Κατάρτιση, ψήφιση και δημοσίευση του προϋπολογισμού των Περιφερειών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8d3501f6-0ede-4b38-9399-a73224b17136 835016

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Περιφέρειες, Διευθύνσεις οικονομικών υπηρεσιών.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην κατάρτιση, ψήφιση και δημοσίευση του προϋπολογισμού των ΟΤΑ Β Βαθμού, για το επόμενο οικονομικό έτος. Η κατάρτιση του προϋπολογισμού βασίζεται στις οδηγίες που παρέχονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους, και στην αιτιολογημένη εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές. Η διαδικασία απευθύνεται στους ΟΤΑ Β Βαθμού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις οικονομικών υπηρεσιών.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κατάρτιση, ψήφιση και δημοσίευση του προϋπολογισμού των OTA Β Βαθμού

      Επίσημος τίτλος

      Κατάρτιση, ψήφιση και δημοσίευση του προϋπολογισμού των Περιφερειών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Εσωτερική

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Λήψη απόφασης του περιφερειακού συμβουλίου της οικείας περιφέρειας περί καθορισμού του ύψους των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, για το επόμενο, κάθε φορά, οικονομικό έτος.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος και λήψη σχετικής απόφασης του περιφερειακού συμβουλίου της οικείας περιφέρειας περί έγκρισης αυτού, για το επόμενο, κάθε φορά, οικονομικό έτος.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των περιφερειών, που αφορά στο επόμενο, κάθε φορά, οικονομικό έτος.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 87 30 1996 21 Α

       Περιγραφή "Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης" Οικονομικό έτος - Προϋπολογισμός

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100021

      • Νόμος 268 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Προϋπολογισμός των Περιφερειών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Νόμος 78 και 79, παράγραφος 2 4172 2013 167 Α

       Περιγραφή άρθρο 78: Προϋπολογισμός Περιφερειών άρθρο 79: Για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου έτους δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εκπόνηση και έγκριση Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100167

      • Νόμος 176, παράγραφος 1 και άρθρο 190 4555 2018 133 Α

       Περιγραφή άρθρο 176: Για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου έτους, απαιτείται η κατάρτιση τεχνικού προγράμματος για το έτος αυτό. άρθρο 190: Συζήτηση και ψήφιση προϋπολογισμού Περιφερειών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100133

      • Νόμος 76, περίπτωση στ, παράγραφος 3 και άρθρο 78 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • 1 Κατάθεση του προσχεδίου προϋπολογισμού της Περιφέρειας στην οικεία Οικονομική Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Έως την 20ή Ιουλίου, η Εκτελεστική Επιτροπή της οικείας περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη 1) την εισήγηση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας της περιφέρειας για το ύψος εσόδων που εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν εντός του επόμενου οικονομικού έτους, 2) τυχόν προτάσεις των λοιπών υπηρεσιών της περιφέρειας καθώς επίσης και 3) τη γνώμη της Επιτροπής Διαβούλευσης του άρθρου 178, ν. 3852/2010, συντάσσει το προσχέδιο του προϋπολογισμού της περιφέρειας και το καταθέτει στην οικεία Οικονομική Επιτροπή.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση μη κατάρτισης ή μη εμπρόθεσμης υποβολής του προσχέδιου προϋπολογισμού από μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής, τότε αυτό καταρτίζεται από την οικεία οικονομική επιτροπή.

       Όχι Όχι


      • 2 Κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού της Περιφέρειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Οικονομική επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Έως την 20ή Σεπτεμβρίου, η Οικονομική Επιτροπή, αφού εξετάσει το προσχέδιο του προϋπολογισμού που της παρέδωσε η Εκτελεστική Επιτροπή, συντάσσει το σχέδιο προϋπολογισμού της οικείας περιφέρειας.

       Σημειώσεις Κατά το στάδιο σύνταξης του σχεδίου προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή, δύναται να κατατεθούν εναλλακτικές προτάσεις επί του σχεδίου προϋπολογισμού.

       Όχι Όχι


      • 3 Ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Οικονομική επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έως την 20ή Σεπτεμβρίου, η Οικονομική Επιτροπή μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, του άρθρου 4, ν. 4111/2013, να παράσχει γνώμη επ αυτού.

