Καταχώριση στο μητρώο εμπόρων ζωικών προϊόντων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf42dad69-8aa2-4713-838c-4aabcbf588e4 562046

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποχρεωτική εγγραφή εμπόρων στο μητρώο εμπόρων ζωϊκών προϊόντων και παρέχεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνδέεται με οποιοδήποτε στάδιο παραγωγής, μεταποίησης και διακίνησης τροφίμων ζωικής προέλευσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνδέεται με οποιοδήποτε στάδιο παραγωγής, μεταποίησης και διακίνησης τροφίμων ζωικής προέλευσης πρέπει να είναι καταχωρισμένος στο μητρώο εμπόρων ως έμπορος τύπου Α ή τύπου Β, καθώς και να εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα τρόφιμα που εμπορεύεται.

Έμπορος «Τύπου Α» είναι ο έμπορος που διαθέτει ιδιόκτητες ή μισθωμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης ζωικών προϊόντων (σύμβαση μισθώσεως ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας). Έμπορος «Τύπου Β» είναι ο έμπορος που δεν διαθέτει εγκαταστάσεις κατά την ανωτέρω έννοια, αλλά προβαίνει σε απευθείας παράδοση στους τελικούς παραλήπτες. Στο μητρώο εμπόρων εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι έμποροι της χώρας εντός δέκα (10) ημερών από τη δήλωση έναρξης επαγγέλματος στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Για την εγγραφή ο αιτών απευθύνεται στο Τμήμα Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η εγκατάστασή του (σημειώνεται ότι σε ορισμένες Περιφέρειες υπάρχει αντίστοιχη Δ/νση ή Υποδ/νση Κτηνιατρικής). Στην περίπτωση που ο αιτών διαθέτει περισσότερες από μία εγκαταστάσεις (ψυκτικές αποθήκες), σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες, υποβάλλει αίτηση για κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά στα αντίστοιχα Τμήματα Κτηνιατρικής Η όλη διαδικασία εγγραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί και με εξουσιοδότηση. Ο εκπρόσωπος εταιρίας πρέπει να έχει την ταυτότητά του καθώς και το καταστατικό της εταιρίας.

Για την Περιφέρεια Αττικής, η αίτηση κατατίθεται και ψηφιακά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση-Δήλωση για καταχώριση στο μητρώο εμπόρων ζωικών προϊόντων.

Σημειώσεις

Στην Αίτηση - Δήλωση αναγράφονται:

α) το ονοματεπώνυμο του εμπόρου ή η επωνυμία της εμπορικής επιχείρησης του νομικού εκπροσώπου, β) η οδός της έδρας των γραφείων και των αποθηκών ή των εγκαταστάσεων της εμπορικής επιχείρησης. Δηλώνεται επίσης εάν οι εγκαταστάσεις που κατέχει είναι ιδιόκτητες ή μισθωμένες (για εμπόρους Τύπου Α), γ) ο αριθμός της οδού της έδρας, δ) η ταχυδρομική θυρίδα, ε) η πόλη που βρίσκεται η έδρα, στ) ο ταχυδρομικός κώδικας, ζ) το εμπορικό σήμα και ο διακριτικός τίτλος, εφόσον υπάρχει, η) το τηλέφωνο, θ) ο αριθμός τηλεομοιοτύπου (fax), ι) περιγράφονται τα μέσα μεταφοράς που τυχόν κατέχει ο έμπορος και αναφέροντα τα στοιχεία ταυτότητας των μέσων αυτών,

κ) το είδος του προϊόντος που εμπορεύεται.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόφαση καταχώρισης εμπόρου ζωικών προϊόντων

