Καταγραφή μεταγενέστερης αίτησης για παροχή Διεθνούς Προστασίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηafbc8226-21b4-4c81-a5e1-f2b8cdaed204 795645 Recording of a subsequent application for International Protection

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Υπηρεσία Ασύλου, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην καταγραφή μεταγενέστερης αίτησης για παροχή Διεθνούς Προστασίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Υπηρεσία Ασύλου

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Μεταγενέστερη αίτηση είναι η αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται εκ νέου μετά από τελεσίδικη απορριπτική απόφαση από την Αστυνομία ή την Υπηρεσία Ασύλου ή την Αρχή Προσφυγών ή μετά από παραίτηση του αιτούντος από προηγούμενη αίτηση διεθνούς προστασίας. Προκειμένου να υποβληθεί μεταγενέστερη αίτηση στην Υπηρεσία Ασύλου θα πρέπει να έχει ληφθεί από την Ελληνική Αστυνομία ή την Υπηρεσία Ασύλου τελεσίδικη απορριπτική απόφαση και να υπάρχουν νέοι λόγοι για τους οποίους ο αιτών ζητά να του χορηγηθεί διεθνής προστασία (άσυλο). Επισημαίνεται ότι μετά την κατάθεση μεταγενέστερης αίτησης δεν χορηγείται δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, καθώς πρέπει να αποφασίσει η Υπηρεσία Ασύλου εάν θα κάνει δεκτή την αίτησή του. Μόνο εάν γίνει δεκτή η μεταγενέστερη αίτηση θα χορηγηθεί δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία και θα συνεχιστεί η εξέταση της αίτησης από την Υπηρεσία Ασύλου. Απευθύνεται σε πολίτες τρίτων χωρών. Ο αιτών έχει δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της Αρχής Προσφυγών κατά της απόφασης που απορρίπτει μεταγενέστερη αίτηση ως απαράδεκτη, εντός πέντε (5) ημερών από την επίδοση της απόφασης. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής και μέχρι την επίδοση της απόφασης επ’ αυτής, αναστέλλεται κάθε μέτρο απέλασης, επανεισδοχής ή επιστροφής του αιτούντος.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Καταγραφή μεταγενέστερης αίτησης για παροχή Διεθνούς Προστασίας.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Καταγραφή μεταγενέστερης αίτησης για παροχή Διεθνούς Προστασίας

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       D4

       ,


      • 1 Υπηκοότητας Υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που ζητούν να μην απελαθούν γιατί φοβούνται δίωξη λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων, ή γιατί κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής ή προηγούμενης διαμονής του, ιδίως γιατί κινδυνεύουν με θανατική ποινή ή εκτέλεση, με βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή κινδυνεύει η ζωή ή η ακεραιότητά τους λόγω διεθνούς ή εμφύλιας σύρραξης.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να υφίστανται προηγούμενη απορριπτική απόφαση α’ βαθμού εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η σχετική προθεσμία άσκησης προσφυγής.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Να υφίστανται προηγούμενη απορριπτική απόφαση επί αιτήματος διεθνούς προστασίας β’ βαθμού

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Να υφίστανται προηγούμενη απορριπτική απόφαση επί αιτήματος διεθνούς προστασίας α’ ή β’ βαθμού, (περιλαμβανομένων και των απορριπτικών αποφάσεων λόγω σιωπηρής ανάκλησης κατά το προϊσχύoν νομικό πλαίσιο).

       Ναι Ναι

      • 5 Διοικητικές Να υφίσταται παραίτηση από αίτηση που είχε υποβληθεί στην ΕΛ.ΑΣ. ή προσφυγή που είχε ασκηθεί ενώπιον των Επιτροπών Προσφυγών του π.δ. 114/2014.

       Ναι Ναι

      • 6 Διοικητικές Να υφίσταται πράξη απόρριψης που εκδόθηκε από τον Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών, κατά τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 113 του ν. 4636/2019.

