Κατάρτιση, ψήφιση και δημοσίευση του προϋπολογισμού των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3b7e2648-1690-4851-a009-ab10c0792a47 878691

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην κατάρτιση, ψήφιση και δημοσίευση του προϋπολογισμού των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, για το επόμενο οικονομικό έτος. Η κατάρτιση του προϋπολογισμού βασίζεται στις οδηγίες που παρέχονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και στην αιτιολογημένη εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του νομικού προσώπου, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές. Η διαδικασία απευθύνεται στα δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους ΟΤΑ Α Βαθμού και αφορούν στον προϋπολογισμό, εφαρμόζονται και στα δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (άρθρο 236, παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 240, παρ.2, του ν. 3463/2006).

2. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων καταρτίζουν και ψηφίζουν τον προϋπολογισμό τους εντός των προθεσμιών που προβλέπονται και για τους δήμους, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη ψήφιση του προϋπολογισμού του οικείου δήμου, στην οποία, μεταξύ άλλων, ορίζεται το ύψος της τακτικής επιχορήγησής τους. Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των ανωτέρω νομικών προσώπων, ως τακτική επιχορήγηση από τον οικείο δήμο εγγράφεται κατ’ ελάχιστο το ποσό που προκύπτει από τη συστατική πράξη αυτών και σε περίπτωση που αυτή δεν αναφέρει ποσό ή δεν είναι επικαιροποιημένη ως προς το ύψος του ποσού που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του νομικού προσώπου, τότε εγγράφεται το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του δήμου το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Σε περίπτωση που με τον προϋπολογισμό του δήμου που αφορά στο επόμενο οικονομικό έτος, ψηφισθεί τελικώς εγγραφή διαφορετικού ποσού, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται άμεσα να προβεί σε ανάλογη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κατάρτιση, ψήφιση και δημοσίευση του προϋπολογισμού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ Α Βαθμού

      Επίσημος τίτλος

      Κατάρτιση, ψήφιση και δημοσίευση του προϋπολογισμού των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Εσωτερική

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, που αφορά στο επόμενο, κάθε φορά, οικονομικό έτος.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 31 5013 2023 12 Α

       Περιγραφή Η αρμοδιότητα έγκρισης του προϋπολογισμού των δημοτικών νομικών προσώπων μεταφέρεται από την Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου δήμου, καθώς πλέον στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010 (Α΄ 82), παρ. 1, περ. γ (όπως αυτό είχε τροποποιηθεί και ίσχυε), οι λέξεις «καθώς και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου» διαγράφονται.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100012

      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 40, παράγραφος 1 4735 2020 197 Α

       Περιγραφή Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τον προϋπολογισμό των νομικών προσώπων του δήμου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100197

      • Νόμος 3, παράγραφος 1 4623 2019 134 Α

       Περιγραφή Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων του δήμου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100134

      • Νόμος 189 4555 2018 133 Α

       Περιγραφή Συζήτηση και ψήφιση προϋπολογισμού δήμων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100133

      • Νόμος 159, 233, παράγραφος 1, 234, παράγραφος 3, 236, παράγραφος 1, 240, παράγραφος 2 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Αναφορικά με το άρθρο 159: Κατάρτιση, ψήφιση και δημοσίευση προϋπολογισμού των δήμων. Αναφορικά με το άρθρο 233: Το διοικητικό συμβούλιο, ο πρόεδρός του και η εκτελεστική επιτροπή έχουν, ως προς τη διοίκηση του δημοτικού ιδρύματος, τις αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου, δημάρχου και δημαρχιακής επιτροπής, αντιστοίχως. Αναφορικά με το άρθρο 234: Για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν στον προϋπολογισμό, απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στο Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αποστέλλονται μέσα δέκα (10) ημέρες, αφότου περιήλθε στο δημοτικό ίδρυμα η εγκριτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Αναφορικά με το άρθρο 236: Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν στον προϋπολογισμό εφαρμόζονται και στα δημοτικά ιδρύματα. Αναφορικά με το άρθρο 240: Οι διατάξεις των άρθρων 234, και της παραγράφου 1 του άρθρου 236, εφαρμόζονται και στα δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Νόμος 24, παράγραφος 5 3613 2007 263 Α

       Περιγραφή Μετά το άρθρο 240 του ν. 3463/2006, προστίθεται άρθρο 240Α, σύμφωνα με το οποίο στα δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων μπορεί να συνιστάται τριμελής Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 232 και 233 του ίδιου νόμου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100263

      • 1 Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Έως την 20ή Σεπτεμβρίου, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και εξόδων, καταρτίζεται το σχέδιο του προϋπολογισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο (ή την Εκτελεστική Επιτροπή).

