Κατάταξη Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού πτυχιούχων Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων ή Μηχανικών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση245c7471-164b-46ae-8688-1444cb250c2c 945315

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση εκπαίδευσης προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

6

Κόστος

10 €

Εκτιμώμενος χρόνος

10 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην Κατάταξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού πτυχιούχων Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Πλοιάρχων ή Μηχανικών και απευθύνεται σε Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένους στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της Χώρας, που δεν έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση εκπαίδευσης προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού.

Σημειώσεις

Όσοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να καταταγούν ως απευθείας κατάταξης Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, πρέπει μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η προκήρυξη: Να συμπληρώσουν και να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, στην ιστοσελίδα του Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ. Ακολούθως, οι υποψήφιοι πρέπει να εκτυπώσουν και να υπογράψουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και αφού θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής τους, να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη αλληλογραφία μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κατά την καθοριζόμενη στην προκήρυξη διαδικασία.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Άσκηση ένστασης κατά των Πινάκων Επιτυχόντων ή Επιλαχόντων, με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) (παρ. 2 άρθρου 2 ν. 3812/2009, ως ισχύει), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Κατάταξη Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού πτυχιούχων Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων ή Μηχανικών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Υπηκοότητας Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της Χώρας.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Να είναι πτυχιούχοι Πλοίαρχοι ή Μηχανικοί Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) της ημεδαπής, με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Γ΄ τάξης του Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.), ως Αξιωματικοί Ε.Ν. Αν οι εν λόγω υποψήφιοι δεν επαρκούν για την κάλυψη των ανά ειδικότητα προκηρυχθεισών θέσεων, οι θέσεις καλύπτονται από υποψηφίους, πτυχιούχους Πλοίαρχους ή Μηχανικούς Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) της αλλοδαπής και με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις.

       Όχι Όχι

      • 3 Ηλικιακές Να μην έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,63 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα.

       Όχι Όχι

      • 5 Στρατολογικές Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

       Όχι Όχι

      • 6 Εκπαιδευτικές Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας.

       Όχι Όχι

      • 7 Υγειονομικές Να είναι υγειονομικώς κατάλληλοι (σωματικής ικανότητας πρώτης κατηγορίας Ι/1), σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 11/2014 (Α΄17), όπως ισχύει, για τους κατατασσόμενους στα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν πτυχία Ανωτάτων Σχολών και ειδικά ως προς την δυσχρωματοψία, για τους μεν πτυχιούχους Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων σύμφωνα με την περίπτωση (β) της παραγράφου 505 του Γενικού Πίνακα Νοσημάτων, Παθήσεων και Βλαβών, ενώ για τους δε πτυχιούχους Α.Ε.Ν. Μηχανικών σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παραγράφου 505 του Γενικού Πίνακα Νοσημάτων, Παθήσεων και Βλαβών, του εν λόγω π.δ.

       Όχι Όχι

      • 8 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό: (1) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος σε οποιαδήποτε ποινή. (2) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των αδικημάτων: λαθρεμπορίας, βύθισης ή προσάραξης πλοίου λόγω αμέλειας ή εκ προθέσεως, παράβασης των διατάξεων περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος, ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, τρομοκρατικών πράξεων, φυλετικών διακρίσεων, προσβολής κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, ψευδούς βεβαίωσης, ανθρωποκτονίας (εκτός της προερχόμενης από αμέλεια), καταπίεσης, περί ναρκωτικών, όπλων και πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών, παράνομης αλιείας, κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην Υπηρεσία), εκβίασης, απάτης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικού, δωροδοκίας ή δωροληψίας, απιστίας περί την Υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. (3) για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. (4) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα. Υποψήφιοι, που έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα ανωτέρω αδικήματα μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, αλλά δεν κατατάσσονται στο Σώμα αν μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία κατάταξης των επιτυχόντων, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα. Σημειώνεται ότι η απονομή χάριτος δεν αίρει το κώλυμα του υποψηφίου από ποινική καταδίκη, εφόσον μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί το κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος π.δ. που αίρει το σχετικό κώλυμα. Περί αναστολής εκτέλεσης ποινής υπό όρο ισχύουν τα ορισθέντα στα άρθρα 99-104 του Ποινικού Κώδικα.

