Κατάταξη Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας Οδοντιάτρων και Ψυχολόγων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηce0557e4-5106-4783-8484-5808c411ff8a 557451

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση εκπαίδευσης προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

10

Κόστος

10 €

Εκτιμώμενος χρόνος

8 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην Κατάταξη Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας Οδοντιάτρων και Ψυχολόγων, κατόπιν συμμετοχής σε προκήρυξη και με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση εκπαίδευσης προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

21/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας Οδοντιάτρων και Ψυχολόγων

Σημειώσεις

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, όπως θα καθορίζεται λεπτομερώς στην προκήρυξη και μέσα στις προθεσμίες που θα ορίζονται σ’ αυτή.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Κατά των προσωρινών πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) (παρ. 5 άρθρου 2 ν.4765/2021), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Κατάταξη Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας Οδοντιάτρων και Ψυχολόγων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Υπηκοότητας Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της Χώρας.

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Να μην έχουν υπερβεί το 38ο έτος της ηλικίας τους, όριο το οποίο θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού.

       Όχι Όχι

      • 3 Στρατολογικές Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει ή να εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό όσοι για λόγους συνείδησης αρνούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα µε τα άρθρα 59-65 του ν. 3421/2005 (Α' 302), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Όλοι οι υποψήφιοι (άνδρες και γυναίκες) πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70μ., χωρίς υποδήματα.

       Όχι Όχι

      • 5 Υγειονομικές Να είναι υγειονομικώς κατάλληλοι (σωματικής ικανότητας πρώτης κατηγορίας Ι/1), σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 11/2014 (Α΄17), όπως ισχύει, για τους κατατασσόμενους στα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν πτυχία Ανωτάτων Σχολών.

       Όχι Όχι

      • 6 Εκπαιδευτικές Να είναι, κατά περίπτωση, είτε πτυχιούχοι τμημάτων Οδοντιατρικής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής, είτε πτυχιούχοι τμημάτων Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής.

       Όχι Όχι

      • 7 Εργασιακές Να είναι κάτοχοι άδειας άσκησης Επαγγέλματος ή βεβαίωσης εκδιδόμενης από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του Επαγγέλματος του Οδοντιάτρου ή του Ψυχολόγου, αντίστοιχα.

       Όχι Όχι

      • 8 Επαγγελματικές Οι υποψήφιοι, πτυχιούχοι Οδοντίατροι, να είναι μέλη Οδοντιατρικού Συλλόγου.

       Όχι Όχι

      • 9 Εκπαιδευτικές Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας.

       Όχι Όχι

      • 10 Εκπαιδευτικές Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (1) επεξεργασία κειμένων, (2) υπολογιστικά φύλλα και (3) υπηρεσίες διαδικτύου.

       Όχι Όχι

      • 11 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό: (1) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος σε οποιαδήποτε ποινή. (2) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των αδικημάτων: λαθρεμπορίας, ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, τρομοκρατικών πράξεων, φυλετικών διακρίσεων, προσβολής κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, ψευδούς βεβαίωσης, ανθρωποκτονίας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, όπλων και πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών, παράνομης αλιείας, κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην Υπηρεσία), εκβίασης, απάτης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικού, δωροδοκίας ή δωροληψίας, απιστίας περί την Υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, οποιουδήποτε κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. (3) για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. (4) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα. Υποψήφιοι, που έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα ανωτέρω αδικήματα μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, αλλά δεν κατατάσσονται στο Σώμα αν μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία κατάταξης των επιτυχόντων, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα. Σημειώνεται ότι η απονομή χάριτος δεν αίρει το κώλυμα του υποψηφίου από ποινική καταδίκη, εφόσον μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί το κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος π.δ. που αίρει το σχετικό κώλυμα. Περί αναστολής εκτέλεσης ποινής υπό όρο ισχύουν τα ορισθέντα στα άρθρα 99-104 του Ποινικού Κώδικα.

       Όχι Όχι

      • 12 Διοικητικές Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.

       Όχι Όχι

      • 13 Δικαστικές Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων.

       Όχι Όχι

      • 14 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχουν απολυθεί από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το δημόσιο εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος με απόφαση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, καθώς και να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση επίσης από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το δημόσιο, για αντισυμβατική συμπεριφορά από δόλο ή αμέλεια που αποδεικνύεται από έγγραφα στοιχεία του ιδρύματος ή από δικαστική απόφαση.