       Ναι Ναι

      • 7 Διοικητικές Να υφίσταται παραίτηση από αίτηση που είχε υποβληθεί στην Υπηρεσία Ασύλου ή έκδοση πράξης διακοπής από την Υπηρεσία Ασύλου, την Αρχή Προσφυγών, την ΕΛ.ΑΣ. ή τις Επιτροπές Προσφυγών του π.δ. 114/2014.

       Ναι Ναι

      • 1 Πράξη διακοπής που έχει εκδοθεί από την Υπηρεσία Ασύλου, την Αρχή Προσφυγών, την ΕΛ.ΑΣ. ή τις Επιτροπές Προσφυγών του π.δ. 114/2014 Απόφαση

       Πράξη διακοπής που έχει εκδοθεί από την Υπηρεσία Ασύλου, την Αρχή Προσφυγών, την ΕΛ.ΑΣ. ή τις Επιτροπές Προσφυγών του π.δ. 114/2014

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Πράξης απόρριψης που εκδόθηκε από τον Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών κατά τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 113 του ν. 4636/2019. Απόφαση

       Πράξης απόρριψης που εκδόθηκε από τον Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών κατά τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 113 του ν. 4636/2019.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 1127

      • 3 Απορριπτική απόφαση α’ βαθμού εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η σχετική προθεσμία άσκησης προσφυγής Απόφαση

       Απορριπτική απόφαση α’ βαθμού εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η σχετική προθεσμία άσκησης προσφυγής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 1127

      • 4 Απορριπτική απόφαση β’ βαθμού Απόφαση

       Απορριπτική απόφαση β’ βαθμού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 1127

      • 5 Απορριπτική απόφαση α’ ή β’ βαθμού, (περιλαμβανομένων και των απορριπτικών αποφάσεων λόγω σιωπηρής ανάκλησης κατά το προϊσχύσαν νομικό πλαίσιο). Απόφαση

       Απορριπτική απόφαση α’ ή β’ βαθμού, (περιλαμβανομένων και των απορριπτικών αποφάσεων λόγω σιωπηρής ανάκλησης κατά το προϊσχύσαν νομικό πλαίσιο).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 1127

      • 6 Απόφαση απέλασης Απόφαση

       Απόφαση απέλασης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 1127

      • 7 Άρση της κράτησης του αιτούντα του έχει εκδοθεί από την Ελληνική Αστυνομία Απόφαση

       Άρση της κράτησης του αιτούντα του έχει εκδοθεί από την Ελληνική Αστυνομία

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 1127

      • 8 Παραίτηση από αίτηση που έχει εκδοθεί από την Υπηρεσία Ασύλου ή από Επιτροπή Προσφυγών Έγγραφο

       Παραίτηση από αίτηση που έχει εκδοθεί από την Υπηρεσία Ασύλου ή από Επιτροπή Προσφυγών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 4084

      • 9 Τελεσίδικη απόφαση που έχει εκδοθεί από την Υπηρεσία Ασύλου ή από Επιτροπή Προσφυγών Απόφαση

       Τελεσίδικη απόφαση που έχει εκδοθεί από την Υπηρεσία Ασύλου ή από Επιτροπή Προσφυγών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 1127

      • Νόμος 63 4636 2019 169 Α

       Περιγραφή Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100169

      • Νόμος 4686 2020 96 Α

       Περιγραφή Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A 169), 4375/2016 (A 51), 4251/2014 (Α 80) και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100096

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 604 2013

       Περιγραφή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 604/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση).

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32013R0604

      • 1 Λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων κατηγορίας Eurodac 3

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή H λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων του αιτούντος γίνεται με χρήση ειδικής συσκευής λήψης αποτυπωμάτων (live scan) από τον αρμόδιο υπάλληλο και η αποστολή τους στην κεντρική ευρωπαϊκή βάση Eurodac προς ταυτοποίηση.

       Σημειώσεις Eurodac: Κεντρική ευρωπαϊκή βάση δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων. Επίσης σε όλη τη διαδικασία διατίθεται παροχή διερμηνείας σε γλώσσα επιλογής του αιτούντος.

