Κοινοτική άδεια μετακίνησης φορτηγών δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ) στο εξωτερικό

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4c8fd80b-3612-42da-a0a7-36cf778d6568 292887 Community licence for the movement of public service vehicles abroad

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση κοινοτικής άδειας σε μεταφορικές επιχειρήσεις που διενεργούν οδικές μεταφορές εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων (με φορτηγά δημόσιας χρήσης) προκειμένου να μπορούν να εκτελούν διεθνείς μεταφορές.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διάρκεια Ισχύος

5 έτη

Παρατηρήσεις

Στη μεταφορική επιχείρηση χορηγείται έντυπο κοινοτικής άδειας σύμφωνα με το υπόδειγμα του κανονισμού (ΕΚ) 1072/2009. Επιπλέον, για κάθε μηχανοκίνητο όχημα της επιχείρησης το οποίο εκτελεί διεθνείς μεταφορές, εκδίδεται επικυρωμένο γνήσιο αντίγραφο κοινοτικής άδειας σύμφωνα με το υπόδειγμα του κανονισμού (ΕΚ) 1072/2009.

Εάν η μεταφορική επιχείρηση έχει σε ισχύ κοινοτική άδεια και επιθυμεί την έκδοση μόνο επικυρωμένων γνήσιων αντιγράφων για νέα φορτηγά οχήματα ακολουθείται ή ίδια διαδικασία και εκδίδονται μόνο επικυρωμένα γνήσια αντίγραφα για τα νέα φορτηγά οχήματα. Η διάρκεια ισχύος των επικυρωμένων γνήσιων αντιγράφων δεν υπερβαίνει τη διάρκεια ισχύος της κοινοτικής άδειας.

Σε περίπτωση ανανέωσης της κοινοτικής άδειας και των επικυρωμένων γνήσιων αντιγράφων αυτής ακολουθείται η ίδια διαδικασία και κατατίθεται επιπλέον η κοινοτική άδεια και τα επικυρωμένα γνήσια αντίγραφα που είχαν εκδοθεί στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης.

Τελευταία ενημέρωση

18/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση / ανανέωση Κοινοτικής Άδειας

Σημειώσεις

Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται στην Περιφερειακή Ενότητα της έδρας της μεταφορικής επιχείρησης. Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής, η αίτηση υποβάλλεται ψηφιακά μέσω του gov.gr. Στην αίτηση αναγράφονται ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) της επιχείρησης και οι αριθμοί κυκλοφορίας των φορτηγών για τα οποία θα εκδοθούν επικυρωμένα γνήσια αντίγραφα κοινοτικής άδειας. Η αίτηση υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο-ιδιοκτήτη της μεταφορικής επιχείρησης ή από τον διαχειριστή μεταφορών, όπως αυτοί προκύπτουν από την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Στην περίπτωση των νομικών προσώπων, η αίτηση υπογράφεται από τον διαχειριστή μεταφορών ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, αν αυτός είναι διαφορετικό πρόσωπο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Τα έννομα μέσα σύμφωνα με το ν. 2690/1999 (Α' 45)-Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, και το ν.3852/2010 (Α' 87) - Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
    
    Τα έννομα μέσα σύμφωνα με το ν. 2690/1999 (Α 45)-Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, και το ν. 3852/2010 (Α 87) - Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση ή Ανανέωση Κοινοτικής Άδειας Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων

      Επίσημος τίτλος

      Κοινοτική άδεια μετακίνησης φορτηγών δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ) στο εξωτερικό

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,


      • 1 Επαγγελματικές Η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει σε ισχύ Άδεια Οδικού Μεταφορέα (ΑΟΜ) για Διεθνείς Εμπορευματικές Μεταφορές.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η επιχείρηση πρέπει να είναι καταχωρισμένη στο Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ).

       Όχι Όχι

      • 3 Επαγγελματικές Η μεταφορική επιχείρηση πρέπει να διαθέτει φορτηγά δημοσίας χρήσης κατηγορίας Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών σε κυκλοφορία.

