Κανονική άδεια υπαλλήλων ΥΠ.ΕΞ. υπηρετούντων σε χώρες δυσμενών συνθηκών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση17bb2d17-034e-48a6-8dda-39d31d3c8995 629225

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση κανονικής άδειας σε μόνιμους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι υπηρετούν σε απομακρυσμένες χώρες δυσμενών συνθηκών και έχουν δικαίωμα χρήσης κανονικής αδείας, κατ έτος, συνολικής διάρκειας σαράντα τεσσάρων (44) εργασίμων ημερών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ


Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν εξαντλήσει εντός του έτους το σύνολο των σαράντα τεσσάρων (44) εργασίμων ημερών, το υπόλοιπο της αδείας αυτής δεν μεταφέρεται στο επόμενο έτος. Σημειώνεται επίσης ότι σε περίπτωση μετάθεσης υπαλλήλου από αρχή δυσμενών συνθηκών στην κεντρική υπηρεσία ή σε αρχή η οποία δεν ανήκει στην λίστα των χωρών δυσμενών συνθηκών διαβίωσης, η κανονική άδεια που δικαιούται μέχρι τη λήξη του έτους υπολογίζεται βάσει του συνόλου κανονικής αδείας που ήδη έχει λάβει εντός του έτους σε συνδυασμό με το σύνολο των εργασίμων ημερών ( είκοσι πέντε -25-) που δικαιούται ο κάθε υπάλληλος που υπηρετεί στις ως άνω αναφερόμενες αρχές.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης κανονικής άδειας υπηρετούντων σε χώρες δυσμενών συνθηκών

Σημειώσεις

Όλοι οι υπάλληλοι, πλην των Επικεφαλής των διπλωματικών και προξενικών αρχών, συμπληρώνουν το ειδικό έντυπο αδείας το οποίο αποστέλλεται στη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του ΥΠ.ΕΞ..

Οι Επικεφαλής των διπλωματικών αρχών αποστέλλουν χειρόγραφο αίτημα στη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του ΥΠ.ΕΞ...

Οι Επικεφαλής των προξενικών αρχών αποστέλλουν χειρόγραφο αίτημα στην οικεία διπλωματική αρχή, η οποία αποφασίζει για την έγκριση ή μη της αιτούμενης αδείας, ενημερώνοντας παράλληλα και την κεντρική υπηρεσία, ήτοι τη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κανονική άδεια δυσμενών συνθηκών, κανονική άδεια επικεφαλής αρχών δυσμενών συνθηκών

      Επίσημος τίτλος

      Κανονικές Άδειες υπαλλήλων που υπηρετούν σε αρχές δυσμενών συνθηκών διαβίωσης

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Εργασιακές Προϋπόθεση για τη χρήση κανονικής αδείας δυσμενών συνθηκών είναι οι υπάλληλοι να υπηρετούν σε ελληνικές αρχές, οι οποίες ανήκουν σε χώρες δυσμενών συνθηκών διαβίωσης, όπως αυτές ορίζονται σε σχετική υπουργική απόφαση.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 322 παρ.7 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Στους υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν σε αρχές δυσμενών συνθηκών διαβίωσης, χορηγείται ετησίως δίμηνη κανονική άδεια, με πλήρεις αποδοχές της θέσης τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.mfa.gr/images/docs/eukairies stadiodromias/organismos-ypex.pdf

      • Υπουργική Απόφαση 1 Π2-52396 2020 5274 Β

       Περιγραφή Καθορισμός αρχών ειδικών και δυσμενών συνθηκών διαβίωσης και πρόσθετου χρόνου άδειας, για τους υπηρετούντες υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών σε απομακρυσμένες χώρες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/SearchFek#:~:text=https%3A//www.et.gr/api/DownloadFeksApi/%3Ffek pdf%3D20200205274

      • 1 Παραλαβή της αίτησης ενδιαφερομένου υπαλλήλου από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όλοι οι υπάλληλοι, πλην των Επικεφαλής των διπλωματικών και προξενικών αρχών, συμπληρώνουν το ειδικό έντυπο αδείας το οποίο αποστέλλεται στη Διεύθυνση Προσωπικού.

       Σημειώσεις Οι Επικεφαλής των διπλωματικών αρχών αποστέλλουν χειρόγραφο αίτημα στη Διεύθυνση Προσωπικού. Οι Επικεφαλής των προξενικών αρχών αποστέλλουν χειρόγραφο αίτημα στην οικεία διπλωματική αρχή, η οποία αποφασίζει για την έγκριση ή μη της αιτούμενης αδείας, ενημερώνοντας παράλληλα και την κεντρική υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση αιτήματος από τη Διπλωματική Αρχή και ενημέρωση της κεντρικής υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφορά κανονικές άδειες των Επικεφαλής των Διπλωματικών Αρχών. Το αίτημα εξετάζεται από τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή και τον Διευθυντή της αρμόδιας Πολιτικής Διεύθυνσης, ενημερώνοντας προφορικά τη Διεύθυνση Προσωπικού.

       Ναι Ναι


      • 3 Εξέταση αιτήματος από τη ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του ΥΠ.ΕΞ..

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Έγκριση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατόπιν σύμφωνης γνώμης αρμοδίων εγκρίνεται η αιτούμενη άδεια και η ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού αποστέλλει εγκριτικό έγγραφο στον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Ναι


      • 5 Απόρριψη αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατόπιν μη σύμφωνης γνώμης αρμοδίων, απορρίπτεται το σχετικό αίτημα και ενημερώνεται ο αιτών. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος, κατόπιν συνεννοήσεων με τις αρμόδιες διευθύνσεις, έχει την δυνατότητα να υποβάλει νέο αίτημα.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.