Καταγγελία / Αναφορά στην Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση63c9bbc1-3429-4de9-b188-8d5e5e99acf9 523351

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή., ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην Καταγγελία / Αναφορά στην Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η Επιτροπή για την προστασία της ψυχικής υγείας των ανήλικων καταναλωτών συγκροτήθηκε εκ νέου με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με αριθμό 126147/10-12-2020, δυνάμει του άρθρου 7α του νόμου 2251/1994, όπως ισχύει με την κωδικοποίηση στην ΥΑ 5338/2018, για την Προστασία των Καταναλωτών και αποτελεί συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, σχετικά με συγκεκριμένα προϊόντα ή πρακτικές που διατίθενται στην αγορά και ενέχουν κινδύνους για την ψυχική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων. Η Επιτροπή επιδιώκει να συμβάλλει με προτάσεις στη διαμόρφωση ορθής κρίσης, ωφέλιμων συνηθειών, στάσεων και συνειδήσεων στους ανηλίκους και στους γονείς για τα καταναλωτικά ζητήματα, καθώς και να εισηγηθεί τους απαραίτητους περιορισμούς ή/και διορθωτικά μέτρα σε επιβλαβείς ή εν δυνάμει επιζήμιες εμπορικές πρακτικές. Απευθύνεται σε πολίτες. Η Επιτροπή του άρθρου 7α για τη Ψυχική Υγεία των ανήλικων καταναλωτών του νόμου 2251/1994, όπως ισχύει με την κωδικοποίηση στην ΥΑ 5338/2018, για την προστασία των καταναλωτών συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Συνηγόρου του Πολίτη, έναν εκπρόσωπο του Συνηγόρου Καταναλωτή, έναν εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, ένα μέλος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού ή Επιστημονικού Προσωπικού Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα παιδοψυχολογίας ή κοινωνιολογίας, έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Συμβουλίου Αγοράς και Καταναλωτή που προέρχεται από τις ενώσεις καταναλωτών, έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης των Επιμελητηρίων Ελλάδος, έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Βιοτεχνών Παιχνιδιών, έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, και έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.Τα μέλη της Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων έχουν θητεία διετή.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αναφορά/Καταγγελία

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Καταγγελία / Αναφορά στην Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Καταγγελία, αναφορά, ερώτημα που υποβάλλεται στην Επιτροπή Προστασίας για την προστασία της ψυχικής υγείας των ανήλικων καταναλωτών

      Επίσημος τίτλος

      Καταγγελία / Αναφορά στην Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • Υπουργική Απόφαση 5338 2018 40 Β

       Περιγραφή Η Επιτροπή για την προστασία της ψυχικής υγείας των ανήλικων καταναλωτών γνωμοδοτεί προς τον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή βάσει του άρθρου 7α του νόμου 2251/94, για την Προστασία των Καταναλωτών, σχετικά με προϊόντα που διατίθενται στην αγορά και ενέχουν κινδύνους για την ψυχική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων. Πιο συγκεκριμένα, το έργο της Επιτροπής είναι η έκδοση γνωμοδοτήσεων, με τις οποίες θα εισηγείται περιοριστικά μέτρα στην κυκλοφορία προϊόντων, που παραβαίνουν τις σχετικές με την ψυχική υγεία των ανηλίκων διατάξεις, ο εντοπισμός γενικότερων πρακτικών προώθησης και διάθεσης προϊόντων, που ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για τους ανηλίκους και η εισήγηση, όπου κρίνεται αναγκαίο, για την έκδοση κωδίκων συρρύθμισης της πολιτείας με τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ή και κανονιστικών διατάξεων, και η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση του κοινού, ειδικότερα δε των γονέων - καταναλωτών και των νέων, σε θέματα προστασίας της ψυχικής υγείας των ανηλίκων καταναλωτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180200040

       ΑΔΑ ΩΣΦΞ465ΧΙ8-ΣΟΣ

      • Υπουργική Απόφαση 5459 Β 2020 5459 Β

       Περιγραφή Συγκρότηση της Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων (εφεξής «Επιτροπή») του άρθρου 7α «Ψυχική Υγεία των ανήλικων καταναλωτών» του ν. 2251/1994 (Α΄ 191) για την προστασία των καταναλωτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200205459

       ΑΔΑ 6ΜΩΞ46ΜΤΛΡ-ΙΘΠ

      • Υπουργική Απόφαση 29148 2021 1015 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 126147 Συγκρότηση της Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων του άρθρου 7α Ψυχική Υγεία των ανήλικων καταναλωτών’ του ν. 2251/1994 (Α΄191) για την προστασία των καταναλωτών Β΄ 5459/10.12.2020.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201015