       Όχι Όχι

      • 9 Διοικητικές Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.

       Όχι Όχι

      • 10 Δικαστικές Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων.

       Όχι Όχι

      • 11 Διοικητικές Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών.

       Όχι Όχι

      • 12 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, εξαιτίας τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων.

       Όχι Όχι

      • 13 Διοικητικές Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση στην οποία υποψήφιος, μετά την επιτυχία και την κατάταξή του, αρνείται την εκτέλεση των στρατιωτικών του καθηκόντων λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων ανακαλείται η πράξη κατάταξής του.

       Όχι Όχι

      • 14 Διοικητικές Να μην φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ), ή οπές από διάτρηση σώματος (piercing), σε εξωτερικά εμφανές σημείο του σώματός τους, κατά την περιβολή της στρατιωτικής στολής, σύμφωνα με τις ισχύουσες για το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., δεν επιτρέπεται να φέρει δερματοστιξία με απεικονίσεις, οι οποίες εκ του περιεχομένου τους, αίρουν την ουδετερότητα του, η οποία επιβάλλεται από το Σύνταγμα, ή προκαλούν κατά τέτοιο τρόπο, ο οποίος δεν συνάδει με την ιδιότητα και τα καθήκοντά του, ή περιλαμβάνουν μηνύματα διακρίσεων, μίσους ή βίας κατά προσώπου, ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία. Εάν διαπιστωθεί ότι υποψήφιος φέρει δερματοστιξία (τατουάζ) ή οπές από διάτρηση σώματος (piercing), σε εμφανές, κατά την περιβολή της στρατιωτικής στολής, σημείο του σώματός του, θα αποκλείεται του διαγωνισμού.

       Όχι Όχι

      • 15 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η υποβολή της αίτησης γίνεται ψηφιακά και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι προσωπικών κωδικών taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Διαγωνισμός κατάταξης προσωπικού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 10 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4840

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του, ευκρινώς. Φωτογραφία

       Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του, ευκρινώς.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 2 Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς τους (2 όψεις). Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς τους (2 όψεις).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Τίτλος ξένης γλώσσας. Για την απόδειξη γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας επιπέδου αρίστου, πολύ καλού και καλού, υποβάλουν τους αντίστοιχους τίτλους που αναφέρονται στην οικεία προκήρυξη. Πιστοποιητικό

       Τίτλος ξένης γλώσσας. Για την απόδειξη γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας επιπέδου αρίστου, πολύ καλού και καλού, υποβάλουν τους αντίστοιχους τίτλους που αναφέρονται στην οικεία προκήρυξη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Φωτοαντίγραφο πτυχίου Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (A.E.N.), Πλοιάρχου ή Μηχανικού. Αν ο βαθμός του πτυχίου εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό, πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο (2) δεκαδικά ψηφία. Σε περίπτωση που ο βαθμός του τίτλου προκύπτει μόνο από αξιολογικό χαρακτηρισμό και ο υποψήφιος δεν προσκομίζει βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, θα λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία που αντιστοιχεί σε κάθε μια αξιολογική κλίμακα (Άριστα 8,50/Πολύ καλά 6,50/Καλά 5,00). Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία βαθμολογικής κλίμακας ή αξιολογικής κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα των τίτλων της ημεδαπής, ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος και ο υποψήφιος προκειμένου να μην απορριφθεί, στο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης που αφορά στο βαθμό πτυχίου, συμπληρώνει το ελάχιστο της βάσης της δεκάβαθμης βαθμολογικής κλίμακας, δηλαδή πέντε (5,00). Αποδεικτικό σπουδών

