Καθορισμός αποζημίωσης ιδιωτών λόγω συμμετοχής σε συλλογικά όργανα των ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe7a7591e-b7fd-4a8e-bbbe-aa9fe5fc542b 200398

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αποζημίωσης/αμοιβής ιδιωτών που έχουν οριστεί και συμμετέχουν ως μέλη σε συλλογικά όργανα που έχουν συγκροτηθεί από τους ΟΤΑ α και β βαθμού, ανά συνεδρίαση των οργάνων αυτών. Η διαδικασία απευθύνεται προς τους δήμους/περιφέρειες και συνιστά προαπαιτούμενο για τη μεταγενέστερη, από μέρους των ανωτέρω φορέων, καταβολή της εν λόγω αμοιβής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο συνολικός χρόνος για την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης, συναρτάται του χρόνου που απαιτείται για τη λήψη όλων των απαραίτητων υπογραφών από τους υπηρεσιακούς και πολιτικούς προϊσταμένους του Υπουργείου.

Τελευταία ενημέρωση

15/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Καθορισμός αποζημίωσης ιδιωτών λόγω συμμετοχής σε συλλογικά όργανα των ΟΤΑ Α και Β Βαθμού.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Καθορισμός της αμοιβής/αποζημίωσης σε ιδιώτες που έχουν οριστεί και συμμετέχουν ως μέλη σε συλλογικά όργανα (επιτροπές, ομάδες εργασίας κλπ) των ΟΤΑ α και β βαθμού

      Επίσημος τίτλος

      Καθορισμός αποζημίωσης/αμοιβής ιδιωτών που συμμετέχουν σε συλλογικά όργανα των ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Οικονομικές Πρόβλεψη πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικείου φορέα για την κάλυψη της δαπάνης που αφορά στην αποζημίωση των ιδιωτών που συμμετέχουν ως μέλη στο εκάστοτε συλλογικό όργανο αυτού.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Συγκρότηση και λειτουργία του οικείου συλλογικού οργάνου.

       Όχι Όχι

      • 1 Υπηρεσιακό έγγραφο - αίτημα του ενδιαφερόμενου φορέα Υπηρεσιακό έγγραφο

       Υπηρεσιακό έγγραφο - αίτημα του ενδιαφερόμενου φορέα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Με το παρόν δικαιολογητικό, ο δήμος/περιφέρεια υποβάλλει αίτημα για την έκδοση υπουργικής απόφασης καθορισμού αποζημίωσης/αμοιβής. Από τα διαλαμβανόμενα του αιτήματος θα πρέπει να γίνεται σαφής α) ο αριθμός των συμμετεχόντων ιδιωτών - μελών, β) ο τίτλος και ο αριθμός των συλλογικών οργάνων στα οποία συμμετέχουν, γ) ο αριθμός συνεδριάσεων στις οποίες έκαστος ιδιώτης συμμετέχει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης του δήμου/περιφέρειας Απόφαση

       Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης του δήμου/περιφέρειας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Με το παρόν δικαιολογητικό, διαπιστώνεται τόσο η ύπαρξη όσο και η δέσμευση της αναγκαίας πίστωσης, σε βάρος του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους του ενδιαφερόμενου φορέα, για την εκτέλεση συγκεκριμένης δαπάνης, εν προκειμένω για την καταβολή της αμοιβής των ιδιωτών - μελών, βάσει των διαλαμβανομένων στο υποβληθέν αίτημα του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 3 Απόφαση συγκρότησης συλλογικού οργάνου του δήμου/περιφέρειας Απόφαση

       Απόφαση συγκρότησης συλλογικού οργάνου του δήμου/περιφέρειας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Με το παρόν δικαιολογητικό βεβαιώνεται η συγκρότηση έκαστου συλλογικού οργάνου στο οποίο συμμετέχει ένας η περισσότεροι ιδιώτες ως μέλη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Νόμος 35 4484 2017 110 Α

       Περιγραφή Η εν λόγω αποζημίωση μπορεί να καταβάλλεται σε ιδιώτες και στην περίπτωση διενέργειας ελέγχων ή αξιολογήσεων από αυτούς.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100110

