Καταχώριση Συμφωνίας Μεταβίβασης Φορτηγού Αυτοκινήτου στο Βιβλιάριο Μεταβολών Κυριότητας και Κατοχής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe13b59d6-4a59-473f-8bec-687dd23dda01 135964

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 10

Κόστος

Από 30 έως 100 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη καταχώριση στο βιβλιάριο μεταβολών κυριότητας και κατοχής φορτηγού αυτοκινήτου χωρίς την άδεια κυκλοφορίας του (ως εμπόρευμα). Οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση φορτηγού δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ) με την άδειά του, για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ) λόγω μεταβίβασης ή για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) στο νέο ιδιοκτήτη ή κάτοχο του φορτηγού αυτοκινήτου περιγράφονται στις αντίστοιχες διοικητικές διαδικασίες. Η διαδικασία δεν αφορά ανάριθμα οχήματα, δηλαδή φορτηγά αυτοκίνητα που δεν έχουν κυκλοφορήσει στην Ελλάδα ως δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης. Επίσης δεν αφορά την μεταβίβαση φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης με ΜΑΜΦΟ έως 4 τόνων ή οχήματος κατηγορίας Ο (ρυμουλκούμενο) με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, για τα οποία η καταχώριση της μεταβίβασης γίνεται στην άδεια κυκλοφορίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Αυτή η διαδικασία αφορά την καταχώριση στο βιβλιάριο μεταβολών κυριότητας και κατοχής της συμφωνίας μεταβίβασης φορτηγού αυτοκινήτου, ολόκληρου ή ιδανικού μεριδίου, από οποιαδήποτε αιτία (όπως πώληση) που καταρτίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας μεταφορών. Αφορά μεταβιβάσεις για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση κατάρτισης συμβολαιογραφικού εγγράφου από ειδική διάταξη. Δεν περιγράφει την διαδικασία καταχώρισης στο βιβλιάριο μεταβολών της συμφωνίας μεταβίβασης για την οποία έχει καταρτιστεί συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Καταχώρισης Συμφωνίας Μεταβίβασης Φορτηγού Αυτοκινήτου στο Βιβλιάριο Μεταβολών Κυριότητας και Κατοχής.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Τα έννομα μέσα σύμφωνα με το ν.2690/1999 (Α45)-Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, και τον.3852/2010 (Α 87) -Νέα Αρχιτεκτονική τηςΑυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης.
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Άλλο Κατάθεση στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας) φορτηγού αυτοκινήτου που κυκλοφορούσε ως φορτηγό ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) ή ως φορτηγό δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ).

       Όχι Όχι

      • 2 Φορολογικές Έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες που προβλέπονται για την εξόφληση του τέλους μεταβίβασης του άρθρου 27 ν.2873/2000, στις περιπτώσεις που οφείλεται.

       Όχι Όχι

      • 3 Ιδιοκτησιακές Το φορτηγό αυτοκίνητο ανήκει στην κυριότητα του προσώπου που το μεταβιβάζει.

       Όχι Όχι

      • 4 Φορολογικές Έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες που προβλέπονται για την εξόφληση ή νόμιμη απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση και τα τέλη κυκλοφορίας προηγουμένων ετών τα οποία τυχόν οφείλονται για το χρόνο που το όχημα βρισκόταν στην κατοχή του προσώπου που μεταβιβάζει, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων προστίμων, όπως προβλέπεται στην φορολογική νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 5 Φορολογικές Έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες που προβλέπονται για την εξόφληση ή νόμιμη απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης, στις περιπτώσεις που προβλέπεται στην φορολογική νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 6 Ασφαλιστικές Για την μεταβίβαση φορτηγού ιδιωτικής χρήσης απαιτείται η προσκόμιση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας όπως προβλέπει η ασφαλιστική νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 1 Τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος σύμφωνα με το άρθρο 27 ν. 2873/2000 (Α 285). Από το τέλος απαλλάσσονται οι μεταβιβάσεις των οχημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου προστιθέμενης αξίας. Στις μεταβιβάσεις των οχημάτων αυτών δεν επιβάλλεται ούτε ο πόρος υπέρ του Ταμείου Νομικών. Το τέλος εισπράττεται με αποδεικτικό πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ή με παράβολο του Δημοσίου πριν από τη μεταβίβαση. 30 € - 100 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης, Βάσει συνθήκης, Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Βιβλιάριο μεταβολών κυριότητας και κατοχής του φορτηγού αυτοκινήτου. Βιβλιάριο

       Βιβλιάριο μεταβολών κυριότητας και κατοχής του φορτηγού αυτοκινήτου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Από το βιβλιάριο μεταβολών προκύπτει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του φορτηγού αυτοκινήτου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7646

      • 2 Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αναγνώρισης ταυτότητας του αγοραστή και του πωλητή ή των φυσικών προσώπων που τα εκπροσωπούν νόμιμα. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αναγνώρισης ταυτότητας του αγοραστή και του πωλητή ή των φυσικών προσώπων που τα εκπροσωπούν νόμιμα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο προς το φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον αγοραστή ή/και τον πωλητή. Πληρεξούσιο

       Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο προς το φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον αγοραστή ή/και τον πωλητή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται όταν ο αγοραστής ή/και ο πωλητής δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην αρμόδια υπηρεσία αλλά μέσω αντιπροσώπου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 5769

