Καταλληλότητα βυτίων δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης μεταφοράς στερεών ή υγρών τροφίμων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb6243c63-f80d-43f3-bd44-1abaacd93944 624363

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΦΕΤ, Τμήματα Εμπορίου Περιφερειακών Ενοτήτων., ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ειδικής βεβαίωσης καταλληλότητας για βυτία δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης μεταφοράς στερεών ή υγρών τροφίμων κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1935/2004 και απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις τροφίμων και νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΦΕΤ, Τμήματα Εμπορίου Περιφερειακών Ενοτήτων.

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας για βυτίο μεταφοράς στερεών/υγρών τροφίμων κάθε κατηγορίας (δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης), εθνικών ή διεθνών μεταφορών, με αποσπώμενο ή μόνιμο βυτίο, ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση Ειδικής Βεβαίωσης Καταλληλόλητας γι’ αυτό το είδος μεταφορών. Στην άδεια κυκλοφορίας που εκδίδεται μεταφέρονται οι παρατηρήσεις της Ειδικής Βεβαίωσης, η κατηγορία τροφίμων (στερεά ή υγρά) που επιτρέπεται να μεταφέρονται και η ένδειξη αποκλειστικής μεταφοράς τροφίμων. (Εγκύκλιος υπ’ αριθ. Γ10/30602/2602/06-06-2008 Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών, Διεύθυνσης Εμπορευματικών Μεταφορών). Τα βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς τροφίμων είτε ανήκουν και χρησιμοποιούνται από επιχείρηση τροφίμων (ιδιωτικής χρήσης) είτε είναι δημόσιας χρήσης και εκτελούν μεταφορές τροφίμων υπόκεινται στην υποχρέωση να πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ως προς τις προδιαγραφές (κατασκευή, σχεδιασμός) και ως προς την τήρηση υγειονομικών διαδικασιών που διασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά τροφίμων. (Εγκύκλιος υπ’ αριθ. 7948/28-05-2008 Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, Διεύθυνσης Ασφάλειας Τροφίμων).

Οι βεβαιώσεις καταλληλόλητας των βυτίων μεταφοράς στερών/υγρών τροφίμων χορηγούνται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΦΕΤ και όπου αυτές δεν υπάρχουν, από τα Τμήματα Εμπορίου των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει την Βεβαίωση Καταλληλότητας του Βυτίου στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών προκειμένου να λάβει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος του.

Τελευταία ενημέρωση

19/09/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Χορήγηση βεβαίωσης καταλληλόλητας για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς στερεών/υγρών τροφίμων.

Σημειώσεις

Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί από εξουσιοδοτημένο νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης τροφίμων στην οποία ανήκει το βυτίο. Στην αίτηση καταγράφονται: στοιχεία επιχείρησης ή/και νόμιμου εκπροσώπου, αναγνωριστικά στοιχεία οχήματος, προβλεπόμενη χρήση μεταφορών, κατηγορία τροφίμων προς μεταφορά (στερεά ή υγρά).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας για βυτία μεταφοράς στερεών ή υγρών τροφίμων

      Επίσημος τίτλος

      Καταλληλότητα Βυτίων Μεταφοράς Στερών ή Υγρών Τροφίμων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Ο αιτών (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) πρέπει να έχει στην ιδιοκτησία του το βυτιοφόρο όχημα για το οποίο αιτείται την έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας μεταφοράς τροφίμων.

       Όχι Όχι

      • 2 Υγειονομικές Τα βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς τροφίμων είτε ανήκουν και χρησιμοποιούνται σε μια επιχείρηση (ιδιωτικής χρήσης,) είτε είναι δημόσιας χρήσης και εκτελούν μεταφορές τροφίμων πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, τόσο από πλευράς προδιαγραφών (καταλληλότητα σχεδιασμού και κατασκευής), όσο και από πλευράς τήρησης διαδικασιών και χειρισμών επαρκών και ικανών για να διασφαλίζουν την ασφάλεια των μεταφερόμενων τροφίμων από το σημείο παραλαβής έως το σημείο αποστολής Κανονισμός (ΕΚ) 852/2004, Παράρτημα ΙΙ Κεφ. IV, V.

