Καταχώριση χώρων σφαγής πουλερικών και λαγόμορφων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb7f608fd-b9a7-45e7-8b87-994407edd3e9 295944

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αυτή αφορά στην καταχώριση από κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας, κατόπιν αιτήματος ενδιαφερόμενου, των χώρων σφαγής, οι οποίοι βρίσκονται εντός αγροκτήματος, όπου σφάζουν μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) πουλερικά και λαγόμορφα ετησίως, τα οποία δύνανται να προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή στο αγρόκτημα τους

ή/και στην εβδομαδιαία αγορά που βρίσκεται πλησιέστερα σε αυτό ή/και

Καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν το κρέας στον τελικό καταναλωτή. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Παρατηρήσεις

Κάθε περιφερειακή ενότητα είναι υποχρεωμένη να διατηρεί Μητρώο για τους καταχωρισμένους χώρους σφαγής πουλερικών και λαγόμορφων, που εδρεύουν στην περιοχή και εμπίπτουν στη χωρική της αρμοδιότητα.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για Καταχώριση Χώρου Σφαγής Πουλερικών και Λαγόμορφων.

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στο αρμόδιο Τμήμα Κτηνιατρικής της οικείας περιφερειακής ενότητας και πρέπει να περιλαμβάνει: α) το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία του νομικού προσώπου,

β) τη διεύθυνση κατοικίας του φυσικού προσώπου ή την έδρα του νομικού προσώπου, γ) το εμπορικό σήμα της επιχείρησης τροφίμων, αν υπάρχει,

δ) το είδος της δραστηριότητας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων σφαγής και διάθεσης μικρών ποσοτήτων κρέατος πουλερικών και λαγόμορφων από τους παραγωγούς, σε εφαρμογή της περίπτωσης δ της παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού 853/2004

      Επίσημος τίτλος

      Καταχώριση χώρων σφαγής πουλερικών και λαγόμορφων


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εγκεκριμένων Σφαγείων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Ποσοτικές Τα αγροκτήματα εκτροφής πουλερικών και λαγόμορφων, πρέπει να σφάζουν μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) πουλερικά και λαγόμορφα ετησίως με σκοπό να προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή ή/και την εβδομαδιαία αγορά που βρίσκεται πλησιέστερα σε αυτό.

       Όχι Όχι

      • 2 Υγειονομικές Τα εν λόγω αγροκτήματα πρέπει να σφάζουν μέχρι εκατόν πενήντα (150) ολόκληρα πουλερικά ή λαγόμορφα χωρίς τεμαχισμό, σε εβδομαδιαία βάση. Τα πουλερικά πρέπει να είναι δικής τους παραγωγής, εντός του αγροκτήματος σε χώρους σφαγής και να διατηρούνται και να μεταφέρονται υπό ψύξη, ώστε η θερμοκρασία τους να μην υπερβαίνει τους 4 °C και να εκτίθενται προς πώληση μόνο σε ψυγείο προθήκη.

       Όχι Όχι

      • 3 Υγειονομικές Ο ιδιοκτήτης των χώρων σφαγής υποχρεούται να διατηρεί για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια στο αγρόκτημά του, αρχείο στο οποίο να καταγράφονται: το είδος και ο αριθμός των ζώων που σφάζονται, η ημερομηνία της σφαγής τους, καθώς και ο αγοραστής του κρέατος, με εξαίρεση τους τελικούς καταναλωτές.

       Όχι Όχι

      • 4 Υγειονομικές Το κρέας των πουλερικών ή λαγόμορφων που διατίθεται στην αγορά πρέπει να φέρει ετικέτα με την επωνυμία της επιχείρησης, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτής, τον κωδικό εκμετάλλευσης, τον αριθμό καταχώρισης του σφαγείου και την ημερομηνία σφαγής και διατηρησιμότητας. Επίσης, να φέρει τα στοιχεία που προβλέπονται στον Κανονισμό 1169/2011, στον Εκτελεστικό Κανονισμό 1337/2013 και στα τυχόν εθνικά συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής τους.

       Όχι Όχι

      • 5 Υγειονομικές Διενέργεια επιτοπίου ελέγχου από την οικεία περιφερειακή ενότητα.

       Όχι Όχι

      • 1 Κάτοψη της Εγκατάστασης του σφαγείου. Κάτοψη

       Κάτοψη της Εγκατάστασης του σφαγείου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) των εγκαταστάσεων με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και τοποθέτηση του βασικού εξοπλισμού στο χώρο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2903

      • 2 Περιγραφή της Δραστηριότητας Σχέδιο δράσης/υλοποίησης

       Περιγραφή της Δραστηριότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ακριβή περιγραφή της δραστηριότητας με ιδιαίτερη μνεία στη δυναμικότητα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7230

      • Υπουργική Απόφαση 2379/82701 2016 2230 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων σφαγής και διάθεσης μικρών ποσοτήτων κρέατος πουλερικών και λαγόμορφων από τους παραγωγούς, σε εφαρμογή της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού 853/2004

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160202230

       ΑΔΑ 7ΛΖΦ4653ΠΓ-0Ε7

      • Προεδρικό Διάταγμα 5 79 2007 95 Α

       Περιγραφή Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Στο άρθρο 5 αναφέρονται οι απαιτήσεις για την καταχώριση εγκαταστάσεων τροφίμων ζωικής προέλευσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100095

      • 1 Παραλαβή Αίτησης και δικαιολογητικων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας που υπάγεται τα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση της Αίτησης - Χρέωση σε υπάλληλο ληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα Κτηνιατρικής χρεώνεται το αίτημα.

       Όχι Όχι


      • 3 Ελεγχος Πληρότητας Φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Κτηνιατρικής ελέγχει την πληρότητα του φακέλου. Αν ο φάκελος είναι ελλιπής ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος για να προσκομίσει τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 4 Διενέργεια Επιτόπιου Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Κτηνιατρικής διενεργεί επιτόπιο έλεγχο για να διαπιστώσει ότι πληρούνται οι υγειονομικές απαιτήσεις του άρθρου 5 της ΥΑ 2379/82701.

       Όχι Όχι


      • 5 Συμμόρφωση του Χώρου Σφαγής στις υγειονομικές απαιτήσεις.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της υγειονομικής νομοθεσίας.

       Ναι Όχι


      • 6 Μη Συμμόρφωση του Χώρου Σφαγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Κατά τον επιτόπιο έλεγχο δεν διαπιστώνεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και προτείνονται στον ενδιαφερόμενο οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος επανέρχεται με νέα αίτηση μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση Απόφασης Καταχώρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκδίδεται η Απόφαση με τον αριθμό καταχώρισης και ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος και η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του αρμόδιου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.