       Σημειώσεις Η συλλογή, η επεξεργασία και η διάδοση των οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ πραγματοποιείται μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας (http://komvos.ypes.gr/stats)

       Όχι Όχι


      • 4 Άντληση της γνώμης του Παρατηρητηρίου επί του σχεδίου του προϋπολογισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η περιφέρεια αντλεί τη γνώμη που έχει εκδώσει το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας επί του σχεδίου προϋπολογισμού της, από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

       Σημειώσεις 1. Επί του σχεδίου προϋπολογισμού, εκδίδεται γνώμη από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, με γενικότερο σκοπό τη διαπίστωση ότι ο προϋπολογισμός είναι ρεαλιστικός και τουλάχιστον ισοσκελισμένος. Σε τυχόν διαφορετική διαπίστωση, παρέχονται σχετικές οδηγίες από το Υπουργείο Εσωτερικών για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου προϋπολογισμού. 2. Οι γνώμες του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, αναρτώνται στον ειδικό διαδικτυακό τόπο: https://a....ypes.gr/

       Όχι Όχι


      • 5 Υποβολή σχεδίου προϋπολογισμού στο Περιφερειακό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Οικονομική επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έως το τέλος Οκτωβρίου, η Οικονομική Επιτροπή υποβάλλει το σχέδιο προϋπολογισμού - συνοδευόμενο υποχρεωτικά από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, τις τυχόν οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, την έκθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου, καθώς και από αιτιολογική έκθεση στην οποία παρουσιάζονται οι προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού - στο περιφερειακό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση.

       Όχι Όχι


      • 6 Συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου προϋπολογισμού από το Περιφερειακό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Έως την 15η Νοεμβρίου, το περιφερειακό συμβούλιο ψηφίζει τον προϋπολογισμό σε ειδική γι αυτόν τον σκοπό συνεδρίαση.

       Σημειώσεις 1) Κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού, δύναται να κατατεθούν εναλλακτικές προτάσεις. 2) Αν το σχέδιο του προϋπολογισμού δεν καταρτιστεί και δεν υποβληθεί, όπως προβλέπεται ή αν ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να συγκληθεί το συμβούλιο έως την 15η Νοεμβρίου, το περιφερειακό συμβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή του. Αν το περιφερειακό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με προηγούμενο εδάφιο, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή του.

       Όχι Όχι


      • 7 Υποβολή της απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το περιφερειακό συμβούλιο υποβάλλει στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, την απόφαση έγκρισης του προϋπολογισμού και σε έντυπη μορφή την αιτιολογική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και τις αποφάσεις του περιφερειακού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, προκειμένου η Αποκεντρωμένη Διοίκηση να προβεί σε έλεγχο νομιμότητας και επικύρωση του προϋπολογισμού, έως την 31η Δεκεμβρίου.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που η Αποκεντρωμένη Διοίκηση διαπιστώσει ότι ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί κατά παράβαση της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών ή της κείμενης νομοθεσίας, αναπέμπει τον προϋπολογισμό στο Περιφερειακό Συμβούλιο προς τροποποίηση αυτού.

       Όχι Όχι


      • 8 Ενσωμάτωση του προϋπολογισμού του δήμου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον ο προϋπολογισμός επικυρωθεί από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η περιφέρεια μεριμνά για την ενσωμάτωση αυτού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.

       Σημειώσεις Η συλλογή, η επεξεργασία και η διάδοση των οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ πραγματοποιείται μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας (http://komvos.ypes.gr/stats)

       Όχι Όχι


      • 9 Ανάρτηση και δημοσίευση του προϋπολογισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίστηκε από το περιφερειακό συμβούλιο, αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας περιφέρειας και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια της περιφέρειας.

       Σημειώσεις 1) Η παράλειψη δημοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του περιφερειακού συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός. 2) Ο προϋπολογισμός αναρτάται και στο Πρόγραμμα "Διαύγεια", σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ, της παρ. 3, του άρθρου 76 και του άρθρου 78 του ν. 4727/2020.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.