Κατηγοριοποίηση Θαλασσίων Διαδρομών Πλοίων που Υπάγονται στην Κοινοτική Οδηγία 2009/45/ΕΚ, όπως αυτή Ισχύει

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση234a3ba8-8df8-48ed-8461-31ac814caeae 480040

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη κατάταξη θαλασσίων διαδρομών/περιοχών (Α, Β, Γ, Δ και λιμενικές περιοχές) βάσει της Οδηγίας 2009/45/ΕΚ, ως ισχύει, ούτως ώστε να κατατάσσονται τα πλοία που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο στις κατηγορίες (Α, Β, Γ, Δ και λιμενικών περιοχών) επιβατηγών πλοίων που προβλέπονται στην προαναφερόμενη Οδηγία, σε συνάρτηση με τη σχεδίαση και τον εξοπλισμό τους. Απευθύνεται σε πολίτες και σε νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για Κατηγοριοποίηση Θαλασσίων Διαδρομών Πλοίων που υπάγονται στην Οδηγία 2009/45/ΕΚ, όπως αυτή ισχύει.

Σημειώσεις

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας εταιρείας υποβάλλει την αίτηση για κατηγοριοποίηση θαλάσσιας διαδρομής στη Γραμματεία του Κλάδου Επιθεώρησης πλοίων ή απευθείας στο Τμήμα Επιθεώρησης Κατασκευής και Ενδιαίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Κατηγοριοποίηση Θαλασσίων Διαδρομών Πλοίων που Υπάγονται στην Κοινοτική Οδηγία 2009/45/ΕΚ, όπως αυτή ισχύει


      Μητρώα που τηρούνται

      Πίνακας Θαλασσίων Διαδρομών για πλοία κατηγορίας Α, Β, Γ, Δ σύμφωνα με τα κριτήρια της Κ.Ο. 2009/45, ως ισχύει

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • Υπουργική Απόφαση 6 2070.0/43184/2020/28-07-2020 2020 3117 Β

       Περιγραφή Καθορισμός της κατανομής των αρμοδιοτήτων του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203117

      • Προεδρικό Διάταγμα 28 13 2018 26 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100026

      • Άλλο Οδηγίες εργασίας Τμήματος Κατασκευης και Ενδιαίτησης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 2015

       Περιγραφή Σύστημα Ποιότητας Κλάδου Ελέγχου Πλοίων


      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2 παρ. ιη και άρθρο 4 45 2009

       Περιγραφή Κοινοτική οδηγία 2009/45/ΕΚ, για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L2108&from=EL

      • 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Ο νόμιμος εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας εταιρείας υποβάλλει την αίτηση για κατηγοριοποίηση θαλάσσιας διαδρομής στη Γραμματεία του Κλάδου Επιθεώρησης πλοίων ή απευθείας στο Τμήμα Επιθεώρησης Κατασκευής και Ενδιαίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η εκάστοτε Λιμενική αρχή διαβιβάσει την αίτηση στο Τμήμα Επιθεώρησης Κατασκευής και Ενδιαίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Γραμματεία του Κλάδου πρωτοκολλεί την αίτηση και τη χρεώνει στο αρμόδιο τμήμα Επιθεωρήσεων Κατασκευής και Ενδιαίτησης της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Πλοίων. Το Τμήμα Επιθεώρησης Κατασκευής και Ενδιαίτησης χρεώνει την αίτηση στον εκάστοτε εισηγητή.

       Σημειώσεις Ο χρόνος αυτός που εκτιμήθηκε σε αυτό το πεδίο αφορά στην πρωτοκόλληση του αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΨΕΩΝ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Ο εισηγητής συντάσσει έγγραφο για την εξέταση των κριτηρίων και το αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους εμπλεκόμενους για παροχή απόψεων και τη χορήγηση στοιχείων: Α) Εάν το αίτημα αφορά κατηγοριοποίηση σύμφωνα με άρθρο 4 της Κ.Ο. 2009/45/ΕΚ, όπως αυτή ισχύει, το έγγραφο αποστέλλεται στις: α) Λιμενικές Αρχές, όπου πλοίο πρόκειται να δραστηριοποιηθεί, β) Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών γ) Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού δ) Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ούτως ώστε να παρασχεθούν τα στοιχεία για την διεκπεραίωση αυτής της εργασίας. Β) Εάν το αίτημα αφορά κατηγοριοποίηση σύμφωνα με άρθρο 2 (παρ. ιη) της προαναφερόμενης Οδηγίας στις Λιμενικές Αρχές, που πρόκειται να δραστηριοποιηθεί το πλοίο,

       Σημειώσεις Ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης που αφορά στην σύνταξη και αποστολή εγγράφου από το αρμόδιο τμήμα δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (04) ημέρες. Το διάστημα κατά το οποίο θα απαντήσουν οι αποδέκτες του εγγράφου, ήτοι περί τις δέκα (10) ημέρες, είναι μια προσέγγιση του μέσου χρόνου ως αυτή έχει εκτιμηθεί.

       Όχι Όχι


      • 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Ο εισηγητής συγκεντρώνει το σύνολο των απαντήσεων, επεξεργάζεται τα σχετικά στοιχεία, και εξετάζει σε ποια κατηγορία θαλασσίων διαδρομών μπορεί να ενταχθεί βάσει των κριτηρίων της οδηγίας που πληρούνται. Αφού ταξινομήσει την εξεταζόμενη θαλάσσια διαδρομή, συντάσσει σχετικό έγγραφο το οποίο προσυπογράφει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Κατασκευής και Ενδιαίτησης και ο Διευθυντή της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Πλοίων με το οποίο γνωστοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας η ταξινόμηση της εξεταζόμενης θαλάσσιας διαδρομής. Το εν λόγω έγγραφο κοινοποιείται στη λιμενική αρχή υπαγωγής του πλοίου και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ (Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης & τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών), που κατά λόγο αρμοδιότητας αναρτούν τους επικαιροποιημένους πίνακες με τις θαλάσσιες διαδρομές στους επίσημους ιστότοπους του ΥΝΑΝΠ και του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.