Κατάρτιση, ψήφιση και δημοσίευση του προϋπολογισμού των συνδέσμων των δήμων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbb66fc47-3cdb-49bd-a582-3584b316f643 664734

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δημοτικοί Οργανισμοί

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην κατάρτιση, ψήφιση και δημοσίευση του προϋπολογισμού των Συνδέσμων - που συνιστώνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων - για το επόμενο οικονομικό έτος. Η κατάρτιση του προϋπολογισμού βασίζεται στις οδηγίες που παρέχονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και στην αιτιολογημένη εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Συνδέσμου, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές. Η διαδικασία απευθύνεται στους Συνδέσμους των ΟΤΑ Α βαθμού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους ΟΤΑ Α Βαθμού και αφορούν στον προϋπολογισμό, εφαρμόζονται και στους Συνδέσμους, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 9, άρθρου 1, της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, η οποία εκδίδεται σε ετήσια βάση. 2. Είναι επιτρεπτή η υπέρβαση του τιθέμενου ορίου της ομάδας εσόδων I, εφόσον δεν είναι δυνατή η αντίστοιχη μείωση κάποιου/ων άλλου/ων ΚΑ από όσους την απαρτίζουν, σε περίπτωση αναπροσαρμογής, εκ μέρους του Συνδέσμου, της τιμής αποκομιδής απορριμμάτων ανά ογκομετρική μονάδα, που συνεπάγεται αύξηση του κόστους της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας εκ μέρους των δήμων-μελών του Συνδέσμου, με αποτέλεσμα να απαιτείται η λήψη απόφασης εκ μέρους εκάστου δημοτικού συμβουλίου για αύξηση του σχετικού τέλους, επηρεάζοντας τον ΚΑ 03 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ».

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού των συνδέσμων που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ Α Βαθμού

      Επίσημος τίτλος

      Κατάρτιση, ψήφιση και δημοσίευση του προϋπολογισμού των συνδέσμων των ΟΤΑ α' Βαθμού


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, που αφορά στο επόμενο, κάθε φορά, οικονομικό έτος.

       Όχι Όχι

      • Νόμος άρθρο 76, περ. στ, παρ. 3 και και άρθρο 78 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή - Πεδίο εφαρμογής ψηφιακής διαφάνειας - Ισχύς των πράξεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 40, παράγραφος 1 4735 2020 197 Α

       Περιγραφή Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τον προϋπολογισμό των συνδέσμων, ως νομικών προσώπων του δήμου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100197

      • Νόμος άρθρο 3, παράγραφος 1 4623 2019 134 Α

       Περιγραφή Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τον προϋπολογισμό των συνδέσμων, ως νομικών προσώπων του δήμου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100134

      • Νόμος 189 4555 2018 133 Α

       Περιγραφή Συζήτηση και ψήφιση προϋπολογισμού δήμων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100133

      • Νόμος 247 3463 2006 107 Α

       Περιγραφή Το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου έχει τις αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου και ο πρόεδρός του τις αρμοδιότητες του δημάρχου και του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Η εκτελεστική επιτροπή έχει τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής και όσες αρμοδιότητες της αναθέτει το διοικητικό συμβούλιο. Οι διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου και της δημαρχιακής επιτροπής, τον έλεγχο και την εκτελεστότητα των αποφάσεων εφαρμόζονται ανάλογα και για τα συλλογικά όργανα των Συνδέσμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • 1 Κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Συνδέσμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Έως την 20ή Σεπτεμβρίου, η Εκτελεστική Επιτροπή του οικείου συνδέσμου, καταρτίζει το σχέδιο προϋπολογισμού του.

       Όχι Όχι


      • 2 Ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έως την 20ή Σεπτεμβρίου, η Εκτελεστική Επιτροπή μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, του άρθρου 4, ν. 4111/2013, να παράσχει γνώμη επ αυτού.

       Σημειώσεις Η συλλογή, η επεξεργασία και η διάδοση των οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ πραγματοποιείται μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας (http://komvos.ypes.gr/stats)

       Όχι Όχι


      • 3 Άντληση της γνώμης του Παρατηρητηρίου επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του Συνδέσμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Σύνδεσμος αντλεί τη γνώμη που έχει εκδώσει το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας επί του σχεδίου προϋπολογισμού του, από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

       Σημειώσεις 1. Επί του σχεδίου προϋπολογισμού, εκδίδεται γνώμη από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, με γενικότερο σκοπό τη διαπίστωση ότι ο προϋπολογισμός είναι ρεαλιστικός και τουλάχιστον ισοσκελισμένος. Σε τυχόν διαφορετική διαπίστωση, παρέχονται σχετικές οδηγίες από το Υπουργείο Εσωτερικών για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου προϋπολογισμού. 2. Οι γνώμες του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, αναρτώνται στον ειδικό διαδικτυακό τόπο: https://aftodioikisi.ypes.gr/

       Όχι Όχι


      • 4 Υποβολή σχεδίου προϋπολογισμού στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έως το τέλος Οκτωβρίου, η Εκτελεστική Επιτροπή υποβάλλει το σχέδιο προϋπολογισμού - συνοδευόμενο υποχρεωτικά από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και τις τυχόν οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών - στο διοικητικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση.

       Όχι Όχι


      • 5 Συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Έως την 15η Νοεμβρίου, το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου ψηφίζει τον προϋπολογισμό.

       Όχι Όχι


      • 6 Υποβολή της απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου υποβάλλει στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, την απόφαση έγκρισης του προϋπολογισμού προκειμένου η Αποκεντρωμένη Διοίκηση να προβεί σε έλεγχο νομιμότητας και επικύρωση του προϋπολογισμού, έως την 31η Δεκεμβρίου.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που η Αποκεντρωμένη Διοίκηση διαπιστώσει ότι ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί κατά παράβαση της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών ή της κείμενης νομοθεσίας, αναπέμπει τον προϋπολογισμό στο Διοικητικό Συμβούλιο προς τροποποίηση αυτού.

       Όχι Όχι


      • 7 Ενσωμάτωση του προϋπολογισμού του Συνδέσμου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον ο προϋπολογισμός επικυρωθεί από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ο σύνδεσμος μεριμνά για την ενσωμάτωση αυτού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.

       Σημειώσεις Η συλλογή, η επεξεργασία και η διάδοση των οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ πραγματοποιείται μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας (http://komvos.ypes.gr/stats)

       Όχι Όχι


      • 8 Ανάρτηση και δημοσίευση του προϋπολογισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίστηκε από το διοικητικό συμβούλιο, αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου συνδέσμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια της περιφερειακής ενότητας που εδρεύει ο σύνδεσμος.

       Σημειώσεις Ο προϋπολογισμός αναρτάται και στο Πρόγραμμα "Διαύγεια", σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ, της παρ. 3, του άρθρου 76 και του άρθρου 78 του ν. 4727/2020.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.