Καθορισμός αριθμού εισακτέων εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe9d05f76-3172-4033-857d-949b5805f320 833554

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

14 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον καθορισμό του αριθμού εισακτέων στον εκάστοτε Εισαγωγικό Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και κατανομή αυτών στα Τμήματα Εξειδίκευσης, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Π.Δ. 57/2007 όπως ισχύει. Η διαδικασία εκτελείται πριν τον εκάστοτε Εισαγωγικό Διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ όταν η Δημόσια Διοίκηση καθορίζει τον αριθμό εισακτέων και την κατανομή αυτών στα Τμήματα Εξειδίκευσης με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Καθορισμός αριθμού εισακτέων εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Δεν προβλέπονται έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού λαμβάνει διαβιβαστικό έγγραφο του Προέδρου του ΕΚΔΔΑ με την απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ με θέμα την διατύπωση γνώμης για τον Προσδιορισμό αριθμού εισακτέων στον εκάστοτε Εισαγωγικό Διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ και την κατανομή αυτών σε Τμήματα Εξειδίκευσης της ΕΣΔΔΑ προκειμένου να προετοιμάσει το σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. Η ως άνω διατύπωση γνώμης μπορεί να απορριφθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών. Για την απόρριψη δεν απαιτείται ειδική αιτιολόγηση.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Καθορισμός αριθμού εισακτέων Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εισήγηση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής


      • 1 Διοικητικές Ο εκάστοτε συνολικός αριθμός των εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και κατανομή αυτών στα Τμήματα Εξειδίκευσης ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ.

       Όχι Όχι

      • 1 Πρακτικό Γνωμοδότησης του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ Πρακτικό

       Πρακτικό Γνωμοδότησης του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

       Σημειώσεις: Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ με θέμα τον καθορισμό του αριθμού εισακτέων του εκάστοτε Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και κατανομή αυτών στα Τμήματα Εξειδίκευσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • Προεδρικό Διάταγμα 17 57 2007 59 Α

       Περιγραφή "Εισαγωγικός Διαγωνισμός". Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο εκάστοτε συνολικός αριθμός των εισακτέων στην ΕΣΔΔΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100059

      • Νόμος 25 4915 2022 63 Α

       Περιγραφή "Διαγωνισμός για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) - Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 17 του π.δ. 57/2007". Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο εκάστοτε συνολικός αριθμός των εισακτέων στην ΕΣΔΔΑ όπως και ο αριθμός των εισακτέων που εντάσσεται σε κάθε Τμήμα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100063

      • Νόμος 77 4270 2014 143 Α

       Περιγραφή "Εννοια και περιπτώσεις Δημόσιων δαπανών". Οι δαπάνες που προκαλούνται από κανονιστικές διοικητικές πράξεις, αναγνωρίζονται και βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή τους προϋπολογισμούς των επιχορηγούμενων από αυτόν φορέων, μόνον εφόσον αυτές εκδίδονται με τη σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100143

      • Νόμος 23 4270 2014 143 Α

       Περιγραφή "Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας". Συμπράττει υποχρεωτικά στην έκδοση κανονιστικών πράξεων όταν αυτές προκαλούν δαπάνη στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100143

      • Νόμος 10 4337 2015 129 Α

       Περιγραφή Η περίπτωση θ ́ του άρθρου 23 του Ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής: "θ. Συμπράττει υποχρεωτικά στην έκδοση κανονιστικών πράξεων όταν αυτές προκαλούν δαπάνη στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100129

      • 1 Παραλαβή της απόφασης του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ με θέμα την διατύπωση γνώμης για καθορισμό αριθμού εισακτέων του εκάστοτε Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ - ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού παραλαμβάνει το διαβιβαστικό του Προέδρου του ΕΚΔΔΑ με την απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ με θέμα την διατύπωση γνώμης για τον καθορισμό του αριθμού εισακτέων του εκάστοτε Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ και κατανομή αυτών στα Τμήματα Εξειδίκευσης, προκειμένου να προετοιμάσει το σχετικό σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

       Όχι Όχι


      • 2 Σύνταξη Σχεδίου Απόφασης Καθορισμού αριθμού εισακτέων του εκάστοτε Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού ελέγχει το πρακτικό της απόφασης του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ με θέμα την διατύπωση γνώμης για τον καθορισμό του αριθμού εισακτέων του εκάστοτε Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ και κατανομή αυτών στα Τμήματα Εξειδίκευσης και προετοιμάζει σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών προς υπογραφή από την ιεραρχία.

