Κατάρτιση, ψήφιση και δημοσίευση του προϋπολογισμού των δημοτικών ιδρυμάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4f28643c-eda6-4578-9dc5-d26b6c640786 428643

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δημοτικοί Οργανισμοί

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην κατάρτιση, ψήφιση και δημοσίευση του προϋπολογισμού των ιδρυμάτων - που συνιστώνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων - για το επόμενο οικονομικό έτος. Η κατάρτιση του προϋπολογισμού βασίζεται στις οδηγίες που παρέχονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και στην αιτιολογημένη εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του ιδρύματος, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές. Η διαδικασία απευθύνεται στα ιδρύματα των ΟΤΑ Α βαθμού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους ΟΤΑ Α Βαθμού και αφορούν στον προϋπολογισμό, εφαρμόζονται και στα δημοτικά ιδρύματα (άρθρο 236, παρ. 1 του N. 3463/2006). 2. Τα δημοτικά ιδρύματα καταρτίζουν και ψηφίζουν τον προϋπολογισμό τους εντός των προθεσμιών που προβλέπονται και για τους δήμους, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη ψήφιση του προϋπολογισμού του οικείου δήμου, στην οποία, μεταξύ άλλων, ορίζεται το ύψος της τακτικής επιχορήγησής τους. Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των ανωτέρω ιδρυμάτων, ως τακτική επιχορήγηση από τον οικείο δήμο εγγράφεται κατ’ ελάχιστο το ποσό που προκύπτει από την συστατική πράξη αυτών και σε περίπτωση που αυτή δεν αναφέρει ποσό ή δεν είναι επικαιροποιημένη ως προς το ύψος του ποσού που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του ιδρύματος, τότε εγγράφεται το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του δήμου το προηγούμενο οικονομικό έτος. Σε περίπτωση που με τον προϋπολογισμό του δήμου που αφορά στο επόμενο οικονομικό έτος, ψηφισθεί τελικώς εγγραφή διαφορετικού ποσού, το ίδρυμα υποχρεούται άμεσα να προβεί σε ανάλογη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κατάρτιση, ψήφιση και δημοσίευση του προϋπολογισμού των ιδρυμάτων των ΟΤΑ Α βαθμού.

      Επίσημος τίτλος

      Κατάρτιση, ψήφιση και δημοσίευση του προϋπολογισμού των ιδρυμάτων των δήμων.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, που αφορά στο επόμενο, κάθε φορά, οικονομικό έτος.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 31 5013 2023 12 Α

       Περιγραφή Η αρμοδιότητα έγκρισης του προϋπολογισμού των δημοτικών ιδρυμάτων μεταφέρεται από την Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου δήμου, καθώς πλέον στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010 (Α΄ 82), παρ. 1, περ. γ (όπως αυτό είχε τροποποιηθεί και ίσχυε), οι λέξεις «καθώς και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου» διαγράφονται.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100012

      • Νόμος 76, περ. στ, παρ. 3 και άρθρο 78 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή - Πεδίο εφαρμογής ψηφιακής διαφάνειας - Ισχύς των πράξεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 40, παράγραφος 1 4735 2020 197 Α

       Περιγραφή Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τον προϋπολογισμό των δημοτικών ιδρυμάτων, ως νομικών προσώπων του δήμου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100197

      • Νόμος 3, παράγραφος 1 4623 2019 134 Α

       Περιγραφή Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των προϋπολογισμών των δημοτικών ιδρυμάτων, ως νομικών προσώπων του δήμου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100134

      • Νόμος 189 4555 2018 133 Α

       Περιγραφή Συζήτηση και ψήφιση προϋπολογισμού δήμων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100133

      • Νόμος 159, 233, παράγραφος 1, 234, παράγραφος 3, 236, παράγραφος 1 3463 2006 107 Α

       Περιγραφή Αναφορικά με το άρθρο 159: Κατάρτιση, ψήφιση και δημοσίευση προϋπολογισμού των δήμων. Αναφορικά με το άρθρο 233: Το διοικητικό συμβούλιο, ο πρόεδρός του και η εκτελεστική επιτροπή έχουν, ως προς τη διοίκηση του δημοτικού ιδρύματος, τις αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου, δημάρχου και οικονομικής επιτροπής, αντιστοίχως. Αναφορικά με το άρθρο 234: Για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν στον προϋπολογισμό, απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στο Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αποστέλλονται μέσα δέκα (10) ημέρες, αφότου περιήλθε στο δημοτικό ίδρυμα η εγκριτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Αναφορικά με το άρθρο 236: Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν στον προϋπολογισμό εφαρμόζονται και στα δημοτικά ιδρύματα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Νόμος 8, παράγραφος 1 5043 2023 91 Α

