Κατάρτιση, ψήφιση και δημοσίευση του προϋπολογισμού των δήμων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbd2553f7-4751-4642-871d-03437cc09313 719295

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Δήμοι, Διευθύνσεις οικονομικών υπηρεσιών.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην κατάρτιση, ψήφιση και δημοσίευση του προϋπολογισμού των ΟΤΑ Α Βαθμού, για το επόμενο οικονομικό έτος. Η κατάρτιση του προϋπολογισμού βασίζεται στις οδηγίες που παρέχονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους, και στην αιτιολογημένη εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του οικείου δήμου, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές. Η διαδικασία απευθύνεται στους δήμους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις οικονομικών υπηρεσιών.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διαδικασία Κατάρτισης, Ψήφισης και Δημοσίευσης του Προϋπολογισμού των Δήμων

      Επίσημος τίτλος

      Κατάρτιση, Ψήφιση και Δημοσίευση του Προϋπολογισμού των Δήμων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Εσωτερική

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Λήψη απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του οικείου δήμου περί καθορισμού του ύψους των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, για το επόμενο, κάθε φορά, οικονομικό έτος

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος και λήψη σχετικής απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του οικείου δήμου περί έγκρισης αυτού, για το επόμενο, κάθε φορά, οικονομικό έτος.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, που αφορά στο επόμενο, κάθε φορά, οικονομικό έτος.

       Όχι Όχι

      • Νόμος από 75 έως 83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Κεφάλαιο ΙΑ ,Ψηφιακή διαφάνεια, Πρόγραμμα Διαύγεια

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 189 και 197 4555 2018 133 Α

       Περιγραφή άρθρο 189: Συζήτηση και ψήφιση προϋπολογισμού δήμων άρθρο 197: Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100133

      • Νόμος 64 4270 2014 143 Α

       Περιγραφή Κατάρτιση και έγκριση των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100143

      • Νόμος 77 4172 2013 167 Α

       Περιγραφή Προϋπολογισμός δήμων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100167

      • Νόμος 266 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Παράγραφοι 6 και 7

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Νόμος 159 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Κατάρτιση, ψήφιση και δημοσίευση προϋπολογισμού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Βασιλικό Διάταγμα 1 1959 114 Α

       Περιγραφή Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των δήμων - Προϋπολογισμός

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19590100114

      • 1 Καθορισμός ύψους προϋπολογισμού εξόδων Κοινοτήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Έως το τέλος Ιουνίου κάθε έτους, το δημοτικό συμβούλιο του οικείου δήμου, λαμβάνει απόφαση περί καθορισμού του ανώτατου ύψους του προϋπολογισμού εξόδων έκαστης κοινότητας, για το επόμενο οικονομικό έτος.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή σχεδίου προϋπολογισμού εξόδων Κοινοτήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Οικονομική επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έως την 20ή Ιουλίου, ο Πρόεδρος ή το Συμβούλιο της Κοινότητας, των κοινοτήτων του οικείου δήμου, καταρτίζει σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων, βάσει του ανώτατου ποσού που καθορίστηκε με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και το αποστέλλει, συνοδευόμενο από αιτιολογική έκθεση, στην Οικονομική Επιτροπή του δήμου.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση μη κατάρτισης ή μη εμπρόθεσμης υποβολής από μέρους της κοινότητας, το σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων καταρτίζεται από την οικεία Οικονομική Επιτροπή.

       Όχι Όχι


      • 3 Κατάθεση προσχεδίου προϋπολογισμού δήμου στην Οικονομική Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Έως την 20ή Ιουλίου, η Εκτελεστική Επιτροπή του οικείου δήμου, λαμβάνοντας υπόψη 1) την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου για το ύψος εσόδων που εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν εντός του επόμενου οικονομικού έτους, 2) τυχόν προτάσεις των λοιπών υπηρεσιών του δήμου καθώς επίσης και 3) τη γνώμη της Επιτροπής Διαβούλευσης του άρθρου 76, ν. 3852/2010, συντάσσει το προσχέδιο του προϋπολογισμού του δήμου και το καταθέτει στην οικεία Οικονομική Επιτροπή.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση μη κατάρτισης ή μη εμπρόθεσμης υποβολής από μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής, το προσχέδιο προϋπολογισμού καταρτίζεται από την οικεία Οικονομική Επιτροπή.

