Καταχώριση Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) και Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) στο Μητρώο ΝΕΠΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6b02286c-8ef3-4d3e-ada7-0653df7c2909 803348

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 4

Κόστος

70 €

Εκτιμώμενος χρόνος

56 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην καταχώριση στο Μητρώο των Ναυτιλιακών Εταιριών Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) των αποφάσεων των διοικητικών οργάνων της Ν.Ε.Π.Α. (Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) ή Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)) .

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Αφορά την καταχώρηση πρακτικών που μεταβάλλουν την εικόνα της εταιρείας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για καταχώρηση πρακτικών με πλήρη στοιχεία του αιτούντος, καθώς και περιγραφή των συνημμένων σε αυτή δικαιολογητικών.

Σημειώσεις

Στη περίπτωση των εταιρειών που έχουν συσταθεί μέσω της εφαρμογής nepa.gov.gr (https://nepa.gov.gr/) το αίτημα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Αν αυτός που τηρεί το Μητρώο διαπιστώσει ότι απόφαση της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου δεν έχει καταρτιστεί νομοτύπως δεν το καταχωρίζει, αλλά το διαβιβάζει στον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά, ενημερώνοντας εγγράφως τους ιδρυτές.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου, Ενημέρωση πολίτη (λογισμικό)

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Καταχώριση Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) και Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά, Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. (Ναυτιλιακές Εταιρίες Πλοίων Αναψυχής)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας 1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση. Κατ’ εξαίρεση και εφόσον προβλέπεται από το Καταστατικό, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται σε άλλον τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση διαμέσου τηλεδιάσκεψης ως προς όλα ή ορισμένα μέλη αυτής, εφόσον αυτό προβλέπεται στο καταστατικό, το οποίο ορίζει και τις ειδικότερες προϋποθέσεις για αυτό, ή εφόσον δεν αντιτάσσεται, κατόπιν γνωστοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, κανένα μέλος της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος της γενικής συνέλευσης μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας. Επιτρέπεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ορίζεται άλλος τόπος συνεδρίασης, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επιτρέπεται να συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο διαμέσου τηλεδιάσκεψης ως προς όλα ή ορισμένα μέλη αυτού, εφόσον αυτό προβλέπεται στο καταστατικό, το οποίο ορίζει και τις ειδικότερες προϋποθέσεις για αυτό, ή εφόσον δεν αντιτάσσεται κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

       Σύνδεσμος https://nepa.gov.gr/

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Εφόσον δεν εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση το σύνολο΄/ό του μετοχικού κεφαλαίου τότε θα πρέπει η Γενική Συνέλευση να καλείται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει το οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα έξι τουλάχιστον ημέρες της εβδομάδας και κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου έχει ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα. Αν στην έδρα της εταιρείας εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα, η πρόσκληση δημοσιεύεται και σε αυτή. Αν η εταιρεία έχει εκδώσει ονομαστικές μετοχές, η πρόσκληση αρκεί να ταχυδρομείται με απόδειξη, τριάντα (30) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, στη διεύθυνση κάθε μετόχου που αναφέρεται στο βιβλίο μετόχων.

       Σύνδεσμος https://nepa.gov.gr/

       Ναι Ναι

      • 3 Διοικητικές Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό μεγαλύτερο από το πενήντα τοις εκατό (50%) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι την 20η ημέρα από την ημερομηνία που ματαιώθηκε η συνεδρίαση και αν η ημέρα αυτή είναι αργία ή εξαιρετέα, την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, χωρίς πρόσκληση ή δημοσίευση. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως με τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, με οποιοδήποτε ποσοστό εταιρικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτή.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αντίκειται στο νόμο ή στο Καταστατικό είναι άκυρη.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, αν ζητηθεί αυτό εγγράφως από μέλος του με αίτηση. Στην αίτηση ορίζονται τα προς συζήτηση θέματα. Αν η αίτηση δεν γίνει δεκτή ή παρέλθει άπρακτη επταήμερη προθεσμία από την υποβολή της, το Διοικητικό Συμβούλιο επιτρέπεται να συγκληθεί από το μέλος που το ζήτησε εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την άρνηση ή τη λήξη της ανωτέρω επταήμερης προθεσμίας, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως αν παρευρίσκεται ή εκπροσωπείται σε αυτό τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού αριθμού των μελών του, η δε απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Η εταιρεία πρέπει να διαθέτει τους 24 τελευταίους μήνες επαγγελματικό πλοίο αναψυχής και να μην έχει λήξει ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας

       Όχι Όχι

      • 7 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο διεκεπεραιωτής στην περίπτωση της ψηφιακής καταχώρισης πρακτικών ΓΣ και ΔΣ της ΝΕΠΑ θα χρησιμοποιήσει τους εταιρικούς κωδικούς Taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Καταχώρηση αποφάσεων οργάνων ΝΕΠΑ (Ν. 4926/2022) 70 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3034

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) ή Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της εταιρίας. Απόφαση

       Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) ή Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της εταιρίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://nepa.gov.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στα Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης ή Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας να φέρεται η θεώρηση γνησίου της υπογραφής όλων των μετόχων ή των μελών Δ.Σ της εταιρίας από αρμόδια διοικητική αρχή ή μέσω του gov.gr.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου όλων των συμμετεχόντων (μετόχων και μελών ΔΣ) της εταιρίας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου όλων των συμμετεχόντων (μετόχων και μελών ΔΣ) της εταιρίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://nepa.gov.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Σε περίπτωση που μέτοχος της Ν.Ε.Π.Α. είναι εταιρεία, υποβάλλονται καταστατικό της συμμετέχουσας εταιρίας όπου προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής σε Ν.Ε.Π.Α., πρακτικό ΓΣ ή ΔΣ που εξουσιοδοτεί φυσικό πρόσωπο να υπογράψει στο καταστατικό της ΝΕΠΑ, καλώς έχειν της εταιρείας, πιστοποιητικό μετόχων και πιστοποιητικό διευθυντών, σε επικυρωμένα ακριβή αντίγραφα εντός εξαμήνου από την έκδοσή τους. Αν η εταιρεία είναι αλλοδαπή, τα εν λόγω δικαιολογητικά απαιτούνται να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα και να φέρουν Σφραγίδα της Επισημείωσης της Χάγης (apostille). Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Σε περίπτωση που μέτοχος της Ν.Ε.Π.Α. είναι εταιρεία, υποβάλλονται καταστατικό της συμμετέχουσας εταιρίας όπου προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής σε Ν.Ε.Π.Α., πρακτικό ΓΣ ή ΔΣ που εξουσιοδοτεί φυσικό πρόσωπο να υπογράψει στο καταστατικό της ΝΕΠΑ, καλώς έχειν της εταιρείας, πιστοποιητικό μετόχων και πιστοποιητικό διευθυντών, σε επικυρωμένα ακριβή αντίγραφα εντός εξαμήνου από την έκδοσή τους. Αν η εταιρεία είναι αλλοδαπή, τα εν λόγω δικαιολογητικά απαιτούνται να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα και να φέρουν Σφραγίδα της Επισημείωσης της Χάγης (apostille).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://nepa.gov.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 4 Σε περίπτωση που ο αιτών είναι τρίτο πρόσωπο τότε απαιτείται εξουσιοδότηση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της βεβαίωσης καθώς και των ακριβών αντιγράφων των Πρακτικών. Εξουσιοδότηση

       Σε περίπτωση που ο αιτών είναι τρίτο πρόσωπο τότε απαιτείται εξουσιοδότηση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της βεβαίωσης καθώς και των ακριβών αντιγράφων των Πρακτικών.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://nepa.gov.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο αιτών είναι δικηγόρος τότε δεν απαιτείται εξουσιοδότηση καθώς αρκεί να ενεργεί εκ μέρους του πελάτη του με προφορική εντολή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ταυτοπροσωπίας