       Όχι Όχι


      • 3 Υπογραφή Σχεδίου Απόφασης από Υπουργό Εσωτερικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Υπουργός Εσωτερικών αφού λάβει υπόψη του την απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ με θέμα την διατύπωση γνώμης για τον καθορισμό του αριθμού εισακτέων του εκάστοτε Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ και κατανομή αυτών στα Τμήματα Εξειδίκευσης κατόπιν ελέγχου, υπογράφει το σχέδιο Απόφασης "Καθορισμός αριθμού εισακτέων στον εκάστοτε Εισαγωγικό Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και κατανομή αυτών στα Τμήματα Εξειδίκευσης".

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση Σχεδίου Απόφασης για Υπογραφή από Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το υπογεγραμμένο από τον Υπουργό Εσωτερικών σχέδιο Απόφασης "Καθορισμός αριθμού εισακτέων στον εκάστοτε Εισαγωγικό Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και κατανομή αυτών στα Τμήματα Εξειδίκευσης" αποστέλλεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για συνυπογραφή σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4270/2014.

       Σημειώσεις Ο Ν. 4270/2014 (Α 143) στο άρθρο 23 «Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» προβλέπει «θ. Συμπράττει υποχρεωτικά στην έκδοση κανονιστικών πράξεων όταν αυτές προκαλούν δαπάνη στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.» Η περ. θ΄ αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 10 παρ.5 Ν.4337/2015 (Α 129).

       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση Σχεδίου Απόφασης για Υπογραφή από Υπουργό Οικονομικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το υπογεγραμμένο από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχέδιο Απόφασης "Καθορισμός αριθμού εισακτέων στον εκάστοτε Εισαγωγικό Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και κατανομή αυτών στα Τμήματα Εξειδίκευσης" αποστέλλεται στον Υπουργό Οικονομικών για συνυπογραφή σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4270/2014.

       Σημειώσεις Ο Ν. 4270/2014 (Α 143) στο άρθρο 77 «Έννοια και περιπτώσεις Δημόσιων δαπανών» προβλέπει «Οι δαπάνες που προκαλούνται από κανονιστικές διοικητικές πράξεις, αναγνωρίζονται και βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή τους προϋπολογισμούς των επιχορηγούμενων από αυτόν φορέων, μόνον εφόσον αυτές εκδίδονται με τη σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών».

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή Καθορισμού αριθμού εισακτέων του εκάστοτε Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση σε ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αφού παραλάβει υπογεγραμμένη από τον Υπουργό Οικονομικών την Κοινή Απόφαση με θέμα τον καθορισμό του αριθμού εισακτέων του εκάστοτε Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και κατανομή αυτών στα Τμήματα Εξειδίκευσης προετοιμάζει την αποστολή του στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση σε ΦΕΚ.

       Όχι Όχι


      • 7 Λήψη ενημέρωσης από Εθνικό Τυπογραφείο για Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ) και έλεγχος ΦΕΚ δημοσίευσης Απόφασης καθορισμού αριθμού εισακτέων του εκάστοτε Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αφού ενημερωθεί από Εθνικό Τυπογραφείο για τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ) ελέγχει την δημοσίευση της ως άνω Απόφασης σε ΦΕΚ.

       Όχι Όχι


      • 8 Ενημέρωση του ΕΚΔΔΑ για τον αριθμό ΦΕΚ δημοσίευσης Απόφασης καθορισμού αριθμού εισακτέων του εκάστοτε Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ και κατανομή αυτών στα Τμήματα Εξειδίκευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ενημερώνει το ΕΚΔΔΑ για τον αριθμό ΦΕΚ δημοσίευσης της Κοινής Απόφασης καθορισμού αριθμού εισακτέων του εκάστοτε Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ και κατανομή αυτών στα Τμήματα Εξειδίκευσης.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.