       Όχι Όχι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να κατέχει κωδικούς taxisnet, ειδικά για την υποβολή αίτησης στην Περιφέρεια Αττικής.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αναγνώρισης ταυτότητας του φυσικού προσώπου που ασκεί την επιχείρηση Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αναγνώρισης ταυτότητας του φυσικού προσώπου που ασκεί την επιχείρηση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Φωτοαντίγραφο των αδειών κυκλοφορίας των φορτηγών για τα οποία θα εκδοθεί επικυρωμένο γνήσιο αντίγραφο της κοινοτικής άδειας (και οι δυο όψεις) Άδεια κυκλοφορίας οχήματος

       Φωτοαντίγραφο των αδειών κυκλοφορίας των φορτηγών για τα οποία θα εκδοθεί επικυρωμένο γνήσιο αντίγραφο της κοινοτικής άδειας (και οι δυο όψεις)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9039

      • 3 Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων σε ισχύ (και οι δυο όψεις) Άδεια άσκησης επαγγέλματος

       Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων σε ισχύ (και οι δυο όψεις)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9960

      • 4 Κοινοτική άδεια και επικυρωμένα γνήσια αντίγραφα που έχουν εκδοθεί για τα φορτηγά διεθνών μεταφορών της μεταφορικής επιχείρησης Άδεια

       Κοινοτική άδεια και επικυρωμένα γνήσια αντίγραφα που έχουν εκδοθεί για τα φορτηγά διεθνών μεταφορών της μεταφορικής επιχείρησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό αυτό κατατίθεται μόνο κατά την ανανέωση της κοινοτικής άδειας και των επικυρωμένων γνήσιων αντιγράφων

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 4627

      • 5 Φωτοαντίγραφα των εγγράφων νομιμοποίησης του/των νομίμου/-ων εκπροσώπου/-ων του νομικού προσώπου Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Φωτοαντίγραφα των εγγράφων νομιμοποίησης του/των νομίμου/-ων εκπροσώπου/-ων του νομικού προσώπου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό αυτό υποβάλλεται μόνο όταν η μεταφορική επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο και η αίτηση δεν υπογράφεται από τον διαχειριστή μεταφορών ο οποίος αναγράφεται στην άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1072 2009

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 300 της 14.11.2009 σελ. 72-87)

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1071-20220221&from=EN

      • Νόμος 30 §3 4663 2020 30 Α
      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ5/55376 2022 815 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της Γ5/353651/07.12.2021 K.Y.A.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220200815

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ5/353651 2021 6238 Β

       Περιγραφή Παραβάσεις της νομοθεσίας για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές και την κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων και διοικητικές κυρώσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210206238

      • Εγκύκλιος Γ5/οικ 56712 2022

       Περιγραφή Διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις της νομοθεσίας οδικών εμπορευματικών μεταφορών

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΙ0Γ465ΧΘΞ-47Ξ?inline=true

       ΑΔΑ ΨΙ0Γ465ΧΘΞ-47Ξ

      • 1 Κατάθεση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει την αίτηση για έκδοση κοινοτικής άδειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και τα δικαιολογητικά που καταθέτει η επιχείρηση.

       Σημειώσεις Αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνών είναι η Διεύθυνση στην οποία υπάγεται η επιχείρηση σύμφωνα με την έδρα της και στην οποία έχει εκδοθεί και η άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων. Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής, η αίτηση δύναται να υποβληθεί και ψηφιακά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης και χορήγηση βεβαίωσης υποβολής αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας καταχωρίζει την αίτηση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και χορηγεί στην επιχείρηση βεβαίωση υποβολής αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Ανάθεση αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της υπηρεσιακής μονάδας αναθέτει τον χειρισμό της αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος της πληρότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών από την Υπηρεσία Μεταφορών Επικοινωνιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχεται ότι έχουν κατατεθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση κοινοτικής άδειας ή επικυρωμένων γνησίων αντιγράφων.

       Όχι Όχι


      • 5 Καταχώριση στοιχείων της μεταφορικής επιχείρησης στο Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ) για έκδοση κοινοτικής άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος συμπληρώνει τα πεδία του Εθνικού Μητρώου Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ) για την έκδοση της κοινοτικής άδειας.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση κοινοτικής άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας εκδίδει την κοινοτική άδεια.

       Ναι Ναι


      • 7 Εξέταση των καταγραφών του Μητρώου Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων για τα φορτηγά δημόσιας χρήσης της επιχείρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων τα φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης της μεταφορικής επιχείρησης για τα οποία θα εκδοθεί επικυρωμένο γνήσιο αντίγραφο, για να διαπιστώσει εάν τα οχήματα βρίσκονται σε κυκλοφορία στο όνομα της επιχείρησης και ανήκουν στην κατηγορία Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών.

       Ναι Όχι


      • 8 Καταχώριση στοιχείων στο Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ) για την έκδοση επικυρωμένων γνήσιων αντιγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος συμπληρώνει τα πεδία του Εθνικού Μητρώου Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ) για την έκδοση επικυρωμένων γνήσιων αντιγράφων.

       Ναι Όχι


      • 9 Έκδοση επικυρωμένων γνήσιων αντιγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας εκδίδει τα επικυρωμένα γνήσια αντίγραφα.

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.