφιστρεφής

        ,,,


       • 1 Διοικητικές Προϋπόθεση για τον καθορισμό αντιτίμου και ελεύθερης επίσκεψης των Αρχαιολογικών, Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους είναι η ίδρυση και η λειτουργία των Μουσείων

        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Προϋπόθεση για τον καθορισμό αντιτίμου και ελεύθερης επίσκεψης των Αρχαιολογικών, Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους είναι η κήρυξη και η οριοθέτηση των Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων

        Όχι Όχι

       • 1 Εισήγηση των περιφερειακών και των ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για το ύψος του αντιτίμου των Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων αρμοδιότητάς τους. Υπηρεσιακό έγγραφο

        Εισήγηση των περιφερειακών και των ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για το ύψος του αντιτίμου των Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων αρμοδιότητάς τους.

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Νόμος 46 3028 2002 153 Α

        Περιγραφή Στο άρθρο 46 παρ.2 αναφέρεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζεται το ύψος του αντιτίμου που καταβάλλεται από το κοινό για την επίσκεψη μουσείων, μνημείων, οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων που ανήκουν στο Δημόσιο. Στην παρ. 8 του ως άνω άρθρου αναφέρεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζονται οι περιπτώσεις και οι προϋποθέσεις απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του αντιτίμου. Τροποποίηση του αρ. 46 παρ. 2 και 8 του Νόμου 3028/2002 με το αρ. 20 παρ. 3 του Νόμου 4708/2020 (ΦΕΚ 140/Α/21-7-20). Η παρ. 3 αναφέρει ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται το ύψος του αντιτίμου που καταβάλλεται από το κοινό για την επίσκεψη ιστορικών τόπων, οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων που ανήκουν στο Δημόσιο καθώς και οι γενικοί όροι και η διαδικασία απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του ως άνω αντιτίμου.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHghqNAYvmYB3dtvSoClrL8LNomXabbWrx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVWSs6h4627i 86 fQ-VAcgRgusWh7 x9eM53OZe9gJI

       • Νόμος 15 4761 2020 248 Α

        Περιγραφή Στο άρθρο 15 παρ. 2 αναφέρεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π. και γνώμη του αρμοδίου Κεντρικού Συμβουλίου του ν. 3028/2002 (Α΄153) σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ίδιου νόμου διαδικασία καθορίζεται η τιμή και ο τύπος, μεμονωμένα ή ενιαία, των εισιτηρίων εισόδου σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, οι κατηγορίες των προσώπων που απαλλάσσονται εν όλω ή εν μέρει της πληρωμής εισιτηρίου, οι ημέρες της ελεύθερης επίσκεψης του κοινού και το αντίτιμο των τελικών χρηστών από την παροχή υπηρεσιών στο κοινό σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία με φυσική παρουσία ή μέσω διαδικτύου.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Wtv5OKWZcpF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuf85n 58zEc4P1zdycjtDfpG2MZTHuxh0xoFK2pRgyKE

       • 1 Αποστολή εγγράφου στις περιφερειακές και ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Σημειώσεις Αποστολή εγγράφου στις περιφερειακές και ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς προκειμένου να υποβάλουν προτάσεις επί του καθορισμού δικαιώματος εισόδου στους Αρχαιολογικούς Χώρους, Μουσεία και Μνημεία αρμοδιότητάς τους.

        Όχι Όχι


       • 2 Συγκέντρωση των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ανάθεση στον αρμόδιο υπάλληλο.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος χρεώνει στον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.

        Όχι Όχι


       • 3 Αποδελτίωση καταγραφή και επεξεργασία στοιχείων.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Καταγραφή των απόψεων των αρμόδιων υπηρεσιών σχετικά με τον καθορισμό αντιτίμου και τις προϋποθέσεις ελεύθερης επίσκεψης των Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων αρμοδιότητάς τους.

        Όχι Όχι


       • 4 Διαβίβαση των προαναφερθέντων στοιχείων στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Διαβίβαση των στοιχείων που προέκυψαν από την καταγραφή των προτάσεων των περιφερειακών και ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων προκειμένου να εισηγηθεί επ αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο.

        Όχι Όχι


       • 5 Αποστολή εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας


        Περιγραφή Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων αποστέλλει την εισήγησή του στη Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

        Όχι Όχι


       • 6 Προετοιμασία φακέλου υπόθεσης προς εισαγωγή στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος της Διεύθυνσης προβαίνει στη σύνταξη ενημερωτικού σημειώματος επί του θέματος.

        Όχι Όχι


       • 7 Αποστολή του φακέλου της υπόθεσης στη Γραμματεία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Αποστολή του φακέλου της υπόθεσης στη Γραμματεία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Εισαγωγή και εξέταση του θέματος από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για την κατά νόμο γνωμοδότηση.

        Όχι Όχι


       • 8 Έκδοση γνωμοδότησης Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου συντάσσεται από το Γραμματέα αυτού και υπογράφεται από τον εισηγητή του θέματος και τον Πρόεδρο/Προεδρεύοντα του Συμβουλίου.

        Όχι Όχι


       • 9 Σύνταξη σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης και αποστολή προς έλεγχο.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης και το αποστέλλει για έλεγχο σύμφωνα με τη διαδικασία προώθησης κανονιστικών πράξεων που ορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και στο Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικού Έργου και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

        Όχι Όχι


       • 10 Αποστολή εισηγητικής-οικονομικής έκθεσης.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Αποστολή εισηγητικής-οικονομικής έκθεσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και εισήγησης του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου στη Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

        Όχι Όχι


       • 11 Υπογραφή Σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


        Όχι Όχι


       • 12 Διαβίβαση Σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης και πλήρους φακέλου της υπόθεσης στο συναρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 13 Υπογραφή Σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τον Υπουργό Οικονομικών.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 14 Δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση διαβιβάζει την Κοινή Υπουργική Απόφαση για δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

        Όχι Όχι


       • 15 Ανάρτηση στη Διαύγεια

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση αναρτά στη Διαύγεια την Κοινή Υπουργική Απόφαση.

        Όχι Όχι


       • 16 Ενημέρωση περιφερειακών και ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Σημειώσεις Ενημέρωση περιφερειακών και ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης

        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.