Κανονισμός ατομικού μερίσματος σε μετόχους του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc415708b-df07-42cf-a1a4-7f58c7cff617 771008

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Μετόχων και Μερισματούχων., ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον υπολογισμό και την απονομή μηνιαίου μερίσματος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), σε μέτοχο του Μ.Τ.Π.Υ., ο οποίος έχει απομακρυνθεί από την υπηρεσία του για συνταξιοδοτικούς λόγους. Ο υπολογισμός και η απονομή του μερίσματος πρέπει να είναι σύμφωνος με τον προορισμό του Tαμείου μέσα στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και γι’ αυτό πρέπει να ικανοποιεί πέντε βασικές αρχές: α. να είναι δίκαιος, β. να είναι σύμφωνος με τις καταστατικές διατάξεις του Tαμείου, γ. να μην λειτουργεί σε βάρος καμίας κατηγορίας μεταξύ των μετόχων και των μερισματούχων, δ. να εξασφαλίζει την βιωσιμότητα του Tαμείου σε μακροπρόθεσμη βάση και τέλος ε. να υπολογίζεται και να καταβάλλεται το ταχύτερο δυνατόν.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μετόχων και Μερισματούχων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία αυτή ξεκινά με αίτηση του εν δυνάμει μερισματούχου, η οποία επισυνάπτεται σε υπηρεσιακό έγγραφο της υπηρεσίας από την οποία αφυπηρετεί, προς το Μ.Τ.Π.Υ. Στο υπηρεσιακό αυτό έγγραφο επισυνάπτεται εκτός από το Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.) και την αίτηση, και άλλα έγγραφα όπως βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που αφορούν προσωπικά και υπηρεσιακά στοιχεία τα οποία τεκμηριώνουν τα αναγραφόμενα στο Δ.Α.Υ.Κ.. Επισημαίνεται ότι για τον κανονισμό του μερίσματος το Μ.Τ.Π.Υ. πρέπει να λαμβάνει και το e-Δ.Α.Υ.Κ..

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση του μετόχου του Μ.Τ.Π.Υ. για τον υπολογισμό και την απονομή μηνιαίου μερίσματος.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Αίτηση αναθεώρησης μερίσματος.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Κανονισμός ατομικού μερίσματος


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Μερισματούχων
      Μητρώο Μετόχων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       Χρησιμοποιούμενα πληροφοριακά συστήματα

       Υφιστάμενοι κίνδυνοι και σημεία ελέγχου

       Σχετιζόμενοι δείκτες απόδοσης και διοικητικής επιβάρυνσης

       ,,


      • 1 Ασφαλιστικές Βασική προϋπόθεση για να δικαιούται κάποιος ατομικό μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) είναι να είναι μέτοχος του Ταμείου για τόσο χρονικό διάστημα, όσο προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις ανάλογα με τον λόγο της αφυπηρέτησής του. Αναλυτικότερα, ο μέτοχος θεμελιώνει δικαίωμα για μέρισμα αν απομακρυνθεί από την Υπηρεσία, έχει είκοσι (20) χρόνια συνολικής συμμετοχής στην Ασφάλιση του Ταμείου και δικαιωθεί συντάξεως.

       Όχι Όχι

      • 2 Αναπηρίας α) Να δικαιούται σύνταξης από το Δημόσιο λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας που δεν οφείλεται στην Υπηρεσία και να έχει δεκαπέντε (15) χρόνια συνολικής συμμετοχής. β) Να δικαιούται σύνταξης από το Δημόσιο λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας, που οφείλεται στην Υπηρεσία και συμπληρώσει με εξαγορά δεκαπέντε (15) έτη συμμετοχή, ανεξάρτητα από τον χρόνο συμμετοχής που έχει στο Ταμείο.

       Όχι Όχι

      • 3 Οικογενειακές Να είναι έγγαμη γυναίκα ή χήρα ή διαζευγμένη με ανήλικα παιδιά, να έχει κατά την ημέρα εξόδου από την Υπηρεσία δεκαπέντε (15) έτη συμμετοχή και να εξαγοράσει το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι την εικοσαετία (20).

       Όχι Όχι

      • 4 Ηλικιακές Να απολυθεί από την Υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας ή 35ετίας ή κατάργηση της θέσης και να έχει δεκαπέντε (15) χρόνια συνολικής συμμετοχής.

       Όχι Όχι

      • 1 Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.), που συντάσσεται από τη Διεύθυνση Διοικητικού του υπαλλήλου που συνταξιοδοτείται. Δελτίο

       Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.), που συντάσσεται από τη Διεύθυνση Διοικητικού του υπαλλήλου που συνταξιοδοτείται.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3201

      • 2 Αντίγραφο της συνταξιοδοτικής Πράξης του Κύριου φορέα (ΕΦΚΑ) με την οποία κανονίσθηκε η σύνταξη. Αποδεικτικό συνταξιοδότησης

       Αντίγραφο της συνταξιοδοτικής Πράξης του Κύριου φορέα (ΕΦΚΑ) με την οποία κανονίσθηκε η σύνταξη.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://apps.ika.gr/eTax/

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2435

      • Νόμος 64 4921 2022 75 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή απονομή μερίσματος Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων Τροποποίηση άρθρου 17 ν. 4670/2020

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100075

      • Νόμος 48 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση άρθρου 49 του Π.Δ. 422/1981.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • Νόμος 48 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Διατάξεις Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • Νόμος 138 4052 2012 41 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100041

      • Νόμος 1, 2, 3 4024 2011 226 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων Δημοσίου - Ρύθμιση θεμάτων ασφαλιστικών φορέων - Θέματα Μ.Τ.Π.Υ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100226

      • Προεδρικό Διάταγμα 422 1981 114 Α

       Περιγραφή Κωδικοποίηση διατάξεων που αφορούν στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100114

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αίτησης και συσχέτιση με τη μερίδα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος Γραμματείας του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), πρωτοκολλεί ηλεκτρονικά την αίτηση με το Δ.Α.Υ.Κ. και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται και ψηφιοποιεί αυτά για την ηλεκτρονική μερίδα του μετόχου.