       Όχι Όχι

      • 1 Έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη κατοχή του βυτιοφόρου οχήματος από τον αιτούντα και ο αριθμός πλαισίου του. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη κατοχή του βυτιοφόρου οχήματος από τον αιτούντα και ο αριθμός πλαισίου του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Επισημαίνεται ότι η άδεια κυκλοφορίας του βυτιοφόρου οχήματος εκδίδεται μετά την χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας μεταφοράς τροφίμων και προσκόμιση αυτής στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών. Κατόπιν τούτου, έγγραφα που τεκμηριώνουν τον τίτλο ιδιοκτησίας του βυτιοφόρου οχήματος μπορεί να αποτελούν το τιμολόγιο αγοράς, έγγραφα εκτελωνισμού του οχήματος και η προσωρινή άδεια κυκλοφορίας, εφόσον υπάρχει κατά περίπτωση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • Νόμος 2741 1999 199 Α

       Περιγραφή Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100199

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1935 2004

       Περιγραφή Σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R1935&qid=1688990809345

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 852 2004

       Περιγραφή Για την υγιεινή των τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0852&qid=1688990866970

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 15523 2006 1187 Β

       Περιγραφή Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060201187

      • 1 Παραλαβή αίτησης για την Έκδοση Βεβαίωσης Καταλληλότητας Βυτίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για την χορήγηση βεβαίωσης καταλληλόλητας βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς στερεών/υγρών τροφίμων στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΦΕΤ, ή όπου αυτές δεν υπάρχουν στα Τμήματα Εμπορίου των Περιφερειακών Ενοτήτων.

       Σημειώσεις Για τα στοιχεία της αίτησης βλ. πεδίο "Αίτηση".

       Όχι Όχι


      • 2 Προγραμματισμός Ελέγχου Βυτίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο έλεγχος του βυτίου για την έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας εντάσσεται στο πρόγραμμα των ελέγχων, όπως οργανώνονται από την αρμόδια διεύθυνση.

       Ναι Όχι


      • 3 Έλεγχος με Διενέργεια Δειγματοληψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Κατά τον επιτόπιο έλεγχο επαληθεύονται η τήρηση των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση για την έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας του βυτίου (βλ. πεδίο "Αίτηση"). Η δειγματοληψία, εφόσον απαιτείται, διενεργείται με βάση τις εγκυκλίους της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΕΤ με αρ. πρωτ. 7948/25-05-2008, 9318/19-06-2008, 9703/01-07-2009, του Γενικού Χημείου του Κράτους με αρ. πρωτ. 3012445/1578/04-06-2008 και του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών με αρ. πρωτ. Γ10/30602/2602/06-06-2008.

       Σημειώσεις Η λήψη δείγματος από το βυτίο μεταφοράς στερεών/υγρών τροφίμων γίνεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή συνεργάτη του, παρουσία των ελεγκτών της υπηρεσίας. Ο επιτόπιος έλεγχος και η δειγματοληψία διενεργείται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή σε χώρο που προτείνει ο ενδιαφερόμενος.

       Ναι Όχι


      • 4 Καταγραφή Στοιχείων Δειγματοληψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί την δειγματοληψία προτυποποιημένο έντυπο με τίτλο "Πρωτόκολλο Δειγματοληψίας" με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν την ταυτοποίηση του βυτιοφόρου οχήματος και την εξέταση του δείγματος.

       Σημειώσεις Τα στοιχεία του πρωτοκόλλου δειγματοληψίας καταχωρούνται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΦΕΤ.

       Ναι Όχι


      • 5 Αποστολή Δείγματος στο Εργαστήριο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το δείγμα αποστέλλεται στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους, ως αρμόδιο εργαστήριο, με το πρωτόκολλο δειγματοληψίας και το σχετικό διαβιβαστικό.

