Καθορισμός Τμημάτων Εξειδίκευσης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9472e9c9-d89f-4192-8bcc-0e2dbac7ca43 208744

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον καθορισμό των Τμημάτων Εξειδίκευσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του Π.Δ. 57/2007 όπως ισχύει, όταν η Δημόσια Διοίκηση κρίνει επιβεβλημένο τον καθορισμό Τμημάτων Εξειδίκευσης στην ΕΣΔΔΑ για την εκπαίδευση στελεχών αυξημένων τυπικών προσόντων και υψηλής εξειδίκευσης για την αντιμετώπιση αναγκών σε διαφόρους τομείς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Δεν προβλέπονται έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού λαμβάνει διαβιβαστικό έγγραφο του Προέδρου του ΕΚΔΔΑ με την απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ με θέμα την διατύπωση γνώμης για τον καθορισμό των Τμημάτων Εξειδίκευσης της ΕΣΔΔΑ προκειμένου να προετοιμάσει το σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. Η ως άνω διατύπωση γνώμης μπορεί να απορριφθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών. Για την απόρριψη δεν απαιτείται ειδική αιτιολόγηση.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Καθορισμός Τμημάτων Εξειδίκευσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εισήγηση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Ο αριθμός των Τμημάτων Εξειδίκευσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και το περιεχόμενο της αποστολής τους δύνανται να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από διατύπωση γνώμης του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ.

       Όχι Όχι

      • 1 Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ με θέμα "Διατύπωση γνώμης για τον καθορισμό Τμημάτων Εξειδίκευσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)". Πρακτικό

       Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ με θέμα "Διατύπωση γνώμης για τον καθορισμό Τμημάτων Εξειδίκευσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)".

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

       Σημειώσεις: Ο αριθμός των Τμημάτων Εξειδίκευσης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και το περιεχόμενο της αποστολής τους δύνανται να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • Προεδρικό Διάταγμα 15 57 2007 59 Α

       Περιγραφή "Χαρακτήρας, Κατευθύνσεις". Ο αριθμός των τμημάτων της ΕΣΔΔΑ και το περιεχόμενο της αποστολής τους δύνανται να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100059

      • Νόμος 24 4915 2022 63 Α

       Περιγραφή "Εκπαίδευση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) - Αντικατάσταση παρ. 3 του άρθρου 15 του π.δ. 57/2007". Η εκπαίδευση στην ΕΣΔΔΑ γίνεται σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι κοινή για τους σπουδαστές, ενώ στη δεύτερη φάση λειτουργούν τμήματα εξειδίκευσης. Ο αριθμός των τμημάτων και το περιεχόμενο της αποστολής τους δύνανται να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100063

      • 1 Παραλαβή της απόφασης του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ με θέμα την διατύπωση γνώμης για τον καθορισμό των Τµηµάτων Εξειδίκευσης της ΕΣΔΔΑ – ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού παραλαμβάνει το διαβιβαστικό του Προέδρου του ΕΚΔΔΑ με την απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ με θέμα την διατύπωση γνώμης για τον καθορισμό των Τµηµάτων Εξειδίκευσης της ΕΣΔΔΑ, προκειμένου να προετοιμάσει το σχετικό σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

       Όχι Όχι


      • 2 Σύνταξη Σχεδίου Απόφασης Καθορισμού Τμημάτων Εξειδίκευσης της ΕΣΔΔΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ελέγχει το πρακτικό της απόφασης του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ με θέμα την διατύπωση γνώμης για τον καθορισμό των Τµηµάτων Εξειδίκευσης της ΕΣΔΔΑ και προετοιμάζει σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών προς υπογραφή από την ιεραρχία.

       Όχι Όχι


      • 3 Υπογραφή Σχεδίου Απόφασης από Υπουργό Εσωτερικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Υπουργός Εσωτερικών αφού λάβει υπόψη του την απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ με θέμα την διατύπωση γνώμης για τον καθορισμό των Τµηµάτων Εξειδίκευσης της ΕΣΔΔΑ, κατόπιν ελέγχου, υπογράφει το σχέδιο Απόφασης "Καθορισμός Τμημάτων Εξειδίκευσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)".

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή Απόφασης Καθορισμού Τμημάτων Εξειδίκευσης της ΕΣΔΔΑ στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση σε ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αφού παραλάβει υπογεγραμμένη από τον Υπουργό Εσωτερικών την Απόφαση του με θέμα "Καθορισμός Τμημάτων Εξειδίκευσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)" προετοιμάζει την αποστολής της στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση σε ΦΕΚ.

       Όχι Όχι


      • 5 Λήψη ενημέρωσης από Εθνικό Τυπογραφείο για Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ) και έλεγχος ΦΕΚ δημοσίευσης Απόφασης Καθορισμού Τμημάτων Εξειδίκευσης της ΕΣΔΔΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αφού ενημερωθεί από Εθνικό Τυπογραφείο για τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ) ελέγχει την δημοσίευση της ως άνω Απόφασης σε ΦΕΚ.

       Όχι Όχι


      • 6 Ενημέρωση του ΕΚΔΔΑ για τον αριθμό ΦΕΚ δημοσίευσης Απόφασης Καθορισμού Τμημάτων Εξειδίκευσης της ΕΣΔΔΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ενημερώνει το ΕΚΔΔΑ για τον αριθμό ΦΕΚ δημοσίευσης της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα "Καθορισμός Τμημάτων Εξειδίκευσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)".

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.