Κατάργηση άυλων κωδικών για την εκτέλεση γνωματεύσεων που αφορούν σε προϊόντα Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και ΣΕΔ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση613158c0-1757-4be6-9759-aad389b444dc 613158

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Τμήμα Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού & ΣΕΔ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην κατάργηση άυλων κωδικών για την εκτέλεση γνωματεύσεων που αφορούν σε προϊόντα Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και ΣΕΔ

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Τμήμα Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού & ΣΕΔ

Παρατηρήσεις

Αναφορικά με εταιρείες που έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ ως πάροχοι ιατροτεχνολογικού, υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής, και είναι παράλληλα εισαγωγείς προϊόντων στο Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων ΕΟΠΥΥ, σε περίπτωση που η Διεύθυνση Συμβάσεων προβεί σε καταγγελία σύμβασης, τότε αίρεται η δυνατότητα αίτησης για έκδοση άυλων

barcodes για την εν λόγω εταιρεία. Το ίδιο ισχύει για όλες τις εισαγωγικές εταιρείες, ανεξάρτητα από το αν διατηρούν σύμβαση παρόχου με τον Οργανισμό, σε οποιαδήποτε περίπτωση διαπιστωθεί παραβατική συμπεριφορά

από αρμόδια Υπηρεσία.

Τελευταία ενημέρωση

23/11/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Καταγγελία σύμβασης παρόχου Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Κατάργηση άυλων κωδικών για την εκτέλεση γνωματεύσεων που αφορούν σε προϊόντα Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και ΣΕΔ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,,,,


      • Νόμος 3 4931 2022 94 Α

       Περιγραφή Σκοπός του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 ν. 4238/2014

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100094

      • Νόμος 87 4600 2019 43 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις Μητρώων προμηθειών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100043

      • Νόμος 108 4461 2017 38 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις ζητημάτων ΕΟΠΥΥ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100038

      • Νόμος 97 4486 2017 115 Α

       Περιγραφή Αντικαθίστανται ή τροποποιείται: - Η παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 4430/2016 - Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 7 του άρθρου 90 του ν. 4368/2016 - Η παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3892/2010 (Α΄ 189) - Η παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) - Το εδάφιο β΄ της παρ. 1α του άρθρου 108 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38) Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α΄167), προστίθεται εδάφιο. Στο τέλος του δέκατου τρίτου εδαφίου του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Φ90380/25916/3294/2011 (Β΄2456) προστίθεται εδάφιο. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4238/2014 προστίθενται εδάφια. Στην παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) προστίθεται υποπαράγραφος. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241) προστίθενται εδάφια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100115

      • Νόμος 95 4472 2017 74 Α

       Περιγραφή Τιμολόγηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100074

      • Νόμος 34 4447 2016 241 Α

       Περιγραφή Τιμολόγηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100074

      • Νόμος 4238 2014 38 Α

       Περιγραφή Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100038

      • Νόμος 3918 2011 31 Α

       Περιγραφή Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100031

      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 1201/708 2020 4043 Β

       Περιγραφή Αναθεώρηση του πλαισίου Διαδικασιών Εισαγωγής/Καταχώρισης/Διαχείρισης προϊόντων στην εφαρμογή του Μητρώου Αποζημιούμενων Προϊόντων ΕΟΠΥΥ και κατάργηση της υπ’αρ. 1013/694/23-07-2020 απόφασης του Δ.Σ. (Β΄ 3727).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204043

      • 1 Ενημέρωση καταγγελία σύμβασης παρόχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα στέλνει ενημερωτικό email ή έγγραφο για καταγγελία σύμβασης παρόχου.

       Όχι Όχι


      • 2 Αίτημα για άρση της δυνατότητας έκδοσης άυλων κωδικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστέλλεται αίτημα για άρση της δυνατότητας υποβολής αίτησης για έκδοση άυλων κωδικών προς την αρμόδιο διεύθυνση.

       Όχι Όχι


      • 3 Άρση της δυνατότητας έκδοσης άυλων κωδικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Υλοποιείται η άρχη της δυνατότητας υποβολής αίτησης έκδοσης άυλων κωδικών για τον εν λόγω πάροχο-εισαγωγέα στο πληροφοριακό σύστημα της εφαρμογής του Μητρώου.

       Όχι Όχι


      • 4 Ενημέρωση του παρόχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Αποστέλλεται ενημέρωση στον πάροχο για την άρση της δυνατότητας υποβολής αίτησης για έκδοση άυλων κωδικών.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.