Καθορισμός χρήσεων γης και όρων/περιορισμών δόμησης σε λιμένες τοπικής σημασίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηae74276a-ce14-490f-b498-44f885ff6af4 742761

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση όρων και περιορισμών δόμησης, καθώς και στον καθορισμό των επιτρεπόμενων χρήσεων γης, σε λιμένες τοπικής σημασίας. Γίνεται μέσω της έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης και απευθύνεται σε φορείς διαχείρισης και εκμετάλλευσης λιμένων τοπικής σημασίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

Τίτλος

Υποβολή προς έγκριση όρων/περιορισμών δόμησης και χρήσεων γης για λιμένα τοπικής σημασίας

Σημειώσεις

Η αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποβάλλεται στo email: dilikyp@yna.gov.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Με το έντυπο υποβολής αίτησης ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει και απόφαση του συλλογικού του οργάνου με τη σύμφωνη γνώμη του αναφορικά με την υποβολή των προτεινόμενων όρων/περιορισμών δόμησης και χρήσεων γης

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χωροταξική-πολεοδομική οργάνωση λιμένων τοπικής σημασίας

      Επίσημος τίτλος

      Καθορισμός χρήσεων γης και όρων/περιορισμών δόμησης σε λιμένες τοπικής σημασίας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Υπαγωγής Ο λιμένας για τον οποίο υποβάλλεται το αίτημα προς έγκριση θα πρέπει να κατατάσσεται στην κατηγορία λιμένων τοπικής σημασίας, σύμφωνα με την κατάταξη λιμένων της ΚΥΑ με αρ. πρ. 8315.2/02/07/02-02-2007 "Κατάταξη Λιμένων"(Β΄ 202), όπως ισχύει.

       Όχι Όχι

      • 2 Πολεοδομικές Για τον υπόψη λιμένα θα πρέπει να έχει προηγηθεί ο καθορισμός οριογραμμών ζώνης λιμένα ή οι χώροι του λιμένα να έχουν εξομοιωθεί με ζώνη λιμένα. Σε κάθε περίπτωση τα όρια της χερσαίας ζώνης λιμένα θα πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένα με συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87΄.

       Όχι Όχι

      • 1 Απόφαση του συλλογικού οργάνου (Δ.Σ., Λιμενική Επιτροπή κλπ) του ενδιαφερόμενου φορέα, με την οποία συμφωνεί με τις προτεινόμενες χρήσεις γης και όρους/περιορισμούς δόμησης. Απόφαση

       Απόφαση του συλλογικού οργάνου (Δ.Σ., Λιμενική Επιτροπή κλπ) του ενδιαφερόμενου φορέα, με την οποία συμφωνεί με τις προτεινόμενες χρήσεις γης και όρους/περιορισμούς δόμησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Μελέτη χωροταξικής-πολεοδομικής οργάνωσης για καθορισμό χρήσεων γης και όρων δόμησης για το σύνολο της χερσαίας ζώνης λιμένα. Μελέτη

       Μελέτη χωροταξικής-πολεοδομικής οργάνωσης για καθορισμό χρήσεων γης και όρων δόμησης για το σύνολο της χερσαίας ζώνης λιμένα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ως προς τη χωροταξική οργάνωση στη μελέτη θα διακρίνονται αρχικά ζώνες στον λιμένα, όπως αλιευτική, επιβατική, τουριστική, εμπορική, κλπ. Ως προς την πολεοδομική οργάνωση στη μελέτη θα περιλαμβάνονται προτεινόμενα λιμενικά οικοδομικά τετράγωνα (Λ.Ο.Τ.) για το σύνολο των χώρων της ζώνης λιμένα, με συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87΄, καθώς και σχετικός πίνακας χρήσεων γης και όρων δόμησης που θα περιλαμβάνει για κάθε Λ.Ο.Τ., το εμβαδόν του, την υπάρχουσα δόμηση, το ποσοστό κάλυψης, τον συντελεστή δόμησης, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και τις προτεινόμενες χρήσεις. Στη μελέτη επίσης θα πρέπει να γίνεται αναλυτική περιγραφή και αποτύπωση των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών και ανωδομών της χερσαίας ζώνης λιμένα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 8315.2/02/07/2007 2007 202 Β

       Περιγραφή Κατάταξη λιμένων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070200202

      • Νόμος δέκατο ένατο 2932 2001 145 Α

       Περιγραφή Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων. Στην περ. δ) της παρ. 9 ορίζεται η υπόψη διαδικασία για καθορισμό όρων δόμησης και χρήσεων γης σε λιμένες τοπικής σημασίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100145

