Κατατάξεις Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5f09bbc6-af57-4bff-96bf-3d196d90020a 697604

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  4 Εβδομάδες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στις Κατατάξεις Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ). Απευθύνεται σε πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) ή Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) ή ισότιμων Σχολών της αλλοδαπής, παρέχοντας τους τη δυνατότητα να καταταγούν στο Α΄ έτος των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕ ΚΡΗΤΗΣ), ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕ ΡΟΔΟΥ)

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση Κατάταξης

  Σημειώσεις

  Οι αιτήσεις των υποψηφίων μπορούν να υποβληθούν είτε στη Σχολή είτε ταχυδρομικά είτε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων στις Γραμματείες των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου ή Κρήτης.

  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ιεραρχική Προσφυγή


     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Κατατάξεις Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ)


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Αμφιστρεφής


       • Προεδρικό Διάταγμα 3 44 1984 14 Α

        Περιγραφή Μετεγγραφές και κατατάξεις από και προς την Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου (ΑΣΤΕΡ)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100014

       • 1 Αίτηση υποψηφίου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Οι αιτήσεις των υποψηφίων μπορούν να υποβληθούν είτε στη Σχολή είτε ταχυδρομικά είτε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων στις Γραμματείες των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου ή Κρήτης

        Σημειώσεις Οι κατατάξεις επιτρέπονται στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους, εφόσον η δυναμικότητα στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) το επιτρέπει και πάντως σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό του 5% των σπουδαστών του Α΄ ή Β΄ έτους

        Όχι Όχι


       • 2 Διαβίβαση φακέλου αιτήσεων στη Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 3 Πρωτοκόλληση Φακέλων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


        Όχι Όχι


       • 4 Επεξεργασία των αιτήσεων και έκδοση ή μη απόφασης κατάταξης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


        Όχι Όχι       • 1 Αντίγραφο πτυχίου από την Σχολή ή το Τμήμα αποφοίτησης στο οποίο να φαίνεται ο βαθμός του πτυχίου με δύο (2) δεκαδικά ψηφία, ή σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος σπουδών και εκκρεμεί η ορκωμοσία, βεβαίωση της Γραμματείας ότι ολοκληρώθηκε ο κύκλος σπουδών και εκκρεμεί η ορκωμοσία στην οποία να φαίνεται και ο τελικός βαθμός πτυχίου με δύο (2) δεκαδικά ψηφία. Αποδεικτικό σπουδών

        Αντίγραφο πτυχίου από την Σχολή ή το Τμήμα αποφοίτησης στο οποίο να φαίνεται ο βαθμός του πτυχίου με δύο (2) δεκαδικά ψηφία, ή σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος σπουδών και εκκρεμεί η ορκωμοσία, βεβαίωση της Γραμματείας ότι ολοκληρώθηκε ο κύκλος σπουδών και εκκρεμεί η ορκωμοσία στην οποία να φαίνεται και ο τελικός βαθμός πτυχίου με δύο (2) δεκαδικά ψηφία.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Προκειμένου για τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται επιπλέον επίσημη μετάφραση αυτού καθώς και πράξη αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) για την ισοτιμία αυτού.


        Όχι 2825

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.