Κανονισμός μερίσματος θανόντος μετόχου του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) στην ορφανική οικογένεια

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6de1ad3f-d771-4f48-8585-af4bd290540e 558700

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση μετόχων και μερισματούχων, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 6 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απονομή μερίσματος σε μέλη ορφανικής οικογένειας, θανόντος υπαλλήλου, μετόχου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση μετόχων και μερισματούχων

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Την ορφανική οικογένεια αποτελεί αρχικά και αποκλειστικά ο/η χήρος/α, οι οποίοι ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων δικαιούνται αντίστοιχο ποσοστό μερίσματος, που στο σύνολό του καταβάλλεται στο χήρο/α, σύμφωνα με το άρθρο 46, παράγραφο 1, του Π.Δ. 422/1981. Δεν μπορεί να εισπράττει το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα περισσότερα από δύο μερίσματα.

Κατά περίπτωση ισχύουν τα εξής: α) Η χήρα ή ο χήρος σύζυγος ή ένα ορφανό παιδί λαμβάνει το 1/2 του μερίσματος που ελάμβανε ο θανών. β) Η χήρα ή ο χήρος σύζυγος με ένα παιδί δικαιούνται και οι δύο μαζί τα 5/8 του μερίσματος που θα ελάμβανε ο θανών. γ) Η χήρα ή ο χήρος σύζυγος με δύο παιδιά και άνω δικαιούνται όλοι μαζί τα 3/4 του μερίσματος που θα ελάμβανε ο θανών.

δ) Δύο ορφανά παιδιά ή περισσότερα δικαιούνται τα 3/4 του μερίσματος του θανόντος.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

Τίτλος

Αίτηση που κατατίθεται από τον Δημόσιο Φορέα που υπηρετούσε ο αποβιώσας μέτοχος του Μ.Τ.Π.Υ..


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Κανονισμός μερίσματος θανόντος μετόχου στην ορφανική οικογένεια

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Μετόχων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ασφαλιστικές Τα μέλη της οικογένειας μετόχου του Μ.Τ.Π.Υ., που πέθανε στην Υπηρεσία θεμελιώνουν δικαίωμα για μέρισμα αν: α. ο μέτοχος έχει κατά την ημέρα του θανάτου του 15 χρόνια συμμετοχής στην ασφάλιση του Ταμείου. β. ο μέτοχος έχει κατά την ημέρα του θανάτου του, τουλάχιστον 10 χρόνια συμμετοχής και τα μέλης της οικογένειας εξαγοράσουν τα υπόλοιπα μέχρι την συμπλήρωση 15ετίας. γ. ο θάνατος οφείλεται στην Υπηρεσία και τα μέλη της οικογένειας εξαγοράσουν τα υπόλοιπα χρόνια συμμετοχής μέχρι την 15ετία, ανεξάρτητα από τον χρόνο συμμετοχής που έχει ο θανών στο Ταμείο.

       Όχι Όχι

      • 1 Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου (Δ.Α.Υ.Κ.) στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων πιστοποιητικό προϋπηρεσίας, αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης, ταυτοποιητικά έγγραφα, όπως ταυτότητα, κ.λπ. τα οποία είναι επισυναπτόμενα στην αίτηση που κατατίθεται από την Υπηρεσία του αποβιώσαντα Υπηρεσιακό έγγραφο

       Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου (Δ.Α.Υ.Κ.) στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων πιστοποιητικό προϋπηρεσίας, αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης, ταυτοποιητικά έγγραφα, όπως ταυτότητα, κ.λπ. τα οποία είναι επισυναπτόμενα στην αίτηση που κατατίθεται από την Υπηρεσία του αποβιώσαντα

