Καταχώρηση οργάνων/συστημάτων μέτρησης καυσίμων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση65318d0a-3709-4662-bdf3-8c6d6acd7643 903768

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της εποπτείας της ελληνικής αγοράς, τηρείται μητρώο οργάνων και συστημάτων μέτρησης καυσίμων τα οποία διατίθενται για χρήση ή χρησιμοποιούνται για λόγους δημοσίου συμφέροντος, δημόσιας υγείας, δημόσιας τάξης και δημόσιας ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος, προστασίας των καταναλωτών, είσπραξης φόρων και δασμών και θεμιτών συναλλαγών. Aπευθύνεται σε κάθε οικονομικό φορέα, ο οποίος οφείλει να γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία Μετρολογίας του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων τα στοιχεία τεχνικής τεκμηρίωσης / συμμόρφωσης των οργάνων μέτρησης που πρόκειται να διαθέσει στην εγχώρια αγορά.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

30/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Καταχώρηση οργάνων/συστημάτων μέτρησης καυσίμων.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Δεν προβλέπονται συνέπειεςΆλλο

    Δεν προβλέπονται συνέπειες για έλλειψη απάντησης καθώς η υποχρέωση του αιτούντα είναι η ενημέρωση της υπηρεσίας και η υλοποίηση τυχόν ενεργειών που θα του ζητηθούν, σε περίπτωση κατάθεσης μη ορθών δικαιολογητικών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Γνωστοποίηση οργάνων/συστημάτων μέτρησης καυσίμων, Ενημέρωση μητρώου οργάνων μέτρησης καυσίμων

      Επίσημος τίτλος

      Καταχώρηση οργάνων/συστημάτων μέτρησης καυσίμων


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο οργάνων και συστημάτων μέτρησης καυσίμων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Τεχνικές Τα όργανα/συστήματα μέτρησης καυσίμων που θα διατεθούν στη αγορά πρέπει να εμπίπτουν στα πεδία εφαρμογής της υπ. αριθμ. ΔΠΠ 1418/2016 υ.α. (Β 1231)

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου κατά Ενότητα Β (Module B) (Type Examination Certificate-TEC) από κοινοποιημένο Φορέα Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου κατά Ενότητα Β (Module B) (Type Examination Certificate-TEC) από κοινοποιημένο Φορέα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου κατά Ενότητα Β (Module B) (Type Examination Certificate-TEC) της Οδηγίας 2014/32/ΕΕ, όπως ενσωματώθηκε στην εθνική μας νομοθεσία με την υπ’ αριθμ. οικ. 1418/2016 υ.α. (Β’ 1231)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Πιστοποιητικό Έγκρισης του συστήματος ποιότητας του κατασκευαστή κατά Ενότητα Δ (Module D) από κοινοποιημένο Φορέα Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Έγκρισης του συστήματος ποιότητας του κατασκευαστή κατά Ενότητα Δ (Module D) από κοινοποιημένο Φορέα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό Έγκρισης του συστήματος ποιότητας του κατασκευαστή κατά Ενότητα Δ (Module D) της Οδηγίας 2014/32/ΕΕ, όπως ενσωματώθηκε στην εθνική μας νομοθεσία με την υπ’ αριθμ. οικ. 1418/2016 υ.α. (Β’ 1231)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 3 Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του οργάνου (κατά σειριακό αριθμό ή παρτίδα ή τύπο οργάνου) κατά Ενότητα ΣΤ (Module F) από κοινοποιημένο Φορέα Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του οργάνου (κατά σειριακό αριθμό ή παρτίδα ή τύπο οργάνου) κατά Ενότητα ΣΤ (Module F) από κοινοποιημένο Φορέα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του οργάνου (κατά σειριακό αριθμό ή παρτίδα ή τύπο οργάνου) κατά Ενότητα ΣΤ (Module F) της Οδηγίας 2014/32/ΕΕ, όπως ενσωματώθηκε στην εθνική μας νομοθεσία με την υπ’ αριθμ. οικ. 1418/2016 υ.α. (Β’ 1231)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 8619

