Καθορισμός του αριθμού των κενών θέσεων κατά κλάδο, ειδικότητα ή ειδίκευση για μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0d5e26a3-2d61-4525-b3a7-d4734bd125ef 160201

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών για τον καθορισμό του αριθμού των κενών οργανικών θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν με τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση, προκειμένου στη συνέχεια να διεξαχθούν οι ενέργειες που αφορούν στην υλοποίηση των διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Η διαδικασία έπεται της έκδοσης της απόφασης της επιτροπής της ΠΥΣ33/2006 για την έγκριση πλήρωσης συγκεκριμένου αριθμού κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μόνιμους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού.

  Διάρκεια Ισχύος

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Καθορισμός του αριθμού των κενών θέσεων για διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση

       Επίσημος τίτλος

       Καθορισμός του αριθμού των κενών θέσεων εκπαιδευτικών που πρόκειται να καλυφθούν κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση.


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Συνέχεια άλλης διαδικασίας

        Τρόπος υποβολής

        Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Τύπος

        Εσωστρεφής

        ,,,


       • 1 Διοικητικές Αίτημα προγραμματισμού πρόσληψης μόνιμων εκπαιδευτικών από την αρμόδια Υπηρεσία


        Όχι Όχι

       • Νόμος 62 4589 2019 13 Α
       • 1 Αίτημα προγραμματισμού διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Το αίτημα υποβάλλεται στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο δημόσιο κατόπιν σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

        Όχι Όχι


       • 2 Έκδοση εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της ΠΥΣ33/2006

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Η απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2, παρ. 1) μετά την υπογραφή της από τα μέλη της Επιτροπής, τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Οικονομικών, αποστέλλεται στην υπηρεσία μας ηλεκτρονικά.

        Όχι Όχι


       • 3 Αίτημα χορήγησης στοιχείων κενών οργανικών θέσεων μετά τις μεταθέσεις των μόνιμων εκπαιδευτικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Υποβάλλεται αίτημα στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ για τη χορήγηση των στοιχείων που αφορούν στις εναπομείνασες μετά τις μεταθέσεις κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανά κλάδο, ειδικότητα ή ειδίκευση και βαθμίδα εκπαίδευσης, οι οποίες δύνανται να διατεθούν για τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών.

        Όχι Όχι


       • 4 Χορήγηση στοιχείων κενών οργανικών θέσεων μετά τις μεταθέσεις των μόνιμων εκπαιδευτικών


        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Από τη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ χορηγούνται τα στοιχεία που αφορούν στις οργανικές θέσεις που απομένουν κενές μετά τη διενέργεια των μεταθέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανά κλάδο, ειδικότητα ή ειδίκευση και βαθμίδα εκπαίδευσης, οι οποίες δύνανται να διατεθούν για τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών.

        Όχι Όχι


       • 5 Αίτημα χορήγησης στοιχείων κενών συστημένων οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Υποβάλλεται αίτημα στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ (Διεύθυνση Εκκαθάρισης Αποδοχών και Λοιπών Επιδομάτων, Τμήμα Β΄) για τη χορήγηση των στοιχείων που αφορούν στις καταγεγραμμένες συστημένες κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην επικράτεια ανά κλάδο και βαθμίδα εκπαίδευσης.

        Όχι Όχι


       • 6 Χορήγηση στοιχείων κενών συστημένων οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ (Διεύθυνση Εκκαθάρισης Αποδοχών και Λοιπών Επιδομάτων, Τμήμα Β΄) χορηγούνται τα στοιχεία που αφορούν στις καταγεγραμμένες συστημένες κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην επικράτεια, ανά κλάδο και βαθμίδα εκπαίδευσης.

        Όχι Όχι


       • 7 Αίτημα χορήγησης εισήγησης δημοσιονομικών επιπτώσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Υποβάλλεται αίτημα στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ (Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ, Τμήμα Γ) για την έκδοση εισήγησης δημοσιονομικών επιπτώσεων για την πρόκληση δαπάνης από την έκδοση της ΚΥΑ καθορισμού του αριθμού των κενών θέσεων εκπαιδευτικών που πρόκειται να καλυφθούν κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση.

        Όχι Όχι


       • 8 Έκδοση εισήγησης δημοσιονομικών επιπτώσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Σημειώσεις Η εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων για την πρόκληση δαπάνης από την έκδοση της ΚΥΑ καθορισμού του αριθμού των κενών θέσεων εκπαιδευτικών που πρόκειται να καλυφθούν κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση, η οποία εκδίδεται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ διαβιβάζεται στην υπηρεσία από το Τμήμα Γ΄ της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ.