       ΑΔΑ 6ΗΜΕ46ΜΤΛΡ-Θ3Γ

      • 1 Υποβολή καταγγελίας, ερωτήματος για εξέταση από τα μέλη της Επιτροπής για την προστασία της ψυχικής υγείας των ανήλικων καταναλωτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Η καταγγελία/αναφορά ή το ερώτημα περιέρχονται για εξέταση στην Επιτροπή μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή, όταν αφορούν σε προϊόντα, τα οποία ενέχουν κινδύνους για την ψυχική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων θεωρούνται ιδίως τα προϊόντα τα οποία: προκαλούν στους ανηλίκους, ανασφάλεια ή φόβο, παροτρύνουν, άμεσα ή έμμεσα, σε επιθετική συμπεριφορά και ειδικότερα σε χρήση ή άσκηση βίας, προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, προτρέπουν στην υιοθέτηση προτύπων συμπεριφοράς που δεν συνάδουν με τους ηθικούς και νομικούς κανόνες της σύγχρονης κοινωνίας ή είναι επιζήμια για το περιβάλλον, καλλιεργούν διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, ιθαγένειας, αναπηρίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, παροτρύνουν σε εθισμούς και δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για τους ίδιους, εγείρουν άμεσα ή έμμεσα, πρόωρα, τον ερωτισμό μέσω λεκτικών ή εικονικών αναπαραστάσεων με σεξουαλικά μηνύματα που δεν συνάδουν με την εικόνα της παιδικής ηλικίας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής ή αναπαράγουν έμφυλα στερεότυπα, εξοικειώνουν, άμεσα ή έμμεσα, τους ανηλίκους με ανήθικες ή ασεβείς πράξεις. Ο καταγγέλλων είναι ο γονέας, ο εκπαιδευτικός ή ο ασκών γονική μέριμνα.

       Όχι Όχι


      • 2 Ένταξη της καταγγελίας στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης της Επιτροπής για την προστασία της ψυχικής υγείας των ανήλικων καταναλωτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή, τμήμα Α’, για την λειτουργία της Επιτροπής για την προστασία της ψυχικής υγείας των ανήλικων καταναλωτών, ενημερώνει την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Επιτροπής για την προστασία της ψυχικής υγείας των ανήλικων καταναλωτών για διαμαρτυρία προς εξέταση.

       Σημειώσεις Η Επιτροπή συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση από τη Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή, η οποία σε συνεργασία με την Πρόεδρο καθορίζει την ημερομηνία σύγκλησης. Η Επιτροπή δύναται να συγκαλείται εκτάκτως σε συνεδρίαση, εφόσον προκύπτει σοβαρό θέμα αρμοδιότητας της είτε με πρωτοβουλία της Προέδρου της είτε μετά από έγγραφη αίτηση τακτικού μέλους της, στην οποία θα αναφέρονται και τα προτεινόμενα θέματα της ημερησίας διάταξης. Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη αποστέλλονται στα μέλη της Επιτροπής με μέριμνα της ανωτέρω Υπηρεσίας. Η Επιτροπή συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση τουλάχιστον πέντε (5) μέλη της.

       Όχι Όχι


      • 3 Εξέταση της καταγγελίας στη συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής για την προστασία της ψυχικής υγείας των ανήλικων καταναλωτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Η καταγγελία εξετάζεται υπό το πρίσμα του άρθρου 7α παρ. 2 του ν. 2251/1994, δηλαδή διερευνάται εάν τα υπό εξέταση προϊόντα αφορούν σε προϊόντα, τα οποία ενέχουν κινδύνους για την ψυχική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων. θεωρούνται ιδίως τα προϊόντα τα οποία: προκαλούν στους ανηλίκους, ανασφάλεια ή φόβο, παροτρύνουν, άμεσα ή έμμεσα, σε επιθετική συμπεριφορά και ειδικότερα σε χρήση ή άσκηση βίας, προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, προτρέπουν στην υιοθέτηση προτύπων συμπεριφοράς που δεν συνάδουν με τους ηθικούς και νομικούς κανόνες της σύγχρονης κοινωνίας ή είναι επιζήμια για το περιβάλλον, καλλιεργούν διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, ιθαγένειας, αναπηρίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, παροτρύνουν σε εθισμούς και δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για τους ίδιους, εγείρουν άμεσα ή έμμεσα, πρόωρα, τον ερωτισμό μέσω λεκτικών ή εικονικών αναπαραστάσεων με σεξουαλικά μηνύματα που δεν συνάδουν με την εικόνα της παιδικής ηλικίας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής ή αναπαράγουν έμφυλα στερεότυπα, εξοικειώνουν, άμεσα ή έμμεσα, τους ανηλίκους με ανήθικες ή ασεβείς πράξεις.