       Όχι Όχι

      • 15 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Οι πτυχιούχοι οδοντίατροι, να μην έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά από τον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο, για παράβαση που έχει σχέση με την άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος.

       Όχι Όχι

      • 16 Διοικητικές Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών.

       Όχι Όχι

      • 17 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, εξαιτίας τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων.

       Όχι Όχι

      • 18 Διοικητικές Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση στην οποία υποψήφιος, μετά την επιτυχία και την κατάταξή του, αρνείται την εκτέλεση των στρατιωτικών του καθηκόντων λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων ανακαλείται η πράξη κατάταξής του.

       Όχι Όχι

      • 19 Διοικητικές Να μην φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ), ή οπές από διάτρηση σώματος (piercing), σε εξωτερικά εμφανές σημείο του σώματός τους, κατά την περιβολή της στρατιωτικής στολής, σύμφωνα με τις ισχύουσες για το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., δεν επιτρέπεται να φέρει δερματοστιξία με απεικονίσεις, οι οποίες εκ του περιεχομένου τους, αίρουν την ουδετερότητα του, η οποία επιβάλλεται από το Σύνταγμα, ή προκαλούν κατά τέτοιο τρόπο, ο οποίος δεν συνάδει με την ιδιότητα και τα καθήκοντά του, ή περιλαμβάνουν μηνύματα διακρίσεων, μίσους ή βίας κατά προσώπου, ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία. Εάν διαπιστωθεί ότι υποψήφιος φέρει δερματοστιξία (τατουάζ) ή οπές από διάτρηση σώματος (piercing), σε εμφανές, κατά την περιβολή της στρατιωτικής στολής, σημείο του σώματός του, θα αποκλείεται του διαγωνισμού.

       Όχι Όχι

      • 1 Διαγωνισμός κατάταξης προσωπικού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 10 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4840

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του, ευκρινώς. Φωτογραφία προσώπου

       Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του, ευκρινώς.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 2 Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς τους (2 όψεις) (ή του δελτίου στρατιωτικής τους ταυτότητας για όσους εκπληρώνουν ως στρατεύσιμοι την στρατιωτική τους υποχρέωση). Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς τους (2 όψεις) (ή του δελτίου στρατιωτικής τους ταυτότητας για όσους εκπληρώνουν ως στρατεύσιμοι την στρατιωτική τους υποχρέωση).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Τίτλο ξένης γλώσσας. Για την απόδειξη γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας επιπέδου αρίστου, πολύ καλού και καλού, υποβάλουν τους αντίστοιχους τίτλους που αναφέρονται που αναφέρονται στην οικεία προκήρυξη. Αποδεικτικό σπουδών

       Τίτλο ξένης γλώσσας. Για την απόδειξη γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας επιπέδου αρίστου, πολύ καλού και καλού, υποβάλουν τους αντίστοιχους τίτλους που αναφέρονται που αναφέρονται στην οικεία προκήρυξη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Είτε Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Οδοντιατρικής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, είτε Πτυχίο τμήματος Ψυχολογίας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής. Αποδεικτικό σπουδών

       Είτε Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Οδοντιατρικής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, είτε Πτυχίο τμήματος Ψυχολογίας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 5 Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό, για τους κατόχους σχετικών τίτλων. Αποδεικτικό σπουδών

       Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό, για τους κατόχους σχετικών τίτλων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 6 Οι πτυχιούχοι Οδοντίατροι, άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Οδοντιάτρου ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Οδοντιάτρου και Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Οδοντιατρικού Συλλόγου. Οι πτυχιούχοι Ψυχολόγοι, άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου. Άδεια εργασίας

       Οι πτυχιούχοι Οδοντίατροι, άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Οδοντιάτρου ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Οδοντιάτρου και Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Οδοντιατρικού Συλλόγου. Οι πτυχιούχοι Ψυχολόγοι, άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9197

      • 7 Όσοι πτυχιούχοι Οδοντίατροι διαθέτουν ειδίκευση στην Ορθοδοντική, υποβάλουν και τίτλο της οδοντιατρικής ειδικότητας της Ορθοδοντικής. Αποδεικτικό σπουδών

       Όσοι πτυχιούχοι Οδοντίατροι διαθέτουν ειδίκευση στην Ορθοδοντική, υποβάλουν και τίτλο της οδοντιατρικής ειδικότητας της Ορθοδοντικής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 8 Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (1) επεξεργασίας κειμένων, (2) υπολογιστικών φύλλων και (3) υπηρεσιών διαδικτύου, αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην οικεία προκήρυξη. Αποδεικτικό σπουδών

       Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (1) επεξεργασίας κειμένων, (2) υπολογιστικών φύλλων και (3) υπηρεσιών διαδικτύου, αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην οικεία προκήρυξη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 9 Η εργασιακή εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και μοριοδοτείται εφόσον έχει αποκτηθεί στο αντικείμενο της θέσης, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και την άδεια ή τη βεβαίωση άδειας άσκησης επαγγέλματος, σε συνδυασμό πάντοτε με την κατά περίπτωση ασφαλιστική κάλυψη. Για την απόδειξη της εργασιακής εμπειρίας, υποβάλουν δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Η εργασιακή εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και μοριοδοτείται εφόσον έχει αποκτηθεί στο αντικείμενο της θέσης, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και την άδεια ή τη βεβαίωση άδειας άσκησης επαγγέλματος, σε συνδυασμό πάντοτε με την κατά περίπτωση ασφαλιστική κάλυψη. Για την απόδειξη της εργασιακής εμπειρίας, υποβάλουν δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • 10 Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, με γνήσιο της υπογραφής του, στην οποία να αναφέρεται ότι δεν έχει απολυθεί από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το δημόσιο εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος με απόφαση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, καθώς και να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση επίσης από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το δημόσιο, για αντισυμβατική συμπεριφορά από δόλο ή αμέλεια που αποδεικνύεται από έγγραφα στοιχεία του ιδρύματος ή από δικαστική απόφαση. Οι πτυχιούχοι οδοντίατροι, αναφέρουν επιπρόσθετα ότι δεν έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά από τον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο, για παράβαση που έχει σχέση με την άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, με γνήσιο της υπογραφής του, στην οποία να αναφέρεται ότι δεν έχει απολυθεί από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το δημόσιο εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος με απόφαση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, καθώς και να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση επίσης από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το δημόσιο, για αντισυμβατική συμπεριφορά από δόλο ή αμέλεια που αποδεικνύεται από έγγραφα στοιχεία του ιδρύματος ή από δικαστική απόφαση. Οι πτυχιούχοι οδοντίατροι, αναφέρουν επιπρόσθετα ότι δεν έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά από τον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο, για παράβαση που έχει σχέση με την άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Υπουργική Απόφαση 2421.6-8/31119/2021 2021 1890 Β

       Περιγραφή Επιλογή και κατάταξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας προερχόμενων από ιδιώτες Οδοντιάτρους και Ψυχολόγους, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201890

      • Νόμος 3 3079 2002 311 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την Επιλογή και κατάταξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100311

      • 1 Παραλαβή της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Όσοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να καταταγούν ως απευθείας κατάταξης Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, πρέπει να υποβάλουν αίτηση με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά -όπως θα καθορίζεται λεπτομερώς στην προκήρυξη και μέσα στις προθεσμίες που θα ορίζονται σ’ αυτή.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών - Μοριοδότηση συμμετεχόντων υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Μετά το πέρας της διαδικασίας συντάσσεται Πρακτικό στο οποίο επισυνάπτονται Προσωρινός Πίνακας Απορριφθέντων υποψηφίων, δηλαδή υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις-απαιτήσεις της προκήρυξης, στον οποίο αναγράφεται επιπροσθέτως η ειδικότητά τους, αιτιολογώντας πλήρως τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό και Προσωρινός Πίνακας Συμμετεχόντων υποψηφίων, δηλαδή υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις-απαιτήσεις της προκήρυξης, στον οποίο αναγράφονται η ειδικότητά τους και ο αριθμός μορίων εκάστου υποψηφίου αναλυτικά και συνολικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Μη άσκηση ένστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Όχι


      • 4 Άσκηση ένστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.)