      • Νόμος 156 4938 2022 109 Α

       Περιγραφή Με το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε το άρθρο δέκατο ένατο του ν. 2932/2001 που ορίζει τη διαδικασία στη μορφή που ισχύει σήμερα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100109

      • Νόμος 21 2971 2001 285 Α

       Περιγραφή Το άρθρο ρυθμίζει τον καθορισμό χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100285

      • Νόμος 33 3153 2003 153 Α

       Περιγραφή Με το υπόψη άρθρο αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2971/2001 για τον καθορισμό της ζώνης λιμένα

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100153

      • Νόμος 28 2971 2001 285 Α

       Περιγραφή Το άρθρο ρυθμίζει τον καθορισμό χώρων που εξομοιώνονται με Ζώνη λιμένα

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100285

      • Νόμος 34 4014 2011 209 Α

       Περιγραφή Με την παρ. 1 του άρθρου 34 προστέθηκε παρ. 3 στο άρθρο 28 του ν. 2971/2001 για τον καθορισμό χώρων που εξομοιώνονται με ζώνη λιμένα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100209

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα υποβάλει αίτηση (έντυπο) στη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση- Ενημέρωση Προϊσταμένων- Ανάθεση σε υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση με τα δικαιολογητικά εισάγονται, πρωτοκολλούνται και προωθούνται στον Διευθυντή και εν συνεχεία στο Προϊστάμενο του Τμήματος για ενημέρωσή τους και για τον ορισμό χειριστή.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται από τον χειριστή έλεγχος πληρότητας του φακέλου

       Όχι Όχι


      • 4 Πλήρης φάκελος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Από τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι ο φάκελος της μελέτης είναι πλήρης.

       Ναι Όχι


      • 5 Ελλιπής φάκελος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Από τον έλεγχο διαπιστώνονται σφάλματα και ελλείψεις.

       Ναι Όχι


      • 6 Συμπληρωματικά στοιχεία - Διορθώσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Έγγραφη ενημέρωση ενδιαφερόμενου φορέα προκειμένου να προβεί σε κατάλληλες συμπληρώσεις-διορθώσεις.

       Ναι Όχι


      • 7 Μη παραλαβή διορθώσεων-συμπληρώσεων από τον ενδιαφερόμενο φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Δεν υποβάλλονται τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία και ο ενδιαφερόμενος φορέας δεν προβαίνει σε τυχόν διορθώσεις.

       Ναι Ναι


      • 8 Παραλαβή διορθώσεων-συμπληρώσεων από τον ενδιαφερόμενο φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει τα αιτηθέντα συμπληρωματικά στοιχεία-διορθώσεις.

       Ναι Όχι


      • 9 Πρωτοκόλληση- Ενημέρωση Προϊσταμένων- Ανάθεση σε υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τα συμπληρωματικά στοιχεία-διορθώσεις εισάγονται, πρωτοκολλούνται και προωθούνται στον Διευθυντή και εν συνεχεία στο Προϊστάμενο του Τμήματος για ενημέρωσή τους και για την χρέωσή τους στον αρμόδιο υπάλληλο.

       Ναι Όχι


      • 10 Εισαγωγή φακέλου στην Επιτροπή Σχεδιασμού και ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σύνταξη εισηγητικού και περιληπτικού σημειώματος για το θέμα προς τα μέλη της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) προς ενημέρωσή τους - Σύνταξη πρόσκλησης για εισαγωγή φακέλου Master Plan προς συζήτηση σε συνεδρίαση της ΕΣΑΛ

       Όχι Όχι


      • 11 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων( ΕΣΑΛ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) διατυπώνει γνώμη επί του εξεταζόμενου θέματος- Σύνταξη εγγράφου προς τον ενδιαφερόμενο φορέα για την ενημέρωσή του

       Όχι Όχι


      • 12 Σύνταξη σχεδίου ΚΥΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη διατύπωση γνώμης της ΕΣΑΛ επί της μελέτης συντάσσεται σχέδιο ΚΥΑ.

       Όχι Όχι


      • 13 Έκδοση και δημοσίευση ΚΥΑ για τον καθορισμό χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης για τον λιμένα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη συνυπογραφή του σχεδίου ΚΥΑ από τα δύο Υπουργεία εκδίδεται και δημοσιεύεται η ΚΥΑ για καθορισμό χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης για τον λιμένα

       Όχι Όχι


      • 14 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου φορέα για έκδοση ΚΥΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Συντάσσεται έγγραφο ενημέρωσης του ενδιαφερόμενου φορέα περί έκδοσης της ΚΥΑ για τον καθορισμό χρήσεων γης και όρων/περιορισμών δόμησης για τον λιμένα τοπικής σημασίας.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.