       Όχι Όχι


      • 2 Ταυτοποίηση Μετόχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κατά το βήμα αυτό, ταυτοποιούνται τα στοιχεία της αίτησης απονομής μερίσματος (Δ.Α.Υ.Κ.), με τα στοιχεία της ηλεκτρονικής μερίδας του μετόχου που τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα του Μ.Τ.Π.Υ. και εν συνεχεία γίνεται ενημέρωση των κενών πεδίων των προσωπικών στοιχείων τους, από το e-Δ.Α.Υ.Κ. ή και από την πράξη του Ε.Φ.Κ.Α.

       Σημειώσεις Εάν μετά την αίτηση μερίσματος ο συνταξιούχος αλλάξει οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχει δηλώσει, όπως Α.Δ.Τ., διεύθυνση κατοικίας, τραπεζικός λογαριασμός, κλπ., θα πρέπει άμεσα να ενημερώνει το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.).

       Όχι Όχι


      • 3 Αυτοματοποιημένη διαδικασία έκδοσης και καταβολής μερίσματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με custom εφαρμογή του ΟΠΣ- ΜΤΠΥ υλοποιούνται με αυτοματοποιημένη διαδικασία τα παραπάνω βήματα 3 έως 10, χωρίς την παρέμβαση υπαλλήλου. Για τον αυτόματο κανονισμό του μερίσματος και την έκδοση της σχετικής απόφασης λαμβάνονται υπόψη από το πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία του συνταξιούχου, όπως έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στο e-Δ.Α.Υ.Κ. ή/και στην πράξη του Ε.Φ.Κ.Α. (εάν αυτή έχει ήδη εκδοθεί πριν την αυτοματοποιημένη διαδικασία), με κριτήριο τη συμπλήρωση των ετών υποχρεωτικής συμμετοχής στο Ταμείο και την απόδοση κρατήσεων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

       Ναι Ναι


      • 4 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αίτηση χρεώνεται ηλεκτρονικά στο τμήμα Κανονισμού Μερίσματος, όπου γίνεται επεξεργασία αυτής και έλεγχος των δικαιολογητικών που επισυνάπτονται στο Δ.Α.Υ.Κ.. Σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικού συντάσσεται έγγραφο προς την υπηρεσία αποστολής ή τον αιτούντα για υποβολή αυτού.

       Ναι Όχι


      • 5 Έλεγχος από το τμήμα Πρόσθετου Χρόνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Σε περίπτωση που υπάρχει χρονικό διάστημα το οποίο έχει αναγνωριστεί κατά το παρελθόν, ο φάκελος διαβιβάζεται στο τμήμα Πρόσθετου Χρόνου, το οποίο ελέγχει αν έχει γίνει η εξόφληση της δαπάνης που απαιτείται για την αναγνώριση του εν λόγω χρονικού διαστήματος και ολοκληρώνει το βήμα.

       Όχι Όχι


      • 6 Έναρξη επεξεργασίας απόφασης μερίσματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει τα καταχωρημένα στο πληροφοριακό σύστημα στοιχεία του Δ.Α.Υ.Κ., όπως διαστήματα συμμετοχής, προσωπικά στοιχεία, κλπ. και εν συνεχεία μέσω της εφαρμογής γίνεται υπολογισμός του μηνιαίου μερίσματος.

       Όχι Όχι


      • 7 Προς έλεγχο/έγκριση μερίσματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος/ελεγκτής, κατόπιν ελέγχου, προχωράει στην έγκριση του υπολογισθέντος μερίσματος, ή στη διόρθωσή του.

       Όχι Όχι


      • 8 Εισήγηση στο Δ.Σ. για μέρισμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Διευθυντής/ρια εισάγει στο Δ.Σ. τα επεξεργασμένα μερίσματα προς έκδοση αποφάσεων για την απονομή αυτών.

       Όχι Όχι


      • 9 Εγκριτική απόφαση Δ.Σ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Δ.Σ. αποφασίζει σχετικά και εκδίδονται οι αντίστοιχες Διοικητικές πράξεις.

       Όχι Όχι


      • 10 Ανάρτηση απόφασης στην ιστοσελίδα του Ταμείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι μερισματούχοι, μέσω της επιλογής της "Προσωποποιημένης Πληροφόρησης" στην επίσημη ιστοσελίδα του Μ.Τ.Π.Υ., μπορούν να ενημερωθούν για το ποσό του μερίσματός τους και να εκτυπώσουν την απόφαση μερίσματος που τους αφορά

       Όχι Όχι


      • 11 Ενημέρωση τμήματος Καταβολής Μερισμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι εγκριτικές αποφάσεις απονομής μερίσματος διαβιβάζονται από το τμήμα Κανονισμού Μερισμάτων στο τμήμα Καταβολής Μερισμάτων, ώστε να συμπεριληφθούν και οι νέοι δικαιούχοι στην επόμενη καταβολή μερισμάτων.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.