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Κατά των προσωρινών πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) (παρ. 5 άρθρου 2 ν.4765/2021), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Επιπλέον, η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητώς τόσο στην οικεία καταχώριση στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής όσο και στη σχετική ανακοίνωση στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Η άσκηση ένστασης επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους ακυρότητας κατά συγκεκριμένης πράξης ή παράλειψης. Στην ένσταση επισυνάπτεται και το προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις παράβολο, άλλως η ένσταση δεν λαμβάνεται υπόψη. Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, αποφαίνεται επ’ αυτών και ενημερώνεται ο ενιστάμενος από το Α.Σ.Ε.Π. είτε, με δική του ευθύνη, από το Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

       Ναι Όχι


      • 5 Απόρριψη ένστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • 6 Αποδοχή ένστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης προβαίνει, αν απαιτείται στις αναγκαίες διορθώσεις, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. και, στη συνέχεια, συντάσσει Πρακτικό και καταρτίζει και επισυνάπτει σε αυτό τους Οριστικούς Πίνακες Απορριφθέντων και Συμμετεχόντων, οι οποίοι υπογράφονται από το Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής και υποβάλλονται στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς θεώρηση. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

       Ναι Όχι


      • 7 Υψομέτρηση υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Σημειώσεις Όσοι δεν έχουν το απαιτούμενο ελάχιστο ύψος ή δεν παρουσιασθούν για υψομέτρηση σύμφωνα με το πρόγραμμα ή δεν συμμετάσχουν στη διαδικασία για οποιονδήποτε λόγο, αποκλείονται του διαγωνισμού.

       Όχι Όχι


      • 8 Επαρκές ύψος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Όχι


      • 9 Ανεπαρκές ύψος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Ναι


      • 10 Υγειονομική εξέταση υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις και παραπέμπονται στην Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε.), η οποία αποφαίνεται για την υγειονομική τους καταλληλότητα. Οι ιατρικές/υγειονομικές εξετάσεις των υποψηφίων ενεργούνται σύμφωνα με το π.δ. 11/2014 (Α΄ 17), όπως ισχύει. Οι αποφάσεις της Α.Ν.Υ.Ε. είναι μη αναθεωρήσιμες (ν.δ. 1327/1973).

       Σημειώσεις Οι υποψήφιοι έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν τις οριζόμενες στην οικεία προκήρυξη εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα πρέπει να φέρουν φωτογραφία υποψηφίου, ευκρινή ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα ιατρού και να έχουν γίνει εντός τριμήνου προ της ημερομηνίας παρουσιάσεώς τους για υγειονομικές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί στην αναφερόμενη στο παρόν διαδικασία, δεν συνεχίζουν την εξέτασή τους στις υπόλοιπες. Οι υποψήφιοι που δεν θα παρουσιασθούν ή θα διακόψουν σε οποιαδήποτε διαδικασία ή δεν θα κριθούν ικανοί αποκλείονται του διαγωνισμού.

       Όχι Όχι


      • 11 Υγειονομική εξέταση επαρκής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Όχι


      • 12 Υγειονομική εξέταση ανεπαρκής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Ναι


      • 13 Αθλητική Δοκιμασία Υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης στην κολύμβηση, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να επιτύχουν το ελάχιστο όριο των πενήντα (50) μέτρων ελεύθερο εντός χρόνου δύο (2) λεπτών (μία προσπάθεια).

       Σημειώσεις Οι υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί στην αναφερόμενη στο παρόν διαδικασία, δεν συνεχίζουν την εξέτασή τους στις υπόλοιπες. Οι υποψήφιοι που δεν θα παρουσιασθούν ή θα διακόψουν σε οποιαδήποτε διαδικασία ή δεν θα κριθούν ικανοί αποκλείονται του διαγωνισμού.

       Όχι Όχι


      • 14 Αθλητική Δοκιμασία Επιτυχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Όχι


      • 15 Αθλητική Δοκιμασία Ανεπιτυχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Ναι


      • 16 Ψυχομετρικές εξετάσεις υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Σημειώσεις Οι υποψήφιοι που δεν θα παρουσιασθούν ή θα διακόψουν σε οποιαδήποτε διαδικασία ή δεν θα κριθούν ικανοί αποκλείονται του διαγωνισμού.

       Όχι Όχι


      • 17 Ψυχομετρικές εξετάσεις επαρκείς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Όχι


      • 18 Ψυχομετρικές εξετάσεις ανεπαρκείς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Ναι


      • 19 Κατάταξη επιτυχόντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους Πίνακες Επιτυχόντων, κατατάσσονται απευθείας στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παρακολουθούν ταχύρρυθμη βασική εκπαίδευση, η χρονική διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, σε θέματα κυρίως στρατιωτικής αγωγής, αρμοδιότητας και αποστολής του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και πρακτική εκπαίδευση επί του αντικειμένου απασχόλησής τους. Ακολούθως, τοποθετούνται και υπηρετούν σε Ναυτικά Νοσοκομεία, καθώς και στις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.