       Σημειώσεις Στο άρθρο 240Α του Ν.3463/2006 ορίζονται τα εξής: «Στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων μπορεί να συνιστάται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ., η οποία εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, τριμελής εκτελεστική επιτροπή, η οποία διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 232 και 233 του νόμου αυτού».

       Όχι Όχι


      • 2 Ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έως την 20ή Σεπτεμβρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο - ή η Εκτελεστική Επιτροπή - μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, του άρθρου 4, ν. 4111/2013, να παράσχει γνώμη επ αυτού.

       Σημειώσεις Η συλλογή, η επεξεργασία και η διάδοση των οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ πραγματοποιείται μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας (http://ko...gr/stats).

       Όχι Όχι


      • 3 Άντληση της γνώμης του Παρατηρητηρίου επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το ΝΠΔΔ αντλεί τη γνώμη που έχει εκδώσει το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας επί του σχεδίου προϋπολογισμού του, από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

       Σημειώσεις 1. Επί του σχεδίου προϋπολογισμού, εκδίδεται γνώμη από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, με γενικότερο σκοπό τη διαπίστωση ότι ο προϋπολογισμός είναι ρεαλιστικός και τουλάχιστον ισοσκελισμένος. Σε τυχόν διαφορετική διαπίστωση, παρέχονται σχετικές οδηγίες από το Υπουργείο Εσωτερικών για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου προϋπολογισμού. 2. Οι γνώμες του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, αναρτώνται στον ειδικό διαδικτυακό τόπο: https://a...i.ypes.gr

       Όχι Όχι


      • 4 Συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Έως την 15η Νοεμβρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου ΝΠΔΔ ψηφίζει τον προϋπολογισμό.

       Σημειώσεις Κατά τη συζήτησή του, το σχέδιο προϋπολογισμού συνοδεύεται υποχρεωτικά από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και τις τυχόν οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών.

       Όχι Όχι


      • 5 Υποβολή του προϋπολογισμού για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου δήμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή H απόφαση ψήφισης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου δήμου προς έγκριση.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, άρθρου 234, σε συνδυασμό με την παρ. 2, άρθρου 240, του ν. 3463/2006, για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου των ΝΠΔΔ που αφορούν - μεταξύ άλλων - στον προϋπολογισμό, απαιτείται προηγούμενη έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου δήμου.

       Όχι Όχι


      • 6 Υποβολή της απόφασης του προϋπολογισμού στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη γνωστοποίηση της εγκριτικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου επί του προϋπολογισμού, το ΝΠΔΔ υποβάλλει την απόφαση ψήφισης του προϋπολογισμού του στο Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς έλεγχο.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που η Αποκεντρωμένη Διοίκηση διαπιστώσει ότι ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί κατά παράβαση της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών ή της κείμενης νομοθεσίας, αναπέμπει τον προϋπολογισμό στο Διοικητικό Συμβούλιο προς τροποποίηση αυτού.

       Όχι Όχι


      • 7 Ενσωμάτωση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον ο προϋπολογισμός επικυρωθεί από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, το ΝΠΔΔ μεριμνά για την ενσωμάτωση αυτού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.

       Σημειώσεις Η συλλογή, η επεξεργασία και η διάδοση των οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ πραγματοποιείται μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας (http://ko...gr/stats).

       Όχι Όχι


      • 8 Ανάρτηση και δημοσίευση του προϋπολογισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίστηκε από το διοικητικό συμβούλιο, αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια της περιφερειακής ενότητας που εδρεύει το οικείο νομικό πρόσωπο.

       Σημειώσεις Ο προϋπολογισμός αναρτάται και στο Πρόγραμμα "Διαύγεια", σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ, της παρ. 3, του άρθρου 76 και του άρθρου 78 του ν. 4727/2020.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.