      • 4 Πιστοποιητικό Εξέτασης Σχεδιασμού και Πιστοποιητικό Έγκρισης του συστήματος ποιότητας του κατασκευαστή, κατά Ενότητα Η1 (Module H1) από κοινοποιημένο Φορέα Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Εξέτασης Σχεδιασμού και Πιστοποιητικό Έγκρισης του συστήματος ποιότητας του κατασκευαστή, κατά Ενότητα Η1 (Module H1) από κοινοποιημένο Φορέα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό Εξέτασης Σχεδιασμού και Πιστοποιητικό Έγκρισης του συστήματος ποιότητας του κατασκευαστή, κατά Ενότητα Η1 (Module H1) της Οδηγίας 2014/32/ΕΕ, όπως ενσωματώθηκε στην εθνική μας νομοθεσία με την υπ’ αριθμ. οικ. 1418/2016 υ.α. (Β’ 1231)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 8619

      • 5 Πιστοποιητικό Εξέτασης μονάδας κατά Ενότητα Ζ (Module G) από κοινοποιημένο Φορέα Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Εξέτασης μονάδας κατά Ενότητα Ζ (Module G) από κοινοποιημένο Φορέα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό Εξέτασης μονάδας κατά Ενότητα Ζ (Module G) της Οδηγίας 2014/32/ΕΕ, όπως ενσωματώθηκε στην εθνική μας νομοθεσία με την υπ’ αριθμ. οικ. 1418/2016 υ.α. (Β’ 1231)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 8619

      • 6 Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ του κατασκευαστή Δήλωση

       Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ του κατασκευαστή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η Δήλωση Συμμόρφωσης πρέπει να είναι στα ελληνικά και σύμφωνη με το άρθρο 20 της υπ.αριθμ. ΔΠΠ 1418/2016 (Β 1231) υα

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 7 Εγχειρίδιο χρήσης Εγχειρίδιο χρήσης

       Εγχειρίδιο χρήσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να είναι στα ελληνικά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2315

      • Υπουργική Απόφαση 1 109034 2018 4913 Β

       Περιγραφή Δικαιολογητικά για τη διάθεση σε χρήση των οργάνων και συστημάτων μέτρησης για τη συνεχή και δυναμική μέτρηση ποσοτήτων υγρών εκτός από το νερό, τα οποία διατίθενται για χρήση ή χρησιμοποιούνται για λόγους δημοσίου συμφέροντος, δημόσιας υγείας, δημόσιας τάξης και δημόσιας ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος, προστασίας των καταναλωτών, είσπραξης φόρων και δασμών και θεμιτών συναλλαγών και εγκρίθηκαν μετά το 2006,

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180204913

      • Υπουργική Απόφαση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΙ005 1418 2016 1231 Β

       Περιγραφή Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/32/ΕΕ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβούλιου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα των οργάνων μετρήσεων στην αγορά

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160201231

      • Υπουργική Απόφαση 81, παρ. 8 91354 2017 2983 Β

       Περιγραφή Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170202983

      • 1 Κατάθεση αιτήματος καταχώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό Φορέα στη Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας και Μετρολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την καταχώριση των οργάνων μέτρησης που πρόκειται να διαθέσει στην αγορά.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση - Ανάθεση σε υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση του αιτήματος καταχώρισης και ανάθεση του στον αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος της πληρότητας των τεχνικών στοιχείων που συνοδεύουν τα όργανα μέτρησης.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη ψηφιακού εγγράφου και ενημέρωση οικονομικού φορέα για την καταχώριση του οργάνου μέτρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο φάκελος των τεχνικών στοιχείων του οργάνου μέτρησης είναι σύμφωνος με την κείμενη νομοθεσία, ενημερώνεται εγγράφως ο οικονομικός φορέας για την καταχώριση του οργάνου μέτρησης.

       Ναι Όχι


      • 5 Σύνταξη ψηφιακού εγγράφου και ενημέρωση του οικονομικού φορέα για τη μη καταχώριση του οργάνου μέτρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο οικονομικός φορέας ενημερώνεται σχετικά με τις ελλείψεις ή στοιχεία μη συμμόρφωσης των οργάνου μέτρησης στη κείμενη νομοθεσία και την κατά συνέπεια μη καταχώριση του οργάνου.

       Ναι Ναι


      • 6 Ενημέρωση μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.