Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών σε αιγιαλό και δασικές εκτάσεις, κατόπιν εντολής Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση23c07cfb-5b85-4eaa-8030-b1ed5bec24c3 509858

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 έτη

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών σε αιγιαλό και δασικές εκτάσεις, σε εκτέλεση τελεσίδικης Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών μετά από αυτοψία Επιθεωρητών Δόμησης. Κατόπιν εντολής του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να υλοποιείται και από το Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Eνέργειας, παράλληλα με τα αρμόδια όργανα που προβλέπει η νομοθεσία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Συγκεκριμένα η διαδικασία αφορά σε κατεδαφίσεις περιφράξεων σε ζώνη αιγιαλού, αυθαιρέτων κατασκευών σε δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν συνεπεία πυρκαγιάς και κηρύχθηκαν αναδασωτέες, αυθαιρέτων κατασκευών σε ρέματα εντός Ζώνης Δυνητικού Κινδύνου Πλημμύρας και επικινδύνων οικοδομών. Οι διατάξεις στις οποίες βασίζεται η παρούσα διαδικασία, δεν αφαιρούν την αρμοδιότητα της κατεδάφισης από τα αρμόδια κατά νόμο όργανα, αλλά σε εκτέλεση εντολής του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας η κατεδάφιση δύναται να υλοποιηθεί και από το Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης δεν συμπεριλαμβάνει το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την τελεσιδικία της Απόφασης κατεδάφισης, σε περίπτωση άσκησης αίτησης ακύρωσης από τον ενδιαφερόμενο.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αναφορά/Καταγγελία

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών σε αιγιαλό και δασικές εκτάσεις, κατόπιν εντολής Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση ακύρωσης
    
    Ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλλει αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών, εντός προθεσμίας 15 ημερών από την κοινοποίησή της σε αυτόν. Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος η Απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διενέργεια κατεδαφίσεων κατόπιν εντολής Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

      Επίσημος τίτλος

      Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών σε αιγιαλό και δασικές εκτάσεις κατόπιν εντολής Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Εσωτερική, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/1162/96/07-01-2019 2019

       Περιγραφή Με αυτήν παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρ.52 του ν.4559/2018 και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 10ης/8/2018 και ορίζονται με σαφήνεια οι προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που δίδονται με την ανωτέρω νομοθεσία στο Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Νομικές παραπομπές https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%95%CE%A9%CE%974653%CE%A08-%CE%A9%CE%949

       ΑΔΑ ΩΕΩΗ4653Π8-ΩΔ9

      • Νόμος 4 4576 2018 196 Α

       Περιγραφή Κύρωση της από 10/8/2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που αναφέρεται στην νομοθεσία της παρούσας διαδικασίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100196

      • Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 4559 2018 149 Α

       Περιγραφή Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που ορίζει τα όργανα και τις Υπηρεσίες που διενεργούν τις κατεδαφίσεις σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν.4559/2018, τις αρχές που συνδράμουν στο έργο αυτό, τον φορέα κάλυψης των σχετικών δαπανών και το ποιον βαρύνουν.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100149

      • Νόμος 52 4559 2018 142 Α

       Περιγραφή Στην παρ.1 του άρ.52 ορίζεται ότι είναι είναι δυνατή η έκδοση Πράξης Κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών, κατόπιν αυτοψίας των Επιθεωρητών Δόμησης του Υπουργείου, σε 4 περιπτώσεις που αναλυτικά αναφέρονται.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100142

      • 1 Έκδοση Εντολής Διενέργειας Αυτοψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδίδει Εντολή Διενέργειας Αυτοψίας προς τους Επιθεωρητές Δόμησης και Κατεδαφίσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε αυθαίρετες κατασκευές σε αιγιαλό και δασικές εκτάσεις, όπως αναφέρονται κατά περίπτωση στις παρατηρήσεις των γενικών πληροφοριών της παρούσας διαδικασίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Διενέργεια αυτοψίας από τους Επιθεωρητές Δόμησης και Κατεδαφίσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι Επιθεωρητές Δόμησης και Κατεδαφίσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίοι έλαβαν την Εντολή Διενέργειας Αυτοψίας από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διενεργούν την αυτοψία.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη Έκθεσης Αυτοψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Επιθεωρητές Δόμησης και Κατεδαφίσεων οι οποίοι διενήργησαν την αυτοψία, εξετάζουν τα στοιχεία που συνέλεξαν κατά την διεξαγωγή της και συντάσσουν Έκθεση Αυτοψίας με όλα τα στοιχεία αυτά και τις διαπιστώσεις και την υποβάλλουν στον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Σημειώσεις Για τη σύνταξη της Έκθεσης Αυτοψίας και ως προς τον απαιτούμενο χρόνο διεκπεραίωσης, βασική προϋπόθεση αποτελεί η συνδρομή και η παροχή στοιχείων άλλων υπηρεσιών, όπως η Κτηματική Υπηρεσία, τα Δασαρχεία και οι Αρχαιολογικές Υπηρεσίες

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση πράξης κατεδάφισης με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε συνέχεια της Έκθεσης Αυτοψίας που συνέταξαν οι Επιθεωρητές Δόμησης και Κατεδαφίσεων μετά την διενέργεια της αυτοψίας, εκδίδεται Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών, για την κατεδάφιση των συγκεκριμένων αυθαιρέτων κατασκευών.