       Όχι Όχι


      • 2 Απάντηση από Eurodac

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Επιστροφή απάντησης από Eurodac που προκύπτει ότι έχει εκδοθεί τελεσίδικη απορριπτική απόφαση, ή πράξη διακοπής ή παραίτηση του αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν επιστρέψει απάντηση από το Eurodac 3 που προκύπτει ότι επί της προγενέστερης αίτησης του αιτούντος έχει εκδοθεί τελεσίδικη απορριπτική απόφαση, ή πράξη διακοπής ή ότι ο αιτών έχει παραιτηθεί από προηγούμενη αίτησή του η αίτηση καταγράφεται ως μεταγενέστερη

       Ναι Όχι


      • 4 Μη επιστροφή απάντησης από Eurodac

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν μετά τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων του αιτούντος δεν επιστρέψει απάντηση Eurodac 3, αλλά ο αιτών προσκομίζει κάποιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο αριθμός φακέλου του και το οποίο έγγραφο σχετίζεται με την παλιά αίτηση ή από την αναζήτηση της Υπηρεσίας με βάση τον αριθμό φακέλου προκύπτει ότι υπάρχει πράξης διακοπής ή παραίτηση ή ότι δεν έχει ασκηθεί προσφυγή η αίτηση καταγράφεται ως μεταγενέστερη.

       Σημειώσεις Στην ως άνω περίπτωση ο αιτών μπορεί να προσκομίσει έγγραφα όπως πράξη διακοπής, απόφαση α’ ή β’ βαθμού, επιδοτήριο, ροζ κάρτα, απόφαση απέλασης, άρση κράτησης κτλ.

       Ναι Όχι


      • 5 Καταγραφή μεταγενέστερης αίτησης με συμπλήρωση της φόρμας καταγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν, καταγράφεται μεταγενέστερη αίτηση, ο καταγραφέας, πριν ξεκινήσει τη συμπλήρωση της φόρμας καταγραφής, επιλέγει το πεδίο «μεταγενέστερη αίτηση».

       Σημειώσεις Καταγραφέας: Υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου με κύρια αρμοδιότητα την καταγραφή της αίτησης διεθνούς προστασίας.

       Όχι Όχι


      • 6 Παράδοση τον αιτούντα σημειώματος όπου αναγράφονται τα στοιχεία της μεταγενέστερης αίτησής του

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο καταγραφέας παραδίδει στον αιτούντα σημείωμα στο οποίο αναγράφεται το όνομα, επώνυμο, ο αριθμός πρωτοκόλλου της μεταγενέστερης αίτησης και ο αριθμός υπόθεσης ασύλου.

       Όχι Όχι


      • 7 Ενημέρωση του αιτούντα περί μη χορήγησης δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο καταγραφέας ενημερώνει τον αιτούνται ότι δεν του εκδίδεται δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, καθώς πρέπει πρώτα να αποφασίσει η Υπηρεσία εάν θα κάνει δεκτή την αίτησή του.

       Όχι Όχι


      • 8 Ενημέρωση του αιτούντα για τη διαδικασία παρακολούθησης της αίτησής του

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο καταγραφέας επισημαίνει στον αιτούντα ότι οφείλει ανά ένα μήνα να προσέρχεται στην Υπηρεσία για να ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του και ότι αν δεν προσέλθει το αργότερο εντός 3 μηνών θα εκδοθεί για την αίτησή του ακόμα και αν έχει κριθεί παραδεκτή, πράξη διακοπής .

       Όχι Όχι


      • 9 Χρέωση εξέτασης μεταγενέστερης αίτησης στον αρμόδιο χειριστή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η χρέωση της εξέτασης των μεταγενέστερων αιτήσεων γίνεται σε συγκεκριμένους χειριστές. Ως εκ τούτου οι καταγραφείς μόλις ολοκληρώσουν την καταγραφή της μεταγενέστερης αίτησης θα ενημερώνουν σχετικά το Συντονιστή του Καταγραφικού. Αυτός με τη σειρά του ενημερώνει με mail τόσο τους αρμόδιους χειριστές όσο και τον αρμόδιο για τις μεταγενέστερες αιτήσεις υπάλληλο της Γραμματείας Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου.

       Σημειώσεις Χειριστής: Υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου με κύρια αρμοδιότητα την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.