       Φωτοαντίγραφο πτυχίου Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (A.E.N.), Πλοιάρχου ή Μηχανικού. Αν ο βαθμός του πτυχίου εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό, πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο (2) δεκαδικά ψηφία. Σε περίπτωση που ο βαθμός του τίτλου προκύπτει μόνο από αξιολογικό χαρακτηρισμό και ο υποψήφιος δεν προσκομίζει βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, θα λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία που αντιστοιχεί σε κάθε μια αξιολογική κλίμακα (Άριστα 8,50/Πολύ καλά 6,50/Καλά 5,00). Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία βαθμολογικής κλίμακας ή αξιολογικής κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα των τίτλων της ημεδαπής, ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος και ο υποψήφιος προκειμένου να μην απορριφθεί, στο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης που αφορά στο βαθμό πτυχίου, συμπληρώνει το ελάχιστο της βάσης της δεκάβαθμης βαθμολογικής κλίμακας, δηλαδή πέντε (5,00).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 5 Φωτοαντίγραφο διπλώματος Γ΄ Τάξης Αξιωματικού του Ε.Ν. , Πλοιάρχου ή Μηχανικού. Πιστοποητικό παρακολούθησης επαγγελματικής κατάρτισης

       Φωτοαντίγραφο διπλώματος Γ΄ Τάξης Αξιωματικού του Ε.Ν. , Πλοιάρχου ή Μηχανικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όσοι υποψήφιοι είναι κάτοχοι διπλώματος Α΄ ή Β΄ τάξης, προσκομίζουν φωτοαντίγραφο μόνο ανώτερης τάξεως αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας. Αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας (Α.Ν.Ι.) Αξιωματικών καταστρώματος ή μηχανοστασίου της αλλοδαπής, γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς της ΔΣ STCW 78 όπως τροποποιήθηκε (ΙΙ/1, ΙΙ/2 και ΙΙΙ/1, ΙΙΙ/2 αντίστοιχα) και συνοδεύονται από πιστοποιητικό επικύρωσης (endorsement certificate), από το οποίο προκύπτει και η αντιστοιχία με τα ως άνω απαιτούμενα διπλώματα Αξιωματικών καταστρώματος ή μηχανοστασίου της ημεδαπής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7835

      • 6 Μηχανογραφικός πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας, καθώς και ευκρινές φωτοαντίγραφο του ναυτικού του φυλλαδίου. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Μηχανογραφικός πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας, καθώς και ευκρινές φωτοαντίγραφο του ναυτικού του φυλλαδίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την απόδειξη και τον υπολογισμό της θαλάσσιας υπηρεσίας που έχει ο υποψήφιος, μετά την ημερομηνία απόκτησης, του Διπλώματος Γ΄ τάξης (Πλοιάρχου ή Μηχανικού) του Εμπορικού Ναυτικού, ως Αξιωματικός Ε.Ν. ή, του πιστοποιητικού επικύρωσης (endorsement certificate) ως Αξιωματικός καταστρώματος ή μηχανοστασίου της αλλοδαπής, θα πρέπει να προσκομίζεται μηχανογραφικός πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας, καθώς και ευκρινές φωτοαντίγραφο του ναυτικού του φυλλαδίου και ειδικότερα των σελίδων με τα ατομικά του στοιχεία και των σελίδων που αποδεικνύουν θαλάσσια υπηρεσία στην περίπτωση που αυτή δεν καταγράφεται στο μηχανογραφικό πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας. Επιπροσθέτως: (i) Οι επικαλούμενοι προϋπηρεσία στο Πολεμικό Ναυτικό ή σε Κρατικά Πλοία, υποβάλουν πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.) ή της αρμόδιας Κρατικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος υπηρεσίας τους σε Πολεμικά ή Βοηθητικά ή Κρατικά Πλοία, η ειδικότητα με την οποία υπηρέτησαν, καθώς και ότι τα πλοία αυτά ήταν σε ενέργεια κατά το χρονικό διάστημα υπηρεσίας τους. (ii) Οι επικαλούμενοι θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία σημαίας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας μη συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), υποβάλλουν επιπλέον των ανωτέρω Πιστοποιητικό Θαλάσσιας Υπηρεσίας, νομίμως θεωρημένο από Ελληνική Λιμενική ή Προξενική Αρχή, στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος υπηρεσίας τους, η ειδικότητα με την οποία υπηρέτησαν, ολική χωρητικότητα πλοίου/ων, καθώς και ότι τα πλοία αυτά ήταν σε ενέργεια κατά το χρονικό διάστημα υπηρεσίας τους. Η κατά τα ανωτέρω θαλάσσια υπηρεσία στο Εμπορικό Ναυτικό ή στο Πολεμικό Ναυτικό πρέπει να πληροί τους όρους των διατάξεων περί απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και υπολογίζεται κατά το μέτρο που οι διατάξεις αυτές ορίζουν.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • Υπουργική Απόφαση 2421.1/56603/2021 2021 3747 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. 2421.1/9873/2021/08-02-2021 Απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιλογή και κατάταξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων» (Β΄632)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210203747

