Καταχώρηση προσώπων στο SIS II με σκοπό τον ειδικό ή διακριτικό έλεγχο για λόγους Δημόσιας Ασφάλειας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc210c349-3c90-4c0a-ab73-bdb51bbedb64 213493

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/Α.Ε.Α., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη καταχώριση προσώπων στο SIS II με σκοπό τον ειδικό ή διακριτικό έλεγχο για λόγους Δημόσιας Ασφάλειας. Στο SIS II εισάγονται δεδομένα σχετικά με πρόσωπα τα οποία τίθενται σε ειδικό έλεγχο ή διακριτική παρακολούθηση. Μια τέτοια καταχώριση μπορεί να εισάγεται με σκοπό τη δίωξη για αδικήματα και την αποτροπή απειλών κατά της δημόσιας ασφάλειας:

α) όταν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι το εν λόγω πρόσωπο σκοπεύει να διαπράξει ή διαπράττει σοβαρές αξιόποινες πράξεις, όπως οι αξιόποινες πράξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2 της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ, ή

β) όταν η συνολική εκτίμηση για το συγκεκριμένο άτομο, ιδίως βάσει αξιόποινων πράξεων τις οποίες έχει τελέσει κατά το παρελθόν, επιτρέπει να υποτεθεί ότι το πρόσωπο αυτό θα διαπράξει και στο μέλλον σοβαρές αξιόποινες πράξεις, όπως οι αξιόποινες πράξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2 της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/Α.Ε.Α.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η διάρκεια ισχύος της καταχώρησης δεν ξεπερνά το ένα (1) έτος. Η καταχώρηση υπόκεινται σε ανανέωση με σχετικό αίτημα του αρμόδιου Φορέα. Κατά τη κρίση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας, το μέτρο μπορεί να καταχωρηθεί μόνο στην Εθνική Βάση Δεδομένων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 της υπ αριθ. 5266/6/46 από 30/10/1997 διαταγής κ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Κατάθεση μέσω συστήματος αλληλογραφίας Police On Line

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Καταχώρηση προσώπων στο SIS II με σκοπό τον ειδικό ή διακριτικό έλεγχο για λόγους Δημόσιας Ασφάλειας


      Μητρώα που τηρούνται

      Εθνική Βάση Δεδομένων
      Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι το εν λόγω πρόσωπο σκοπεύει να διαπράξει ή διαπράττει σοβαρές αξιόποινες πράξεις, όπως οι αξιόποινες πράξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2 της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ, ήτοι: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, - τρομοκρατία, - εμπορία ανθρώπων, - σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και παιδική πορνογραφία, - παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, - παράνομη διακίνηση όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών, - δωροδοκία, - καταδολίευση, συμπεριλαμβανομένης της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά την έννοια της σύμβασης της 26ης Ιουλίου 1995 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, - νομιμοποίηση προϊόντων εγκλήματος, - παραχάραξη, περιλαμβανομένης της κιβδηλείας του ευρώ, - εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο, - εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου του παράνομου εμπορίου απειλούμενων ζωικών ειδών και του παράνομου εμπορίου απειλούμενων φυτικών ειδών και φυτικών ποικιλιών, - παροχή βοήθειας για την παράνομη είσοδο και διαμονή, - ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, βαρεία σωματική βλάβη, - παράνομο εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων και ιστών, - απαγωγή, παράνομη κατακράτηση και ομηρία, - ρατσισμός και ξενοφοβία, - οργανωμένες ή ένοπλες κλοπές, - παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των αρχαιοτήτων και των έργων τέχνης, - απάτη, - αθέμιτη προστασία έναντι παράνομου περιουσιακού οφέλους, εκβίαση, - παράνομη απομίμηση και πειρατεία προϊόντων, - πλαστογραφία δημοσίων εγγράφων και εμπορία πλαστών, - παραχάραξη μέσων πληρωμής, - λαθρεμπόριο ορμονικών ουσιών και άλλων αυξητικών παραγόντων, - λαθρεμπόριο πυρηνικών και ραδιενεργών ουσιών, - εμπορία κλεμμένων οχημάτων, - βιασμός, - εμπρησμός με πρόθεση, - εγκλήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, - αεροπειρατεία και πειρατεία, - δολιοφθορά.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να υφίσταται συνολική εκτίμηση για συγκεκριμένο άτομο, ιδίως βάσει αξιόποινων πράξεων τις οποίες έχει τελέσει κατά το παρελθόν, που να επιτρέπει να υποτεθεί ότι το πρόσωπο αυτό θα διαπράξει και στο μέλλον σοβαρές αξιόποινες πράξεις, όπως οι αξιόποινες πράξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2 της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ, ως αυτές αναφέρονται ανωτέρω.

       Όχι Όχι

      • Απόφαση ευρωπαϊκών οργάνων 36 παρ. 2 2007/533/ΔΕΥ 2007

       Περιγραφή Στόχοι και προϋποθέσεις εισαγωγής καταχωρίσεων.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0533-20070827&from=FR

      • Απόφαση ευρωπαϊκών οργάνων 2 παρ. 2 2002/584/ΔΕΥ 2002

       Περιγραφή Πεδίο εφαρμογής του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002F0584&qid=1620984159284&from=EL

      • Νόμος 99 παρ. 2 2514 1997 140 Α

       Περιγραφή Κύρωση 1)της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών της Οικονομικής Ένωσης του Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, 2)της Σύμβασης Εφαρμογής της ανωτέρω Συμφωνίας μεταξύ των ιδίων Κρατών-Μελών, 3)των Πρωτοκόλλων και των Συμφωνιών προσχώρησης στις παραπάνω Συμφωνίες: της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Αυστριακής Δημοκρατίας, της Φινλανδικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας και του Βασιλείου της Σουηδίας, μετά των τελικών πράξεων, πρακτικών, δηλώσεων και κοινών δηλώσεων αυτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100140

      • 1 Υποβολή αίτησης (υπόδειγμα 5)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Ο αρμόδιος Δημόσιος Φορέας, εφόσον συντρέχουν οι ισχύουσες προϋποθέσεις υποβάλει σχετικό αίτημα στη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας.

       Όχι Όχι


      • 2 Προώθηση Εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Προώθηση εισήγησης σχετικά με το υποβληθέν αίτημα του αρμόδιου Φορέα.

       Όχι Όχι


      • 3 Λήψη Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Λήψη Απόφασης από το Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας/Α.Ε.Α.

       Όχι Όχι


      • 4 Καταχώρηση στο σύστημα SIS II σε θετική απόφαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στη περίπτωση θετικής απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας/Α.Ε.Α., ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει στην καταχώρηση των απαιτούμενων δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα SCHENGEN (SIS II).

       Ναι Όχι


      • 5 Ενημέρωση Φορέα αναφορικά με την αρνητική απόφαση καταχώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα Φορέα.

       Ναι Ναι


      • 6 Ενημέρωση Αιτούντα Φορέα για την καταχώρηση του μέτρου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Υπάλληλος ενημερώνει τον αιτούντα Φορέα σχετικά με τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία καταχώρησης του μέτρου (αριθμός καταχώρησης, χρονική διάρκεια ισχύος καταχώρησης).

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.