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης ή Εγγυτέρων Συγγενών. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης ή Εγγυτέρων Συγγενών.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 3 Υπεύθυνες δηλώσεις (Ν. 1599/1986) από τους δικαιούχους στις οποίες θα δηλώνουν ότι παραμένει χήρος/α ή άγαμος/η, είναι δημότης του δήμου ………………., έχει Α.Φ.Μ ……………. και Α.Μ.Κ.Α. .………….. και δεν εισπράττει άλλο μέρισμα από το Μ.Τ.Π.Υ. (σε περίπτωση που εισπράττει θα το δηλώσει και θα αναφέρει τον αριθμό μητρώου τους στο Μετοχικό Ταμείο. Σε περίπτωση δε, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι με κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. θα δηλώσουν ότι είναι μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να δηλώσουν ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για απονομή μερίσματος και επιλέγουν την καταβολή του Εφάπαξ Βοηθήματος που τους αναλογεί. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνες δηλώσεις (Ν. 1599/1986) από τους δικαιούχους στις οποίες θα δηλώνουν ότι παραμένει χήρος/α ή άγαμος/η, είναι δημότης του δήμου ………………., έχει Α.Φ.Μ ……………. και Α.Μ.Κ.Α. .………….. και δεν εισπράττει άλλο μέρισμα από το Μ.Τ.Π.Υ. (σε περίπτωση που εισπράττει θα το δηλώσει και θα αναφέρει τον αριθμό μητρώου τους στο Μετοχικό Ταμείο. Σε περίπτωση δε, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι με κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. θα δηλώσουν ότι είναι μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να δηλώσουν ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για απονομή μερίσματος και επιλέγουν την καταβολή του Εφάπαξ Βοηθήματος που τους αναλογεί.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Πιστοποιητικό σπουδών για τα τέκνα που δικαιούνται μέρισμα λόγω σπουδών (σε περίπτωση που οι σπουδές πραγματοποιούνται σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού αυτό πρέπει να είναι αναγνωρισμένο και να βεβαιώνεται επίσης ότι ο τόπος διεξαγωγής των σπουδών είναι το ίδιο το πανεπιστήμιο που εκδίδει τη βεβαίωση και ότι αυτές δεν πραγματοποιούνται μέσω τρίτου εκπαιδευτικού ιδρύματος). Αποδεικτικό σπουδών

       Πιστοποιητικό σπουδών για τα τέκνα που δικαιούνται μέρισμα λόγω σπουδών (σε περίπτωση που οι σπουδές πραγματοποιούνται σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού αυτό πρέπει να είναι αναγνωρισμένο και να βεβαιώνεται επίσης ότι ο τόπος διεξαγωγής των σπουδών είναι το ίδιο το πανεπιστήμιο που εκδίδει τη βεβαίωση και ότι αυτές δεν πραγματοποιούνται μέσω τρίτου εκπαιδευτικού ιδρύματος).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 2825

      • 5 Απλό φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο να περιλαμβάνονται ο/οι δικαιούχος/οι (πρώτο όνομα χήρου/ρας) και να αναγράφεται ευκρινώς ο αριθμός ΙΒΑΝ. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Απλό φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο να περιλαμβάνονται ο/οι δικαιούχος/οι (πρώτο όνομα χήρου/ρας) και να αναγράφεται ευκρινώς ο αριθμός ΙΒΑΝ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 6 Αποδεικτικό Α.Φ.Μ. από Δ.Ο.Υ. ή τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Αποδεικτικό Α.Φ.Μ. από Δ.Ο.Υ. ή τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 7 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του μετόχου. Ληξιαρχική πράξη

       Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του μετόχου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1275

      • Νόμος 40 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • Νόμος 48 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • Νόμος 5 1395 1983 125 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 43 του Π.Δ. 422/1981 προστίθεται παράγρ. 4, η εξής: "4. Εάν ο μέτοχος αποβιώσει στην υπηρεσία προτού συμπληρώσει το ελάχιστο όριο συμμετοχής στο Ταμείο, τα μέλη της ορφανικής οικογένειάς του, εφόσον θα είχαν δικαίωμα να λάβουν μέρισμα από μεταβίβαση, δικαιούνται όλα μαζί μόνον εφάπαξ παροχή δραχμών τριάντα χιλιάδων (30.000). Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό των Οικονομικών".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100125

      • Προεδρικό Διάταγμα 44, 45, 46, 47 422 1981 114 Α

       Περιγραφή Περί κωδικοποιήσεως των περί Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100114

      • Υπουργική Απόφαση 1097 2000 35 Β

       Περιγραφή Αύξηση εφάπαξ ποσού που χορηγεί το Μ.Τ.Π.Υ. στα μέλη της ορφανικής οικογένειας μετόχου, που δεν είχε θεμελιώσει δικαίωμα μερίσματος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000200035