      Επίσημος τίτλος

      Καταχώριση στο μητρώο εμπόρων ζωικών προϊόντων


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εγκαταστάσεων και Εμπόρων Ζωικών Προιόντων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Εργασιακές Ο έμπορος θα πρέπει να ασχολείται με την εμπορία των παρακάτω: κρέατος βοοειδών, χοίρων και αιγοπροβάτων, κρέατος πουλερικών, κρέατος κουνελιών και εκτρεφόμενων θηραμάτων, κρέατος αγρίων θηραμάτων, προϊόντων με βάση το κρέας, κιμά, παρασκευασμάτων με βάση το κρέατος, αυγών, προϊόντων αυγών, προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, ζώντων διθύρων μαλακίων, αλιευτικών προϊόντων, μελιού, θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος, νωπού γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων και λοιπών τρόφιμων ζωικής προέλευσης.

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Για εμπόρους «Τύπου Α»: να διαθέτει ιδιόκτητες ή μισθωμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης ζωικών προϊόντων (σύμβαση μισθώσεως ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας)

       Όχι Όχι

      • 3 Επαγγελματικές Για εμπόρους «Τύπου Β»: να προβαίνει σε απευθείας παράδοση στους τελικούς παραλήπτες (χωρίς να διαθέτει εγκαταστάσεις αποθήκευσης ζωϊκών προϊόντων).

       Ναι Ναι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για εμπόρους που υπάγονται στην Περιφέρεια Αττικής: Για την ψηφιακή παροχή της υπηρεσίας απαιτείται η χρήση κωδικών TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Ο αιτών πρέπει να έχει εγγραφεί στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα ή η διεύθυνσή του.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο της δήλωσης εγγραφής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα ή η διεύθυνσή του αιτούντος Δήλωση

       Αντίγραφο της δήλωσης εγγραφής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα ή η διεύθυνσή του αιτούντος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 2 Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επαγγέλματος στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) μετά του αριθμού φορολογικού μητρώου, Δήλωση

       Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επαγγέλματος στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) μετά του αριθμού φορολογικού μητρώου,

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 3 Αντίγραφο του οικείου καταστατικού (όπως έχει τροποποιηθεί τελευταία), θεωρημένο από το αρμόδιο Δικαστήριο ή αρμόδια Αρχή εάν πρόκειται για εταιρεία ή συνεταιρισμό. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Αντίγραφο του οικείου καταστατικού (όπως έχει τροποποιηθεί τελευταία), θεωρημένο από το αρμόδιο Δικαστήριο ή αρμόδια Αρχή εάν πρόκειται για εταιρεία ή συνεταιρισμό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • Υπουργική Απόφαση 278701 2005 726 Β

       Περιγραφή Μητρώο εμπόρων ζωικών προϊόντων και προϊόντων ζωικής προέλευσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050200726

      • 1 Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης - Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την Αίτηση-Δήλωση και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά στο Τμήμα Κτηνιατρικής της έδρας της επιχείρησής του. Ακολουθεί Πρωτοκόλληση της Αίτησης-Δήλωσης από την Κτηνιατρική Υπηρεσία.

       Σημειώσεις 1) Σε κάποιες Περιφερειακές Ενότητες ενδέχεται να υπάρχει Διεύθυνση ή Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής. 2) Στην περίπτωση που ο αιτών διαθέτει περισσότερες από μία εγκαταστάσεις (ψυκτικές αποθήκες), σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες, υποβάλλει αίτηση για κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά στα αντίστοιχα Τμήματα Κτηνιατρικής.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών και πληρότητας φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα Κτηνιατρικής ελέγχει τα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση εμπόρου στο σχετικό μητρώο και χορήγηση κωδικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής καταχωρίζει τον έμπορο στο μητρώο δίνοντάς του έναν κωδικό αριθμό.

       Ναι Όχι


      • 4 Απόρριψη φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις ή αν δεν έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η αίτηση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος για τους λόγους απόρριψης.

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση.

       Ναι Ναι


      • 5 Εκδίδεται Απόφαση Καταχώρισης στο μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Η Απόφαση Καταχώρισης κοινοποιείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.