       Σημειώσεις Η Πρόεδρος μπορεί σε συνεννόηση με τα λοιπά τακτικά μέλη, να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της Επιτροπής εμπειρογνώμονες, εκπροσώπους των δημόσιων αρχών, οργανισμών, οικονομικών και κοινωνικών φορέων. Αυτοί δύνανται να παρίστανται με δικαίωμα λόγου, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια των εργασιών της και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο ανάλογα με την υπό εξέταση καταγγελία, ζητά τη συνδρομή ή και τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις άλλων φορέων ή οργανισμών των οποίων οι αρμοδιότητες άπτονται ή είναι συναφείς με την υπό εξέταση υπόθεση. Ο υπεύθυνος εταιρείας της οποίας το προϊόν τίθεται σε αξιολόγηση από την Επιτροπή ή τεχνικός σύμβουλος αυτής δύναται να παρίσταται ενώπιον της προκειμένου να καταθέσει τις απόψεις του, οι οποίες θα συνεκτιμηθούν πριν την τελική γνωμοδότηση της Επιτροπής.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση γνωμοδότησης της Επιτροπής μετά από την εξέταση της καταγγελίας, ερωτήματος σε μια ή περισσότερες συνεδριάσεις των μελών της Επιτροπής για την προστασία της ψυχικής υγείας των ανήλικων καταναλωτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Συχνά η εξέταση μίας καταγγελίας, η οποία μπορεί να είναι ακόμη και ένα ερώτημα, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα και την σοβαρότητα του θέματος δεν εξαντλείται σε μία συνεδρίαση, αλλά να μπορεί να απαιτείται μέχρι και (3) τρεις συνεδριάσεις μέχρι την έκδοση μίας τελική γνωμοδότησης. Όταν για μία υπόθεση τα μέλη καταλήγουν σε γνωμοδότηση συντάσσεται πρακτικό. Η απόφαση συνήθως οδηγεί εναλλακτικά σε τρία αποτελέσματα: 1ο , τα μέλη αποφασίζουν ότι το υπό εξέταση προϊόν δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 α και εναπόκειται στην σφαίρα ευθύνης των γονέων, 2ο το υπό εξέταση προϊόν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7α και 3ο το υπό εξέταση προϊόν όχι μόνο εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7α αλλά τα μέλη εισηγούνται στον γενικό γραμματέα και περιοριστικά μέτρα στην κυκλοφορία προϊόντων, που παραβαίνουν τις σχετικές με την ψυχική υγεία των ανηλίκων διατάξεις.

       Σημειώσεις Οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής πρέπει να συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής κοινοποιούνται στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή το αργότερο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά σε μηνιαία περίπου βάση, ενώ σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση, ενημερώνεται ο καταγγέλλων.

       Όχι Όχι


      • 5 Γνωμοδότηση της Επιτροπής μετά από την εξέταση της καταγγελίας, ερωτήματος στη συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής για την προστασία της ψυχικής υγείας των ανήλικων καταναλωτών ότι η υπόθεση δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7α του ν. 2251 - Ενημέρωση του καταγγέλλοντα με επιστολή της αρμόδιας Διεύθυνσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Στην περίπτωση που η Επιτροπή αποφανθεί ότι η εξεταζόμενη υπόθεση δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7α, αποστέλλεται στον καταγγέλλοντα από την αρμόδια Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή μία γενική επιστολή για την ενημέρωση επί της υπόθεσης.

       Όχι Όχι


      • 6 Γνωμοδότηση της Επιτροπής ότι το υπό εξέταση προϊόν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7α του ν. 2251.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Στην περίπτωση αυτή διαβιβάζεται από την Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή στην αρμόδια Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή το σχετικό πρακτικό και την ενημερώνει για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί προκειμένου να προωθηθεί επιστολή στον εν λόγω προμηθευτή.

       Ναι Όχι


      • 7 Γνωμοδότηση της Επιτροπής ότι το υπό εξέταση προϊόν όχι μόνο εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7α του ν. 2251, αλλά τα μέλη αυτής εισηγούνται στο Γενικό Γραμματέα και περιοριστικά μέτρα στην κυκλοφορία προϊόντων, που παραβαίνουν τις σχετικές με την ψυχική υγεία των ανηλίκων διατάξεις.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός


       Περιγραφή Στην περίπτωση αυτή η Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή, τμήμα Α΄, σε συνεργασία με τα μέλη της Επιτροπής εισηγείται μέτρα και τα προωθεί στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή είτε για να τύχουν νομοθετικής πρωτοβουλίας είτε για να αναρτηθούν με την μορφή ενημέρωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

       Ναι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.