Καθορισμός των θέσεων υποτροφιών του Ι.Κ.Υ. στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0ccbf194-cb11-402b-978a-e99f42ad87dc 312502

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον καθορισμό σε περιοδική βάση του αριθμού των υποτρόφων του Ι.Κ.Υ.. Αφορά σε Έλληνες ερευνητές, υποψηφίους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι.Φ.).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Καθορισμός αριθμού θέσεων υποτροφιών Ι.Κ.Υ. σε Έλληνες ερευνητές, υποψηφίους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι.Φ.), για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022, 2022-2023 και 2023-2024

      Επίσημος τίτλος

      Καθορισμός αριθμού θέσεων υποτροφιών Ι.Κ.Υ. σε Έλληνες ερευνητές, υποψηφίους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι.Φ.), για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022, 2022-2023 και 2023-2024


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Απαιτείται η έκδοση πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου ΙΚΥ.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Απαιτείται η έκδοση απόφασης έγκρισης ανάληψης πολυετούς Υποχρέωσης.

       Ναι Ναι

      • 3 Διοικητικές Εισήγηση του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ. Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων

       Όχι Όχι

      • Νόμος 17 1628 1986 98 Α

       Περιγραφή Κύρωση της Σύμβασης για την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου, του πρωτοκόλλου σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου, και της τελικής πράξης αυτής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19860100098

      • Νόμος 2 1698 1987 59 Α

       Περιγραφή Υποχρεώσεις της Ελλάδας προς το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας − χορήγηση υποτροφιών σε Έλληνες Ερευνητές του Ινστιτούτου αυτού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19870100059

      • Νόμος 2219 1994 109 Α

       Περιγραφή Κύρωση Σύμβασης για την αναθεώρηση της Σύμβασης περί ιδρύσεως ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου και της Τελικής Πράξεως της Σύμβασης αναθεώρησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940100109

      • Αναγκαστικός Νόμος 1859 1951 185 Α

       Περιγραφή Περί συστάσεως του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Αναγκαστικός Νόμος)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19510100185

      • Νόμος 2158 1993 109 Α

       Περιγραφή Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100109

      • Προεδρικό Διάταγμα 321 1999 306 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100306

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 21608/Η1 2017 473 Β

       Περιγραφή Κανονισμός προγραμμάτων χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. σε Έλληνες ερευνητές, υποψηφίους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι.Φ.) – Οικονομικές παροχές

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170200473

      • Υπουργική Απόφαση 105280/Ζ1 2020 650 Υ.Ο.Δ.Δ.

       Περιγραφή Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20201400650

      • 1 Έκδοση Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου ΙΚΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Συναρμόδιος Φορέας ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 2 Αίτημα έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης βάσει του άρθρου 67 του Ν. 4270/2014

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση απόφασης έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 4 Αίτημα εισήγησης για πρόκληση δαπάνης βάσει του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση εισήγησης βάσει του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη τελικού σχεδίου ΚΥΑ - Δημιουργία φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 7 Διαβίβαση φακέλου στην ηγεσία του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων προς υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 8 Διαβίβαση φακέλου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς υπογραφή από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) και Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 10 Διαβίβαση ΚΥΑ στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 11 Δημοσίευση σε ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ.

       Όχι Όχι


      • 12 Ανάρτηση στη Διαύγεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.