      • Υπουργική Απόφαση 2421.1/9873/2021 2021 632 Β

       Περιγραφή Επιλογή και κατάταξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210200632

      • Νόμος 3 3079 2002 311 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100311

      • Υπουργική Απόφαση 2421.1/60080/2022 2022 4633 Β

       Περιγραφή 2η Τροποποίηση της αριθ. 2421.1/9873/2021/08-02-2021 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιλογή και κατάταξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων» (Β΄ 632), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.: 2421.1/56603/2021/04-8-2021 όμοια (Β΄ 3747)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220204633

      • 1 Συμπλήρωση και καταχώριση ηλεκτρονικά της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή https://portal.hcg.gr/stratol

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης (μέσω ταχυδρομείου με συστημένη αλληλογραφία μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Όσοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να καταταγούν ως απευθείας κατάταξης Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, πρέπει μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η προκήρυξη: Να συμπληρώσουν και να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, στην ιστοσελίδα του Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ. Ακολούθως, οι υποψήφιοι πρέπει να εκτυπώσουν και να υπογράψουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και αφού θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής τους, να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη αλληλογραφία μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κατά την καθοριζόμενη στην προκήρυξη διαδικασία.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαδικασία μοριοδότησης συμμετεχόντων υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο       Όχι Όχι


      • 4 Υψομέτρηση υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Σημειώσεις Όσοι δεν έχουν το απαιτούμενο ελάχιστο ύψος ή δεν παρουσιασθούν για υψομέτρηση σύμφωνα με το πρόγραμμα ή δεν συμμετάσχουν στη διαδικασία για οποιονδήποτε λόγο, αποκλείονται του διαγωνισμού.

       Όχι Όχι


      • 5 Επαρκές ύψος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Όχι


      • 6 Ανεπαρκές ύψος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Ναι


      • 7 Υγειονομική εξέταση υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις και παραπέμπονται στην Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε.), η οποία αποφαίνεται για την υγειονομική τους καταλληλότητα. Οι ιατρικές/υγειονομικές εξετάσεις των υποψηφίων ενεργούνται σύμφωνα με το π.δ. 11/2014 (Α΄ 17), όπως ισχύει. Οι αποφάσεις της Α.Ν.Υ.Ε. είναι μη αναθεωρήσιμες (ν.δ. 1327/1973).

       Σημειώσεις Οι υποψήφιοι έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν τις οριζόμενες στην οικεία προκήρυξη εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα πρέπει να φέρουν φωτογραφία υποψηφίου, ευκρινή ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα ιατρού και να έχουν γίνει εντός τριμήνου προ της ημερομηνίας παρουσιάσεώς τους για υγειονομικές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί στην αναφερόμενη στο παρόν διαδικασία, δεν συνεχίζουν την εξέτασή τους στις υπόλοιπες. Οι υποψήφιοι που δεν θα παρουσιασθούν ή θα διακόψουν σε οποιαδήποτε διαδικασία ή δεν θα κριθούν ικανοί αποκλείονται του διαγωνισμού.