       Όχι 3070

      • Νόμος 4926 2022 82 Α

       Περιγραφή Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100082

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση (με φυσικό τρόπο)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ενδιαφερόμενη εταιρία υποβάλει αίτημα για την καταχώριση των Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) ή Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) αυτής στην αρμόδια Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή της αίτησης (με ψηφιακό τρόπο)


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η ενδιαφερόμενη εταιρία υποβάλει την αίτηση καταχώρισης πρακτικού ηλεκτρονικά στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. μέσω της εναίας ψηφικαής πύλης δημόσιας διοίκησης Gov.gr και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής.

       Ναι Όχι


      • 4 Χρέωση της αίτησης στο αρμόδιο Τμήμα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση χρεώνεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης στο αρμόδιο Τμήμα Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών και ΝΕΠΑ.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα ελέγχει ως προς τη νομιμότητα τα πρακτικά που υποβάλλονται προς καταχώριση στο μητρώο. Επίσης ελέγχονται οι ταυτότητες ή τα διαβατήρια των ιδρυτών και των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, η ορθή θεώρηση του γνησίου των υπογραφών, τα νομιμοποιητικά έγγραφα των εταιρειών εάν υπάρχουν και δεσμεύεται το σχετικό παράβολο. Επίσης ελέγχεται και ο φάκελος της εταιρείας για τυχόν εκκρεμότητες. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη ή ελλείψεις τότε ενημερώνεται η αιτούσα εταιρία τηλεφωνικά ή μέσω e-mail.

       Όχι Όχι


      • 6 Μη έκδοση Βεβαίωσης - Διαβίβαση της αίτησης στο Πρωτοδικείο Πειραιά


       Περιγραφή Στην περίπτωση που ο αρμόδιος υπάλληλος διαπιστώσει ότι τα πρακτικά δεν έχουν καταρτισθεί νομοτύπως, και κατόπιν ενημέρωσης η αιτούσα εταιρία δεν προτίθεται να προβεί σε διορθώσεις υποβάλλοντας συμπληρωματική αίτηση, τότε ο υπάλληλος δεν καταχωρίζει τα Πρακτικά, αλλά τα διαβιβάζει στον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά, ενημερώνοντας εγγράφως την εταιρία.

       Ναι Ναι


      • 7 Έκδοση Βεβαίωσης περί σύστασης και εκπροσώπησης ΝΕΠΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος εκδίδεται η αντίστοιχη βεβαίωση.

       Ναι Όχι


      • 8 Καταχώριση στην μερίδα της ΝΕΠΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί στην μερίδα/καρτέλα της ΝΕΠΑ την απόφαση (Πρακτικό) του αρμοδίου διοικητικού οργάνου και την συνυποβάλλει για έλεγχο και υπογραφή στον αρμόδιο Τμηματάρχη και Διευθυντή.

       Ναι Όχι


      • 9 Πρωτοκόλληση της Βεβαίωσης περί σύστασης και εκπροσώπησης ΝΕΠΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Βεβαίωση κατόπιν έκδοσης, πρωτοκολλείται και παράγεται ακριβές αντίγραφο αυτής και ακριβές αντίγραφο των καταχωρισθέντων Πρακτικών του Δ.Σ. ή της Γ.Σ.

       Ναι Όχι


      • 10 Αποστολή της Βεβαίωσης και των ακριβών αντιγράφων των Πρακτικών στην αιτούσα ΝΕΠΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ακριβές αντίγραφο της Βεβαίωσης και των καταχωρισθέντων Πρακτικών Γ.Σ ή Δ.Σ, αποστέλλονται μέσω e-mail στην αιτούσα εταιρία. Αποδεικτικό της αποστολής φυλάσσεται στον φάκελο της εταιρείας και ακολουθεί η αρχειοθέτησή του.

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.