      • Νόμος 29 4456 2017 24 Α

       Περιγραφή Ειδικά για τους ιδιώτες - μέλη των συλλογικών οργάνων του άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 2286/1995, τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν δυνάμει του άρθρου 376 παρ. 3 του ν. 4412/2016, η σχετική απόφαση δύναται να εκδοθεί με αναδρομική ισχύ έως και τεσσάρων ετών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100024

      • Νόμος 21 4354 2015 176 Α

       Περιγραφή Κατ εξαίρεση, στους ιδιώτες - μέλη των συλλογικών οργάνων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, καθορίζεται αποζημίωση με απόφαση του καθ΄ ύλην αρμόδιου Υπουργού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100176

      • 1 Παραλαβή αιτήματος και συνημμένων δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο δήμο/περιφέρεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο


       Περιγραφή Το αίτημα του δήμου/περιφέρειας, με συνημμένα σε αυτό τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλεται, είτε μέσω φυσικής αλληλογραφίας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@ypes.gr), στο γενικό πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, προκειμένου να χρεωθεί στην καθ ύλην αρμόδια Διεύθυνση για περαιτέρω ενέργειες.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος υποβληθέντος αιτήματος και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχεται το σχετικό αίτημα του φορέα καθώς και η πληρότητα των απαραίτητων δικαιολογητικών που το συνοδεύει.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη / προώθηση του σχεδίου απόφασης και της εισήγησης της περ. ε, παρ.5, άρθρου 24 του ν.4270/2014.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο σχέδιο απόφασης, υπογράφεται και κατόπιν προωθείται προς υπογραφή από τους υπηρεσιακούς και πολιτικούς προϊσταμένους. Παράλληλα, ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει σχέδιο εισήγησης των διατάξεων της περ. ε, παρ.5, άρθρου 24 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το οποίο προωθείται για υπογραφή - συνοδεύοντας το σχέδιο απόφασης - από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου. Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου, διατυπώνει εισήγηση ως προς τη δημοσιονομική επίπτωση που η εν λόγω Υπουργική Απόφαση τυχόν θα επιφέρει στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού του οικείου φορέα.

       Σημειώσεις Το σχέδιο εισήγησης των διατάξεων της περ. ε, παρ.5, άρθρου 24 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) διακινείται εκτός του συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Υπουργείου.

       Όχι Όχι


      • 4 Επιστροφή σχεδίου απόφασης - Λήψη αριθμού πρωτοκόλλου και ημερομηνίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Δεδομένου ότι έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες υπογραφές, το σχέδιο της απόφασης, συνοδευόμενο από την εισήγηση των διατάξεων της περ. ε, παρ.5, άρθρου 24 του ν.4270/2014, επιστρέφει στον αρμόδιο υπάλληλο για τις περαιτέρω προβλεπόμενες ενέργειες διεκπεραίωσής του.

       Όχι Όχι


      • 5 Δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Υπουργική Απόφαση αποστέλλεται προς το Εθνικό Τυπογραφείο προκειμένου να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Ο απαιτούμενος χρόνος για τη δημοσίευση εξαρτάται από τη ροή εργασιών του Εθνικού Τυπογραφείου.

       Όχι Όχι


      • 6 Ανάρτηση της Υπουργικής Απόφασης στο Πρόγραμμα "Διαύγεια"

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Κατόπιν δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η Υπουργική Απόφαση αναρτάται στο Πρόγραμμα "Διαύγεια".

       Όχι Όχι


      • 7 Κοινοποίηση του ΦΕΚ, του ΑΔΑ και του αριθμού της Υπουργικής Απόφασης στον ενδιαφερόμενο φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Συντάσσεται και υπογράφεται έγγραφο από τον αρμόδιο υπάλληλο και κατόπιν υπογραφής του από τον προϊστάμενο Τμήματος, διαβιβάζεται στον ενδιαφερόμενο φορέα προκειμένου να λάβει γνώση της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης και τα σχετικά με αυτή στοιχεία (αριθμός απόφασης, ΦΕΚ, ΑΔΑ).

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.