Καθορισμός των τύπων και των τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής θερμοκηπίων και θαλάμων καλλιέργειας μανιταριών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση09b94a82-7a1c-4310-ad99-5c12d203ca68 480380

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά το καθορισμό των τύπων θερμοκηπίων και θαλάμων καλλιέργειας μανιταριών, των τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής τους, των δικαιούχων, των δικαιολογητικών, της διαδικασίας και των αρμόδιων αρχών έγκρισης και ελέγχου αυτών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

10 έτη

Τελευταία ενημέρωση

14/05/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης τύπου θερμοκηπίου ή θαλάμου μανιταριών

Σημειώσεις

Για τη χορήγηση έγκρισης τύπου θερμοκηπίου ή θαλάμου μανιταριών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η αίτηση συνοδεύεται από Φάκελο Μελέτης του υπό έγκριση θερμοκηπίου ή θαλάμου, ο οποίος θα συνοδεύεται από Παράρτημα περιεχομένων ταυτοποιημένων και με αριθμημένες σελίδες.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Γίνεται από τον ενδιαφερόμενο δικαστική προσφυγή όπως ορίζει ο νόμος.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Καθορισμός των τύπων και των τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής θερμοκηπίων και θαλάμων καλλιέργειας μανιταριών, καθώς και θερμοκηπίων και θαλάμων θερμοκηπιακού τύπου και διαδικασία έγκρισης και ελέγχου αυτών.

      Επίσημος τίτλος

      Καθορισμός των τύπων και των τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής θερμοκηπίων και θαλάμων καλλιέργειας μανιταριών


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Θερμοκηπίων και Δικτυοκηπίων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Άλλο 1.Η έγκριση τύπου χορηγείται σε: α) Εμπορικές εταιρείες της χώρας, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με αντικείμενο δραστηριότητας τις κατασκευές. β) Εταιρείες κρατών - μελών της ΕΕ, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στο αντίστοιχο Επιμελητήριο της χώρας τους με αντικείμενο δραστηριότητας τις κατασκευές ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα με την προϋπόθεση ότι η κατασκευή στο σύνολό της έχει την έγκριση της χώρας κατασκευής για τη στατική της επάρκεια και την ασφάλεια και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της χώρας εγκατάστασης, γ) Νόμιμους εκπροσώπους εταιρειών τρίτων χωρών νόμιμα εγκατεστημένους στην χώρα εφόσον είναι εγγεγραμμένες στο αντίστοιχο Επιμελητήριο-Μητρώο της χώρας τους. δ) Φυσικά πρόσωπα μόνο για ιδία χρήση. 2. Εξαιρούνται της υποχρέωσης χορήγησης έγκρισης τύπου θερμοκηπίων ή θαλάμων μανιταριών τα Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Χώρας (με γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται με τις κατασκευές τεχνικών έργων) υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την σχετική τεχνογνωσία και οι εγκαταστάσεις τους α χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες τους.

       Όχι Όχι

      • 1 Φάκελος Μελέτης του υπό έγκριση θερμοκηπίου ή θαλάμου. Μελέτη

       Φάκελος Μελέτης του υπό έγκριση θερμοκηπίου ή θαλάμου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο Φάκελος Μελέτης του υπό έγκριση θερμοκηπίου ή θαλάμου συνοδεύεται από Παράρτημα περιεχομένων ταυτοποιημένων και με αριθμημένες σελίδες. Ο Φάκελος Μελέτης κατατίθεται σε δύο (2) αντίγραφα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (cd ή usb ή αποστολή pdf αρχείων μέσω e mail). Ο Φάκελος Μελέτης περιλαμβάνει δύο (2) υποφακέλους ως εξής : α) Ο πρώτος υποφάκελος υπογράφεται και σφραγίζεται από γεωπόνο και περιέχει τα κάτωθι γεωπονικά στοιχεία : αα) τον τύπο, ββ) το είδος καλλιέργειας, γγ) το σχήμα, τις διαστάσεις και τις επαναλήψεις της Β.Κ.Μ, δδ) το υλικό κάλυψης του σκελετού του θερμοκηπίου ή θαλάμου (περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών κάλυψης των θερμοκηπίων, όπως διαπερατότητα σε ηλιακή και θερμική ακτινοβολία, πάχος και μηχανική αντοχή, ο αριθμός των στρώσεων του υλικού κλπ) εε) τον εξοπλισμό του με τις αντίστοιχες μελέτες τους. στ) τα πιστοποιητικά προδιαγραφών ή τις υπεύθυνες δηλώσεις του προμηθευτή η του κατασκευαστή για την καταλληλότητα των υλικών κάλυψης. β) Ο δεύτερος υποφάκελος υπογράφεται και σφραγίζεται από μηχανικό και περιέχει τα κάτωθι τεχνικά στοιχεία: αα) πλήρη και αναλυτική τεχνική περιγραφή του φορέα και των παραμέτρων φόρτισης αυτού, ββ) στατικούς υπολογισμούς, με πλήρη ανάλυση του τρόπου εισαγωγής στοιχείων στο πρόγραμμα υπολογισμού και με αιτιολόγηση - περιγραφή των εξαγομένων αποτελεσμάτων,. γγ) όλα τα τεχνικά σχέδια (κατόψεις, όψεις, τομές, κατασκευαστικές λεπτομέρειες-αξονομετρικά,κλπ) συγκεντρωμένα-σχεδιασμένα σε ένα φύλλο χαρτιού μεγέθους έως Α0 , διπλωμένο κατά ISO 5457 έτσι ώστε η τελική διάσταση του διπλωμένου χαρτιού να είναι μεγέθους Α4 .Η όψη του διπλωμένου χαρτιού ( που θα περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά σχέδια) θα είναι υπόμνημα μεγέθους Α4 ( Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος), δδ) υπεύθυνη δήλωση του μελετητή μηχανικού, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος, εε) προϋπολογισμό του έργου κατασκευής του θερμοκηπίου ή θαλάμου (πχ σε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο). Οι υπολογισμοί πράξεων γίνονται σε επίπεδο δεύτερου δεκαδικού ψηφίου χωρίς στρογγυλοποίηση. Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται για τη χορήγηση έγκρισης τύπου πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • Υπουργική Απόφαση 2243/333582/27-11-2020 2020 5432 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των τύπων και των τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής θερμοκηπίων και θαλάμων καλλιέργειας μανιταριών kαι διαδικασία έγκρισης και ελέγχου αυτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200205432