        Όχι Όχι


       • 9 Επεξεργασία στοιχείων κενών οργανικών θέσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Κατά το στάδιο αυτό συνεξετάζονται: α) ο αριθμός των εγκεκριμένων προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την αρμόδια επιτροπή της ΠΥΣ33/2006, β) ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ανά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση μετά τις μεταθέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών του οικείου έτους που διατίθενται για διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών, γ) ο αριθμός των κενών συστημένων οργανικών θέσεων ανά κλάδο και βαθμίδα εκπαίδευσης στην επικράτεια δ) ο αριθμός των διαθέσιμων υποψηφίων εκπαιδευτικών στους πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ.

        Όχι Όχι


       • 10 Υποβολή ενημερωτικού σημειώματος προς την πολιτική ηγεσία

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Υποβάλλεται ενημερωτικό σημείωμα με την πρόταση της υπηρεσίας για την κατανομή των διορισμών προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ. Για την υποβολή της πρότασης λαμβάνονται υπόψη: α) ο αριθμός των εγκεκριμένων προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την αρμόδια επιτροπή της ΠΥΣ33/2006, β) ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ανά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση μετά τις μεταθέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών του οικείου έτους που διατίθενται για διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών, γ) ο αριθμός των κενών συστημένων οργανικών θέσεων ανά κλάδο και βαθμίδα εκπαίδευσης στην επικράτεια δ) ο αριθμός των διαθέσιμων υποψηφίων εκπαιδευτικών στους πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ. Επίσης, επισυνάπτονται τα υπομνήματα φορέων και πολιτών που έχουν κατατεθεί προς την υπηρεσία

        Όχι Όχι


       • 11 Σύνταξη σχεδίου ΚΥΑ και προώθηση για υπογραφή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Συντάσσεται σχέδιο κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών για τον καθορισμό του αριθμού των κενών θέσεων εκπαιδευτικών που πρόκειται να καλυφθούν, με διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση.Το σχέδιο της απόφασης προωθείται ιεραρχικά για υπογραφή από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

        Σημειώσεις Για τη σύνταξη της ΚΥΑ λαμβάνονται υπόψη: α) ο αριθμός των εγκεκριμένων προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την αρμόδια επιτροπή της ΠΥΣ33/2006, β) ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ανά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση μετά τις μεταθέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών του οικείου έτους που διατίθενται για διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών, γ) ο αριθμός των κενών συστημένων οργανικών θέσεων ανά κλάδο και βαθμίδα εκπαίδευσης στην επικράτεια δ) ο αριθμός των διαθέσιμων υποψηφίων εκπαιδευτικών στους πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ.

        Όχι Όχι


       • 12 Διαβίβαση του σχεδίου της ΚΥΑ στο Υπουργείο Οικονομικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Μετά την υπογραφή του σχεδίου της ΚΥΑ καθορισμού θέσεων από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αυτό αποστέλλεται στο Υπουργείο Οικονομικών στην αρμόδια Διεύθυνση Επεξεργασίας Σχεδίων Νόμων κ Κανονιστικών πράξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για συνυπογραφή από τον αρμόδιο Υπουργό με συνημμένη βεβαίωση δημοσιονομικών επιπτώσεων που έχει εκδοθεί από τη ΓΔΟΥ του ΥΠΑΙΘ, Δ/νση Τακτικού Μ.Π.Δ.Σ., Τμήμα Γ΄ και τα λοιπά δικαιολογητικά (εγκριτική απόφαση της ΠΥΣ33/2006, στοιχεία κενών οργανικών θέσεων κλπ ).

        Όχι Όχι


       • 13 Υπογραφή σχεδίου ΚΥΑ απο τον Υπουργό Οικονομικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Μετά την συνυπογραφή του σχεδίου της κοινής απόφασης από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών επιστρέφεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

        Όχι Όχι


       • 14 Διαβίβαση της ΚΥΑ στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Μετά την επιστροφή από το Υπουργείο Οικονομικών υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο Υπουργό το σχέδιο της ΚΥΑ πρωτοκολλείται και αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

        Όχι Όχι


       • 15 Ανάρτηση της ΚΥΑ στο πρόγραμμα "Διαύγεια"

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Αφού δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΚΥΑ αναρτάται στο πρόγραμμα "Διαύγεια"

        Όχι Όχι


       • 16 Κοινοποίηση απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η εκδοθείσα κοινή υπουργική απόφαση κοινοποιείται στα Τμήματα Α και Β της Διεύθυνσης Διορισμών και Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών στις θέσεις που έχουν καθοριστεί από την κοινή υπουργική απόφαση.

        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.