      • 4 Έγγραφα από τα οποία προκύπτει κατά περίπτωση η εκπροσώπησή του νομικού προσώπου, όταν ο αγοραστής ή/και ο πωλητής είναι νομικό πρόσωπο. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Έγγραφα από τα οποία προκύπτει κατά περίπτωση η εκπροσώπησή του νομικού προσώπου, όταν ο αγοραστής ή/και ο πωλητής είναι νομικό πρόσωπο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 5 Βεβαίωση ακινησίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης ή ταυτόχρονη κατάθεση στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας). Για φορτηγά δημοσίας χρήσης προηγείται ο αποχαρακτηρισμός του φορτηγού αυτοκινήτου ως δημοσίας χρήσης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση ακινησίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης ή ταυτόχρονη κατάθεση στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας). Για φορτηγά δημοσίας χρήσης προηγείται ο αποχαρακτηρισμός του φορτηγού αυτοκινήτου ως δημοσίας χρήσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9703

      • 6 Αποδεικτικό καταβολής τέλους μεταβίβασης του άρθρου 27 ν. 2873/2000. Για μηχανοκίνητα ιδιωτικής χρήσης οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων το τέλος μεταβίβασης ανέρχεται σε τριάντα (30) ευρώ για οχήματα κατηγορίας Ν1, εβδομήντα πέντε (75) ευρώ για οχήματα κατηγορίας Ν2 και εκατό (100) ευρώ για οχήματα κατηγορίας Ν3. Το τέλος μεταβίβασης επιβάλλεται για τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος. Από το τέλος απαλλάσσονται οι μεταβιβάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ). Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αποδεικτικό καταβολής τέλους μεταβίβασης του άρθρου 27 ν. 2873/2000. Για μηχανοκίνητα ιδιωτικής χρήσης οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων το τέλος μεταβίβασης ανέρχεται σε τριάντα (30) ευρώ για οχήματα κατηγορίας Ν1, εβδομήντα πέντε (75) ευρώ για οχήματα κατηγορίας Ν2 και εκατό (100) ευρώ για οχήματα κατηγορίας Ν3. Το τέλος μεταβίβασης επιβάλλεται για τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος. Από το τέλος απαλλάσσονται οι μεταβιβάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται στις περιπτώσεις που οφείλεται τέλος μεταβίβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 ν. 2873/2000.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Φορολογικές

       Όχι 7053

      • 7 Πράξη εξόφλησης για το φορτηγό αυτοκίνητο

       Πράξη εξόφλησης για το φορτηγό αυτοκίνητο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται εάν ο πωλητής κατείχε το φορτηγό αυτοκίνητο με παρακράτηση κυριότητας λόγω πίστωσης του τιμήματος

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι

      • 8 Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας. Φορολογικό παραστατικό

       Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Χορηγείται και ηλεκτρονικά μέσω TAXISnet (σχετική η Ε.2034/19-3-2020 εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με ΑΔΑ 6Σ6046ΜΠ3Ζ-ΛΒΨ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7259

      • 9 Δήλωση υπεραξίας θεωρημένη από τη ΔΟΥ και αποδεικτικό πληρωμής φόρου μεταβίβασης ή έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η νόμιμη απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης. Φορολογικό παραστατικό

       Δήλωση υπεραξίας θεωρημένη από τη ΔΟΥ και αποδεικτικό πληρωμής φόρου μεταβίβασης ή έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η νόμιμη απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό αφορά την επιχείρηση που μεταβιβάζει το φορτηγό αυτοκίνητο και ρυθμίζεται από τη φορολογική νομοθεσία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Φορολογικές

       Όχι 7259

      • 10 Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας του μεταβιβάζονται. Αποδεικτικό

       Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας του μεταβιβάζονται.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/asphalistike-enemeroteta-phusikon-nomikon-prosopon-eephka

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • Νόμος Υποπαράγραφος Ε.7 4093 2012 222 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις σχετικά με την καταβολή τελών κυκλοφορίας, τον έλεγχο οφειλών από τέλη κυκλοφορίας και κατά την μεταβίβαση οχημάτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100222

      • Νομοθετικό Διάταγμα 1146 1972 64 Α

       Περιγραφή Περί τρόπου μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλεττών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19720100064

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ.47563/4181 2014 2254 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140202254

      • Υπουργική Απόφαση ΣΤ/3365 1973 166 Β

       Περιγραφή Περί καθορισμού τύπου βιβλιαρίου μεταβολών κυριότητος και κατοχής αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλεττών, των επιβαλλομένων εις αυτό καταχωρίσεων, ως και του τρόπου εξευρέσεως στοιχείων των μεταβιβαζομένων αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσυκλετών, δια την καταβολήν υπέρ του Δημοσίου των υπό του αρθρ. 4 του Ν.Δ. 1146/1972 οριζομένων τελών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730200166

      • Βασιλικό Διάταγμα 109 1973 33 Α

       Περιγραφή Περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας καταχωρήσεως πάσης συμφωνίας μεταβιβάσεως της κυριότητος ή κτήσεως ετέρου εμπραγμάτου δικαιώματος επί αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσυκλεττών εις το βιβλιάριον μεταβολών κυριότητος και κατοχής τούτων ως και περί ακυρώσεως των αδειών κυκλοφορίας αυτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100033

      • 1 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά που καταθέτει ο αιτών.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης και χορήγηση βεβαίωσης υποβολής αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας καταχωρεί την αίτηση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και χορηγεί βεβαίωση υποβολής αιτήματος

       Όχι Όχι


      • 3 Ανάθεση αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της υπηρεσιακής μονάδας αναθέτει τον χειρισμό της αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 4 Ελεγχος της πληρότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 5 Καταχώριση της συμφωνίας μεταβίβασης στο βιβλιάριο μεταβολών κυριότητας και κατοχής του οχήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.