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για τη χορήγηση έγκρισης τύπου θερμοκηπίου ή θαλάμου μανιταριών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αίτηση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η αίτηση συνοδεύεται από Φάκελο Μελέτης του υπό έγκριση θερμοκηπίου ή θαλάμου, ο οποίος θα συνοδεύεται από Παράρτημα περιεχομένων ταυτοποιημένων και με αριθμημένες σελίδες.

       Όχι Όχι


      • 2 Αξιολόγηση φακέλου, και σύνταξη πρακτικού ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο έλεγχος του Φακέλου Μελέτης πραγματοποιείται από επιτροπή η οποία καθορίζεται από τον πρόεδρο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στο εξής κλιμάκιο ελέγχου, που αποτελείται από ένα υπάλληλο γεωπόνο και ένα υπάλληλο μηχανικό.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαδικασία ελέγχου πληρότητας φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο έλεγχος του Φακέλου Μελέτης πραγματοποιείται από επιτροπή η οποία καθορίζεται από τον πρόεδρο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στο εξής κλιμάκιο ελέγχου , που αποτελείται από ένα υπάλληλο γεωπόνο και ένα υπάλληλο μηχανικό. Το κλιμάκιο ελέγχει ότι ο φάκελος είναι πλήρης και έχουν κατατεθεί όλα τα δικαιολογητικά. Αν το κλιμάκιο ελέγχου διαπιστώσει ότι ο Φάκελος Μελέτης δεν είναι πλήρης, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα προκειμένου να υποβάλει εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ειδοποίησής του, συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά στοιχεία και μόνο για λεπτομέρειες ή διευκρινίσεις τα οποία δεν αφορούν σε βασικά στοιχεία της αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 4 Μη προσκόμιση των ζητούμενων συμπληρωματικών στοιχείων και απόρριψη της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν τα στοιχεία δεν υποβληθούν εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ή ο Φάκελος Μελέτης δεν είναι σύμφωνος με τη κείμενη νομοθεσία, η αίτηση απορρίπτεται από τον Πρόεδρο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση ελέγχου του κλιμακίου ελέγχου του Φακέλου Μελέτης.

       Ναι Ναι


      • 5 Προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο των συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν τα στοιχεία υποβληθούν εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η αίτηση γίνεται αποδεκτή.

       Ναι Όχι


      • 6 Έγκριση τύπου θερμοκηπίου η θαλάμου μανιταριών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν ο Φάκελος Μελέτης είναι πλήρης και σύμφωνος με τις διατάξεις της παρούσας, εκδίδεται από τον Πρόεδρο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, η έγκριση τύπου του θερμοκηπίου ή θαλάμου μανιταριών, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση ελέγχου του κλιμακίου ελέγχου.

       Όχι Όχι


      • 7 Ενημέρωση Μητρώου Θερμοκηπίων και Θαλάμων Μανιταριών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημιουργείται Μητρώο θερμοκηπίων και θαλάμων μανιταριών, στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι εγκρίσεις θερμοκηπίων και θαλάμων. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι αρμόδια για την τεχνική ανάπτυξη και την τεχνική υποστήριξη του Μητρώου, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι αρμόδιος για την τήρηση την διαχείριση και την ενημέρωση του μητρώου με την καταχώριση σε αυτό όλων των εγκρίσεων τύπου θερμοκηπίων και θαλάμων ύστερα από την έκδοσή τους.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.