       Περιγραφή Για την έγκριση του προϋπολογισμού από το δημοτικό συμβούλιο, η συζήτηση και ψήφιση διεξάγονται επί του προϋπολογισμού που έχει ψηφίσει το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος και επί των εναλλακτικών προτάσεων των δημοτικών παρατάξεων ή δημοτικών συμβούλων που υποβλήθηκαν και οι οποίες συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση αυτών και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100091

      • 1 Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού του Ιδρύματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Έως την 20ή Σεπτεμβρίου, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του ιδρύματος για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και εξόδων, καταρτίζεται το σχέδιο του προϋπολογισμού από την οικεία Εκτελεστική Επιτροπή.

       Όχι Όχι


      • 2 Ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Έως την 20ή Σεπτεμβρίου, η Εκτελεστική Επιτροπή μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, του άρθρου 4, ν. 4111/2013, να παράσχει γνώμη επ αυτού.

       Σημειώσεις Η συλλογή, η επεξεργασία και η διάδοση των οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ πραγματοποιείται μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας

       Όχι Όχι


      • 3 Άντληση της γνώμης του Παρατηρητηρίου επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του Ιδρύματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το ίδρυμα αντλεί τη γνώμη που έχει εκδώσει το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας επί του σχεδίου προϋπολογισμού του, από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

       Σημειώσεις 1. Επί του σχεδίου προϋπολογισμού, εκδίδεται γνώμη από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, με γενικότερο σκοπό τη διαπίστωση ότι ο προϋπολογισμός είναι ρεαλιστικός και τουλάχιστον ισοσκελισμένος. Σε τυχόν διαφορετική διαπίστωση, παρέχονται σχετικές οδηγίες από το Υπουργείο Εσωτερικών για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου προϋπολογισμού. 2. Οι γνώμες του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, αναρτώνται στον ειδικό διαδικτυακό τόπο: https://a...i.ypes.gr/

       Όχι Όχι


      • 4 Υποβολή σχεδίου προϋπολογισμού στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έως το τέλος Οκτωβρίου, η Εκτελεστική Επιτροπή υποβάλλει το σχέδιο προϋπολογισμού - συνοδευόμενο υποχρεωτικά από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και τις τυχόν οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών - στο διοικητικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση.

       Όχι Όχι


      • 5 Συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Έως την 15η Νοεμβρίου, το διοικητικό συμβούλιο του οικείου ιδρύματος ψηφίζει τον προϋπολογισμό.

       Όχι Όχι


      • 6 Υποβολή του προϋπολογισμού για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου δήμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή H απόφαση ψήφισης του προϋπολογισμού του ιδρύματος υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου δήμου προς έγκριση.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, άρθρου 234, του ν. 3463/2006, για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου των δημοτικών ιδρυμάτων που αφορούν - μεταξύ άλλων - στον προϋπολογισμό, απαιτείται προηγούμενη έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου δήμου.

       Όχι Όχι


      • 7 Υποβολή της απόφασης του προϋπολογισμού στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη γνωστοποίηση της εγκριτικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου επί του προϋπολογισμού, το ίδρυμα υποβάλλει την απόφαση ψήφισης του προϋπολογισμού του στο Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς έλεγχο.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που η Αποκεντρωμένη Διοίκηση διαπιστώσει ότι ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί κατά παράβαση της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών ή της κείμενης νομοθεσίας, αναπέμπει τον προϋπολογισμό στο Διοικητικό Συμβούλιο προς τροποποίηση αυτού.

       Όχι Όχι


      • 8 Ενσωμάτωση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον ο προϋπολογισμός επικυρωθεί από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, το ίδρυμα μεριμνά για την ενσωμάτωση αυτού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.

       Σημειώσεις Η συλλογή, η επεξεργασία και η διάδοση των οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ πραγματοποιείται μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας (http://ko...gr/stats)

       Όχι Όχι


      • 9 Ανάρτηση και δημοσίευση του προϋπολογισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίστηκε από το διοικητικό συμβούλιο, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια της περιφερειακής ενότητας που εδρεύει το οικείο ίδρυμα.

       Σημειώσεις Ο προϋπολογισμός αναρτάται και στο Πρόγραμμα "Διαύγεια", σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ, της παρ. 3, του άρθρου 76 και του άρθρου 78 του ν. 4727/2020.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.