       Όχι Όχι


      • 8 Υγειονομική εξέταση επαρκής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Όχι


      • 9 Υγειονομική εξέταση ανεπαρκής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Ναι


      • 10 Αθλητική Δοκιμασία Υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης, οι υποψήφιοι υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα όρια επίδοσης σε όλα (ήτοι και στα έξι), σύμφωνα με τα ακόλουθα: α. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 17΄΄ (μια προσπάθεια). β. Δρόμος 1.000 μ. σε χρόνο 4΄ και 30΄΄ (μια προσπάθεια). γ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,00μ. (τρεις προσπάθειες). δ. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες). ε. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,40μ., ως μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι). στ. Ελεύθερη κολύμβηση σε απόσταση 50 μέτρων σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια).

       Σημειώσεις Οι υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί στην αναφερόμενη στο παρόν διαδικασία, δεν συνεχίζουν την εξέτασή τους στις υπόλοιπες. Οι υποψήφιοι που δεν θα παρουσιασθούν ή θα διακόψουν σε οποιαδήποτε διαδικασία ή δεν θα κριθούν ικανοί αποκλείονται του διαγωνισμού.

       Όχι Όχι


      • 11 Αθλητική Δοκιμασία Επιτυχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Όχι


      • 12 Αθλητική Δοκιμασία Ανεπιτυχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Ναι


      • 13 Ψυχομετρικές εξετάσεις υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Σημειώσεις Οι υποψήφιοι που δεν θα παρουσιασθούν ή θα διακόψουν σε οποιαδήποτε διαδικασία ή δεν θα κριθούν ικανοί αποκλείονται του διαγωνισμού.

       Όχι Όχι


      • 14 Ψυχομετρικές εξετάσεις επαρκείς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Όχι


      • 15 Ψυχομετρικές εξετάσεις ανεπαρκείς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Ναι


      • 16 Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Μετά το πέρας όλων των παραπάνω διαδικασιών, η Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης, καταρτίζει έναν Πίνακα Επιτυχόντων και Πίνακες Επιλαχόντων ανά ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά μορίων, οι οποίοι υπογράφονται από τον Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής, υποβάλλονται προς θεώρηση στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

       Όχι Όχι


      • 17 Μη άσκηση ένστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Όχι


      • 18 Παραλαβή ένστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.)

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Πίνακας Επιτυχόντων και οι Πίνακες Επιλαχόντων, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται η άσκηση ένστασης με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) (παρ. 2 άρθρου 2 ν. 3812/2009, ως ισχύει), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Επιπλέον, η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητώς τόσο στην οικεία καταχώριση στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής όσο και στη σχετική ανακοίνωση στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Η άσκηση ένστασης επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους ακυρότητας κατά συγκεκριμένης πράξης ή παράλειψης. Στην ένσταση επισυνάπτεται και το προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις παράβολο, άλλως η ένσταση δεν λαμβάνεται υπόψη. Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, αποφαίνεται επ αυτών και ενημερώνεται ο ενιστάμενος από το Α.Σ.Ε.Π. είτε, με δική του ευθύνη από το Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

       Ναι Όχι


      • 19 Απόρριψη ένστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ανεξάρτητη Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • 20 Αποδοχή ένστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ανεξάρτητη Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 21 Κατάταξη επιτυχόντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Επιτροπή Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης προβαίνει, αν απαιτείται, στις αναγκαίες διορθώσεις σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση του Α.Σ.Ε.Π., και στη συνέχεια καταρτίζει τον Τελικό Πίνακα Επιτυχόντων και τους Τελικούς Πίνακες Επιλαχόντων ανά ειδικότητα οι οποίοι υπογράφονται από τον Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής και υποβάλλονται προς θεώρηση στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον Τελικό Πίνακα Επιτυχόντων, κατατάσσονται απευθείας στο Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. με τον βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παρακολουθούν ταχύρρυθμη βασική εκπαίδευση κυρίως σε θέματα στρατιωτικής αγωγής, αρμοδιότητας και αποστολής του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, καθώς και πρακτική εκπαίδευση επί του αντικειμένου απασχόλησής τους. Η διάρκεια της εν λόγω εκπαίδευσης δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.