       Όχι Όχι


      • 4 Κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του οικείου δήμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Οικονομική επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Έως την 20ή Σεπτεμβρίου, η Οικονομική Επιτροπή, αφού εξετάσει το προσχέδιο του προϋπολογισμού του δήμου καθώς και το σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων κάθε Κοινότητας, καταρτίζει το σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου.

       Σημειώσεις Κατά το στάδιο σύνταξης του σχεδίου προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή, δύναται να κατατεθούν εναλλακτικές προτάσεις επί του σχεδίου προϋπολογισμού.

       Όχι Όχι


      • 5 Ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Οικονομική επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έως την 20ή Σεπτεμβρίου, η Οικονομική Επιτροπή μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, του άρθρου 4, ν. 4111/2013, να παράσχει γνώμη επ αυτού.

       Σημειώσεις Η συλλογή, η επεξεργασία και η διάδοση των οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ πραγματοποιείται μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας (http://komvos.ypes.gr/stats).

       Όχι Όχι


      • 6 Άντληση της γνώμης του Παρατηρητηρίου επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του δήμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο δήμος αντλεί τη γνώμη που έχει εκδώσει το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας επί του σχεδίου προϋπολογισμού του, από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

       Σημειώσεις 1. Επί του σχεδίου προϋπολογισμού, εκδίδεται γνώμη από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, με γενικότερο σκοπό τη διαπίστωση ότι ο προϋπολογισμός είναι ρεαλιστικός και τουλάχιστον ισοσκελισμένος. Σε τυχόν διαφορετική διαπίστωση, παρέχονται σχετικές οδηγίες από το Υπουργείο Εσωτερικών για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου προϋπολογισμού. 2. Οι γνώμες του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, αναρτώνται στον ειδικό διαδικτυακό τόπο: https://a....ypes.gr/

       Όχι Όχι


      • 7 Υποβολή σχεδίου προϋπολογισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Οικονομική επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έως το τέλος Οκτωβρίου, η Οικονομική Επιτροπή υποβάλλει το σχέδιο προϋπολογισμού - συνοδευόμενο υποχρεωτικά από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, τις τυχόν οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και από αιτιολογική έκθεση - στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση.

       Όχι Όχι


      • 8 Συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου προϋπολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Έως την 15η Νοεμβρίου, το δημοτικό συμβούλιο ψηφίζει τον προϋπολογισμό, σε ειδική γι’ αυτόν τον σκοπό συνεδρίαση

       Σημειώσεις 1) Κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού, δύναται να κατατεθούν εναλλακτικές προτάσεις. 2) Αν το σχέδιο του προϋπολογισμού δεν καταρτιστεί και δεν υποβληθεί όπως προβλέπεται ή αν ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να συγκληθεί το συμβούλιο έως την 15η Νοεμβρίου, το δημοτικό συμβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή του. Αν το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με προηγούμενο εδάφιο, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή του.

       Όχι Όχι


      • 9 Υποβολή της απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το δημοτικό συμβούλιο υποβάλλει στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, την απόφαση έγκρισης του προϋπολογισμού και σε έντυπη μορφή την αιτιολογική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, προκειμένου η Αποκεντρωμένη Διοίκηση να προβεί σε έλεγχο νομιμότητας και επικύρωση του προϋπολογισμού, έως την 31η Δεκεμβρίου.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που η Αποκεντρωμένη Διοίκηση διαπιστώσει ότι ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί κατά παράβαση της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών ή της κείμενης νομοθεσίας, αναπέμπει τον προϋπολογισμό στο Δημοτικό Συμβούλιο προς τροποποίηση αυτού.

       Όχι Όχι


      • 10 Ενσωμάτωση του προϋπολογισμού του δήμου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον ο προϋπολογισμός επικυρωθεί από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ο δήμος μεριμνά για την ενσωμάτωση αυτού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.

       Σημειώσεις Η συλλογή, η επεξεργασία και η διάδοση των οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ πραγματοποιείται μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας (http://komvos.ypes.gr/stats).

       Όχι Όχι


      • 11 Ανάρτηση και δημοσίευση του προϋπολογισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο, αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια της περιφερειακής ενότητας που εδρεύει ο δήμος.

       Σημειώσεις Σημειώσεις: 1) Η παράλειψη δημοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός. 2) Ο προϋπολογισμός αναρτάται και στο Πρόγραμμα "Διαύγεια", σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ, της παρ. 3, του άρθρου 76 και του άρθρου 78 του ν. 4727/2020.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.