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος για την εξέταση του δείγματος πληρώνει σχετικό παράβολο στο αρμόδιο εργαστήριο.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκθεση Εξέτασης Δείγματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους που διενεργεί την εξέταση του δείγματος, εκδίδει έκθεση εξέτασης του δείγματος με το αποτέλεσμα της δειγματοληψίας, την οποία αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία που διενήργησε την δειγματοληψία.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση Βεβαίωσης Καταλληλότητας Βυτίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που το δείγμα σύμφωνα με το αποτέλεσμα της δειγματοληψίας από το αρμόδιο εργαστήριο χαρακτηρίζεται ως "κανονικό" η αρμόδια διεύθυνση εκδίδει την βεβαίωση καταλληλότητας του βυτιοφόρου οχήματος για την μεταφορά στερεών/υγρών τροφίμων. Η βεβαίωση καταλληλότητας βυτιοφόρου οχήματος αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο και κοινοποιείται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ και στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών.

       Σημειώσεις Χρησιμοποιείται το έντυπο "Ειδική βεβαίωση για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς στερεών/υγρών τροφίμων" στο οποίο βεβαιώνεται η καταλληλότητα του βυτιοφόρου οχήματος και συμπεριλαμβάνονται στοιχεία του ιδιοκτήτη και αναγνωριστικά στοιχεία του οχήματος. Με την προσκόμιση της Βεβαίωσης Καταλληλότητας του Βυτιοφόρου Οχήματος Μεταφοράς Στερεών/Υγρών Τροφίμων στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει την άδεια κυκλοφορίας του βυτιοφόρου οχήματος.

       Ναι Ναι


      • 8 Ανακοίνωση Αποτελέσματος Μη Συμμορφούμενου Δείγματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που το δείγμα σύμφωνα με το αποτέλεσμα της δειγματοληψίας από το αρμόδιο εργαστήριο χαρακτηρίζεται ως "μη κανονικό" ή ως "μη ασφαλές" η αρμόδια διεύθυνση συντάσσει το έγγραφο ανακοίνωσης του αποτελέσματος μοναδικού δείγματος. Η ανακοίνωση αποτελέσματος μοναδικού δείγματος που δεν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο και κοινοποιείται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση δειγματοληψίας βυτιοφόρου οχήματος το δείγμα είναι μοναδικό και δεν υπάρχει δυνατότητα έφεσης, οπότε το αποτέλεσμα είναι οριστικό. Βλ. και Διαδικασία ΜΙΤΟΣ 727449: Προγραμματισμός και διενέργεια δειγματοληψίας από Περιφερειακή Διεύθυνση και Διαχείριση Αποτελεσμάτων.

       Ναι Ναι


      • 9 Έλεγχος Χωρίς Δειγματοληψία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Κατά τον επιτόπιο έλεγχο επαληθεύονται η τήρηση των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση για την έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας του βυτίου (βλ. πεδίο "Αίτηση"). Δεν προβλέπεται η διενέργεια δειγματοληψίας εφόσον προσκομιστεί από τον ενδιαφερόμενο Πιστοποιητικό της κατασκευάστριας εταιρείας του βυτιοφόρου οχήματος σχετικά με το είδος του υλικού κατασκευής και στο οποίο βεβαιώνεται ότι το βυτιοφόρο όχημα είναι κατάλληλο για την μεταφορά στερεών/υγρών τροφίμων σύμφωνα και με όσα προβλέπονται για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1935/2004.

       Ναι Όχι


      • 10 Έκδοση Βεβαίωσης Καταλληλότητας Βυτίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια διεύθυνση μετά την επαλήθευση της καταλληλότητας του βυτιοφόρου οχήματος με τον επιτόπιο έλεγχο εκδίδει την σχετική βεβαίωση. Η βεβαίωση καταλληλότητας βυτιοφόρου οχήματος αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο και κοινοποιείται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ και στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών.

       Σημειώσεις Χρησιμοποιείται το έντυπο "Ειδική βεβαίωση για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς στερεών/υγρών τροφίμων" στο οποίο βεβαιώνεται η καταλληλότητα του βυτιοφόρου οχήματος και συμπεριλαμβάνονται στοιχεία του ιδιοκτήτη και αναγνωριστικά στοιχεία του οχήματος. Με την προσκόμιση της Βεβαίωσης Καταλληλότητας του Βυτιοφόρου Οχήματος Μεταφοράς Στερεών/Υγρών Τροφίμων στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει την άδεια κυκλοφορίας του βυτιοφόρου οχήματος.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.