       Σημειώσεις Η Απόφαση αυτή κοινοποιείται και στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος έχει το δικαίωμα άσκησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών. Αν ασκήσει το δικαίωμά του αυτό, η κατεδάφιση δεν μπορεί να εκτελεστεί έως ότου τελεσιδικήσει. Αν δεν ασκήσει το δικαίωμά του αυτό, μετά το πέρας δεκαπέντε (15) ημερών η πράξη είναι άμεσα εκτελεστή.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση Εντολής Κατεδάφισης προς το Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να εκδώσει Εντολή Κατεδάφισης προς το Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την εκτέλεση της τελεσίδικης Πράξης Κατεδάφισης.

       Ναι Όχι


      • 6 Διαβίβαση της πράξης κατεδάφισης στην αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όπου υπάγεται η προς κατεδάφιση αυθαίρετη κατασκευή, για την υλοποίησή της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαβιβάζει την πράξη κατεδάφισης στην αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στης οποίας τη χωρική αρμοδιότητα υπάγεται η προς κατεδάφιση αυθαίρετη κατασκευή.

       Σημειώσεις Εδώ έχουμε έξοδο από την παρούσα διαδικασία και έναρξη της διαδικασίας υλοποίησης της κατεδάφισης από την αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

       Ναι Ναι


      • 7 Προμέτρηση και προϋπολογισμός του τεχνικού αντικειμένου της κατεδάφισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων συντάσσει προμέτρηση και προϋπολογισμό του τεχνικού αντικειμένου της επικείμενης κατεδάφισης, ώστε να υπάρξει εικόνα του συνολικού κόστους του έργου.

       Ναι Όχι


      • 8 Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο, για εκτέλεση της επικείμενης κατεδάφισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης του έργου της επικείμενης κατεδάφισης, στο Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Ναι Όχι


      • 9 Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών του έργου της επικείμενης κατεδάφισης και υποβολή τους στην Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσονται οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου της επικείμενης κατεδάφισης αναλυτικά και υποβάλλονται στο Τμήμα Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ώστε να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου.

       Σημειώσεις Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος στο ανωτέρω Τμήμα, είναι να έχει εκδοθεί η Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου περί έγκρισης πίστωσης του έργου.

       Ναι Όχι


      • 10 Διενέργεια διαγωνισμού και σύναψη σύμβασης με ανάδοχο του έργου της κατεδάφισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας διενεργεί σχετικό διαγωνισμό και συνάπτει σύμβαση με ανάδοχο του έργου της κατεδάφισης.

       Σημειώσεις Το βήμα αυτό αποτελεί ξεχωριστή διαδικασία άλλης Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο χρόνος διεκπεραίωσης που αναγράφεται είναι κατ εκτίμηση και όχι δεσμευτικός, διότι δεν μπορεί ο παρών φορέας να δώσει ακριβή στοιχεία άλλης διαδικασίας.

       Ναι Όχι


      • 11 Έκδοση εντολής εκτέλεσης κατεδάφισης προς τον ανάδοχο του έργου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκδίδεται από το Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων, Εντολή Εκτέλεσης Κατεδάφισης όπου αναγράφεται η συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα της επικείμενης κατεδάφισης.

       Σημειώσεις Η Εντολή εκτέλεσης κατεδάφισης απευθύνεται προς τον ανάδοχο του έργου, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη συνδρομή τους και τους ιδιοκτήτες - κατασκευαστές του έργου για ενημέρωσή τους ώστε να απομακρύνουν τυχόν κινητά αντικείμενα που βρίσκονται εντός αυτού.

       Ναι Όχι


      • 12 Διενέργεια κατεδάφισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διενεργείται η κατεδάφιση από τον ανάδοχο του έργου, ενώ οι υπάλληλοι - μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης της κατεδάφισης παρίστανται στη διενέργεια αυτής, ώστε να έχουν τον συντονισμό και την επιμέλεια για την ορθή και σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης εκτέλεσή της. Η επιτροπή παρακολούθησης έχει συσταθεί κατόπιν διενέργειας δημόσιας κλήρωσης, από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Σημειώσεις Ο απαιτούμενος χρόνος που αναγράφεται στο βήμα αυτό είναι ενδεικτικός, καθώς εξαρτάται από τη φύση και την έκταση του έργου, την πρόσβαση σε αυτό, όπως και λοιπούς αστάθμητους παράγοντες.

       Ναι Όχι


      • 13 Σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της κατεδάφισης, συντάσσεται και υπογράφεται από τα μέλη τους υπαλλήλους - μέλη της Επιτροπής Παραλαβής των εργασιών κατεδάφισης, το σχετικό πρωτόκολλο.

       Σημειώσεις Η επιτροπή παραλαβής έχει συσταθεί κατόπιν διενέργειας δημόσιας κλήρωσης, από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.