      • 1 Παραλαβή του Υπηρεσιακού έγγραφου αιτήματος και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση, που αποστέλλεται από το δημόσιο φορέα, πρωτοκολλείται από το Τμήμα Γραμματείας, το οποίο συσχετίζει την αίτηση κανονισμού μερίσματος θανόντος μετόχου στην υπηρεσία με την ατομική μερίδα του μετόχου. Στη συνέχεια διαβιβάζεται η αίτηση στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Μερισματούχων για την επικαιροποίηση και τη συμπλήρωση των στοιχείων που τηρούνται στην ατομική του ηλεκτρονική μερίδα.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αφού χρεωθεί η αίτηση στο Τμήμα Κανονισμού Μερισμάτων, αρμόδιος υπάλληλος αυτού, ελέγχει τα δικαιολογητικά και συντάσσει έγγραφο προς την Υπηρεσία του μετόχου, σε περίπτωση που λείπει κάποιο από αυτά. Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον υπάρχει διάστημα προϋπηρεσίας, το οποίο έχει αναγνωρισθεί, διαβιβάζει την αίτηση στο Τμήμα Πρόσθετου Χρόνου για περαιτέρω έλεγχο.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος και ολοκλήρωση από το Τμήμα Πρόσθετου Χρόνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Πρόσθετου Χρόνου ελέγχει αν έχει γίνει εξόφληση της δαπάνης για την αναγνώριση του χρονικού διαστήματος προϋπηρεσίας και ολοκληρώνει το βήμα.

       Σημειώσεις Ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαρτάται από το αν η εξόφληση της αναγνώρισης του χρονικού διαστήματος προϋπηρεσίας έχει γίνει μέσω δανειοποίησης οφειλής ή από κρατήσεις μέσω μισθοδοσίας ή εφάπαξ.

       Όχι Όχι


      • 4 Έναρξη απόφασης κανονισμού μερίσματος θανόντος μετόχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει τα καταχωρημένα από το e-dayk διαστήματα προϋπηρεσίας του θανόντος μετόχου, καθώς και των υπολοίπων υπηρεσιακών, συνταξιοδοτικών και προσωπικών στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτό, στην εφαρμογή του ΟΠΣ-ΜΤΠΥ. Συμπληρώνει ή διορθώνει αν απαιτείται τα στοιχεία αυτά.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που ο θανών δεν συμπληρώνει 15ετία, ενημερώνεται η ορφανική οικογένεια και καλείται να αποφασίσει αν επιθυμεί την αναγνώριση πλασματικού χρόνου μέχρι τη συμπλήρωση των 15 ετών για καταβολή μηνιαίου μερίσματος, ή την καταβολή εφάπαξ βοηθήματος. Στη δεύτερη περίπτωση, ζητείται σχετική υπεύθυνη δήλωση, η οποία πρωτοκολλείται και διαβιβάζεται με την αρχική αίτηση και τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Μεταβίβασης Μερισμάτων

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος και υπολογισμός μερίσματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος/ελεγκτής, κατόπιν ελέγχου, προχωράει στην έγκριση: α) των στοιχείων υπολογισμού της απονομής του ατομικού μερίσματος του θανόντος και β) του δικαιούμενου ποσού που θα μεταβιβαστεί στην ορφανική οικογένεια ως ορφανικό μέρισμα ή εφάπαξ βοήθημα

       Όχι Όχι


      • 6 Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Διευθυντής/ρια εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) την έγκριση και έκδοση αντίστοιχων των εισηγήσεων αποφάσεων απονομής μερίσματος ή εφάπαξ βοηθήματος στα μέλη των ορφανικών οικογενειών.

       Όχι Όχι


      • 7 Εγκριτική απόφαση Δ.Σ.


       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το Δ.Σ. αποφασίζει και εκδίδονται οι αντίστοιχες διοικητικές πράξεις.

       Όχι Όχι


      • 8 Ανάρτηση απόφασης στην ιστοσελίδα του Ταμείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι μερισματούχοι, μέσω της επιλογής της "Προσωποποιημένης Πληροφόρησης" στην επίσημη ιστοσελίδα του Μ.Τ.Π.Υ., μπορούν να ενημερωθούν για το ποσό του μερίσματός τους και να εκτυπώσουν την απόφαση αναθεώρησης μερίσματος που τους αφορά

       Όχι Όχι


      • 9 Ενημέρωση Τμήματος Καταβολής Μερισμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Διαβιβάζονται από το Τμήμα Μεταβιβάσεων στο Τμήμα Καταβολής Μερισμάτων οι εγκριτικές αποφάσεις του Δ.Σ., ώστε να καταβληθούν τα αντίστοιχα ποσά στην επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή των δικαιούχων.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.